فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هشتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد بصیر امیر*، حسین قمری، احمدرضا کیانی صفحات 99-104
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مولفه های ادراک حمایت اجتماعی افراد معتاد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل افراد معتاد مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد همیاران سلامت شهر اردبیل در سال 97 بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس و بدین صورت که از بین افراد مراجعه کننده به کمپ، تعداد30 نفر که شرایط ورود به نمونه را دارا بودند انتخاب شدند و  به پرسشنامه ی ادراک حمایت اجتماعی پاسخ گفتند (مرحله پیش آزمون) و به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارش شدند که گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کرد و  گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. درپایان پرسشنامه ادراک حمایت اجتماعی مجددا در هر دو گروه اجرا شد (مرحله پس آزمون) و داده های اجرای پیش و پس آزمون با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش ادراک حمایت اجتماعی از سوی خانواده  و دوستان  افراد معتاد تاثیر معنی داری دارد، اما در متغیر ادراک حمایت اجتماعی از سوی دیگران تاثیر معناداری مشاهده نشده است.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش ادراک حمایت اجتماعی از سوی خانواده و دوستان افراد معتاد قابلیت کاربرد دارد و می تواند به عنوان مداخله ای روانشناختی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ادراک حمایت اجتماعی، معتاد
 • زهرا مسیحی، رضوان همایی* صفحات 105-110
  زمینه و هدف

  یکی از درمان های موثر برای بهبود افراد دارای سو مصرف مواد مخدر درمان افراد معتاد گروه درمانی شناختی -می باشد. هدف از این مطالعه تعیین بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر تغییر باورهای غیر منطقی و افزایش خودپنداره افراد دارای سوء مصرف مواد است.

  روش

  طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان معتاد به انواع مواد مخدر در شهر اهواز در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش شامل30 نفر(15نفر گروه آزمایش و 15نفر گروه گواه) بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس از بین معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر اهواز انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. هردو گروه به وسیله پرسش نامه خودپنداره و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی پیش آزمون به عمل آمد. 10جلسه 60 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل(درمانی شناختی - رفتاری قرار گرفتند سپس از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده در سطح معنی داری 05/0 نشان دادندکه درمانی شناختی- رفتاری موجب تغییر باورهای غیر منطقی و افزایش خودپنداره در گروه آزمایش شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، گروه درمانی شناختی- رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی و افزایش خودپنداره افراد دارای سو مصرف مواد مخدر موثر می باشد و از این نوع درمان برای بهبود حالات های روانی معتادان می توان بهره برد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی-رفتاری، باورهای غیرمنطقی، خودپنداره، سوء مصرف مواد
 • مهری مدنی، رقیه کیانی*، آیت فتحی صفحات 111-115
  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش عقاید وسوسه انگیز و لغزش در معتادین در حال ترک آمفتامین صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح (پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) می باشد. جامعه آماری این پژوهش افراد مصرف کننده آمفتامین مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی شهرتبریز در سه ماهه اول سال 1397 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر انتخاب و در دو گروه (آزمایش 20 نفر، کنترل 20 نفر) به صورت تصادفی جایگرین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مبتنی بر حضور ذهن دریافت کرد. برای گردآوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز و بازگشت به مصرف مواد استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کواریانس (MANCOVA) استفاده شده که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر معناداری بر کاهش عقاید وسوسه انگیز و لغزش در معتادین در حال ترک آمفتامین داشت. در نتیجه می توان بیان کرد آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوان یکی از گزینه مطلوب آموزشی-درمانی به منظور کاهش وسوسه انگیز و لغزش در معتادین در حال ترک آمفتامین از سوی مشاوران و روانشناسان مراکز ترک اعیتاد مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی، عقاید وسوسه انگیز، لغزش، آمفتامین، اعتیاد
 • طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی* صفحات 117-122
  اهداف
  یکی از تلاش هایی که سازمان ها در جهت حفظ منابع انسانی باید انجام دهند، تقویت خشنودی شغلی در کارکنان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری تاثیر ذهن آگاهی بر خشنودی شغلی با نقش واسطه ای بهزیستی شغلی در کارکنان اداری نیروی انتظامی خراسان شمالی بود.
  روش ها
  طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل217 نفر از کارکنان اداری نیروی انتظامی استان خراسان شمالی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های پنج وجهی ذهن آگاهی (بائر و همکاران، 2006)، بهزیستی شغلی (هینکین، 1998) و خشنودی شغلی (بریفیلد و روث، 1951) پاسخ دادند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی، روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد دو مرحله اندرسون و گریبینگ و با کمک نرم افزارAMOS- 22 وSPSS- 22 به کار برده شد و برای بررسی معناداری اثرات غیر مستقیم، روش بوت استروپ به کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با انجام برخی اصلاحات (وصل کردن خطای یک مسیر)، شاخص های برازش مطلوب تری برای الگوی پژوهش حاصل شد. همچنین اثر واسطه ای بهزیستی شغلی در رابطه بین ذهن آگاهی و خشنودی شغلی مورد تائید قرار گرفت (0001/0p<).
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نقش واسطه ای بهزیستی شغلی را در رابطه بین ذهن آگاهی و خشنودی شغلی را نشان داد. بنابراین، می توان با افزایش ذهن آگاهی و نیز تقویت بهزیستی شغلی کارکنان نیروی انتظامی، خشنودی شغلی آنها را افزایش داد.
  کلیدواژگان: خشنودی شغلی، ذهن آگاهی، بهزیستی شغلی، کارکنان نیروی انتظامی
 • جواد عینی پور*، سید مجتبی اسلامی صفحات 123-129
  اهداف
  این پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر مراجعه به کمیسیون پزشکی اجرا گردید.
  روش ها
  جامعه تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پلیس مراجعه کننده به کمیسیون پزشکی در غرب تهران است و نمونه تحقیق 93 نفر از آنها است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس افسردگی بک، استرس شغلی اسپیلبرگر و پرسشنامه محقق ساخته است. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی به روش رگرسیون لجستیک است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ورزش، مشکلات خانوادگی، رضایت شغلی، مصرف دارو، مشکلات اقتصادی، مقایسه با سایر مشاغل، برآوردن انتظارات، کار بیش از حد، نوع معافیت، درجه و علت بستری دارای تاثیر معنی داری بر میزان مراجعه به کمیسیون پزشکی هستند.
  نتیجه گیری
  عوامل موثر بر مراجعه به کمیسیون پزشکی به لحاظ تبیینی ناشی از شرایط و مقتضیات سازمانی نیروی انتظامی است و باعث می شود فرد به منظور رهایی از این شرایط به کمیسیون پزشکی مراجعه نماید؛ چراکه تجربه استرس ها و اضطراب ها در کنار انتقادها و سرزنش ها و توقع کار بیشتر باعث می شود دردهای هیجانی اندک اندک به مسائل و مشکلات جسمانی و یا تمارض تبدیل شوند.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، کمیسیون پزشکی
 • مسعود نجاری* صفحات 131-136
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف میزان افسردگی کارکنان نیروی انتظامی استان کردستان و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ناجا در سال 97-1396 می باشد که در شهرستان سنندج مشغول به فعالیت بودند و تعداد 180 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه افسردگی بک، ویژگی های شخصیتی NEO و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  1/31 درصد از کارکنان ناجا به درجات مختلفی از افسردگی مبتلا بودند. 2/12درصد افسردگی خفیف، 9/13 درصد افسردگی متوسط و 5 درصد به افسردگی شدید مبتلا بودند. میانگین نمرات افسردگی در رسته های شغلی به ترتیب راهور 53 نفر (18/19 درصد)، آگاهی 47 نفر (78/8 درصد)، پشتیبانی 32 نفر (78/3 درصد) و نیروی انتظامی 48 نفر (75/3 درصد) بدست آمد. همچنین از میان متغیرهای جمعیت شناختی متغیر سن با بتای 50/0 T= 9/00 , p<0/00))، نوع سکونت با بتای 18/0 T= 3/28 , p<0/00))،  وضعیت تاهل با بتای 24/0 T= 4/46, p<0/00))  بصورت مثبت و معنادار و متغیر درآمد ماهیانه با بتای 30/- T= -5/50, p<0/00)) بطور منفی و معنادار توانستند  میزان افسردگی کارکنان ناجا را پیش بینی کنند و متغیر برون گرایی با بتای 32/- T= -3/88 , p<0/00)) و متغیر سازگاری با بتای 15/- T= -2/69 , p<0/03))، وظیفه شناسی با بتای 18/- T= -2/27 , p<0/02)) بصورت منفی و معنادار و روان آزرده خویی با بتای 23/0 (p<0/00 ، T= 3/01) و تجربه پذیری با بتای 25/0 T= 3/16, p<0/00)) از مولفه های متغیر ویژگی های شخصیتیNEO بطور مثبت و معنادار توانستند میزان افسردگی کارکنان ناجا را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: افسردگی، ویژگیهای شخصیتی، کارکنان ناجا، سنندج
 • عاطفه سامعه، غزال زندکریمی*، میرسعید جعفری صفحات 137-142
  اهداف
  تعارض کار با خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که فرد را بطور همزمان با تقاضای متفاوت و ناسازگار ناشی از مسئولیت های کاری و خانوادگی درگیر می سازد. بدین معنا که مشارکت در نقش خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش کاری دشوار و یا غیر ممکن است .این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور  بر تعارض کار - خانواده کارکنان پلیس ناجا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در بین کلیه کارکنان پلیس ناجای استان مرکزی در سال 1396 انجام شد. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 24 نفر بود که با روش نمونه گیری دردسترس از بین کارکنان پلیس ناجا انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تعارض کار- خانواده نت مه یر بود. گروه آزمایش تحت درمان کوتاه مدت راه حل محور قرار گرفتند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره در قالب نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین افراد گروه آزمایش و کنترل از نظر مولفه های تعارض کار- خانواده و خانواده- کار تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<).
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های حاصل از پژوهش می توان گفت که سازمان ها به خصوص مراکز نظامی می توانند به منظور کاهش تعارض کار - خانواده کارکنان  از نتایج درمان کوتاه مدت راه حل محور  بهره ببرند.
  کلیدواژگان: درمان کوتاه مدت راه حل محور، تعارض، کار- خانواده
 • سید احمد زرقانی*، بهرام علی قنبری هاشم آبادی، مجید معینی زاده، فرشته غلام رضایی نژاد صفحات 143-147
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توحید درمانی بر میزان خودآگاهی، جرات ورزی و معناداری زندگی زندانیان می باشد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی ست که با داشتن پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و باتوجه به انتساب تصادفی در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. جامعه مورد نظر زندانیان متقاضی درمان زندان مرکزی مشهد که حداقل 6 ماه حبس داشتند، بودند که از بین آنها یک نمونه 30 نفره به صورت هدفمند انتخاب شد و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه شاخص نگرش به زندگی (LRI)، جرات ورزی گمبریل و ریچی و خودآگاهی کائر و همکاران استفاده شد. پس از انجام 16 جلسه روان درمانی گروهی و گذشت 4 ماه، دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش مجدد قرار گرفتند و  با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و روش آماری تحلیل کوواریانس نتایج تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که بین خودآگاهی هیجانی و جرات ورزی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و بین معناداری زندگی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت توحید درمانی گروهی توانسته باعث افزایش میزان خودآگاهی هیجانی و جرات ورزی زندانیان شده و در زمینه معناداری زندگی نتوانسته تاثیر معناداری را بر روی زندانیان بگذارد.
  کلیدواژگان: توحید درمانی، خودآگاهی هیجانی، جرات ورزی، معناداری زندگی
|
 • Seyed Mohammad Basir Amir*, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani Pages 99-104
  Aims
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the components of perceived social support in addicted people.
  Materials & Methods
  The research method was semi-experimental and using a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population of the present study included addicted people who were referred to the Ardabil Health Care Center in 2018. The sampling method in this study was available through sampling, and from among the referring people, 30 persons who were entered into the sample were selected and responded to Perceived Social Support Questionnaire (pre- test). There were randomly assigned into two groups of 15 experimental and control groups, which received 8 consecutive 90-minute treatment sessions based on acceptance and commitment and did not receive any interventional control group. At the end, perceived social support questionnaire was implemented in both groups (post- test), and the data from pre and post- test implementation were analyzed by multivariable analysis of covariance.
  Findings
  The results of this study showed that acceptance and commitment therapy has a significant effect on increased perceived social support by family and friends of addicts, but in the variable of perceived social support by others no significant effect has been observed.
  Conclusion
  Acceptance and commitment therapy can be applied to increase the perceived social support by family and friends of addicted people and it can be used as a psychological intervention.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, perceived social support, Addiction
 • Zahra Masihi, Rezvan Homaei * Pages 105-110
  Background and aim

  One of the effective therapies for the improvement of people with drug abuse is treatment of addicted cognitive group therapy. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on changing irrational beliefs and increasing the self-concept of substance abuse.

  Method

  The research was a semi-experimental design. The statistical population of the study consisted of all drug addicted men in Ahvaz city in 1397. The sample consisted of 30 subjects (15 in the experimental group and 15 in the control group) who were selected through convenient sampling among addicts referred to addiction treatment centers in Ahwaz, Iran. They were randomly assigned into two experimental and control groups. Both groups were subjected to irrational beliefs questionnaire and self-concept questionnaire. 10 sessions of 60 minutes were subjected to independent variables (cognitive-behavioral therapy. Then, from both groups, a post-test was performed. For analyzing the data, multivariate covariance analysis (MANCOVA) was used.

  Finding

  The results showed that cognitive-behavioral therapy changed the irrational beliefs and increased self-concept in the experimental group.

  Conclusion

  According to the results of this study, cognitive-behavioral group therapy is effective in changing irrational beliefs and increasing self-concept of people with drug abuse, and this type of treatment can be used to improve the mental status of addicts.

  Keywords: cognitive-behavioral group therapy, irrational beliefs, self-concept, substance abuse
 • Mehri Madani, Roghayeh Kiyani*, Ayat Fathi Pages 111-115
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training mindfulness in reducing the craving beliefs and referring in amphetamine addicts are leaving. The research method is semi-experimental with design (pre-test and post-test with control group). The statistical population of this study was amphetamines consumed by amphetamines in the first trimester of 2018 in the first trimester of 2018. The available sampling method was 40 people. They were randomly assigned into two groups (20 controls, 20 controls). . The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of mind-focused instruction. A questionnaire of craving beliefs and return to substance use was used to collect information in pre-test and post-test. To test the hypotheses, covariance test (MANCOVA) was used. The SPSS20 software was used for this purpose. The results showed that Mindfulness-based training had a significant effect on reducing the temptation and referring up of amphetamine addicts. As a result, it can be concluded that mentoring education can be considered as one of the optimal educational and therapeutic options in order to reduce the temptation and slippage of drug addicts leaving amphetamines by advisers and psychologists from the centers of abortion.
  Keywords: Mindfulness-based training, craving beliefs, slipping, amphetamines, addiction
 • Tayebe Rahimi Pordanjani, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi* Pages 117-122
  Aims
  One of the efforts that organizations must do to maintain human resources is to enhance job satisfaction among employees. The purpose of this study was the study of the structural model of the effect of mindfulness on job satisfaction with the mediating role of occupational well-being in the Naja staff of the Northern Khorasan.
  Materials & Methods
  The research design correlation through structural equation modeling and the sample consisted 217 of Naja Staff Northern Khorasan Province was selected by using multistage random sampling method and completed Five-Facet Mindfulness (Baer et al, 2006), Occupational Well-being (Hinkin, 1998), and job satisfaction (Bray Field & Roth, 1951) of Questionnaires. The structural modeling analysis, with the application of Anderson & Gerbing's two-step approach through Amos -22 and SPSS -22 software packages were used to test the proposed model. Also, the bootstrapping method was used to evaluate indirect effects.
  Results
  result showed that by imposing some modifications (attaching a route error), the model achieves better fitness. Also, the mediating effect of occupational well-being in the relationship between mindfulness and job satisfaction was confirmed (P < 0.0001).
  Conclusion
  The present study showed the mediator role of occupational well-being in the relationship between mindfulness and job satisfaction. Thus, by increasing the mindfulness of police officers and reinforcement of occupational well-being, employees' job satisfaction can be increased.
  Keywords: job satisfaction, mindfulness, occupational well-being, police staff
 • Javad Einipour*, Seyedmojtaba Eslami Pages 123-129
  Aims
  This research was carried out to identify the factors affecting referral to the Medical Commission.
  Materials & Methods
  The research community consisted of all police officers referring to the medical commission in Tehran west police command and a sample of 93 of them were selected randomly. The tools were Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Scale, Spielberger's Job Stress and Researcher-made quastionaire. This research is descriptive-correlational study using logistic regression.
  Findings
  Analysis showed that exercise, family problems, job satisfaction, drug use, economic problems, comparison with other occupations, meeting expectations, overwork, and type of exemption, grade and cause of hospitalization had a significant effect on the rate of Referring to the Medical Commission.
  Conclusion
  The factors affecting the referral to the medical commission are explained explicitly from the organizational requirements and requirements of the law enforcement force, which causes individual refer to the medical commission in order to get rid of these conditions, because the experience of stress and anxiety in addition to criticism, blaming, expecting more work, emotional pains will slowly turn into physical problems and malingering.
  Keywords: Stress, anxiety, depression, medical commission
 • Masoud Najari* Pages 131-136
  Aims
  The purpose of this study was to determine the level of depression among police officers of Kurdistan province and identify the effective factors on it.
  Materials & Methods
  The research method was descriptive correlational. Beck Depression Inventory, NEO Personality Characteristics and Researcher's Demographic Characteristics Questionnaire were used for collecting data. Multiple regression analysis was used to analyze the data.
  Results
  According to the results of this study 31.1% of  NAJA workers were suffering from depression. They were identified as % 12/2  with low depression, 13.9%  with medium depression and 5%  with severe depression. among demographic variables, the age variables with (β = 0.50, t = 9.9, p<0.001,) Type of residence with (β = 18 T = 28.8, p <0.001) marital status with (β = 24,T=  4/46, p< 0.001) positive and significant, and monthly income variable with (β= -30, T = -5 / 50, p< 0.00) negatively and significantly predicted the rate of depression of NAJA staff.  And Extraversion variables with (β= -32, T= -3/88 , p< 0.001) and Agreeableness variable with ( β = -15,  T = -2.69 , p<( 03/0  Conscientiousness with (β =  18 / - T = -2.27, p< 0/02) negative and significant Neuroticism with (β= 0.23 , T = 3.1, p< 0.00)  and Openness with (β =25/0 , T = 3/16, p< (0/00  of the variable components of NEO personality traits could positively and significantly predict the rate of depression of NAJA staff.
  Conclusion
  Regarding the widespread prevalence of depression among the staff, provision of mental health counseling services to reduce depression and prevent it should be prioritized by Najah officials.
  Keywords: depression, personality traits, naja staff, sanandaj
 • Atefeh Sameeh, Ghazal Zandkarimi*, Mirsaeid Jafari Pages 137-142
  Objectives
  Conflicting work with the family is a kind of conflict between the role that a person encounters at the same time with different and incompatible demands arising from family and work responsibilities. This means that participation in the family role is difficult or impossible due to participation in the role of the task. This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of  solution- focused brief therapy on work-life conflict NAJA's personnel police.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study was carried out with pre-test and post-test design among all Police personnel of Najah province in Markazi province in 2017. The number of participants in this study was 24 people who were selected through a convenient sampling method from among police officers of NAJA. The data collection tool was Net Worker Family-Worker Conflict Questionnaire. The experimental group underwent short-term treatment of the axis of control; the control group was placed on the waiting list. To analyze the data, multivariate analysis of covariance analysis was used in SPSS 21 software.
  Findings
  The results of data analysis showed that there is a significant difference between the two groups in terms of work-family conflict and family-work conflict (P <0.01).
  Conclusion
  Based on the findings of the research, it can be said that organizations, especially military centers, can use the results of solution- focused brief therapy to reduce the work-family conflict among employees.
  Keywords: Solution- focused brief therapy, conflict, work- life
 • Seyyed Ahmad Zarghani*, Bahram Ali Ghanbari Hashem Abadi, Majid Moeinizade, Fereshteh Gholamrezaie Nezhad Pages 143-147
  Aims
  The goal of current dissertation is to study effectiveness of integration therapy on emotional self-awareness, assertiveness and meaning of life of inmates. Patients &  
  Methods
  This study is applied study which has pre-test, post-test with control group and according to the accidental division is one of the semi-experimental models. Society of this study was all of inmates who were 6 month in jail at least and willing to come to the therapy and were in central prison of mashhad. Among all of them we chose 30 people targetly as a sample and divided them to experiment and control group. We used Life regard index made by Battista and Almond, Assertiveness inventory made by Gambrill and Richey and Emotional self-awareness made by Kauer and others, as tools of this study. After sixteen sessions of group psychotherapy, we re-test experiment and control group, then by using SPSS-21and MANCOVA we analyzed the results.
  Findings
  Results showed that there was meaningful difference between the score of emotional self awareness and assertiveness of experimental and control group but there was no meaningful difference between meaning of life of two groups.
  Conclusion
  so we figured out that integration group therapy could improve emotional self-awareness and assertiveness of inmates, but in meaning of life it couldn t affect meaning of life of inmates.
  Keywords: Emotional self-awareness, assertiveness, meaning of life, integration therapy