فهرست مطالب

 • پیاپی 174 (تیر1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • میثاق شفیع زاد*، سجاد شفیعی، کاوه ابراهیم زاده، سعید احتشامی، کاوه حدادی، مهشید عابدی صفحات 1-12
  سابقه و هدف
  عفونت محل عمل جراحی یکی از شایع ترین عو ارض پس از راحی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پودر وانکومایسین موضعی در پیشگیری از عفونت محل عمل در جراحی ستون فقرات است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سویه کور است. 200 بیمار به طور تصادفی در دو گروه انتخاب شدند. در گروه مورد، بعد از جراحی و قبل از بستن زخم از پودر وانکومایسین استفاده شد. در هر دو گروه سفازولین وریدی قبل از عمل وتا 24 ساعت بعد از عمل تزریق شد. وضعیت زخم، دو هفته، یک ماه و دو ماه بعد از عمل بررسی شد. در موارد مشکوک به عفونت ،کشت محل زخم و کنترل ESR وCRP انجام گرفت.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که بین میزان بروز عفونت و سن ارتباط معناداری وجود ندارد (038/0P=) افزایش نمایه توده بدنی در هفته های دوم و چهارم در هر دو گروه سبب افزایش بروز میزان عفونت شده بود. نوع تشخیص و نوع جراحی با عفونت پس ازعمل ارتباطی نداشت (635/0P=). نتایج حاصله بین CRP و  ESRبه دست آمده در هفته های مختلف در هر دو گروه ارتباط معناداری نداشت (311/0P=) اما عدم ترمیم زخم پس از عمل در گروه وانکو مایسین به شکل معنی داری بالا بود (041/0P=)
  استنتاج
  با توجه به نتایج، پودر وانکومایسین به عنوان یک درمان پروفیلاکسی درمحل انسزیون، ریسک عفونت را تغییر نداده است. پیشنهاد می شود این مطالعه با تمرکز بیش تر تنها بر یک نوع جراحی انجام پذیرد.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20180826040869IRCT
  کلیدواژگان: پودر وانکومایسین، عفونت محل عمل، ستون فقرات
 • علیرضا رضایی، لیلا پورعلی*، رامین مشعوفی، سمیه معین درباری، سمانه شوقی صفحات 13-21
  سابقه و هدف
  سرطان تخمدان چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان های ژنیکولوژی در زنان است. استفاده از تومور مارکرهای خاص که در مراحل اولیه قدرت تشخیص دارند، در بهبود نتایج درمانی بسیار موثر می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی شاخص «الگوریتم خطر بدخیمی تخمدان» (ROMA) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) در بیماران بستری مبتلا به توده تخمدان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ارزش تشخیصی بر روی 84 بیمار بستری در بیمارستان قائم مشهد با
  تشخیص توده تخمدان انجام شد. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، سطح سرمی CA125 (Cancer antigen-125) وHE4 (Human Epididymis Secretory Protein 4) و ROMA پیش ازجراحی ثبت شده و نتایج آن با نتایج پاتولوژی بعد از عمل مقایسه شد. اطلاعات حاصل به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های کای اسکویر و مان ویتنی آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران مورد مطالعه 53/13 ± 54/44 سال بود. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت کلیCA125 در تشخیص تومورهای بدخیم تخمدانی به ترتیب 89/57 درصد، 61/84 درصد، 38/52 درصد، 3/87 درصد و 75/78 درصد بود (001/0>P). این یافته ها در مورد ROMA به ترتیب 78/94 درصد، 75/93 درصد، 75 درصد، 3/92 درصد و 29/89 درصد بود (001/0>P). هم چنین مشخص شد که ROMA دارای دقت تشخیصی بالا در زنان قبل و بعد از یائسگی می باشد.
  استنتاج
  دقت تشخیصی ROMA در تشخیص تومورهای بدخیم تخمدان نسبت به CA125 بالاتر است، لذا می توان از این فاکتور در بررسی بدخیمی تومورهای تخمدان قبل از جراحی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: توده تخمدان، CA125، ROMA
 • قدسیه کامرانی*، فاطمه منتظر، فاطمه نژادی کلاریجانی، رامین شکرریز صفحات 22-29
  سابقه و هدف
  مرگ و میر بیماری بالای سرطان با وجود پیشرفت چشمگیر در زمینه تشخیص و درمان می تواند ناشی از حضور سلول های بنیادی توموری (CSC) باشد. آنزیم آلدهید دهیدروژناز1 (ALDH1) در بعضی مطالعات به عنوان مارکری از CSC معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی این مارکر در سرطان کولورکتال و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه گذشته نگر، بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، وارد مطالعه شدند. شدت بیان و توزیع ALDH1 به روش ایمونوهیستوشیمی سنجیده شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  40 بیمار (20 مرد و 20 زن) وارد مطالعه شدند. فراوانی مثبت شدن ALDH1 و شدت بیان آن در بافت تومورال و غیرتومورال تفاوت معنی داری نداشت. شدت بیان با سن، نوع آدنوکارسینوم، مکان تومور ارتباطی نداشت. با این حال، شدت بیان در زنان بیش تر از مردان بود (08/0= P). 75  درصد بیماران در مرحله تمایز خوب بیان خفیف ALDH1 داشتند (07/0= P). از نظر وضعیت توزیع؛ توزیع discontinuous در آدنوکارسینوم غیرموسینوسی (06/0= P) و تمایز خوب (028/0= P) بیش تر بود.
  استنتاج
  در این مطالعه بیان ALDH1 در بافت سرطان کولورکتال و نرمال تفاوت معنی داری نداشت، با این حال شدت بیان بیش تر در زنان و همچنین توزیع discontinuous در تمایز خوب و آدنوکارسینوم غیرموسینوسی مشاهده شد و اهمیت ALDH1 به عنوان مارکر CSC در سرطان کولورکتال نیازمند بررسی بیش تر است.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی تومور، آلدئید دهیدروژناز I، سرطان کولورکتال، خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک
 • زهرا نوروزی بازگیر، آهنجان *، محمدباقر هاشمی سوته، حمیدرضا گلی صفحات 30-41
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع بالای مقاومت به کارباپنمها در آسینتوباکتر بومانی، هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع ژن های مقاومت به کارباپنم ها در ایزوله های بالینی این باکتری بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 ایزوله بالینی آسینتوباکتر بومانی از بیمارستان های آموزشی - درمانی علوم پزشکی مازندران جمع آوری شد. ایزوله ها با استفاده از تست های استاندارد میکروبیولوژی مورد تایید نهایی قرار گرفتند و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها به روش دیسک آگار دیفیوژن ارزیابی شد، در حالیکه برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی کلیستین از روش آگار دایلوشن استفاده گردید. تست فنوتیپی دیسک ترکیبی (CDT) Combined Disk Test برای بررسی تولید کارباپنمازها شده و برای بررسی حضور ژنهای IMP و SPM در ایزوله ها از روش مولکولی PCR استفاده گردید.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در این مطالعه، بترتیب نسبت به آنتی بیوتیکهای پیپراسیلین (99%) و کلیستین (7%) مشاهده شد. از بین 100 ایزوله  آسینتوباکتر بومانی 97 ایزوله مقاوم به کارباپنم ها بودند، در حالیکه  آزمایش فنوتیپی CDT نشان داد که 95 ایزوله تولید کننده متالو بتالاکتاماز بودند. از میان سویه های مقاوم به کارباپنم ها فقط 2 (06/2 درصد) ایزوله دارای ژن IMP بودند، در حالیکه هیچ کدام از این ایزوله ها حامل ژن SPM نبودند.
  استنتاج
  نتایج به دست آمده نشان داد که مکانیسم های دیگر مقاومت از قبیل افزایش فعالیت سیستم افلاکس، کاهش بیان پروتئین های غشای خارجی، افزایش بیان آنزیم AmpC یا تولید سایر کارباپنمازها می توانند در مقاومت به کارباپنم ها در آسینتوباکتر بومانی ایزوله شده در این منطقه موثر باشند.
  کلیدواژگان: آسینتوباکتر بومانی، کارباپنم ها، متالوبتالاکتامازها، IMP، SPM
 • مسعود غیاثیان، سجاد دانشیار*، فرزانه اثنی عشری، زینب باقری صفحات 42-52
  سابقه و هدف
  سکته مغزی سومین عامل مرگ ومیر و شایع ترین بیماری نورولوژیک ناتوان کننده است. خون ریزی مغزی یا ICH دومین فرم شایع سکته مغزی پس از ایسکمی است. این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا بهICH مراجعه کننده به بیمارستان سینا صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی آینده نگر، 288 بیمار مبتلا به خون ریزی داخل مغزی غیرتروماتیک در سال های 95-1394 بررسی شدند. جهت تعیین پیامد از مورتالیتی داخل بیمارستانی و تعداد روزهای بستری استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه، بررسی پرونده و ct scan بیماران به دست آمد و توسط نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 7/58 درصد بیماران زن و 3/41 درصد مرد بودند. 4/54 درصد بیماران در گروه سنی 80-61 سال بودند. 1/35 درصد بیماران فوت شدند. مورتالیتی مردان 7/38 درصد و زنان 5/32 درصد بود. میانگین سنی بیمارانی که فوت شدند 25/13±36/69 سال و میانگین تعداد روزهای بستری بیماران 8/9روز بود. مورتالیته در بیمارانی که قند خون، کراتینین و فشار خون سیستولیک اولیه بالا، ترومبوسایتوپنی اولیه و سطح هوشیاری اولیه پایین تری داشتند بالاتر بود.خون ریزی دوطرفه، پوتامن، کودیت وجود خون ریزی داخل بطنی، هیدروسفالی و خونریزی ساب آراکنوئید و شیفت میدلاین میزان مورتالیته بالاتری داشتند.
  استنتاج
  مورتالیتی ناشی از خونریزی داخل مغزی غیر تروماتیک با محل خون ریزی، سطح هوشیاری، فشار خون، قند خون، میزان پلاکت و کراتینین اولیه و بروز تب در سیر بیماری ارتباط دارد. تالاموس و سپس پوتامن شایع ترین مکان های خونریزی هستند. مورتالیته بیماران با سن و جنس ارتباط ندارد.
  کلیدواژگان: خون ریزی داخل مغزی، پیامد ها، عوامل موثر
 • حمیده حسن زاده تلوکی، حسین فرجی لموکی، فرشته خطی دیزآبادی، جمشید یزدانی چراتی* صفحات 53-63
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل مخاطره سلامت مادر و کودک، زایمان به روش سزارین بدون علت پزشکی است. لذا مطالعه حاضر، به شناسایی علل انتخاب روش زایمان در مادران نخست‎زا پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، توصیفی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، مادران نخست زا در مراکز بهداشتی یکی از شهرستان های استان مازندران در سال 1396بوده است. روش جمع آوری داده ها به صورت سرشماری شامل 272 نفر(140 نفر سزارینی در مقابل 132نفر زایمان طبیعی) بوده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، انجام شد. روایی این پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن با آلفای کرونباخ 76/0 به تایید رسید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‎افزار آماری24 SPSS و در سطح معنی داری 5 درصد انجام پذیرفت.
  یافته ها
  یافته‎های مطالعه نشان داد که از 140 زایمان به روش سزارین، 66 زایمان (5/46درصد) آن فاقد توصیه پزشکی بوده است و از مهم ترین علل آن می توان ترس از دردهای واژینال، ایمنی و بهداشت جنین را نام برد. با یک درصد افزایش آگاهی در زمینه مزایای زایمان طبیعی و معایب سزارین، به ترتیب 15 درصد و 12 درصد شانس زایمان طبیعی افزایش می یابد (001/0P<). هم‎چنین با یک درصد بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی، شانس انتخاب روش سزارین 45/2 برابرافزایش می یابد (023/0=P).
  استنتاج
  با توجه به نتایج این مطالعه، افزایش آگاهی در زمینه مزایای زایمان طبیعی و معایب زایمان سزارین تاثیر بالایی در انتخاب روش زایمان طبیعی دارند. لذا با عنایت به این مورد، مداخلات آموزشی در موارد یادشده برای مادرانی که قصد بارداری دارندتوصیه می شود.
  کلیدواژگان: روش زایمان، مادران نخست‎زا، زایمان طبیعی، زایمان سزارین
 • محمود موسی زاده*، احسان زابلی، رضا علی زاده نوایی، حسین رنجبران، ام البنین امجدی، منیژه فقیه، مطهره خردمند، زینب عسکری، غلامعلی گدازنده، اکبر هدایتی زاده عمران صفحات 64-71
  سابقه و هدف
  ارتباط بین چاقی و خطر ابتلا به سرطان پستان در برخی مطالعات مورد تاکید قرار گرفته است. بر همین اساس در مطالعه حاضر ارتباط شاخص های انتروپومتریک با سرطان پستان بر اساس داده های فاز پذیرش (مقطعی) کوهورت طبری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از داده های فاز پذیرش(مقطعی) کوهورت طبری استفاده شده است. در این کوهورت تعداد 51 مورد سرطان پستان ثبت شده است که به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شد. هم چنین تعداد 153 نفر به صورت تصادفی از جمعیت کوهورت طبری که سابقه سرطان پستان یا سرطان دیگر را نداشتند، به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. آنالیز داده ها با بهره گیری از آزمون های تی تست مستقل، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک چند متغیره انجام گرفت.
  یافته ها
  فراوانی دور کمر 88 سانتی متر و بالاتر در گروه مورد اندکی کم تر از گروه شاهد (5/74 در برابر 2/75 درصد، 926/0=P) و فراوانی نسبت دور کمر به دور باسن بالای 85/0 در گروه مورد، کم تر از گروه شاهد (6/70 در مقابل 4/80 درصد، 144/0=P) بوده است. هم چنین شانس ابتلا به سرطان پستان در جمعیت روستایی (001/0> P-:  ، 28/8OR:) بیش تر از شهری و در افراد بی سواد، کم تر از افراد با تحصیلات دانشگاهی (001/0 < , P-: 06/0OR:  ) می باشد.
  استنتاج
  نتایج نشان می دهد که این مطالعه عوامل خطر قابل ملاحظه ای را مورد تایید قرار نداده است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، آنتروپومتری، مطالعه مورد شاهدی
 • نوید میرزاخانی، فائزه دهقان، مرجان شهبازی*، فاطمه شهبازی صفحات 72-81
  سابقه و هدف
  افراد برای کارکرد مناسب در محیط و شرکت در فعالیت های روزانه زندگی به توانایی پردازش حسی مناسب نیاز دارند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلال پردازش حسی در کودکان 5 تا 11 ساله است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه هدف عبارت بود از تمامی کودکان 5 تا 11 سال که در مهدکودک ها و دبستان های شهر تهران تحصیل می کردند. پس از در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه، 2191 کودک با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، نیمرخ حسی دان بود که توسط والدین هر کودک تکمیل شد. میزان فراوانی اختلال پردازش حسی براساس خطوط برش فاکتور های 9 گانه پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 3/31 درصد از کودکان مورد بررسی دختر و 7/68 درصد از آن ها پسر بودند. فراوانی
  اختلال پردازش حسی براساس خطوط برش فاکتور های 9 گانه نیمرخ حسی دان (حس طلبی: 40/9 درصد، واکنش عاطفی: 81/10 درصد، تون و تحمل عضلانی پایین: 16/18 درصد، حساسیت حس دهانی: 34/18 درصد، بی توجهی و حواس پرتی: 85/7 درصد، حساسیت ثبت حسی: 10/15 درصد، حساسیت حسی: 22/22 درصد، بی تحرکی: 17/10 درصد و حرکات ظریف/ درک: 60/3 درصد) برآورد شد.
  استنتاج
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کودکان 5 تا 11 ساله الگو های متفاوتی در پردازش حسی دارند و فراوانی اختلال پردازش حسی در تمامی فاکتور های 9 گانه نیمرخ حسی دان در پسران بالاتر از دخترن است. لذا پیشنهاد می شود تا محققان علاوه بر تکرار این مطالعه در جمعیت کودکان در سایر شهرستان های ایران،  مطالعات زیرگروه های استثنایی را که احتمالا مشکلات حسی بیش تری دارند را بررسی کنند.
  کلیدواژگان: کودک، پردازش حسی، اختلال پردازش حس
 • سارا یزدانی، شهلا شریفی، محسن فروغی پور*، عطیه کامیابی گل صفحات 82-95
  سابقه و هدف
  یکی از شایع ترین دغدغه های بیماران اسکلروزیس چندگانه (ام.اس.)، اختلال در حافظه است. با توجه به اهمیت حافظه در عملکردهای زندگی روزمره و تاثیر آن بر تعاملات اجتماعی افراد، هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد حافظه رویدادی از نوع غیرکلامی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش موردی- شاهدی، تعداد 46 بیمار مبتلا به ام. اس. از نوع عودکننده- بهبودیابنده (13 مرد و 33 زن) از میان مراجعه کنندگان به بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم مشهد و 46 فرد سالم نیز که به لحاظ سن، میزان تحصیلات و جنسیت با گروه بیمار همتاسازی شده بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، بیماران مبتلا به ام. اس. بر اساس نمره مقیاس وضعیت گسترش ناتوانی به دو گروه بیمار با EDSS<4 و گروه بیمار با EDSS 4-6 تقسیم شدند. از آزمون موکا برای غربالگری وضعیت شناختی و از آزمون تصاویرپیچیده هندسی بنسون برای ارزیابی عملکرد حافظه رویدادی غیرکلامی استفاده شد.
  یافته ها
  عملکرد دو گروه بیمار در هر سه مرحله حافظه رویدادی غیرکلامی شامل توانایی ساختاری فضایی- دیداری (کپی کردن شکل)، حافظه دیداری (یادآوری بلافصل) و توانایی حفظ و بازیابی منابع فضایی- دیداری (یادآوری با تاخیر) به طور معنی داری (05/0< P) ضعیف تر از گروه کنترل بود.
  استنتاج
  آسیب مغزی اکتسابی ام. اس. با حافظه رویدادی غیرکلامی مرتبط است؛ بدین معنا که این بیماری بر عملکرد فرد در سه مرحله این حافظه (کپی کردن شکل، یادآوری بلافصل و یادآوری با تاخیر) تاثیر نامطلوب می گذارد. همچنین، تغییر مقیاس وضعیت گسترش ناتوانی پیش بینی کننده عملکرد متفاوت گروه های بیمار در عملکرد سه مرحله یادشده حافظه رویدادی غیرکلامی است.
  کلیدواژگان: حافظه رویدادی غیرکلامی، عملکرد فضایی- دیداری، اسکلروزیس چندگانه، فارسی زبان
 • شادی شایان فر، علی شایان فر* صفحات 96-105
  سابقه و هدف
  میزان اتصال داروها به پروتئین های پلاسما یک پارامتر فارماکوکینتیکی مهم در فرآیند کشف و توسعه داروهاست. در سال های گذشته پارامترهای آبراهام به منظور پیش بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و فارماکوکینتیکی داروها مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که یونیزاسیون داروها در pH خون (4/7) در این پیش بینی ها نادیده گرفته شده است. اخیرا پارامترهای آبراهام برای فرم یونیزه داروها به منظور پیش بینی این ویژگی ها پیشنهاد
  شده است. از طرفی معادله هندرسن هسلباخ می تواند برای محاسبه میزان یونیزاسیون داروها استفاده شود. در این مطالعه براساس درصد یونیزاسیون دارو، پارامترهای آبراهام محاسبه شده و برای پیش بینی میزان اتصال دارو به پروتئین ها پلاسما استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 159 دارو با مقادیر گزارش شده پروتئین بایدینگ از منابع جمع آوری شده و پارامترهای آبراهام براساس میزان یونیزاسیون در pH 4/7 محاسبه گردید، سپس بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره، مدل هایی برای پیش بینی پروتئین بایندینگ ارائه و درصد خطای هر مدل محاسبه شد.
  یافته ها
  یک رابطه خطی بین میزان اتصال داروها به پروتئین های پلاسما و پارامترهای آبراهام براساس میزان یونیزاسیون داروها به دست آمد که می تواند بهتر از پارامترهای آبراهام در حالت غیر یونیزه، میزان اتصال داروها به پروتئین های پلاسما را تبیین نماید.
  استنتاج
  یونیزاسیون دارو در pH خون، یک پارامتر مهم در پیش بینی پروتئین بایندینگ می باشد و استفاده از پارامترهای آبراهام برای فرم یونیزه داروها می تواند برای پیش بینی آن به کار رود.
  کلیدواژگان: دارو، اتصال به پروتئین، پیش بینی، مدل بندی، یونیزاسیون
 • محمد مهدی امام جمعه، حمزه علی جمالی، زهره نقدعلی، میلاد موسی زاده* صفحات 106-120
  سابقه و هدف
  امروزه افزایش صنایع کارواش، منجر به تقاضا برای استفاده مجدد از فاضلاب این صنایع شده است. در این مطالعه از فرایند هیبریدی انعقاد شناورسازی الکتریکی، ته نشینی و فیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب واقعی کارواش استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق ابتدا نمونه وارد راکتور انعقاد الکتریکی شده سپس بعد از هر زمان مشخص، وارد مخزن ته نشینی و در نهایت از فیلتراسیون عبور داده شد. مطابق روش استاندارد، COD با روش رفلاکس بسته و کدورت به روش نفلومتری اندازه گیری شدند. جهت بهینه سازی راندمان حذف COD و کدورت، از طرح مرکب مرکزی تحت مدل سطح پاسخ با استفاده از نرم افزار Design Expert 7 استفاده شد.
  یافته ها
  براساس مدلRSM، شرایط بهینه برای متغیرهای pH، زمان الکترولیز و شدت جریان به ترتیب برابر67/7، 69/1 آمپر و 90 دقیقه به دست آمد که راندمان حذف COD و کدورت در این شرایط به ترتیب برابر 5/94 درصد و 95 درصد تعیین گردید. همچنین بیش ترین راندمان های حذف پیش بینی شده برای COD و کدورت به ترتیب برابر 100 درصد و 69/96 درصد تعیین شد. به لحاظ میزان مصرف انرژی برق و هزینه عملیاتی به ترتیب برابر 2/4 کیلووات ساعت بر مترمکعب و 8820 ریال به دست آمد.
  استنتاج
  این فرایند تصفیه ترکیبی به نظر می رسد که روشی کارآمد و مقرون به صرفه نسبت به روش های متداول تصفیه موجود جهت حذف آلاینده ها از فاضلاب کارواش می باشد. بنابراین می توان از این روش برای حذف آلاینده هایی با غلظت بالا از فاضلاب صنایع کارواش و بازیافت پساب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فاضلاب کارواش، انعقاد شناورسازی الکتریکی، فیلتراسیون، مدل سطح پاسخ
 • مریم زارع بیدکی، احمدرضا یزدان بخش*، مهرنوش ابطحی محصل، مونا قاضی صفحات 121-133
  سابقه و هدف
  انتشار بیوآئروسل ها در طول فرآیندهای تصفیه فاضلاب به هوا یک مشکل عمده بهداشتی می باشد. در این مطالعه  اثر نوع سیستم هوادهی سطحی و عمقی بر تراکم و نوع باکتری ها و قارچ های هوابرد در دو تصفیه خانه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-مقطعی درتصفیه خانه های فاضلاب شهری در شهر تهران که به ترتیب دارای سیستم هوادهی سطحی و عمقی می باشند انجام شد. نمونه برداری برای تعیین تراکم و تشخیص بیوآئروسل ها با تناوب شش روز یک بار و در دو فصل تابستان و پاییز در سال 1396 انجام شد. علاوه برهوای اطراف واحد های هوادهی، هم چنین از واحدهای دانه گیر، ته نشینی ثانویه و دو نقطه کنترل نمونه ها برداشت شدند. تراکم باکتری ها و قارچ ها از طریق کشت و تشخیص گونه و جنس از طریق آزمون های استاندارد انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در تصفیه خانه با هوادهی سطحی بیش ترین انتشار بیو آئروسل ها در هر دو فصل از واحد های هوادهی صورت می گیرد. در این تصفیه خانه میانگین تراکم باکتری ها از این واحد به ترتیب در فصل تابستان و پائیز 6845 و 15784 CFU/m2/h و بیش ترین انتشار قارچ ها در فصل تابستان و پاییز به ترتیب  535CFU/m2/h  و899 CFU/m2/h اندازه گیری شد. انواعی از باکتری های گرم منفی، گرم مثبت و قارچ ها در هر دو تصفیه خانه شناسائی شدند.
  استنتاج
  بر اساس نتایج این مطالعه، خطرات ناشی از میزان انتشار بیوآئروسل ها در تصفیه خانه با سیستم هوادهی سطحی یا مکانیکی در مقایسه با هوادهی عمقی بیش تر است.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، هوادهی سطحی، هوادهی عمقی، تصفیه خانه فاضلاب
 • مریم انصاری مجد، فریده خلج آبادی فراهانی، ابوالحسن نقیبی، محمود موسی زاده، صغری خانی* صفحات 134-147
  سابقه و هدف
  فرزند آوری  در حوزه مسائل اجتماعی  اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در زنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای بر روی 75 زن سنین باروری (38 نفر گروه آزمون و37 نفر گروه کنترل) در 9 مرکز جامع سلامت  شهری آمل درسال 1396 انجام شد. گروه آزمون، آموزش مبتنی برمدل فرانظریه ای را در 5 جلسه حضوری و سپس به مدت 6 ماه، آموزش هفتگی غیر حضوری آنلاین را دریافت کردند. گروه کنترل، آموزش روتین دریافت نمودند. نگرش به فرزندآوری و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری بر اساس مدل فرانظریه ای در نمونه ها قبل، 3 و6 ماه بعد ازآموزش ارزیابی شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات نگرش زنان در گروه آزمون در مرحله قبل، 3 ماه و 6 ماه بعد از آموزش برابر 55/22 ± 81/171، 55/22 ± 12/179 و 54/20 ± 39/177 و درگروه کنترل، در مراحل فوق به ترتیب برابر 37/19 ± 31/166، 49/21 ± 85/165 و 37/18 ± 07/165 بود. آزمون های آماری نشانگر ارتقاء معنی دار نگرش زنان پس ازآموزش بود (001/0> P). فراوانی افراد در مراحل مختلف رفتار فرزندآوری گروه آزمون نسبت به کنترل ارتقاء یافت ولی این میزان معنادار نبود(281/0=P).
  استنتاج
  آموزش مبتنی بر مدل فرانظریه ای، نگرش زنان نسبت به فرزندآوری را بهبود بخشید ولی مراحل رفتار فرزندآوری را تغییر نداد. با توجه به چندعاملی بودن فرزندآوری و تعداد کم نمونه در این مطالعه، دست یابی به چنین نتیجه ای قابل پیش بینی است. لذا نیاز به انجام مطالعه با مشاوره پیش از بارداری طولانی تر و تعداد نمونه های بیش تر براساس مدل فرانظریه ای است.
  شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 4N2017083131117IRCT
  کلیدواژگان: فرزندآوری، مدل فرانظریه ای، آموزش، نگرش زنان، مراحل تغییر رفتار
 • مهین نوملی، اکبر هدایتی زاده عمران، حمیرا خدام، مهناز مدانلو* صفحات 148-158
  سابقه و هدف
  با توجه به این که بین علاقه پژوهشگران ومشکلات بالینی هماهنگی وجود ندارد، به منظورپاسخ به این پرسش که پژوهش روی چه موضوعاتی می تواند منجر به حل مشکلات نظام سلامت شود، این مطالعه باهدف تبیین مشکلات بالینی نیازمند پژوهش از دیدگاه کارکنان بالینی اجراءشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی بر روی 27 نفر ازکارکنان بالینی مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1396 با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. برای جمع آوری داده از بحث گروهی متمرکز استفاده شد که مشارکت کنندگان درسه جلسه بحث گروهی متمرکز تجربیات خود را بیان نمودند. جلسات با یک سوال باز کلی شروع و سپس از سوالات ژرفکاو استفاده شد. مصاحبه ها ضبط، کلمه به کلمه دست نویس وبه شیوه تحلیل محتوای آنالیز شدند.
  یافته ها
  دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش 53-25 سال و سابقه کارآنان 26-2 سال بود و59 درصد آنان مرد بودند. با آنالیز داده ها چهار درونمایه پدیدار شد. از دیدگاه مشارکت کنندگان،"مشکلات بالینی مرتبط با ساختار نظام سلامت"، "تحلیل وضعیت ارائه دهندگان خدمات در نظام سلامت"،"تحلیل وضعیت ارائه خدمات در نظام سلامت و تعیین نیازها" و "مشکلات مربوط به فرآیندهای بالینی موجود" از جمله مشکلات بالینی قابل پژوهش بود.
  استنتاج
  با توجه به یافته های مطالعه پیشنهاد می شود پس از الویت بندی نیازهای پژوهشی، پژوهش های بالینی با توجه به نیازهای منطقه طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: کارکنان نظام سلامت، پژوهش، مطالعه کیفی، بحث گروهی متمرکز
 • سکینه قربانی، بهرام صمد زاده، افشین گودرزی*، افشین الماسی، مهرداد پاینده، سوسن قربانی، مسعود صادقی صفحات 159-164
  سابقه و هدف
  پیوند کلیه درمان جایگزینی کلیه برای اکثریت بیماران مبتلا به بیماری کلیوی در مرحله پایانی است. رد پیوند، یکی از عوارض اصلی پیوند کلیه است و به دو صورت برگشت پذیر و برگشت ناپذیراتفاق می افتد. این مطالعه به منظور تعیین بروز رد  برگشت ناپذیر کلیه پیوندی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش کوهورت گذشته نگر بر روی اطلاعات 1571 پیوند کلیه انجام شده در شهر کرمانشاه طی سال های 1395-1368 صورت پذیرفت. روش های برآورد بروز، جهت بروز 24 ساعت پس از عمل و Kaplan-Meier و رگرسیونCox  جهت میزان بقاء پیوند و آزمون Log-rank برای بررسی اختلاف بین زیر گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  میزان رد پیوند به صورت حاد 82/3 درصد و طی 6 ماه، یک و سه سال پس از پیوند 06/10، 41/12 و20/18 درصد محاسبه شد. مدل رگرسیونی Cox ارتباط بین سن گیرنده) 013/0= P)، میزان کراتینین(001/0= P) و ابتلا به دیابت(016/0= P) را  با بقای کلیه ی پیوندی معنی دار نشان داد.
  استنتاج
  میزان رد پیوند حاد و شش ماهه از سطح بالایی برخوردار است که برخی عوامل زمینه ای در بروز آن موثر بوده است. انجام مطالعات بیش تر در زمینه متغیرهای زمینه ای موثر در رد پیوند و هم چنین انجام پیوند کلیه در سنین پایین تر می تواند در افزایش بقاء کلیه پیوندی موثر باشد.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، نارسایی پیشرفته کلیه، رد پیوندحاد، رد پیوند مزمن، بقاء کلیه پیوندی
 • زهرا نوروزی بازگیر، حمیدرضا گلی، بهمن میرزایی* صفحات 165-171
  سابقه و هدف
  سیتروباکتر باعث بروز بیماری هایی ازقبیل عفونت های دستگاه تنفسی و ادراری، زخم و مننژیت می شود. به سبب مقاومت آنتی بیوتیکی بالا، سیتروباکتر به عنوان یک نگرانی در جامعه بهداشتی محسوب می شود. در این مطالعه به سبب اهمیت حضور این باکتری و هم چنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های سیتروباکترفروندی جدا شده از بیمارستان زارع ساری به عنوان هدف این مطالعه در نظر گرفته شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 109 ایزوله سیتروباکترفروندی از نمونه های بالینی مختلف از بیمارستان زارع شهر ساری طی سال های 1396-1395 جمع آوری شد. بعد از تایید باکتری ها توسط آزمایشات متداول بیوشیمیایی، الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها به روش استاندارد دیسک دیفیوژن (کربی بائر) و طبق دستورالعمل CLSI تعیین شد.
  یافته ها
  از 3248 نمونه بالینی، 109 ایزوله سیتروباکتر فروندی (35/3درصد) شناسایی شد. بیش ترین باکتری های جدا شده، از نمونه های بالینی زخم (50/72 درصد) بود. الگوی حساسیت نشان داد که حدود (0/11درصد) از ایزوله ها در مقابل کوتریموکسازول حساسیت داشتند و 95 مورد از آن ها به آنتی بیوتیک ذکر شده مقاوم بودند. حساسیت و مقاومت در برابر آمیکاسین تقریبا برابر با (7/47 درصد) بود. الگوی مقاومتی به سفالکسین (15/87 درصد)، کوتریموکسازول (15/87 درصد)، آمیکاسین (62/48 درصد) تعیین شد.
  استنتاج
  با توجه به نتایج به دست آمده شیوع سیتروباکترفروندی در این مطالعه به عنوان یک زنگ خطر در بخش سوختگی مطرح بوده و هم چنین به سبب بروز مقاومت بالا به آنتی بیوتیک، طراحی یک روش کنترل عفونت و استفاده از یک آنتی بیوتیک موثر مانند آمیکاسین در بخش های مربوطه بیمارستان ها الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: سیتروباکتر فروندی، مقاومت آنتی بیوتیکی، باکتری ها
 • قباد مرادی، حشمت الله اسدی، محمد مهدی گویا، محمود نبوی، عباس نوروزی نژاد، امجد محمدی بلبان آباد* صفحات 172-178
  سابقه و هدف
  هشدار به موقع نظام مراقبت بیماری های واگیر هر کشور برای حفظ امنیت بهداشت عمومی ملی، منطقه ای و جهانی، حیاتی است. هدف این مقاله شناسایی راهکارهای بهبود نظام مراقبت از بیماری های واگیر در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث گروهی متمرکز با 67 نفر از کارکنان نظام مراقبت بیماری های واگیر و دیگر سازمان های درگیر انجام گرفت. مصاحبه ها به مدت 6 ماه و از مهر 1395 تا فروردین 1396به طول انجامید. متن مصاحبه ها از طریق رویکرد تحلیل محتوی استقرایی با کمک نرم افزار MAXQDA10 دسته بندی شد.
  یافته ها
  راهکارهای بهبود نظام مراقبت بیماری های واگیر در 4 طبقه اصلی و 8 زیرطبقه دسته بندی شد. "تولیت نظام مراقبت بیماری های واگیر"، "بهبود جامعیت گزارش دهی و گزارش گیری"، "توسعه و بهبود زیرساخت ها" و "آموزش و بازآموزی" راهکارهای بهبود نظام مراقبت بیماری های واگیر بودند.
  استنتاج
  جامعیت و به هنگام بودن اطلاعات نظام مراقبت واگیر به همکاری بین بخشی وابسته است. بنابراین، تقویت همکاری بین بخشی، استفاده از انگیزاننده ها برای جلب حمایت درمانگران بخش خصوصی، توسعه سامانه های گزارش دهی، و جلب مشارکت جامعه، مهم ترین راه کارهای پیشنهادی برای تقویت نظام مراقبت بیماری های واگیر می باشند.
  کلیدواژگان: نظام مراقبت، بیماری های واگیر، ایران، مطالعه کیفی
 • مهران رضوی پور، مسعود شایسته آذر، محمدحسین کریمی نسب، سلمان غفاری، مانی محمودی، ابوالفضل کاظمی* صفحات 179-182
  سینوستوزیس دوطرفه اسپورادیک و غیر سندرومیک هومرورادیال یک ناهنجاری بسیار نادر مادرزادی اندام فوقانی است. این وضعیت اغلب در ارتباط با سندروم های مختلف اتفاق افتاده و با یک سابقه خانوادگی مثبت همراهی دارد. بیمار حاضر، پسر 6 ساله مبتلا به هومرورادیال سینوستوزیس دوطرفه، بدون آپلازی یا هایپوپلازی و بدون سابقه خانوادگی است. در هر دو طرف، آرنج ها در 90 درجه فلکشن ثابت بود و بیمار قادر به انجام پروناسیون و سوپیناسیون نبود. اینترنال و اکسترنال روتاسیون و ابداکشن شانه طبیعی بود و به جز وجود ناهنجاری مذکور یافته های دیگر معاینات فیزیکی، آزمایش های آزمایشگاهی و تصویربرداری طبیعی بود. والدین بیمار درمان جراحی را نپذیرفتند.
  کلیدواژگان: هومرورادیال سینوستوزیس، اسپورادیک، اطفال
 • ذبیح الله یوسفی، حسین صاحبیان، عبدالایمان عمویی*، رضاعلی محمدپور، ابراهیم زارعی صفحات 183-184
  اصلاحیه : کارایی فرآیند  لخته سازی الکتریکی با جریان مستقیم در تصفیه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهای آلومینیومی
  ذبیح الله یوسفی1     حسین صاحبیان2    عبدالایمان عمویی3   رضاعلی محمدپور4    ابراهیم زارعی5
  مولف مسئول: عبدالایمان عموئی: بابل: میدان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده بهداشت   [email protected]  E-mail:1. استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  2. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  3. استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  4. دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  5. استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران 

  در مقاله فوق که در شماره 172 بهمن 1398 در دوره 29 این نشریه منتشر شده بود، عنوان انگلیسی اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.

  .
  کلیدواژگان: اصلاحیه
|
 • Misagh Shafizad*, Sajad Shafiee, Kaveh Ebrahimzadeh, Saeed Ehteshami, Kaveh Haddadi, Mahshid Abedi Pages 1-12
  Background and purpose
  Surgical site infection (SSI) is one of the most commonly reported post-operative condition. The purpose of this study was to evaluate the effect of topical vancomycin powder on prevention of SSI in spinal surgery.
  Materials and methods
  A single blind clinical trial was performed in 200 patients who were randomly divided into two groups. In both groups IV injection of cefazolin was done before the surgery and 24 hours later, but in case group, vancomycin powder was used before wound closure. The condition was examined for two weeks, one month and two months after the operation. In suspected cases of SSI, wound culture was done and ESR and CRP levels were also measured.
  Results
  In current study, no significant relationship was found between the incidence of infection and age (P=0.038). Increased BMI in weeks two and four increased the incidence of SSI in both groups. The diagnosis and type of surgery did not correlate with post-operative infection. (P=0.635) There was no significant correlation between the two groups in CRP and ESR levels within the time studied (P=0.311). However, post-operative wound healing was significantly slower in case group (P=0.041).
  Conclusion
  Vancomycin powder as a prophylactic treatment at incision was not found to change the risk of infection. Therefore, further studies are suggested to focus on one type of surgery merely.
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT20180826040869N1)
  Keywords: vancomycin powder, surgical site infection, spinal cords
 • Alireza Rezaee, Leila Pourali*, Ramin Mashoofi, Somayeh Moeen Darbari, Samaneh Shoghi Pages 13-21
  Background and purpose
  Ovarian cancer is the fourth leading cause of death from gynecological cancers in women. Using specific tumor markers that help in making diagnosis at early stages improve therapeutic outcomes. The purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) index in patients with ovarian mass.
  Materials and methods
  A cross-sectional study was conducted in 84 patients with diagnosis of ovarian mass admitted in Mashhad Ghaem Hospital. After obtaining informed consent and recording demographic data, serum levels of CA125 (Cancer antigen -125), HE4 (Human Epididymis Secretory Protein 4) and ROMA were recorded before the surgery. The results were then compared with pathological outcomes. Data analysis was done in SPSS V20 applying Chi-square and Mann-Whitney tests.
  Results
  The mean age of the patients was 44.54 ± 13.53 years. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and total accuracy of CA125 in diagnosis of malignant ovarian tumors were 57.89%, 84.61%, 52.38%, 87.3% and 78.75%, respectively (P<0.001). Also, the values for ROMA were 94.78%, 93.75%, 75%, 92.3%, and 89.29% (P<0.001). ROMA was found with a high diagnostic accuracy in women before and after menopause.
  Conclusion
  Current study showed that the diagnostic accuracy of ROMA index in detection of malignant ovarian tumors is very high compared to CA125, therefore, it could be used in investigating malignant ovarian mass before surgery.
  Keywords: ovarian mass, cancer antigen -125, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
 • Ghodsieh Kamrani*, Fatemeh Montazer, Fatemeh Nejadi Keralirjani, Ramin Shekarriz Pages 22-29
  Background and purpose
  High cancer related mortality can be due to the presence of cancer stem cells (CSCs). Studies suggest aldehyde dehydrogenase (ALDH1) as a marker of CSCs. The aim of this study was to investigate its expression in colorectal cancer and also its association with clinicopathologic characteristics.
  Materials and methods
  In a retrospective study, patients with colorectal cancer attending Sari Imam Khomeini Hospital were enrolled. The intensity and distribution of ALDH1 expression in tumor and non-tumoral adjacent tissue samples were measured by immunohistochemistry. Data were analyzed using SPSS V18.
  Results
  Forty patients including 20 males and 20 females were studied. The frequency and intensity of ALDH1 expression in tumoral and non-tumoral tissues were not significantly different. The expression intensity was not related to age, type of adenocarcinoma, and tumor location, but it was found to be higher in women (P=0.08). Mild ALDH1 expression was higher in well-differentiated grade (P= 0.07). Discontinuous distribution was higher in non-mucinous adenocarcinoma (P= 0.06) and well-differentiated grade (P= 0.028).
  Conclusion
  In this study, ALDH1 expression was not significantly different in the samples of colorectal cancer and normal adjacent. But, higher intensity of expression in women and discontinuous distribution were observed in well-differentiated and non-mucinous samples. The role of ALDH1 as a CSC marker in colorectal cancer requires further investigations.
  Keywords: cancer stem cell, aldehyde dehydrogenase, colorectal cancer, clinicopathologic characteristics
 • Zahra Norouzi Bazgir, Mohammad Ahanjan*, Mohammad Bagher Hashemi Soteh, Hamid Reza Goli Pages 30-41
  Background and purpose
  Acinetobacter Baumannii is an opportunistic bacterium, which is considered as a concern in hospitals throughout the world due to high antibiotic resistance rate. The aim of this study was to investigate the prevalence of carbapenem resistance genes in clinical isolates of this bacterium.
  Materials and methods
  In this study, 100 clinical isolates of Acinetobacter Baumannii were collected from hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences. Antibiotic susceptibility patterns of the bacteria were evaluated using disk agar diffusion method and agar dilution method was used to determine the minimum inhibitory concentration of colistin. Carbapenemase-producing isolates were detected by phenotypic Combined Disk Test (CDT) and PCR method was performed to investigate the presence of IMP and SPM genes in the isolates.
  Results
  The highest and the lowest antibiotic resistance rates were to piperacillin (99%) and colistin (7%), respectively. Among the isolates studied, 97 were found to be resistant to carbapenems, while phenotypic evaluation (CDT) showed metallo-beta-lactamase production in 95 isolates. Of the strains resistant to carbapenems, only two (2.06%) contained the IMP gene, while none of these isolates carried the SPM metallo-beta-lactamase.
  Conclusion
  According to the findings, other mechanisms of resistance such as increasing the activity of the efflux pumps, decreasing the expression of outer membrane proteins, excessive expression of the AmpC enzyme or production of other carbapenemases can be effective in resistance to carbapenem in Acinetobacter Baumannii species isolated in this area.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, carbapenems, metallo-beta-lactamases, IMP, SPM
 • Masoud Ghiasian, Sajjad Daneshyar*, Farzaneh Asna Ashari, Zeinab Bagheri Pages 42-52
  Background and purpose
  Stroke is the third leading cause of death and the most common debilitating neurological disease. Intracranial Hemorrhage (ICH) is the second most prevalent form
  of stroke after ischemia. The aim of this study was to investigate the consequences of ICH and its effective factors.
  Materials and methods
  In this prospective cross-sectional study, 288 patients with non-traumatic ICH attending Hamedan Sina Hospital were investigated in 2015-2016. Hospital mortality rate and length of stay were used to determine the outcomes. Data were collected through interviews, patient records and CT scan, and then analyzed in SPSS.
  Results
  The patients were 58.7% females and 41.3% males. Among the patients, 54.4% aged 61-80 years old. Death occurred in 35.1% of the patients. Mortality rates in men and women were 38.7% and 32.5%, respectively. The mean age at death was 69.36±13.25 years old and the mean of hospital stay was 9.8 days. Mortality rate was higher in patients with higher blood glucose level, creatinine and high systolic blood pressure, early thrombocytopenia, and lower initial alertness. The mortality rate was also found to be high in patients with bilateral hemorrhage in putamen and caudate, intraventricular haemorrhage, hydrocephalus, subarachnoid hemorrhage, and midline shift.
  Conclusion
  Mortality due to non-traumatic intracerebral bleeding was found to be highly associated with bleeding site, level of consciousness, blood pressure, blood glucose level, platelet count, and initial creatinine. Thalamus and then putamen were the most common sites of bleeding. Mortality rate was not associated with age and gender.
  Keywords: intraceranial hemorrhage, outcomes, effective factors
 • Hamideh Hassanzadeh, Hossein Faraji Lamouki, Freshteh Khatty Dizabadi, Jamshid Yazdani Charati* Pages 53-63
  Background and purpose
  One of the major risk factors for the health of mother and child is cesarean section (CS) without medical reasons. This study aimed at addressing the causes associated with selecting delivery method in nulliparous women.
  Materials and methods
  A descriptive comparative study was performed in which the research population included all nulliparous women attending a health center in Mazandaran province, Iran 2017. Census method was used and 272 women with normal vaginal delivery (NVD, n=132) and CS (n=140) were selected. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed by gynecologists and Cronbach's alpha 0.76, respectively. Data analysis was done in SPSS V24.
  Results
  Out of 140 CS delivery, 66 (46.5%) had no medical recommendations. The main causes were fear of vaginal pain and health and safety of the fetus. The chance of NVD improved by 1% increase in knowledge about the benefits of NVD (15%) and disadvantages of CS (12%) (P<0.001). Also, 1% improvement in socioeconomic status rose the chance of choosing CS 2.45 times (P=0.023).
  Conclusion
  According to current research, informing nulliparous women about the disadvantages of CS and the benefits of NVD is necessary. Therefore, educational interventions are recommended for women planning pregnancy.
  Keywords: delivery method, nulliparous women, normal vaginal delivery, cesarean section
 • Mahmood Moosazadeh*, Ehsan Zaboli, Reza Alizadeh, Navaei, Hossein Ranjbaran, Omolbanin Amjadi, Manijeh Faghih, Motahareh Kheradmand, Zeinab Askari, Gholamali Godazandeh, Akbar Hedayatizadeh, Omran Pages 64-71
  Background and purpose
  The relationship between obesity and the risk of breast cancer has been highlighted in some studies. This research aimed at studying the association between anthropometric indices and breast cancer based on enrolment phase (cross-sectional phase) data in Tabari cohort study.
  Materials and methods
  In this cohort, 51 cases of breast cancer were recorded which were considered as the case group. Also, 153 individuals (without any type of cancer) from Tabari cohort population were randomly selected as control group. Data analysis was performed applying independent t-test, chi-square, and multivariate logistic regression.
  Results
  The frequency of waist circumference ≥88 cm in case group was slightly lower than that of the control group (74.5% vs. 75.2%, P= 0.926). In case group, the frequency of waist to hip ratio (less than 0.85) was lower than that of the control group (70.6% vs. 80.4%, P= 0.144). The risk of breast cancer was found to be higher in rural population (OR: 8.28, P<0.001) and in women with higher education (OR: 0.06, P<0.001).
  Conclusion
  This study did not confirm the association between anthropometric indices and breast cancer.
  Keywords: breast cancer, anthropometry, case-control study
 • Navid Mirzakhani, Faezeh Dehghan, Marjan Shahbazi*, Fatemeh Shahbazi Pages 72-81
  Background and purpose
  Sensory processing is necessary to perform daily activities properly. The aim of this study was to investigate the frequency of sensory processing disorder in children aged 5-11 years old.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study included all children aged 5 to 11 years old in kindergartens and primary schools in Tehran, Iran. Children meeting the inclusion criteria were 2191, selected through multistage cluster sampling. Children parents completed the Dunn Sensory Profile. Participants’ demographic information was recorded and frequency of sensory processing disorder was analyzed in SPSS V22 based on the cut off point of the nine factors of the sensory profile.
  Results
  The study included 31.3% girls and 68.7% boys. Frequency of sensory processing disorder estimated based on the cut off points of the sensory profile was as follows: sensory seeking: 9.40٪, emotional reactivity: 10.81٪, low muscle tone and endurance: 18.16٪, oral sensory sensitivity: 18.34٪, inattention and distractibility: 7.85٪, poor sensory registration: 15.10٪, sensory sensitivity: 22.22٪, sedentary: 10.17%, and fine movement and perception: 3.60٪.
  Conclusion
  In this study, children aged 5 to 11 years were found with different patterns in sensory processing. Frequency of sensory processing disorders in all nine factors of sensory profile was higher in boys. Further studies, using the Dunn Sensory Profile, are needed in other parts of Iran, especially in children with different sensory problems.
  Keywords: child, sensory processing, sensory processing disorders
 • Sara Yazdani, Shahla Sharifi, Mohsen Foroughipour*, Atiyeh Kamyabgol Pages 82-95
  Background and purpose
  Memory dysfunction is one the most common challenges of patients with Multiple Sclerosis (MS). Memory has a major role in daily life and influences social communication of individuals. The aim of this research was to investigate the function of nonverbal episodic memory in Persian speaker patients with MS.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, 46 patients (13 males and 33 females) with definite relapsing-remitting multiple sclerosis and 46 age, gender, and educationally-matched healthy controls were selected using convenient sampling based on inclusion criteria. The patients were divided into two groups (n=23 per group) according to the Expanded Disability Status Scale (EDSS) scores; 0-4 and 4-6. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test was used to screen cognitive function and the Benson Figure test was used to evaluate the non-verbal episodic memory function.
  Results
  Compared to healthy controls, both MS groups were found to be significantly impaired in accuracy and placement of structures of visuospatial abilities (copy trial), visual memory (immediate recall), and maintaining and retrieving visuospatial sources (delayed recall) (P< 0.05).
  Conclusion
  Acquired brain injury in MS is associated with dysfunction of nonverbal episodic memory. In other words, MS would adversely influences patient’s performance in all stages of the visuospatial test (copy, immediate, and delayed recall). Moreover, EDSS could be regarded as a predictor for individual differences in MS patients in all stages of nonverbal episodic memory.
  Keywords: nonverbal episodic memory, visuospatial performance, Multiple Sclerosis, Persian
 • Shadi Shayanfar, Ali Shayanfar* Pages 96-105
  Background and purpose
  Protein binding (PB) is an important pharmacokinetic parameter in drug discovery and development. In past years Abraham parameters were used to predict some physicochemical and pharmacokinetic properties of drugs. But in these cases, the ionization of drugs in blood pH (7.4) was ignored. Recently, Abraham parameters of chemical compounds in ionized form are proposed. Also, Henderson Hasselbalch equation could be used to calculate the percent ionization of drugs. In this study, Abraham parameters were calculated according to the ionized fraction of drug and PB was predicted using these parameters.
  Materials and methods
  PB data points of 159 drugs were collected from the literature. Abraham parameters of drugs were calculated according to the percentage of ionization in blood pH=7.4. The models were built up based on the multiple linear regression (MLR) analysis and percentage error of each model was computed.
  Results
  Findings showed a linear relation between PB and Abraham parameters based on the ionized fraction in blood pH, so, the developed model could predict the PB better than the model established by Abraham parameters in :union:ized form.
  Conclusion
  Ionization of drugs in blood pH is an essential parameter in predicting PB, and Abraham parameters for ionized form of drug can be used to predict it with a good accuracy.
  Keywords: drug, protein binding, prediction, modeling, ionization
 • Mohammad Mahdi Emamjomeh, Hamzeh Ali Jamali, Zohreh Naghdali, Milad Mousazadeh* Pages 106-120
  Background and purpose
  Nowadays, rapid growth of car wash industries has led to a demand for wastewater reclamation. In this study, the hybrid process including electrocoagulation/flotation, sedimentation, and filtration were used in treatment of real carwash wastewater.
  Materials and methods
  In this research, the sample was first entered into the ECF reactor, then entered the retention tank after specific times and eventually passed through filtration. COD was measured by closed reflux colourimetric method and turbidity was measured by Nephelometric method. To optimize the COD and turbidity removal efficiency, a central composite design was used based on response surface methodology (RSM) using Design-Expert version 7.
  Results
  According to the the RSM model, optimum conditions for pH, electrolysis time, and applied current were 7.67, 1.69 amps and 90 min, respectively, in which COD removal and turbidity removal efficiency were 94.5% and 95%, respectively. The most predicted efficiency for the COD and turbidity removals were 100% and 96.69%, respectively. Electric energy consumption and operating costs were found to be 4.2 kWh / m3 and 8820 Rials, respectively.
  Conclusion
  The hybrid treatment process used in this study, seems to be an efficient and cost effective method compared to existing conventional treatment methods used in removing pollutants from carwash wastewater. Therefore, this method can be used to remove pollutants with high concentrations from car wash industry wastewater and in wastewater reclamation.
  Keywords: carwash wastewater, electrocoagulation, flotation, filtration, response surface methodology
 • Maryam Zare Bidaki, Ahmadreza Yazdanbakhsh*, Mehrnoosh Abtahi Mohasel, Mona Ghazi Pages 121-133
  Background and purpose
  Emission of bioaerosols from wastewater treatment plants is a potential hazard to human health. In this study aimed at investigating the effects of surface and deep aeration techniques on density and type of airborne bacteria and fungi in two municipal wastewater treatment plants.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was done in two wastewater treatment plants in Tehran equipped with surface and deep aerations. Microbial samples were taken from air beside aeration tank, grit chamber, secondary sedimentation basin and two control points (upwind and downwind) every 6 days during summer and autumn 2017. Samples were analyzed for density of bioaerosols and types of bacteria and fungus applying standard methods.
  Results
  Wastewater treatment plant with surface aeration tank had the greatest effect on emission of bioaerosols than the plant with deep aeration. Mean values for density of bacterial bioaerosols and fungal emission were 6845 and 15784 CFU/m2/h in summer and 535 and 899 CFU/m2/h in autumn, respectively. Different gram-positive and gram-negative bacteria were identified in both wastewater treatment plants investigated.
  Conclusion
  According to current study, emission of bioaerosol in wastewater treatment plants with surface aeration is more than that of those with deep aeration and has greater potential hazard.
  Keywords: bioaerosol, mechanical aeration, surface aeration, wastewater treatment plant
 • Maryam Ansari Majd, Farideh Khalajabadi Farahani, Abolhassan Naghibi, Mahmood Moosazadeh, Soghra Khani* Pages 134-147
  Background and purpose
  Childbearing is of great importance in social issues. This study was conducted to determine the effect of transtheoretical model-based education on women attitudes and stages of childbearing behavior change.
  Materials and methods
  This clinical trial was performed using multi-stage random sampling in 75 women of reproductive age (38 in intervention group and 37 in control group) selected from nine health centers in Amol, Iran 2017. The intervention group attended five educational sessions, and then received online weekly trainings for six months while, the control group received routine education. Attitudes toward childbearing and stages of change in childbearing behavior were evaluated before, at 3 and 6 months after the education.
  Results
  Mean scores for women attitude before, at 3 and 6 months after education were 171.81±22.55, 179.12±22.55, and 177.39±20.54 in intervention group and 166.31±19.37, 165.85±21.49, and 165.07±18.37 in control group, respectively. Findings indicated significant improvements in women attitude toward childbearing (P <0.001). But, frequency of women at different stages of childbearing behavior in intervention group was not significantly different from that of the controls (P = 0.281).
  Conclusion
  Transtheoretical model-based education improved women attitudes toward childbearing, but failed to change the stages of childbearing behavior. Given the multiplicity of factors in childbearing, such findings were predictable. Therefore, it is necessary to carry out studies with longer pre-pregnancy consultations and increase in number of samples.
  (Clinical Trials Registry Number: IRCT2017083131117N4)
  Keywords: childbearing, transtheoretical model, education, women attitude, change behavior stages
 • Mahin Nomali, Akbar Hedayatizadeh, Omran, Homeira Khoddam, Mahnaz Modanloo* Pages 148-158
  Background and purpose
  There is lack of concordance between researchers' interests and clinical problems. This study aimed at explaining researchable clinical problems from the perspective of healthcare providers to provide a better understanding of the issues that could be solved by the health system.
  Materials and methods
  This qualitative study was carried out in 27 healthcare providers in selected hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences, 2017. The participants were selected by purposive sampling. Focused Group Discussion (FGD) was used to collect the data. The participants explained their experiences through three FGDs which began with a broad open-ended question and further probing questions were used. Interviews were recorded and transcribed verbatim. Data were analyzed using qualitative content analysis.
  Results
  The participants aged 25-53 years old with 2-26 years of clinical experience, among whom 59% were males. The analysis of data led to the development of four main themes. The researchable clinical problems included clinical problems associated with health system structure, the status of healthcare providers, the status of service delivery in the health system and needs assessment, and problems associated with clinical processes.
  Conclusion
  Current study suggests that after determining the priority of researchable problems regional issues should be addressed in designing and performing clinical researches.
  Keywords: healthcare providers, research, qualitative study, focused group discussion
 • Sakineh Ghorbani, Bahram Samadzadeh, Afshin Goodarzi*, Afshin Almasi, Mehrdad Payandeh, Susan Ghorbani, Masoud Sadeghi Pages 159-164
  Background and purpose
  Kidney transplant is a major form of renal replacement therapy in many patients at advanced stages of the disease. Transplant rejection is a major complication following kidney transplant that could be reversible or irreversible. The present study was done to investigate the incidence of irreversible kidney transplant rejection.
  Materials and methods
  A retrospective cohort study was performed using the information on 1571 renal transplants in Kermanshah, Iran, 1989 to 2016. Kaplan-Meier, Cox regression, and log-rank test were used to estimate the incidence of kidney transplant rejection 24 hr after surgery, the graft survival rate, and investigating the differences between the subgroups, respectively.
  Results
  The rate of acute transplant rejection was 3.82% and the rejection rates within 6 months, one and three years after the transplantation were 10.06%, 12.41%, and 18.20%, respectively. The Cox regression model showed significant correlations between age (P=0.013), creatinine level (P=0.001), and diabetes (P=0.016) and survival rate of kidney transplants.
  Conclusion
  High incidence of acute rejection and rejection within six months showed the influence of some underlying factors. Further studies on underlying variables that affect transplant rejection and kidney transplantation at younger ages could be of great benefit in increasing kidney transplantation survival.
  Keywords: kidney transplant, end stage renal disease, acute graft rejection, chronic graft rejection, graft survival
 • Zahra Norouzibazgir, Hamid Reza Goli, Bahman Mirzaei* Pages 165-171
  Background and purpose
  Citrobacter freundii causes variety of infections, including respiratory tract infection, wound infection, meningitis, and urinary tract infection. The bacterium is considered as one of the main concerns in healthcare settings due to high antibiotic resistance patterns. The current research aimed at studying the prevalence of C. freundii strains in burned patients and investigating the antibiotic susceptibility patterns.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, C. freundii isolates (n=109) were collected from clinical specimens in Sari Zareh Hospital, 2016-2017. Conventional biochemical tests were used to confirm the presence of bacteria. Then, antibiotic resistance pattern was determined using standard disk diffusion (Kirby-Bauer) according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines.
  Results
  Out of 3248 clinical samples, 109 (3.35%) C. freundii isolates were identified which were detected mainly in wounds (72.50%). Susceptibility patterns indicated that about 11.0% of isolates were susceptible against SXT, 95 of which were resistant to that. Susceptibility and resistance patterns against amikacin were 47.7%. Resistance to cephalexin and SXT, and amikacin were 87.15% and 48.62%, respectively.
  Conclusion
  In this study, C. Freundii was detected as a major concern in burn ward. This bacterium is highly resistant to the majority of antibiotics, therefore, appropriate infection control processes and also using effective antibiotics such as amikacin would be of great value.
  Keywords: Citrobacter freundii, antibiotic resistance, bacteria
 • Ghobad Moradi, Heshmatollah Asadi, Mohammad, Mehdi Gouya, Mahmood Nabavi, Abbas Norouzinejad, Amjad Mohamadi, Bolbanabad* Pages 172-178
  Background and purpose
  A timeliness warning of communicable diseases surveillance system (CDSS) in every country is vital for maintaining national, regional, and global health security. This study aimed at providing recommendations to improve the CDSS in Iran.
  Materials and methods
  This qualitative study was conducted in 64 people working in CDSS and other associated organizations using semi-structured interviews and focus group discussions between October 2016 and April 2017. The interviews were analyzed via conventional content analysis approach using MAXQDA 10.
  Results
  The solutions that could improve the CDSS were categorized into four main categories and 8 sub- categories as follows: stewardship of the CDSS, improving reporting comprehensiveness, development and improvement of infrastructures, and training and retraining.
  Conclusion
  The timeliness and comprehensiveness of the CDSS information depend on intersectoral collaboration. Therefore, main recommendations for reinforcement of CDSS include strengthening intersectoral cooperation, using incentives to obtain the supports of private sector professionals, developing reporting systems, and community participation.
  Keywords: surveillance system, communicable diseases, evaluation, Iran, qualitative study
 • Mehran Razavipour, Masoud Shayesteh Azar, Mohammad Hosein Kariminasab, Salman Gaffari, Mani Mahmodi, Abolfazl Kazemi* Pages 179-182
  Non-syndromic bilateral humeroradial synostosis is a very rare congenital anomalies of the upper limbs. This condition often occurs in conjunction with various syndromes and is associated with a positive family history. Herein, we report a 6 year old boy with non-syndromic bilateral humeroradial synostosis, without aplasia, hypoplasia or family history. Both elbows were constant at 90 degrees flexion and the patient was not able to perform supination and pronation. Internal rotation, external rotation, and abduction movements of shoulder were normal. Except bilateral humero radial synostosis, findings of physical examinations, lab tests, and imaging were normal. Parents rejected surgical treatment.
  Keywords: humero radial synostosis, sporadic, pediatric
 • Zabiholllah Yousefi, Hossein Sahebian, Abdoliman Amouei*, Reza Ali Mohammadpour, Ebrahim Zarei Pages 183-184
  Correction to: Investigation of Electrocoagulation Process Performance with DC Current in Treatment of Poultry Slaughterhouse Wastewater Using Aluminum Electrodes
  Zabiholllah Yousefi1,
  Hossein Sahebian2,
  Abdoliman Amouei3,
  Reza Ali Mohammadpour4,
  Ebrahim Zarei5
  1 Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  2 MSc Student in Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  3 Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  4 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
  5 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, IranIn the article published in volume 29, issue 172, 2019, the title was published incorrectly, which is now corrected.
  Keywords: erratum