فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 75، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سعید شهرابی، سمیه منصورنژاد، شیرین عزیزی دوست، فاطمه جرفی، نجم الدین ساکی* صفحات 395-407
  هدف

  بیماری های قلبی و عروقی علت اولیه مرگ و میر در سراسر جهان می باشند که عامل اصلی بروز آن ایجاد اسکار در میوکارد قلب و تخریب برگشت ناپذیر میوسیت های قلبی می باشد. با وجود پیشرفت های بسیار در زمینه ی دارودرمانی و جراحی برای بیماری های قلبی و عروقی اما هنوز درمان در این زمینه با معظلاتی همراه است. خصوصیات منحصر به فرد سلول های بنیادی باعث شد این سلول ها اخیرا در آزمایشات بالینی و پیش بالینی مختلف به منظور شناسایی توانایی بالقوه آن ها در درمان بیماری قلبی و عروقی مختلف مورد بررسی قرار گیرند. اما نتایج حاصل از آزمایشات بالینی بر روی نمونه های انسان ناسازگار و نتایج بهبودی حاصل محدود بود. برای غلبه بر این محدودیت ها تشخیص دقیق نوع بیماری، شناسایی سلول های بنیادی، نحوه تزریق و مکانیسم اثر آن ها و هم چنین شناسایی مشخصات فردی بیمار به منظور پیش بینی پاسخ به درمان مبتنی بر سلول های بنیادی و ارائه بالاترین کیفیت درمان و کاهش عوارض جانبی ضروری است. در تحقیق حاضر به شناسایی انواع مختلف  سلول های بنیادی، روش های تزریق و مکانیسم اثر آن ها جهت سلول درمانی بیماری های قلبی و عروقی و چالش های مطرح در این زمینه پرداخته شده است. هم چنین به راه کارهایی هم چون تغییرات ژنتیکی و غیرژنتیکی برای افزایش بقاء و کارایی سلول های بنیادی اشاره شده است. به این منظور مقالات سال 2018-1992 با استفاده از واژه های کلیدی "سلول بنیادی"، "سلول درمانی"، "تزریق"، "مهندسی بافت" و "ژنتیک" مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند

  کلیدواژگان: سلول بنیادی، سلول درمانی، تزریق، مهندسی بافت، ژنتیک
 • سید احمد رییس السادات، مرضیه بابایی، زهرا هاشمی* صفحات 408-422
  هدف

  در ایران همانند سایر کشورها، استفاده از فرآوردهای پلاکتی از جمله پلاسمای غنی از پلاکت (platelet-rich plasma, PRP)  به عنوان یکی از روش های رایج پزشکی بازساختی مطرح شده است. این مطالعه به بررسی مطالعات انتشار یافته توسط محققین ایرانی، در مورد انواع فراورده های پلاکتی و ترسیم گستره کمی و کیفی این پژوهش ها پرداخته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با کلید واژه های platelet rich plasma, growth factor, Iran و کلمات مشابه فارسی در منابع الکترونیکی انجام شد. منابع الکترونیکی شاملPubMed, Scopus, Cochrane central, Google scholar  Iranmedex, Irandoc بودند.

  یافته ها

  از میان 2209 پژوهش در جستجوی اولیه در نهایت 164 مقاله واجد شرایط شدند. اولین تحقیق در سال 2000 و بیش ترین تعداد مقاله چاپ شده 35 مورد در سال 2014  بود. پژوهش های تجربی بر روی حیوانات با 58 مطالعه بیش ترین نوع مطالعه و PRP با 76% بیش ترین محصول پلاکتی مورد مطالعه بود. از میان 164 مطالعه ی انجام شده 95% در مراکز دانشگاهی انجام شده بود. به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  و دانشگاه آزاد اسلامی بیش ترین مقالات انتشار یافته را به خود اختصاص داده اند.

  نتیجه گیری

  افزایش علاقمندی به انجام مطالعات در خصوص کاربرد فراوردهای پلاکتی در ایران و سایر کشورهای منطقه به چشم می خورد. صرف نظر از حیطه های مورد بررسی، ترکیه به نسبت ایران مطالعات چاپ شده بیش تر و مصر و عربستان سعودی مطالعات کم تری داشتند. به نظر می رسد استاندارد سازی تهیه محصولات و پروتکل های به کار گرفته شده یکی از مهم ترین ضروریات برای دستیابی به زبان مشترک و ارزیابی مطالعات انجام شده باشد.

  کلیدواژگان: ایران، پلاسمای غنی از پلاکت، فیبرین غنی از پلاکت، پلاسمای غنی از فاکتور رشد
 • آذر آوازه، معصوم خوش فطرت، فرشید رحیمی بشر* صفحات 423-436
  هدف

  بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در بیش تر کشورهای جهان و ایران و مهم ترین عامل از کار افتادگی بوده که سبب تنش، اضطراب، تغییر علایم حیاتی و سطح اکسیژناسیون بیماران مبتلا می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر علایم حیاتی و شاخص های اکسیژناسیون بیماران جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سویه کور 80 بیمار جراحی پیوند عروق کرونر پس از نمونه گیری به روش در دسترس، به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه 40 نفری آزمون و شاهد تخصیص داده شدند. روش کار در این مطالعه به صورت یک جلسه آشناسازی شرکت کنندگان با اهداف و روش مداخله و 120 جلسه اجرای تکنیک توسط گروه آزمون در مدت دو ماه بود. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست های ثبت علایم حیاتی، شاخص های اکسیژناسیون و خود گزارش دهی بود. از آزمون های تی مستقل، یو من ویتنی، آنکووا، آنوا با اندازه های تکراری و فریدمن استفاده شد.

  یافته ها

  متغیرهای فشار خون سیستولیک و تعداد تنفس درون گروه آزمون و متغیرهای فشار متوسط خون شریانی، درد و ریتم قلبی درون هر دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری داشتند (05/0P<). اثر متقابل گروه و زمان متغیرهای فشار خون سیستولیک و درد معنی دار بود (05/0P<). از حیث شاخص های اکسیژناسیون، شاخص های PaO2/FiO2 و SPO2/FiO2 درون گروه آزمون، PALVO2/FiO2 درون گروه شاهد و PALVO2/PaO2 درون هر دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری داشتند (05/0P<). به جزء شاخص SPO2/FiO2، سایر شاخص های اکسیژناسیون اثرات متقابل گروه و زمان داشتند (05/0P<).

  نتیجه گیری

  اجرای تکنیک آرام سازی پیش رونده عضلانی بر ابعاد متفاوت علایم حیاتی و شاخص های اکسیژناسیون بیماران جراحی پیوند عروق کرونر موثر بوده و استفاده از این تکنیک در جهت بهبود و ثبات آن عملی و امکان پذیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: بای پس عروق کرونر، مصرف اکسیژن، علایم حیاتی، آرام سازی پیش رونده عضلانی
 • محمدرضا عسگری، لیلا براری، راهب قربانی، محسن دارابیان، رحیمه اسکندریان، علی اصغر قدس* صفحات 437-443
  هدف

  یکی از روش های تشخیصی و درمانی در بیماری های شریان کرونر، آنژیوگرافی شریان کرونر است. با توجه به تهاجمی بودن این روش، اغلب بیماران قبل از اجرای آن دچار اضطراب می شوند. اضطراب سبب پاسخ های فیزیولوژیکی در بدن می شود که می تواند باعث افزایش بروز عوارض در این بیماران گردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اضطراب در بیماران کاندید آنژیوگرافی شریان کرونری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی 120 بیمار کاندید آنژیوگرافی شریان کرونر مراجعه کننده به بیمارستان کوثر دانشگاه علوم پزشکی سمنان وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به صورت نمونه گیری آسان در دسترس و هدفمند انجام گردید. اضطراب موقعیتی بیماران قبل از آنژیوگرافی با استفاده از پرسش نامه سنجش اضطراب موقعیتی اسپیل برگر(STAI)  اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین شدت اضطراب بیماران قبل آنژیوگرافی شریان کرونری 86/11±26/39 بود. شدت اضطراب در 5/52% بیماران خفیف، در 7/41% متوسط، و در 8/5% شدید بود. شدت اضطراب در زنان به طور معنی داری بیش تر از مردان بود (05/0>P)، اما شدت اضطراب در افراد بر حسب سن، سطح سواد، وضعیت تاهل، و مدت بروز علائم تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که آنژیوگرافی شریان کرونری، موجب اضطراب قابل ملاحظه ای در بیماران می شود. با توجه به این که اضطراب می تواند موجب بروز عوارضی در این بیماران شود، پرستاران باید میزان اضطراب قبل از آنژیوگرافی شریان کرونری را بررسی نموده و اقدامات مناسبی را در زمینه کاهش آن انجام دهند.

  کلیدواژگان: بیماری شریان کرونر، آنژیوگرافی، اضطراب
 • فریده موحد، شکوه السادات ابوترابی*، حمیده پاک نیت، سعیده عباسی صفحات 444-448
  هدف

  وجود سطوح کافی پروژسترون و وجود سیستم گردش خون رحمی جفتی کارآمد، دو فاکتور مهم در تداوم حاملگی طبیعی محسوب می شوند. افزایش مقاومت عروقی در شریان رحمی با ایجاد اختلال در خون رسانی به رویان می تواند با عوارض ناگواری از جمله تهدید به سقط همراه باشد.  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تجویز شیاف پروژسترون واژینال بر مقاومت شریان رحمی در زنان باردار مبتلا به تهدید به سقط انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی در سال1396-1395 در مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین انجام شد. 51 زن باردار مبتلا به خونریزی واژینال، با سن حاملگی 12-7 هفته که  جنین زنده تک قلو  و سرویکس بسته داشتند، وارد مطالعه شدند. در ابتدا با انجام  سونوگرافی کالر داپلر، میانگینPulsatility Index (PI)  وResistance Index (RI)  در شریان های رحمی دو طرف تعیین شد. سپس 400 میلی گرم شیاف پروژسترون واژینال به مدت 14روز تجویز گردید. با انجام سونوگرافی داپلر، میانگین PI و RI شریان های رحمی مجددا ثبت و متوسط PI و RI قبل و پس از مصرف شیاف پروژسترون واژینال مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین RI در شریان های رحمی دو طرف قبل از درمان 07/0±68/0 بود که پس از درمان به 08/0±55/0 کاهش یافت (001/0P<). هم چنین میانه PI شریان های رحمی دو طرف قبل از مداخله (48/1 و 05/1) 17/1 بود که پس از دوره درمانی به (14/1 و 77/0) 95/0 تقلیل یافت (001/0P<).

  نتیجه گیری

  تجویز شیاف پروژسترون واژینال با بهبود شاخص های RI و PI سبب کاهش مقاومت شریان رحمی در زنان  مبتلا به تهدید به سقط شد.

  کلیدواژگان: پروژسترون، شریان رحمی، سقط خودبخودی، خطر سقط
 • سکینه باغ بهشتی*، شادی بنی اسدی صفحات 449-455
  هدف

  تاگزان ها یکی از موثرترین گروه های دارویی شناخته شده در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان هستند که هم چنان سوالات بسیاری در مورد عوارض جانبی و سمیت آن ها مطرح می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه شیوع و شدت عوارض جانبی مربوط  به دو رژیم درمانی حاوی تاگزان (دوستاکسل یا پاکلیتاکسل) در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  پنجاه بیمار با تشخیص سرطان پستان غیر متاستاتیک که رژیم درمانی دوستاکسل- دوکسوروبیسین یا پاکلیتاکسل- دوکسوروبیسین را دریافت کرده بودند وارد مطالعه شدند. رخداد عوارض جانبی در بیماران با استفاده از پرونده آن ها مورد بررسی قرار گرفت و شدت عوارض بر اساس معیار سمیت عمومی مشخص شد. پس از آنالیز داده ها شیوع و شدت عوارض بین دو گروه مقایسه گردید.

  یافته ها

  شیوع عوارض جانبی در بیماران دریافت کننده رژیم درمانی دوستاکسل- دوکسوروبیسین بیش تر از بیماران دریافت کننده پاکلیتاکسل- دوکسوروبیسین بود (01/62% در برابر 98/37%). بیماران در گروه دوستاکسل- دوکسوروبیسین عوارض پوستی، عضلانی و خونی بیش تری در مقایسه با گروه دیگر تجربه کردند (05/0p<). در مقابل عوارض مربوط به سیستم عصبی مرکزی در گروه پاکلیتاکسل- دوکسوروبیسین به طور معنی داری بیش تر از گروه دیگر بود (05/0p<). شدت عوارض جانبی خونی در بیماران دریافت کننده دوستاکسل- دوکسوروبیسین نیز بیش تر از بیماران دریافت کننده پاکلیتاکسل- دوکسوروبیسین بود (01/0p<).

  نتیجه گیری

  رژیم درمانی پاکلیتاکسل- دوکسوروبیسین عوارض جانبی کم تری در مقایسه با رژیم درمانی دوستاکسل- دوکسوروبیسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان داشت. گرچه در بیمارانی که احتمال بروز عوارض جانبی در سیستم عصبی مرکزی بیش تر است انتخاب  دوستاکسل- دوکسوروبیسین می تواند مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرطان های پستان، دوستاکسل، پاکلیتاکسل، عوارض جانبی
 • مریم ترامشلو، لیلا قلیچی*، امیررضا عظیمی صفحات 456-459
  هدف

  اختلال بلع به عنوان علامتی رایج در بیماری مولتیپل اسکلروزیس شناسایی شده است و در بیش از یک سوم (34%-33%) بیماران MS رخ می دهد. اختلال بلع در این بیماران باعث کاهش کیفیت زندگی و هم چنین افزایش خطر آسپیراسیون و پنومونی متعاقب آن و از دست رفتن آب بدن می گردد که از جمله دلایل مرگ و میر در مراحل نهایی بیماری به شمار می روند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دو راه کار درمانی تحریک دمایی- لمسی و تمرینات دهانی- حرکتی بر میزان بهبودی اختلال بلع بیماران مبتلا به مولنیپل اسکلروزیس بود.

  مواد و روش ها

  15 بیمار مرد و زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با دامنه سنی 50-20 سال در این مطالعه شرکت کردند. این بیماران حداقل دچار یک نوع اختلال از انواع چهارگانه اختلال بلع بودند. پروتکل های درمانی شامل تحریک دمایی- لمسی و تمرینات دهانی- حرکتی به مدت 16 جلسه درمانی انجام شد. جهت بررسی تاثیر مداخلات درمانی، قبل و بعد از ارائه راه کارهای درمانی چک لیست اختلال بلع نورت وسترن از بیماران گرفته شد.

  یافته ها

  بعد از 16 جلسه درمانی (تحریک دمایی- لمسی و تمرینات دهانی- حرکتی)، در مورد اختلال بلع (04/0=p)، اختلال در فاز دهانی بلع (03/0=p)، تاخیر در برانگیختگی بلع حلقی (001/0=p)، اختلال در فاز حلقی بلع (02/0=p) و آسپیراسیون (01/0=p) بهبودی معنادار به لحاظ آماری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر بر سودمندی راه کارهای درمانی تحریک دمایی- لمسی و تمرینات دهانی- حرکتی بر بهبود اختلال بلع بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاکید دارد.

  کلیدواژگان: درمان، دیسفاژی، مولتیپل اسکلروزیس، تحریک دمایی- لمسی، تمرینات دهانی- حرکتی
 • سمیه رضایی، نادیا قرنجیک، حسین ابراهیمی* صفحات 460-469
  هدف

  داروهای فیبرینولیتیک یکی از استراتژی های مهم درمان بیماران با سکته حاد قلبی با صعود قطعه ST خصوصا در مراکز کوچک است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فاصله با استاندارد جهانی در درمان فیبرینولیتیکی و دیدگاه صاحب نظران در این خصوص انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر در بازه زمانی 5 ساله بر روی 384 بیمار با سکته حاد قلبی در بیمارستان امام حسین شاهرود انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و طبی و چک لیست 13 آیتمی نحوه و زمان دسترسی به خدمات و درمان مورد نظر و مصاحبه با تیم درمان صورت گرفت. داده ها با آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  از 384 بیمار 3/76% مرد و با متوسط سن 49/60 سال بودند میزان تاخیر خارج بیمارستانی، زمان ثبت اولین نوار قلب و اولین ویزیت به ترتیب 270، 59/6 و 45/8 دقیقه بود. به طور کلی میزان تاخیر داخل بیمارستانی (Door To Needle Time) بیش از سه برابر استاندارد جهانی گزارش گردید. تاخیر خارج بیمارستانی با جنس، سابقه دیابت و فشارخون، تحصیلات و سابقه آنژیوگرافی معنادار بود (05/0p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به رعایت استاندارد زمانی (کم تر از 30 دقیقه) تنها در 7% از بیماران و با عنایت به نظرات صاحب نظران و تیم درمان، تعریف کد MI در بیمارستان و ایجاد شرایط تزریق دارو در اورژانس و برگزاری نشست های ماهیانه با کلیه اعضای تیم اعم از نگهبان تا پزشک با عنوان درک اهمیت زمان در درمان بیماران قلبی می تواند در بهبود شرایط موثر باشد.

  کلیدواژگان: خدمات فوریت های پزشکی بیمارستان، انفارکتوس قلبی، مراقبان، درمان لیز کننده لخته
 • معصومه دهستانی، بهرام میرزائیان*، پیام سعادت صفحات 470-476
  هدف

  درمان شناختی-رفتاری، یک روش درمانی مبتنی بر شواهد است که بر اصلاح فرآیندهای فکری ناکارآمد و تغییر رفتارهای ناسازگارانه تاکید دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی بر راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه آزمایشی که بر روی 30 نفر از بیماران نوروپاتیک مزمن مراجعه کننده به بیمارستان روحانی بابل در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل انجام شد. درمان شناختی-رفتاری گروهی در 10 جلسه ی 120 دقیقه ای، هفته ای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد. شرکت کنندگان 45 روز بعد از اتمام جلسات مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر دو گروه، پرسش نامه های استاندارد راهبردهای مقابله (روزنشتایل و کیف) و خودکارآمدی درد (نیکولاس) را در پیش‏آزمون، پس‏آزمون و پی گیری پاسخ دادند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین خرده مقیاس های راهبردهای مقابله در دو گروه آزمایش و کنترل در توجه برگردانی (001/0P<)، تفسیر مجدد از درد (001/0P<)، نادیده انگاشتن درد (02/0=P)، گفتگو با خود (04/0=P)، افزایش فعالیت (001/0P<) و نیز خودکارآمدی درد (004/0=P) وجود دارد. اما خرده مقیاس های راهبردهای مقابله با درد در فاجعه آفرینی (05/0P>) و امیدواری- دعا (05/0P>) در گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که درمان شناختی-رفتاری گروهی می تواند به عنوان یک مداخله اثربخش بر کاهش راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی در بیماران نوروپاتیک مزمن محسوب شود.

  کلیدواژگان: درد مرمن، درمان شناختی-رفتاری، روان درمانی گروهی، راهبردهای مقابله با درد، خودکارآمدی
 • اکرم قدیری اناری*، خاطره خیراللهی، نرجس هزار، عذرا محیطی اردکانی، شاداب خوارزمی، نسیم نمیرانیان، مریم جلیلی صدرآباد صفحات 477-485
  هدف

  در دیابت تظاهرات مختلفی در دهان ایجاد می شوند. در مطالعات قبلی عوامل موثر در ایجاد تظاهرات دهانی مورد تناقض بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف این مطالعه بررسی عوامل خطر موثر بر عوارض دهانی دیابت بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 257 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد در سال 1394، با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پس از در نظر گرفتن معیارهای ورود بیماران از نظر تظاهرات دهانی (کاندیدیازیس، لیکن پلان، پریودنتیت، ژنژیویت، خشکی دهان، تاخیر ترمیم زخم، زبان جغرافیایی، هیپرپلازی لثه، زبان شیاردار و سوزش زبان) به دو گروه تقسیم شده و از نظر فاکتورهای خطر (سیگار، سن، جنس، دندان مصنوعی، طول مدت دیابت، HbA1c، نوع داروی مصرفی) با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد کاندیدیازیس در سنین بالاتر و افراد دارای دندان مصنوعی و نیز مصرف سیگار در مبتلایان به لیکن پلان دهانی و سوزش زبان به طور معنی دار بیش تر بود. سوزش دهان در بیماران مبتلا به ژنژیویت، کاربرد دنچر در هیپرپلازی لثه، ترمیم زخم ضعیف در مصرف کننده های انسولین به طور معنی دار بیش تر از افراد غیرمبتلا بود.

  نتیجه گیری

  نتایج  این مطالعه نشان داد که افزایش سن، استفاده از دندان مصنوعی و سیگار می توانند سبب افزایش تظاهرات دهانی در بیماران دیابتی شوند، بنابراین، آموزش و توجه بیش تر به این موارد و ارجاع به موقع به متخصصین بیماری های دهان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فاکتورهای خطر، دیابت، تظاهرات دهانی، کاندیدیازیس، پریودنتیت
 • مجتبی ابراهیمی*، فرشته با عزت، فاطمه دانایی فرد صفحات 486-492
  هدف
  اختلال های یادگیری خاص، یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی است که استفاده از روش موثر در بهبود مشکلات آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است لذا در پژوهش حاضر اثر یک پارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی به عنوان یک روش درمانی بر بهبود مشکلات عملکرد عصب روان شناختی این اختلال مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. از بین دانش آموزان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال های یادگیری خاص مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 در شهر سمنان، پس از اجرای آزمون تشخیصی مشکلات یادگیری ویلکات و همکاران (CLDQ)، 30 دانش آموز مبتلا به اختلال های یادگیری خاص به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش هفته ای دو بار و طی 12 جلسه دو ساعته، مداخله یک پارچگی حسی را دریافت و گروه گواه روش درمانی را دریافت نکردند. مشکلات عملکرد عصب روان شناختی با استفاده از آزمون عصب روان شناختی کانرز ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در عملکرد عصب روان شناختی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  فعالیت های یک پارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی به طور معنی داری مشکلات عملکرد عصب روان شناختی را در آزمودنی های مورد آزمایش بهبود بخشید لذا به متخصصان مراکز اختلال های یادگیری پیشنهاد می شود که از این روش ها برای بهبود مشکلات عملکرد عصب روان شناختی استفاده شود.
  کلیدواژگان: حواس عمقی، حس، اختلال یادگیری خاص
 • میثم حسینی امیری، رضا بیدکی، محمد حسین عوض بخش، حمید میرحسینی*، مرجان یامولا صفحات 493-497
  هدف

  سندرم پای بی قرار، اختلالی حسی حرکتی است که با احساس ناخوشایند در پاها مشخص می شود. این سندرم، اختلالی رایج با علت نامشخص می باشد. هدف این مطالعه، بررسی میزان فراوانی و عوامل مرتبط با سندم پای بی قرار بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز در بیمارستان شهید رهنمون یزد بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی به مدت یک ماه طی سال 1391 در بخش همودیالیز بیمارستان شهید رهنمون یزد انجام شد. به منظور تشخیص سندرم پای بی قرار، بیماران واجد شرایط (116 نفر) بر اساس معیار تشخیص کلینیکی سندرم پای بی قرار مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین یافته های آزمایشگاهی هر شرکت کننده در چک لیست ثبت گردید.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، میزان شیوع سندرم پای بی قرار 2/67% بود و 6/58% واحدهای پژوهش مرد بودند. میانگین سنی افراد مطالعه 4/14±1/60 سال بود. ارتباط معنی داری بین سندرم پای بی قرار و سطح کلسیم، فسفر، پتاسیم، اوره، کراتنین، آهن و فرییتین سرم وجود نداشت (05/0p≤). اما ارتباط معنی داری بین سندرم پای بی قرار و سطح هموگلوبین سرم وجود داشت (014/0=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، درصد قابل توجه ای از بیماران تحت همودیالیز از سندرم پای بی قرار رنج می برند و وقوع این سندرم با سطح هموگلوبین سرم مرتبط می باشد.

  کلیدواژگان: سندرم پای بی قرار، دیالیز کلیوی، نارسایی مزمن کلیه، عوامل خطر
 • علی جزایری مقدس*، سهیل کسائیان نائینی، نعیمه سادات کیا، مریم قوشچیان چوبمسجدی صفحات 498-502
  هدف

  عفونت های دستگاه ادراری از شایع ترین عفونت ها می باشند، اعضا خانواده انتروباکتریاسه به عنوان اصلی ترین عوامل باکتریال عفونت ادراری شناخته شده اند. با توجه به پیدایش و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها، شناسایی عامل عفونت و درمان آن بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه، مقایسه ی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروباکتریاسه های جداشده از کشت ادرار بیماران انجام بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 156 بیمار مراجعه کننده به بیماستان کوثر سمنان در طی های سالهای 95-96 شامل دو گروه 78 نفری به صورت سرپایی و بستری که عفونت ادراری در آن ها تشخیص داده شده بود انجام گردید. کشت نمونه ها بر روی دو محیط بلادآگار و ائوزین متیلن بلو انجام شد و کلنی کانت محاسبه گردید. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از آنتی بیوتیک های رایج بر اساس استاندارد CLSI انجام گردید.

  یافته ها

  اشریشیاکلی عامل عفونت ادراری در 1/82% بیماران بستری و 7/66% از بیماران سرپایی مورد بررسی و کلبسیلا در 7/16% بیماران بستری و 1/32% از موارد سرپایی، عامل عفونت می باشد. بیش ترین مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران سرپایی به سفازولین (9/85%) و در بیماران بستری به نالیدیکسیک اسید (8/71%) مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  مقاومت به سفازولین در بیماران سرپایی به طور معنی دار از بیماران بستری بیش تر بود. در حالی که مقاومت به آمیکاسین، سیپروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید، سفتریاکسون، سفوتاکسیم و جنتامایسین در بیماران بستری به طور معنی دار از بیماران سرپایی بیش تر بود. میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید و سفیکسیم به طور معنی دار در مقایسه با بررسی مشابه در سال 1379 سمنان افزایش یافته است. با توجه به تفاوت الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در بیماران سرپایی و بستری، پیشنهاد می شود توجه لازم هنگام استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان به عمل آید.

  کلیدواژگان: آزمون های حساسیت میکروبی، انتروباکتریاسه، عفونت های مجرای ادراری، مقاومت میکروب به دارو
 • محیا سادات یاسینی، محسن حمید پور*، عبدالمجید آیت الهی، مسعود شه مهری، نسرین کیهانپور صفحات 503-508
  هدف

  بیماری های قلبی عروقی یکی از شایع ترین بیماری ها در جهان می باشند، یکی از اصلی ترین علل بروز آن پلاک آتر وسکلروتیک می باشد. فعالیت انعقادی پلاکت ها نقش ویژه ای در شکل گیری پلاک آتروسکلروتیک، ترومبوز و بروز بیماری های قلبی دارند. برای این منظور از مهارکننده های پلاکتی مانند آسپیرین (ASA) برای جلوگیری از بروز این بیماری استفاده می شود. از آن جا که مصرف طولانی آسپیرین همراه با عوارض خونریزی دهنده می باشد، لذا پزشکان استفاده از گیاهان دارویی را به عنوان مکمل پیشنهاد می کنند. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر عصاره گیاه مرزه به تنهایی و همراه با آسپرین بر عملکرد  پلاکت ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از پلاکت های فرد سالم داوطب به عنوان جامعه مورد مطالعه استفاده شد. پلاکت ها در مجاورت  غلظت های (g/mlµ 1000-250) عصاره گیاه مرزه و غلظت های (µg/ml 31/0-26/1) آسپرین قرار گرفتند. در پایان برای ارزیابی فعالیت های پلاکت های نمونه و کنترل، آزمایش های تجمع، چسبندگی و رهاسازی پروتئین های پلاکتی انجام شد.

  یافته ها

  میزان مهارکنندگی فعالیت پلاکت های طبیعی هنگامی که از عصاره ی مرزه با غلظت g/mlµ 1000 استفاده شد برابر با 73% بود، در حالی که با غلظتg/mlµ  500 عصاره مرزه و غلظت g/mlµ 63/0 آسپرین میزان مهارکنندگی برابر با 52% نسبت به کنترل (001/0p≤) را نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به هم افزایی اثر ضد پلاکتی عصاره مرزه و آسپیرین، مصرف این عصاره را به عنوان یک مکمل ضد  فعالیت پلاکتی مناسب همراه با دوز پایین آسپیرین برای بیماران قلبی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مرزه، اسپیرین، تجمع پلاکتی، چسبندگی پلاکتی
 • ملیحه صادقی*، میثاق ظهیری اصفهانی، پاکزاد رحمتی، زهرا رمضانی پور، الهام گوهری نژاد، مهدی کاهویی صفحات 509-516
  هدف

  سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی Radio Frequency Identification, RFID))یکی از فناوری های شناسایی خودکار محسوب می شود که از امواج رادیویی برای جمع آوری داده و انتقال آن استفاده می کند و با توجه به کاربرد وسیع در ردیابی و شناسایی افراد و اشیا توانسته بسیاری از مشکلات بیمارستانی را برطرف و به افزایش کیفیت ارائه خدمات کمک شایانی نماید. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عوامل موثر در اجرای فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کاربردی است که به صورت مقطعی در سال 1394 و در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کشور ایران انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری  و با نرم افزارهای(SPSS16)  و لیزرل(LISREL 8.8)  و به روش تحلیل مسیر آنالیز گردید.

  یافته ها

  میانگین هر سه متغیر وضعیت نیروی انسانی، فرهنگی و سازمانی در وضعیت مطلوب و بالایی قرار داشت. یافته ها حاکی از آن است که ضریب پیش بینی وضعیت فرهنگی نیروهای بیمارستان برای اجرای فناوری مورد نظر معنادار می باشد (T>2).

  نتیجه گیری

  از آن جا که دیدگاه های کاربران در فرایند اجرای RFID بسیار مهم و کاربردی است می بایست نظرات این ذینفعان را که نقش حیاتی در موفقیت و یا شکست و ارزیابی دقیق منابع مورد نیاز سیستم ایفا می کنند در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، فناوری، سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی، بیمارستان
 • شادمان نعمتی، عالیا صابری*، احسان کاظم نژاد لیلی، نسیم کوچکی گلدیانی صفحات 517-524
  هدف

  اختلال شنوایی بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارد. شناخت ویژگی های جمعیت شناختی ناشنوایان می تواند به شناخت عوامل مرتبط با ناشنوایی و پیشگیری از آن کمک کند. در این مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی و شنوایی سنجی ناشنوایان در جمعیتی در شمال ایران بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی- مقطعی بر روی تعداد 300 نفر از ناشنوایان عضو انجمن ناشنوایان شهر رشت در سال 1396 انجام شد. نتایج آزمون ادیومتری تون خالص و جنس، سن، محل سکونت، ازدواج فامیلی در والدین، سابقه ناشنوایی در فامیل، سطح تحصیلات والدین، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، سابقه بیماری، علت ناشنوایی، تعداد افراد خانواده و سطح عملکردی این بیماران ثبت و آنالیز شدند.

  یافته ها

  7/78% از ناشنوایان از خانواده پرجمعیت و 7/35% بی سواد، 7/29% حاصل ازدواج فامیلی، 3/68% فاقد شغل مستقل و 78% زیر خط فقر بودند. 7/66% بیماران میزان اعتماد به نفسی در حد متوسط و بیش تر از آن و 3/62% یک مهارت اختصاصی داشتند. 7/21% سابقه خانوادگی ناشنوایی، 7/79% علت مادرزادی داشتند. بیش ترین علل اکتسابی تب و تشنج ناشی از تب و اوریون بود. با افزایش تحصیلات مادر شانس ناشنوایی اکتسابی کاهش و با افزایش تعداد افراد خانوار و سابقه ی بیماری شانس ناشنوایی اکتسابی افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  ناشنوایی در خانواده های پرجمعیت، کم درآمد و سطح تحصیلات پایین مادر شایع تر بود. عمده علت آن مادرزادی بود. اغلب بیماران استقلال عملکردی و شغل مستقل نداشتند، اما عمده آنان اعتماد به نفس بالا و یک مهارت اختصاصی داشتند.

  کلیدواژگان: جمعیت شناختی، شنوایی سنجی، ناشنوایی
 • معصومه دادپی، کیاوش فرحی*، خدایار قربان، مریم دادمنش صفحات 525-534
  هدف

  امروزه افزایش آلودگی های صنعتی و زیست محیطی، تجویز بیش از حد مکمل های دارویی آهن یا تزریق خون زمینه ساز ایجاد مسمومیت با آهن می گردد لذا شناخت مکانیسم های دخیل و موثر و هم چنین محافظ در برابر سمیت آهن ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی اثر کوئرستین به عنوان آنتی اکسیدان بر مسمومیت کبدی ناشی از اکسید آهن و نانواکسید آهن بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه بر روی 30 سر (5گروه) موش نژاد ویستار شامل: A: گروه شاهد، B: نانواکسید آهن، C: اکسید آهن، D: نانواکسید آهن و کوئرستین، E: اکسید آهن و کوئرستین انجام گردید. نانو اکسید آهن و اکسید آهن هر یک با دوز روزانه mg/kg20 و کوئرستین با دوز روزانه mg/kg100 به صورت IP به مدت 15 روز تجویز گردید. در پایان این مدت موش ها یوتانایز شدند و بافت کبد در فرمالین 10% به آزمایشگاه پاتولوژی منتقل و با دو روش Hematoxylin & Eosin و Prussian blue رنگ آمیزی و با کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که نانو اکسید آهن و اکسید آهن باعث بروز التهاب در پورت و لوبول های کبدی تکثیر مجاری صفراوی، اتساع سینوزوئیدها، تکثیر غیر معمول هپاتوسیت ها و سلول های کوپفر و تا حدی دژنرسانس در هپاتوسیت ها می گردد. با تزریق هم زمان کوئرستین به عنوان درمان، کاسته شدن آثار هیستوپاتولوژیک ناشی از پارتیکل های فلزی خصوصا در برابر ذرات اکسید آهن مشاهده گردید. نمونه ها هم چنین از نظر بروز احتباس صفراوی فیبروز و نکروز نیز مورد بررسی قرار گرفتند که آثاری از این عوارض مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه کوئرستین به عنوان آنتی اکسیدان گیاهی دارای خاصیت ضد التهابی و محافظتی در برابر مسمومیت ناشی از ذرات نانواکسید آهن و اکسیدآهن شناخته شد که استفاده از آن به عنوان عامل کاهنده عوارض یا مکمل غذایی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: کوئرستین، ترکیب آهن، اکسید آهن، کبد
 • فریبا ظفری*، مرتضی صادقی، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان صفحات 535-539
  هدف

  نانو داربست های سه بعدی با ایجاد محیط مشابه بافت های بدن چشم انداز جدیدی در کشت سلول و ترمیم بافت ایجاد کرده اند، هدف این مطالعه، بررسی اثر داربست نانو فیبر زیست تخریب پلی کاپرولاکتون(PCL)  در ترمیم زخم های دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  داربست نانو PCL - ژلاتین به روش الکتروریسی سنتز شد. در پوست پشت 15 موش آزمایشگاهی زخم پوستی دایره ای به قطر 6 میلی متری ایجاد شد و موش ها به 3 گروه فاقد دیابت (Sham)، گروه دیابتی بدون دریافت داربست نانو(Control) ، گروه دیابتی دریافت کننده داربست نانو(Scaffold)  تقسیم شدند. سطح زخم و میزان ترمیم زخم در 3 گروه مورد مطالعه در روزهای7 و 14 بعد از پیوند سلول با استفاده از  رنگ آمیزی H&E و نرم افزارهای Image J وSPSS بررسی شد.

  یافته ها

  در بررسی سطح زخم در روز 7 کوچک ترین و بیش ترین سطح زخم  به ترتیب در گروه Scaffold  وControl مشاهده شد) 04/0(P<. در روز 14 کوچک ترین و بیش ترین سطح زخم به ترتیب در گروه Sham و Control مشاهده شد)00/0(P<. در بررسی درصد بهبودی زخم در روز 7  و  14 بیش ترین درصد بهبودی به ترتیب در گروه Scaffold و Sham مشاهده شد و در روز 14 تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت) 04/0(P<.

  نتیجه گیری

  نانوداربست پلی کاپرولاکتون سازگاری مناسبی با زخم های پوستی در موش دارد و  می تواند سرعت و میزان ترمیم زخم در موش های دیابتی را افزیش دهد.

  کلیدواژگان: پلی کاپرولاکتون، دیابت شیرین، زخم، موش
 • امیر حاجی قاسم، پروین فرزانگی*، زهره مظاهری صفحات 540-548
  هدف

  بیماری کبد چرب غیرالکلی (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) یکی از شایع ترین اختلالات مزمن کبدی می باشد. در این مطالعه، تاثیر درمانی مکمل رزوراترول به تنهایی و یا همراه با تمرین های ورزشی تداومی و تناوبی بر روی میزان آپوپتوز بافت کبد و پروفایل لیپیدی سرم موش های مسن مبتلا به NAFLD مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  موش های مسن به دو گروه اصلی بیمار NAFLD و کنترل تقسیم شدند. موش های گروه بیمار NAFLD مجددا به 7 زیر گروه تجربی شامل بیمار،  دریافت کننده های سالین، رزوراترول (RSV)، ورزش تناوبی، ورزش تداومی، رزوراترول + ورزش تناوبی، و رزوراترول + ورزش تداومی تقسیم شدند. بیومارکرهای آپوپتوز شامل پروتئین های Bax و Bcl2 در بافت کبدی و هم چنین پروفایل لیپیدی سرم شامل HDL، LDL، کلسترول تام (Cho) و تری گلیسرید (TG) به روش ELISA اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  تجویز رزوراترول به تنهایی و یا در ترکیب با تمرین های ورزشی سبب کاهش معنی داری در سطح سرمی LDL، Cho و TG و افزایش معنی داری در سطح HDL شد (05/0p<). هم چنین رزوراترول به تنهایی و یا در ترکیب با تمرین های ورزشی تناوبی یا تداومی سبب کاهش معنی داری در غلظت پروتئین Bax و افزایش معنی داری در سطح Bcl2 شد (001/0p<).

  نتیجه گیری

  بیماری NAFLD به طور معنی داری با افزایش آپوپتوز سلول های کبدی و اختلال پروفایل لیپیدی همراه می باشد. اگر چه تجویز رزوراترول به تنهایی دارای خواص ضدآپوپتوزی و کاهنده چربی می باشد، درمان ترکیبی آن با تمرین ورزشی می تواند موثرتر واقع گردد.

  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، استرس اکسیداتیو، بیماری کبد چرب غیرالکلی، لیپیدها، ورزش، رزوراترول
 • عباس علی وفایی، معصومه دادخواه، نصر الله مرادی کر، مریم نظری، فاطمه سادات نقیبی نسب، مهسا عطارمقدم، احمد رضا بندگی، علی رشیدی پور، علی قنبری* صفحات 549-556
  هدف

  اختلال حافظه یکی از مشکلات بالینی در بیماری آلزایمر است که به طور پیش رونده ای به زوال حافظه و اختلالات شناختی منجر می گردد. در این مطالعه به ارزیابی اثر میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  موش های صحرایی ماده یک ماهه به طور تصادفی به 9 گروه (سالین+سالین، سالین+اسکوپولامین 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، سالین+اسکوپولامین 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسپیرولینا 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+اسکوپولامین 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسپیرولینا  200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+اسکوپولامین 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسپیرولینا 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+اسکوپولامین 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسپیرولینا 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+سالین، اسپیرولینا 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+سالین، اسپیرولینا 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن+سالین) تقسیم شدند. آزمایش رفتاری حافظه مهاری اجتنابی (با جریان 5/0 میلی آمپر، مدت 3 ثانیه و شوک 3 ثانیه) به این ترتیب انجام شد که بلافاصله پس از آموزش دادن حیوان، تزریق داخل صفاقی اسکوپولامین و 24 ساعت بعد تعیین تثبیت حافظه انجام شد. قبل از آموزش، میکروجلبک اسپیرولینا با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 14 روز گاواژ شد. آزمایشات بیوشیمیایی شامل تعیین میزان مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم بود که به ترتیب به روش تیوباربیتوریک اسید وFRAP (Ferric reducing ability of plasma)  انجام شد.

  یافته ها

  اسکوپولامین به طور معنی داری (001/0P<) موجب اختلال حافظه گردید و اسپیرولینا به طور معنی داری (05/0P<) از اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین جلوگیری کرد. هم چنین میکروجلبک اسپیرولینا موجب تقویت معنی دار (01/0P<) ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم گردید.

  نتیجه گیری

  میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس احتمالا از طریق افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم موجب بهبود اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین می گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری اجتنابی، حافظه، اسکوپولامین، اسپیرولینا، استرس اکسیداتیو، اختلالات حافظه
 • حمید ابوطالب کدخداییان* صفحات 557-566
  هدف

  بیماری های تخریبی شبکیه مهم ترین علت نابینایی غیرقابل برگشت است. یکی از روش های درمانی امیدبخش در این بیماری ها استفاده از سلول های بنیادی است. دراین بین سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به عنوان یکی از سلول های ایمن می تواند در تولید سلول های آسیب دیده و درمان این بیماری ها نقش مهمی ایفا نماید.  هدف این مطالعه، بررسی تغییرات ریخت شناسی لایه رنگ دانه دار شبکیه و سلول های فوتورسپتور آسیب دیده بعد از پیوند سلول های بنیادی به فضای زیر شبکیه بود.

  مواد و روش ها

  مدل تخریب لایه رنگ دانه دار شبکیه با استفاده از تزریق سدیم یدیت در سینوس پشت چشم موش های صحرایی رنگ دانه دار انجام شد. بعد از 28 روز از تزریق سدیم یدیت و تائید تخریب لایه رنگ دانه دار، برای پیوند سلولی مورد استفاده قرار گرفت. برای پیوند سلولی، در مرحله اول تولید سلول های رنگ دانه دار از تمایز دو مرحله ای سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان استفاده شد. برای این کار سلول های بنیادی از مغز استخوان ران موش صحرایی استخراج شد بعد از پاساژ سوم با استفاده از محیط تمایزی به سلول های رنگ دانه دار تمایز داده شد. سلول های تولیدشده به فضای زیر شبکیه مدل های ایجادشده تزریق شدند. 30 روز بعد از پیوند سلولی، بررسی های بافتی از جمله بررسی لایه رنگ دانه دار و شمارش تعداد هسته ها در لایه هسته ای خارجی شبکیه با استفاده از رنگ آمیزی کریزل ویولت انجام شد.

  یافته ها

  بررسی ایمونوسیتوشیمی سلول های تمایزیافته نشان داد که درصد بالایی (±93) از این سلول ها مارکرهای اختصاصی (RPE65, CRALBP) سلول های رنگ دانه دار را نشان دادند. این سلول ها به موش های صحرایی دارای آسیب لایه رنگ دانه دار تزریق شدند. بررسی های بافتی این نمونه ها بعد از 30 روز نشان داد که لایه رنگ دانه دار و لایه هسته ای خارجی فوتورسپتورها بهبود یافته و تعداد سلول ها در این لایه ها در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  تولید سلول های رنگ دانه دار شبکیه مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان که از نظر بیان ژن های اختصاصی شبیه به سلول های طبیعی باشند و هم چنین بعد از پیوند در بافت بتوانند فعالیت فیزیولوژیک از خود نشان دهند و موجب بهبودی شوند در درمان بیماری های تخریبی شبکیه بسیار مفید هستند.

  کلیدواژگان: سلول های رنگ دانه دار، فوتورسپتورها، درمان سلولی، تزریق فضای زیر شبکیه، بیماری های تخریبی شبکیه، تخریب وابسته به سن ماکولا
 • محمد علی تاجیک منصوری، هادی طالشی آهنگری*، حسین رجبی، مجید جدیدی صفحات 567-575
  هدف

  امروزه استفاده از پرتوهای یونیزان در درمان سرطان کاربرد فراوانی دارد. با این حال در درمان بسیاری از انواع و اندازه های مختلف تومور به خصوص تومورهای کوچک و متاستازها، روش های معمول پرتودرمانی خارجی متداول نیست. در رادیونوکلئیدتراپی با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی امکان رساندن حداکثر دز به بافت توموری و حداقل دز به بافت سالم به وجود آمده است. در استفاده از رادیونکلوئیدهای گسیل کننده الکترون اوژه با توجه به برد کوتاه و سایتوتوکسیکی بالا باید دقت بالایی وجود داشته باشد. به همین دلیل از روش های مونت کارلو و شبیه سازی می توان در دقت بالاتری شده است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق کد مونت کارلو Geant4 با سه مدل فیزیکی انرژی پایین یعنی Geant4-DNA، Livermore و Penelope و فیزیک Standard مورد استفاده قرار گرفت. توزیع پرتو در منابع تابش به صورت یکنواخت و  محل چشمه به صورت تصادفی، درون حجم در نظر گرفته شد. نتایج داده های انتشار یافته کد MCNP و MIRD برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  در بررسی میزان هم بستگی نتایج S-value مربوط به خود جذبی و دگر جذبی بین دو کد، نتایج به دست آمده توافق خوبی را بین داده های کد MCNP و نتایج حاصل از فیزیک های مختلف کد Geant4 نشان داد.

  نتیجه گیری

  هر چند در مطالعات اختلاف هایی بین نتایج کدها وجود دارد، اما در نهایت مقایسه انجام شده نشان دهنده قابل پذیرش بودن کد Geant4 در محاسبات دز سلولی است. لذا در کاربرد درمانی و تشخیصی 111In می توان از این کد جهت محاسبات دز بیماران استفاده نمود.

  کلیدواژگان: رادیونوکلئید تراپی، دزیمتری سلولی، الکترون آوژه، مونت کارلو
 • صدیقه رهروتابان، نازنین مهدوی، سمیرا درخشان، مریم نیک حالت جهرمی* صفحات 576-578
  هدف

  هیستوسیتوز سلولی  لانگرهانس که یکی از شایع ترین فرم های هیستوسیتوز می باشد به گروهی از ضایعات اطلاق می شود که تحریک و پرولیفراسیون غیرکنترل شده  سلول لانگرهانس را نشان می دهند. تشخیص این بیماری تنها بر پایه بررسی دقیق و ارتباط بین یافته های بالینی، رادیوگرافیک، هیستولوژیک و ایمونوهیستوشیمی امکان پذیر می باشد. هدف از گزارش این مورد، شرح درگیری استخوان مندیبل در یک پسربچه 5/2 ساله است.
  گزارش مورد: در این مقاله یک مورد هیستوسیتوز سلولی  لانگرهانس  مندیبل در کودکی 5/2 ساله بدون درگیری سیستمیک گزارش می شود. بیمار تحت کموتراپی و جراحی قرار گرفته و بعد از بیش از دو سال در سلامت کامل به سر می برد.

  نتیجه گیری

  هیستوسیتوز سلولی  لانگرهانس فکی ضایعه نادری است که در صورت تشخیص دقیق و زودهنگام به درمان پاسخ مناسب می دهد. لذا شناخت مشخصات کلینیکال و رادیوگرافیکال آن به جهت وصول تشخیص قطعی و زودهنگام ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: لانگرهانس سل هیستوسیتوز، مندیبل، هیستوسیتوز X
|
 • Saeid Shahrabi, Somayeh Mansournezhad, Shirin Azizidoost, Fatemeh Jorfi, Najmaldin Saki* Pages 395-407
  Introduction

  Cardiovascular diseases (CVD) are the primary cause of death worldwide, and the development of scar tissue in myocardium and also the irreversible destruction of cardiomyocytes are the main factors in their development. There are still limitations in medical treatment of CVD, despite the advances in the field of drug therapy and surgery for CVD. In recent years, research on stem cells has led to potential application of them in in various clinical and pre-clinical trials to treat various cardiovascular diseases given the unique features of stem cells. However, the results of clinical trials have been inconsistent on human samples and have had limited therapeutic effects. To overcome these limitations, the exact diagnosis of disease, identification of stem cells, their method of injection and mechanism of action, as well as patient's individual profile are necessary to predict the response to stem cell therapy, provide the highest quality of treatment and reduce the side effects. In the present study, we have introduced different types of stem cells, their injection methods and mechanisms of action for cell therapy in CVD as well as the challenges posed in this field. Also, solutions for genetic and non-genetic manipulations are suggested to increase the survival and efficiency of stem cells. For this purpose, the articles published between 1992 and 2018 were studied using the following keywords: "stem cell", "cell therapy", "injection", "tissue engineering" and " Gene therapy".

  Keywords: Stem Cell, Cell-, Tissue-Based Therapy, Injection, Tissue Engineering, Genetics
 • Seyed Ahmad Raeissadat, Marzieh Babaee, Zahra Hashemi* Pages 408-422
  Introduction

  The use of platelet products such as platelet-rich plasma (PRP) as a component of regenerative medicine has been on the rise in Iran like other countries. We aimed to go over the current published work of Iranian researchers on platelet products, while performing qualitative and quantitative assessments about them.

  Materials and Methods

  This study was performed as review study. The keywords “platelet rich plasma”, “growth factor”, “Iran” and the same words in Persian were used for searching electronic databases. The databases for searching were Pub Med, Scopus, Cochrane central, Google scholar, Iranmedex and Irandoc.

  Results

  Among the 2209 studies found in the primary search, 164 articles met the set criteria. The first article had been published in 2000 and the highest number of published research was 35 in the year 2014.Animal’s experimental studies were the most common type of study (58 studies). PRP was the most researched on product (76%). From the 164 Iranian articles, 95% had been performed in university research centers. Mashhad University of medical sciences had the most published work and Shahid Beheshti University and Islamic Azad University taking the next ranks respectively.

  Conclusion

  A rising interest in performing such studies is seen in Iran and other countries in the region. Regardless of the field of application, Turkey possesses more publications in this subject compared to Iran; while Egypt and Saudi Arabia possess less published studies. It seems though, that standardizing the preparation of these products and the protocols of use is essential in reaching a common language for assessment of the performed studies

  Keywords: Platelet-Rich Plasma, plasma rich growth factor Platelet-Rich Fibrin, Iran
 • Azar Avazah, Masoum Khosh Fetrat, Farshid Rahimi Bashar* Pages 423-436
  Introduction

  Cardiovascular diseases are the most common cause of death in the most countries and Iran, and are the main disability cause, those induced stress, anxiety and changes in vital signs in patients under coronary artery bypass graft (CABG) surgery. This study was conducted to determine the effect of progressive muscle relaxation on the vital signs and oxygenation indexes of patients under CABG.

  Materials and Methods

  In the randomized triple-blind clinical trial, 80 patients under CABG surgery after sampling by convenience method, randomly selected and assigned by random allocation method to 40 patients either the control or intervention groups. An orientation session was held to explain the research goals and intervention. The intervention group did the progressive muscle relaxation technique, two 20-30 minutes' sessions daily for 2 months (120 sessions). Correspondingly, data collection tools were demographic information questionnaire, vital signs, oxygenation indexes, and self-report checklists.

  Results

  Systolic blood pressure and respiratory rate within intervention group and main arterial pressure, pain and cardiac rhythm between two intervention and control groups had significant differences (P<0.05). Interaction effects time and group of systolic blood pressure and pain variables were significant (P<0.05). From oxygenation indexes perspective, PaO2/FiO2 and SPO2/FiO2 indexes within intervention group, PALVO2/FiO2 within control group, and PALVO2/ PaO2 within both intervention and control groups had significant differences (P<0.05). Except SPO2/FiO2 index, other oxygenation indexes had interaction effects of time and group (P<0.05).

  Conclusion

  Applying progressive muscle relaxation technique on the various aspects of vital signs and oxygenation indexes of coronary artery bypass graft surgery was effective and using the technique to improve and stabilize of those is applicable and practical.

  Keywords: Coronary Artery Bypass, Oxygen Consumption, Vital Signs, Progressive Muscle Relaxation
 • Mohammad Reza Asgari, Leila Barari, Raheb Ghorbani, Mohsen Darabiyan, Rahimeh Eskandarian, Ali Asghar Ghods* Pages 437-443
  Introduction

  One of the diagnostic and therapeutic procedures in coronary artery disease is coronary artery angiography. Due to the invasiveness of this method, most patients experience anxiety before it is performed. Anxiety causes physiological responses in the body that can increase the incidence of complications in these patients. This study aimed to investigate anxiety levels in patients who were candidate for coronary artery angiography.

  Materials and Methods

  In a descriptive-analytical study, 120 patients who referred to the Kowsar Hospital of the Semnan University of Medical Sciences (Semnan, Iran) for coronary artery angiographies were enrolled. Sampling method was simple and purposeful by available samples. Spielberger's situational anxiety inventory (STAI) questionnaire was used to measure the level of situational anxiety before angiography.

  Results

  The mean severity of anxiety before coronary artery angiography was 39.26±11.86. The severity of anxiety was mild in 52.5%, moderate in 41.7%, and severe in 5.8% of patients. Severity of anxiety was significantly higher in women than men (P<0/05), but severity of anxiety had no significant difference in patients based on age, educational level, marital status and duration of symptoms.

  Conclusion

  The results of this study showed that coronary artery angiography causes considerable anxiety in patients. Since anxiety can cause complications in these patients, nurses should check the level of anxiety before coronary artery angiography and take appropriate steps to reduce it.

  Keywords: Coronary Artery Disease, Angiography, Anxiety
 • Farideh Movahed, Shokoohosadat Abotorabi*, Hamideh Pakniat, Saeedeh Abbasi Pages 444-448
  Introduction

  Adequate levels of progesterone and efficient uteroplacental circulatory system are considered as two important factors in maintaining normal pregnancy. Conspicuously, increased vascular resistance in the uterine artery can lead to severe complications including threatened abortion by an impairment to the embryo’s blood supply. This study was conducted to determine whether vaginal progesterone suppository administration effect on uterine artery resistance in women with threatened abortion.

  Materials and Methods

  This interventional pre-experimental study was done in Kosar hospital of Qazvin (Iran) within 2016-2017. 51 pregnant women with vaginal bleeding were entered in the study who had alive singleton fetus with 7 to 12 gestational age and closed cervix. Initially mean pulsatility index (PI) and resistance index (RI) were determined in uterine arteries on both sides by color Doppler sonography. Then, 400 mg vaginal progesterone suppository was administered for 14 days. Using color Doppler sonography, the mean PI and RI of uterine arteries were recorded again and the mean of PI and RI were evaluated before and after using vaginal progesterone suppository.

  Results

  The mean of RI in uterine arteries on both sides was 0.68±0.07 before treatment and decreased to 0.55±0.08 after treatment (P<0.001). Also before intervention, the median of PI in uterine arteries on both sides was 1.17 (1.05 and 1.48) which decreased to 0.95 (0.77 and 1.14) after treatment (P <0.001).

  Conclusion

  Vaginal progesterone suppository administration reduced uterine artery resistance by improving RI and PI index in women with threatened abortion.

  Keywords: Progesterone, Uterine Artery, Spontaneous Abortion, Threatened Abortion
 • Sakineh Baghbeheshti*, Shadi Baniasadi Pages 449-455
  Introduction

  Taxanes have emerged as one of the most active agents in the treatment of patients with breast cancer. Nevertheless, questions remain with regard to their toxicity profiles. This study aimed to compare prevalence and severity of adverse effects of two chemotherapy regimens including taxanes (docetaxel or paclitaxel) in breast cancer patients.

  Materials and Methods

  Fifty patients with non-methastatic breast cancer who had received docetaxel-doxorubicin or paclitaxel-doxorubicin regimens included in the study. Adverse drug reactions were recorded from patients' files and graded according to common toxicity criteria. The prevalence and severity of the reactions were compared between two groups of the patients.

  Results

  The prevalence of adverse drug reactions was higher in the patients who received docetaxel-doxorubicin compared to the patients with paclitaxel-doxorubicin regimen (%62.01 vs %37.98). In this account, the patients in docetaxel-doxorubicin group experienced more frequent adverse drug reactions in skin, musculo-skeletal, and blood systems (P<0.05).  However, central nervous system reactions were significantly higher in paclitaxel-doxorubicin group (P<0.05). Severity of adverse drug reactions related to blood system was significantly greater in patients with docetaxel-doxorubicin regimen (p<0.01).

  Conclusion

  Paclitaxel-doxorubicin had fewer adverse effects in comparision with docetaxel-doxorubicin in breast cancer patients. However, patients who are more vulnerable to central nervous system reactions are better candidates for docetaxel-doxorubicin regimen.

  Keywords: Breast Neoplasms, Docetaxel, Paclitaxel, Adverse Effect
 • Maryam Tarameshlu, Leila Ghelichi*, Amir Reza Azimi Pages 456-459
  Introduction

  Swallowing disorders are commonly observed in more than one-third of patients with multiple sclerosis. Dysphagia in these patients, decreases quality of life and increases a risk of dehydration and aspiration pneumonia. These complications are a common cause of death and morbidity in late multiple sclerosis. The aim of this research was to examine the effects of thermal-tactile stimulation & oromotor exercises on dysphagia improvement in multiple sclerosis patients.

  Materials and Methods

  Fifteen patients with the age range of 20-50 years who had one types of swallowing disorders participated in this study. Therapeutic strategies included Thermal-Tactile Stimulation and Oral-motor Exercises. Treatment was performed for 16 sessions. Relatively, for assessing the effect of this protocol, Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet was taken at two stages: before treatment initiation and after completion of treatment.

  Results

  After providing the treatment protocol, dysphagia (p=0.04), oral dysphagia (p=0.03), pharyngeal delay (p=0.001) and aspiration (p=0.01) and pharyngeal dysphagia (p=0.02) improved significantly.

  Conclusion

  Our study showed that thermal-tactile stimulation and oral-motor exercises were effective approach in improving swallow in patients with multiple sclerosis

  Keywords: Management, Multiple Sclerosis, Deglutition Disorders, Thermal -Tactile Stimulation, Oral-Motor Exercises
 • Somayeh Rezaie, Nadia Gharanjici, Hossain Ebrahimi* Pages 460-469
  Introduction

  Fibrinolytic drugs are one of the important strategies for the treatment of patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation, especially in small centers. This study was conducted with the aim of evaluating the distance with the global standard for fibrinolytic treatment and the viewpoints of experts in this regard.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 384 patients with acute myocardial infarction in Imam Hossein Hospital in Shahroud, Iran during a 5-year period. Data were collected using a demographic and medical profile and a 13-item checklist on how and when access to treatment and services and interviewed by the treatment team was sought.

  Results

  Out of 384 patients, %76.3 was male and the mean age was 60.4 years. Prehospital delay, electrocardiography time, and first visit time respectively were 270, 6.59 and 8.45 minute, generally, the door-to- needle time was more than three times the global standard. Prehospital delay with gender, history of diabetes and high blood pressure, education level, and history of percutaneous coronary intervention(PCI) were significant (p <0.005).

  Conclusion

  Considering the global standard time only 7% of patients had received the drug in the standard range and according to the opinions of the experts and the treatment team, the definition of the MI code in the hospital and the creation of conditions for the fibrinolytic therapy in the emergency room and conducting monthly meetings with all members of the team, from guard to doctor, as understanding the importance of time in treating heart patients can be effective in improving conditions.

  Keywords: Hospital Emergency Service, Time-to-Treatment, Myocardial Infarction, Caregivers, Thrombolytic Therapy
 • Masoumeh Dehestani, Bahram Mirzaian*, Payam Saadat Pages 470-476
  Introduction

  Cognitive-behavioral therapy (CBT) is a treatment method based on evidence that emphasis on inefficient thoughts correction and maladaptive behavioral change. The objective was to investigate the effectiveness of CBT on perception and pain intensity in patients with chronic neuropathic pain.

  Materials and Methods

  This research of quasi-experimental was performed among 30 chronic neuropathic patients who referred to Rohani hospital of Babol (Iran) in two groups of 15 based on pretest- posttest design. The CBT was performed for the experimental group in 10 sessions, each week 1 session of 120 minutes. Participants were re-evaluated 45 days after the sessions, and pain coping strategies was evaluated according to   diverting attention, reinterpretation of pain, catastrophizing, ignore of pain, prayer-hope, self-statement, increasing pain behaviour subscales and pain self-efficacy was also evaluated. Relatively, coping strategies questionnaire (Rosenstiel and Keefe) and pain self-efficacy questionnaire (Nicholas) were used in pretest, posttest and follow up in both experimental and control groups.

  Results

  This study showed that there was a significant difference between the subscales of pain coping strategies in the experimental and control groups in diverting attention (P<0.001), reinterpretation of pain (P<0.001), ignore of pain (P=0.02), self-statement (P=0.04), increasing of pain behaviour (P<0.001) and self-efficacy (P=0.004), but there was not a significant difference between the subscales of pain coping strategies in catastrophizing (P>0.05) and prayer-hope (P>0.05).

  Conclusion

  The present study showed the CBT could be considered as an effective intervention on pain coping strategies and pain self-efficacy in patients with chronic neuropathic pain

  Keywords: Chronic Pain, Cognitive Behavioral Therapy, Pain Coping Strategies, Group Psychotherapy, Self Efficacy
 • Akram Ghadiri, Anari*, Khatereh Kheirollahi, Narjes Hazar, Azra Mohiti Ardekani, Shadab Kharazmi, Nasim Namiranian, Maryam Jalili Sadrabad Pages 477-485
  Introduction

  Diabetes results in several oral complications. Many last studies about risk factors effect on oral manifestations has been controversial. Therefore, according to its importance, the purpose of this study was to evaluate the risk factors in diabetic patients with oral complications.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study 257 subjects out of 600 diabetic patients were presented to Yazd (Iran) diabetic research center and was chosen with convenience sampling method in 2016. Inclusion criteria were mentioned, then according to each oral manifestation (candidiasis, oral lichen planus, periodontitis, gingivitis, oral dryness, delayed wound healing, geographic tongue, gingival hyperplasia, fissured tongue and burning tongue) patients were divided into two groups and risk factors (smoking, age, gender, denture, duration of diabetes, HbA1c, type of drugs) were compared.

  Results

  Prevalence of candidiasis in older age and denture users and oral lichen planus and burning tongue in smokers were higher than other groups. Patients suffering from gingivitis was older and the use of denture was more common in people with gingival hyperplasia and insulin use was significantly higher in patients with poor wound healing.

  Conclusion

  Our study showed that that aging, use of denture and smoking can increase the risk of oral manifestations in diabetic patients, so more education and attention about these cases and timely referral to oral medicine specialists are necessary in these patients

  Keywords: Risk Factors, Diabetes, Oral Manifestations, Candidiasis, Periodontitis
 • Mojtaba Ebrahimi*, Fereshte Baezzat, Fateme Danaiefard Pages 486-492
  Introduction
  One of the most prevalent disorder in childhood days is a learning disability disorders (LD), which use of effective manner to improve their problems and really is of great importance.  Therefore, in this study, the effects of sensory integration by emphasis on proprioceptive and vestibular senses have been investigated as a treatment approach for improvement problems of psychological nervous function.
  Materials and Methods
  This research was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with two experimental and control groups. Out of 6-12-year-old students with specific learning disabilities studying in Semnan in the academic year of 2016-2017, after conducting the Wilkat and colleagues learning diagnostic test (CLDQ), 30 students with special learning disabilities were selected purposefully and randomly replaced in two experimental and control groups. The experimental group received a sensory integration intervention twice a week for 12 sessions of two hours, and the control group did not receive the treatment. The problems of psychiatric nerve function were assessed using Conner's psychological nerve test.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the two groups of test and control in the performance of the psychological nerve in the post-test (P <0.001).
  Conclusion
  Sensory integrity with emphasis on proprioceptive and vestibular senses significantly improved the psychiatric nerve function in the subjects. Therefore, it is suggested that specialist centers of learning disabilities should use these methods to improve nerve function problems.
  Keywords: Proprioceptive, Sense, Specific Learning Disorder
 • Meysam Hoseini Amiri, Reza Bidaki, Mohamad Hosein Avazbakhsh, Hamid Mirhoseini*, Marjan Yamola Pages 493-497
  Introduction

  Restless legs syndrome (RLS) is a sensorimotor disorder characterized by an unpleasant sensation in the legs. This syndrome is a common, yet unrecognized, disorder. The aim of this project was to study the prevalence and correlations of RLS in chronic renal failure patients undergoing hemodialysis in Shahid Rahnemon hospital, Yazd (Iran).

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in hemodialysis ward of Shahid Rahnemon hospital for one month during 2012. In order to recognize RLS, eligible patients (n = 116) were examined based on the clinical diagnostic criteria for RLS. Also, laboratory findings were recorded in the checklist for each participant.

  Results

  Remarkably, the prevalence of RLS was 67.2% and 58.6% of subjects were male. Mean age of the subjects was 60.1 ± 14.4 years. There was not significant relation between RLS and serum potassium, calcium, phosphorus, urea, iron and ferritin (P ≥ 0.05). However, there was a significant relation between RLS and serum hemoglobin (P = 0.014).

  Conclusion

  According to the result, a significant percentage of patients undergoing hemodialysis suffer from RLS and presence of this syndrome is associated to serum hemoglobin level.

  Keywords: Restless Legs Syndrome, Renal Dialysis, Chronic Renal Insufficiency, Risk Factors
 • Ali Jazayeri Moghadas*, Soheil Kasaian Naeeni, Naemeh Sadat Kia, Maryam Ghoshchian Chobmasjedi Pages 498-502
  Introduction

  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common infections and Enterobacteriaceae members are the most common bacterial agent of this infection. Antibiotic susceptibility pattern identification is necessary for complete treatment. In this way, this study was accomplished to compare the enterobacteriaceae antibiotic resistance pattern of UTI patients.

  Materials and Methods

  This study including two groups of 78 patients as outpatients and admitted ones. UTI was diagnosed by urine culture and colony count. Antibiotic susceptibility test performed according to CLSI guidelines.

  Results

  E. coli was recognized as the most frequent bacterial agent in both outpatients (66.7%) and admitted (82.1%) groups, while klebsiella spp. caused UTI in 16.7% of admitted patients and 32.1% of outpatients. The most antibiotic resistance was observed to Cefazolin (85.9%) and Nalidixic acid (78.1%) in outpatients and admitted respectively.

  Conclusion

  Resistance to cefazolin in outpatients was significantly more than admitted patients, while resistance to amikacin, ciprofloxacin, nalidixic acid, ceftriaxone, cefotaxime, and gentamycin in admitted patients was significantly more than outpatients. Conspiciously, the resistance rate to ciprofloxacin, nalidixic and cefixime significantly increased in comparison with a similar study in Semnan (Ian), 2000.  The differences in antibiotic resistance pattern must be notified in outpatients and admitted patients, in order to better antibiotic prescription

  Keywords: Microbial Sensitivity Tests, Enterobacteriaceae, Urinary Tract Infections, Microbial Drug Resistance
 • Mahya Sadat Yasini, Mohsen Hamidpour*, Abdolmajid Ayatolahi, Masoud Shahmehri, Nasrin Kehanpour Pages 503-508
  Introduction

  Cardiovascular disease is one of the most common diseases in the world. In this account, atherosclerosis is one of the main cause’s heart attacks. Coagulation activity of platelets plays an important role in atherosclerotic plaque formation, thrombosis formation and cardiovascular diseases. Aspirin is the most commonly drugs which used as anti-platelet function to prevent and treat cardiovascular diseases. Long-term using of aspirin sometimes has irreparable consequences, resulting in medicine doctors, have been recommended using of herbal medicine as a complementary drug. The present study was aimed to investigate the effect of Summer savory extract and aspirin on platelets function.

  Materials and Methods

  Platelets were prepared from male healthy volunteers. The platelets were treated with concentrations (250-1000 µg/ml) of Summer savory extraction and aspirin (0.31 – 1.26 µg/ml) to investigate platelet function. We applied aggregometry test to determine platelet aggregation and ELISA assay to determine platelet adhesion and protein secretion.

  Results

  The extract of Summer Savory at a concentration of 1000 µg/ml alone inhibited the platelets acvitity by 73%, and at a concentration of 500 µg/ml and with aspirin at a concentration of 0.63 µg/ml inhibited platelets function by 52% than control (P< 0.001).

  Conclusion

  Considering the synergic antiplatelet effects of Summer Savory extract and aspirin, it is recommended to use this extract as an appropriate anti-platelet supplement with a low dose of aspirin for cardiac patients.

  Keywords: Platelet Aggregation, Platelet Adhesion, Summer Savory, Aspirin
 • Malihe Sadeghi*, Misagh Zahiri Esfahani, Pakzad Rahmati, Elham Goharinejad, Mehdi Kahouei Pages 509-516
  Introduction

  Radio Frequency Identification (RFID) is a type of automatic identification technology which uses radio waves for collecting and transferring data. Due to extensive use in tracking and identifying people and objects, this technology has been able to solve many of the hospital's problems and help to increase the quality of delivery of services. The aim of this study was to survey the relationship between effective factors in the implementation of RFID.

  Materials and Methods

  This is an applicable study conducted as a cross‑sectional study in 2015. The study was conducted in the hospitals affiliated to Semnan University of Medical Sciences. Data were collected using questionnaires. The validity and reliability of the questionnaires were assessed, and data were analyzed using SPSS (Version 16) and LISREL 8.8, followed by conducting path analysis.

  Results

  The average of all three variables human, cultural and organizational factors were in a desirable and high status from the Stakeholders’ viewpoint. Considerably, present findings indicate that the predictive coefficient of cultural readiness of hospitals is meaningful for the implementation of the proposed technology. (T>2)

  Conclusion

  Since users' views in RFID implementation are very important and useful, therefore, we must consider the views of these stakeholders that which play a critical role in the success or failure and accurate assessment of the resources required for the system.

  Keywords: Feasibility, Technology, Radio Frequency Identification Device, Hospital
 • Shadman Nemati, Alia Saberi*, Ehsan Kazemnezhad Leili, Nasim Koochaki Goldiani Pages 517-524
  Introduction

  Hearing impairment has a large economic and social burden on societies. Determination of related demographic and audiologic characteristics of deaf patients can help to understand the related factors to hearing impairment and prevent it. In this study we assessed the demographic and audiologic characteristics of deaf patients in a population in the north of Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive and cross-sectional research was performed on 300 deaf members of deaf association of Rasht city(Iran) during 2017 and 2018. The results of pure tone auditory examination and gender, age, residency location, familial marriage in parents, family history of deafness, educational level of parents, marital status, economic and social condition, past medical history, the reason of deafness, the number of their family members and their functional status were recorded and analysed.

  Results

  78.7% of the deaf persons had a large family and 35.7% were illiterate, 29.7% of their parents had familial marriage, 68.3% had no independent job, 78% of deaf people were poor. 66.7% had high self-steam and 62.3% had a proprietary skill, 21.7% had family history of deafness. 79.7% had congenital deafness. The most common causes were febrile seizure and mump. Additionally, with increasing the level of mother education the chance of hearing loss decreased and with increasing in the number of family members and the presence of past medical disorders the chance of hearing loss increased.

  Conclusion

  The hearing loss is more common in large, poor family with low members and the history of the disease and low educational level of mothers. The most common cause is congenital cause. Most patients had not functional independence and independent job, but most of them had high self-stem and one proprietary.

  Keywords: Demography, Audiometry, Deafness
 • Masoumeh Dadpey, Kiavash Farahi*, Khodayar Ghorban, Maryammaryam Dadmanesh Pages 525-534
  Introduction

  Industrial and environmental pollution, excessive iron supplementation and blood transfusion are among the factors that may cause iron toxicity. Therefore, it is necessary to identify the mechanisms influencing or protecting against iron toxicity. The present study aimed to investigate the protective effects of quercetin as an antioxidant on hepatotoxicity induced by iron oxide and nano-iron oxide.

  Materials and Methods

  The study was conducted on 30 Wistar rats (five groups): A) control group, B) nano-iron oxide, C) iron oxide, D) nano-iron oxide plus quercetin, and E) iron oxide plus quercetin. Nano-iron oxide and iron oxide were administered in daily doses of 20mg/kg, and quercetin in daily doses of 100mg/kg by intraperitoneal injection for 15 days. Correspondingly, the rats were then euthanized and their liver tissue was transferred to the pathology lab in 10% formalin. Samples were examined by conventional histopathological techniques using the Hematoxylin & Eosin, and Perls’ Prussian blue staining methods, and observed under the optical microscope.

  Results

  The findings showed that nano-iron oxide and iron oxide can lead to inflammation in hepatic lobules and portal triads, sinusoidal dilatation, abnormal proliferation of the hepatocytes and Kupffer cells, and some hepatocyte degeneration. Simultaneous quercetin treatment was found to reduce the histopathological effects of metal particles, particularly iron oxide particles. Moreover, samples were tested for signs of bile retention, fibrosis and necrosis, but the results were negative.

  Conclusion

  The present study confirmed the anti-inflammatory and protective effects of quercetin as an herbal antioxidant on hepatotoxicity induced by nano-iron oxide and iron oxide.

  Keywords: Quercetin, Ferric Compounds, Iron Oxide, Liver
 • Fariba Zafari*, Morteza Sadeghi, Mehrdad Bakhtiyari, Shahram Teimourian Pages 535-539
  Introduction

  Three-dimensional nano scaffolds by creating a three-dimensional structure similar to the body tissues have created a new perspective on cell culture and tissue repair. The aim of this study was to investigate the effect of polycaprolactone biodegradation scaffold (PCL) in treatment of diabetic wounds.

  Materials and Methods

  Nano PCL-Gelatine scaffold was synthesized by electrospun method. A circular wound (6 mm) was created in skin of 15 BALB/c rats and the rats were divided into 3 groups including: Non-diabetic group (sham), Diabetic group without nano scaffold receiving (control) and diabetic group with nano scaffolds (scaffold). Wound surface area and wound healing were evaluated on the 7th and 14th days using H & E staining with Image J and SPSS softwares.

  Results

  On 7th day, the smallest and highest wound surface was observed in the Scaffold and Control groups respectively (P <0.04). On 14th day, the smallest and highest levels of ulcers were observed in sham and control groups respectively (P <0.00). In the evaluation of wound healing on 7th and 14th days, the highest treatment rates were observed in the Scaffold and sham groups respectively, and on the 14th day there was no significant difference between the two groups (0.40).

  Conclusion

  Polycaprolactone nano-fiber scaffold has a good compatibility with skin ulcers in rats and it can increase the rate and extent of wound healing in diabetic rats.

  Keywords: Polycaprolactone, Diabetes Mellitus, Ulcer, Rats
 • Amir Haj Ghasem, Parvin Farzanegi*, Zohreh Mazaheri Pages 540-548
  Introduction

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common chronic liver disorders. In this study, effect of resveratrol supplementation alone or in combination with interval and continuous exercises was considered on hepatic cells apoptosis and serum lipid profiles in rats with NAFLD.

  Materials and Methods

  Old rats were divided into two groups, including control and NAFLD. The NAFLD rats were then randomly divided into seven experimental sub-groups including NAFLD, NAFLSD + saline, NAFLD + resveratrol (RSV), NAFLD + continuous exercise, NAFLD + interval exercise, NAFLD + continuous exercise + RSV, and NAFLD + interval exercise + RSV. Apoptosis biomarkers, including liver Bax and Bcl2 proteins, and serum lipid profiles including HDL, LDL, total cholesterol (Cho) and triglyceride (TG), were measured using specific ELISA kits.

  Results

  Resveratrol supplementation alone or in combination with exercise training significantly decreased the serum LDL, Cho and TG levels (p<0.05), but significantly increased the HDL level (p<0.05). RSV alone or in combination with interval and continuous exercise programs significantly decreased Bax protein content (p<0.001), but significantly increased the Bcl2 level (p<0.001).

  Conclusion

  NAFLD is powerfully associated with the liver cells apoptosis and abnormality in lipid profiles. Although, resveratrol supplementation alone has an anti-apoptotic and reducing effect on lipid profiles, the combined therapy with exercise training can be more effective

  Keywords: Apoptosis, Oxidative Stress, Non-alcoholic Fatty Liver, Lipid, Exercise, Resveratrol
 • Abbas Ali Vafaei, Masoumeh Dadkhah, ‎Nasroallah Moradi Kor, ‎Maryam Nazari‎, Fateme Sadat Naghibi Nasab, ‎Mahsa Attarmoghadam, Ahmad Reza Bandegi ‎, ‎Ali Rashidy, Pour‎, Ali Ghanbari* Pages 549-556
  Introduction

  Memory deficit is one of the clinical problems of Alzheimer’s disease that progressively leads to cognitive impairment and dementia. In the present study, the effect of Spirulina plathensis microalgae on the scopolamine-induced memory impairment was evaluated.

  Materials and Methods

  Young female Wistar rats (30 days old) were used. Animals randomly were divided into 9 groups (Saline + Saline, Saline + Scopolamine 1mg/kg, Saline + Scopolamine 2 mg/kg, Spirulina 100 mg/kg + Scopolamine 2 mg/kg, Spirulina 200 mg/kg + Scopolamine 2 mg/kg, Spirulina 400 mg/kg + Scopolamine 2 mg/kg, Spirulina 100 mg/kg + Saline, Spirulina 200 mg/kg + Saline, Spirulina 400 mg/kg + Saline). To measure inhibitory avoidance (IA) task, animals were given an electrical footshock (0.5 mA, 3 s) and then was intraperitoneally treated by scopolamine and 24 latter memory retention tests (time delay to re-entrance to dark compartment) was recorded. Spirulina plathensis was dissolved in physiologic saline and the suspension was gavaged at doses of 100, 200, and 400 mg/kg for fourteen days prior to training. Biochemical experiments were included determination of Malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity of serum using thiobarbituric acid and Ferric reducing ability of plasma (FRAP), respectively

  Results

  Our results showed that scopolamine (2 mg/kg) significantly (P<0.001) impaired memory retention respect to control and Spirulina plathensis significantly (P<0.05) improved memory impairment induced by scopolamine. Further, Spirulina significantly (P<0.01) increased FRAP level compared to the control.

  Conclusion

  Spirulina plathensis improves scopolamine induced-memory deficit, probably through enhancing total antioxidant capacity of serum probably.

  Keywords: Avoidance Learning, Memory, Scopolamine, Memory Disorders, Spirulina, Oxidative Stress
 • Hamid Aboutaleb Kadkhodaeian* Pages 557-566
  Introduction

  Degenerative retinal diseases are main cause of irreversible blindness. Stem cells therapy is a promising way in these diseases. Therefore, mesenchymal stem cells because of its safety can produce degenerated cells and can play important role in treatment. The aim of this study was to examine morphological changes in injured retinal pigment epithelium (RPE) and photoreceptor cells after transplantation of stem cells into subretinal space.

  Materials and Methods

  Retinal pigment epithelium injury induced with retro-orbital sinus injection of sodium iodate in pigmented rats and following histological verification, ready for transplantation. The generation of retinal pigment epithelium cells from bone marrow stromal stem cells were done in two steps. First, Bone marrow stromal stem cells isolated from rat femoral bone and after passage three differentiated into retinal pigment epithelium cells. Generated cells transplanted into sub retinal space of animal model and after 30 days the morphological analysis such as retinal pigment epithelium layer and cell count in outer nuclear layer of retina performed.

  Results

  Differentiated cells expressed high yield (±93) of specific markers (RPE65, CRALBP) in immunocytochemistry. These cells transplanted into injured pigmented layer and after 30 days showed improvement in retinal pigment epithelium and outer nuclear cell layer. In other words, the cell count in these layer increased in comparing to control group.

  Conclusion

  The generation of retinal pigment epithelium cells from bone marrow stromal stem cells which in term of expression of specific genes are similar to native RPE cells, as well as after transplantation into damaged tissue can show physiological activity are very useful in treatment of degenerative eye diseases.

  Keywords: Retinal Pigment Epithelium, Age Related Macular Degeneration, Cell Therapy, Degenerative Eye Diseases, Photoreceptor Cells, Sub-retinal space injection
 • Mohammad Ali Tajik, Mansoury, Hadi Taleshi Ahangari*, Hossein Rajabi, Majid Jadidi Pages 567-575
  Introduction

  Now day Ionizing radiation has found increasing applications in cancer treatment. However, in the treatment different kinds and size of tumors especially metastatic and small size tumors, conventional methods of external radiation therapy are not common. In radionuclide therapy, the use of monoclonal antibodies has made it possible to achieve maximum dose to small size tumor and minimum dose to healthy tissue. In the use of electrons auger-emitter radionuclides, due to the short range and high cytotoxicity, there should be a high degree of precision. For this reason, Monte Carlo methods and simulations can be used in higher accuracy. In this study, the cellular dose of 111In radionuclide was calculated and validated using the Monte Carlo method.

  Materials and Methods

  In this research, the Geant4 Monte Carlo code was used with three low energy physical models: Geant4-DNA, Livermore, Penelope and Standard Physics. Correspondingly, distribution of radiation from radiation sources and the location of the source was considered uniform and randomly within the volume, respectively. The results of MCNP and MIRD codes published data were used for comparison.

  Results

  In the correlation study, the S-value results of self and cross-absorption between the two codes indicated show a good agreement between the data of the MCNP code and the results of different physics models of Geant4 code.

  Conclusion

  Although there are some differences between the results of the codes which are mentioned in results, finally the comparison indicates that the acceptability use of Geant4 in the cellular dosimetry.  So, for therapeutic and diagnostic applications of the 111In as an auger electrons-emitter radionuclide we can recommend this code for dose calculations.

  Keywords: Radionuclide Therapy, Cellular Dosimetry, Auger Electron, Monte Carlo
 • Sedigheh Rahrotaban, Nazanin Mahdavi, Samira Derakhshan, Maryam Nikhalat Jahromi* Pages 576-578
  Introduction

  Langerhans cell histiocytosis (LCH), which was previously known as histiocytosis X, refers to a group of lesions that stimulate uncontrolled proliferation of cells. The purpose of this case was to report and describe a LCH case with mandibular bone involvement in a 2.5-year-old boy.
  Case reports: A 2.5 years old boy with LCH of mandibular jaw who has been treated by surgical intervention and chemotherapy and followed more than two years.

  Conclusion

  LCH of the mandible is a rare lesion of the langerhans cells which could be treated with early accurate diagnosis. Therefore, to reach the best response to treatment, early diagnosis based on recognition of clinical and radiographic features of the lesion is very important.

  Keywords: Histiocytosis X, Langerhans cell histiocytosis, Mandible