فهرست مطالب

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران - سال هفتم شماره 25 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 25 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیرا احمدی ورمزانی*، مهدی فتاحی صفحات 1-15
  پژوهش پیش رو به کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی می پردازد. براساس نظریه مورایی، اگر واحدی در لایه مبنا یا زمان مند، مورا داشته باشد و آن واحد در لایه واجی حذف شود، مورای آن همچنان در لایه مورایی یا زمان مند آزادانه باقی می ماند و درنتیجه برای حفظ وزن هجا یا واژه، کشش جبرانی رخ می دهد. در این گویش دو نوع کشش جبرانی تشخیص داده شده است. نخست کشش جبرانی که براساس حذف همخوان مورایی اتفاق افتاده و دیگری کشش همخوانی که براساس حذف یکی از واکه های موجود در هجا رخ داده است. کشش جبرانی ناشی از مورد دوم باعث تشدید می شود؛ همچنین، کشش جبرانی تنها در مورد واکه رخ نمی دهد، بلکه با حذف واکه هم همخوان مجاور دچار کشش جبرانی می شود.
  کلیدواژگان: گویش فارسی کرمانشاهی، کشش جبرانی واکه ای، نظریه مورایی، وزن هجا، کشش جبرانی همخوانی
 • حمیدرضا اکبری*، شجاع تفکری رضائی، خسرو غلامعلی زاده صفحات 17-33
  در پژوهش حاضر، داستان آب بید اثر محمد بهمن بیگی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با بهره گیری از الگوی ون لیوون (2008) بررسی می شود تا مشخص شود که نویسنده چگونه از بازنمایی کنش گران اجتماعی برای بیان دیدگاه ها و ایدئولوژی خود استفاده کرده است. نویسنده هویت کنش گران مربوط به حکومت پهلوی را کتمان کرده و هم زمان با فعال نمایی و نام بری مستقیم، بر فعالیت های آموزشی معلمان عشایری و سازمان آموزش عشایری تاکید کرده است. مردم آب بید به شکلی کاملا آگاهانه منفعل نمایی شده اند تا بی توجهی حکومت نسبت به آن ها و فقر فرهنگی مردم نمود بیشتری داشته باشد. نویسنده با انبوه نمایی و استفاده از عدد و آمار، کنش معلمان عشایری را مهم و تاثیرگذار جلوه داده و با استفاده از مولفه زمان درهمی، هم زمان با طرح مسئله ایران نوین، پرده از چهره مردمان بخشی از ایران که هنوز به شیوه پیش از تاریخی زندگی می کنند، برداشته است و به این وسیله سیاست های حکومت را به چالش کشیده است. بهمن بیگی با بهره گیری از مولفه نمادین شدگی، کنش گران مربوط به آموزش عشایری را در قالب افرادی تاثیرگذار در جامعه عشایری بازنمایی کرده است. به طور کلی، بازنمایی ها بازتابی از ایدئولوژی و دیدگاه های اجتماعی نویسنده است.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، الگوی ون لیوون، کنش گران اجتماعی، بهمن بیگی، آب بید
 • سحر بهرامی خورشید*، اسما نامداری صفحات 35-55
  پژوهش حاضر به پیشوندهای فعلی رایج در زبان فارسی در چارچوب انگاره صرف ساخت و تعامل آن با معناشناسی پرداخته و ترکیب پذیری معنا در افعال پیشوندی و تاثیر معنا بر ساخت این افعال را بررسی کرده است. برای نیل بدین مقصود پس از جمع آوری فعل های پیشوندی از در پیکره دادگان افعال فارسی (رسولی و دیگران، 2011)، این افعال با توجه به تفاوت های صوری و معنایی طبقه بندی شدند؛ سپس هریک از پیشوندها به طور جداگانه تحلیل و برای هریک طرح واره ای کلی که دارای زیرطرح واره های مختلف بود، ارائه شد. تحلیل داده ها نشان داد که این افعال در بسیاری از موارد معنای ترکیب پذیر نداشته و تعداد زیادی از پیشوندهای فعلی در طول زمان تغییر معنا داده و ازنظر واژگانی نیز فعل های دارای این پیشوندها، به صورت واژه ساده تحلیل می شوند؛ افزون بر این، برای همه افعال پیشوندی طرح واره ای کلی درنظرگرفته شد که هر گروه از افعال با توجه به نوع پیشوند موجود در آن، زیرطرح واره ای از این طرح واره کلی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: پیشوند، فعل پیشوندی، صرف ساخت، معنی شناسی، طرح واره
 • شهلا شریفی*، نرجس بانو صبوری صفحات 57-76
  در نوشتار پیش رو راهبردهایی که در برخی گونه های زبانی ایرانی برای بیان مالکیت به کار می رود، بررسی شده است. ابتدا نوع راهبرد ملکی هر گونه با توجه به دسته بندی کرافت (2003) مشخص شده و سپس ویژگی هایی که کرافت (1990) برای تحلیل ساخت ملکی تعیین کرده و متغیرهایی همچون ترتیب مالک و ملک، مقوله مالک ازنظر اسم یا ضمیربودن، اهمیت جانداری در چگونگی بیان رابطه مالکیت و وجود یا نبود تمایز رابطه تعلقی و غیر تعلقی در هر گونه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر، در گونه های بررسی شده، غالبا از یکی از سه راهبرد حالت نمایی، مجاورت و پیونده برای بیان مالکیت استفاده شده است، اما در برخی موارد از دو راهبرد یادشدهبرای بیان مالکیت در قالب یک گروه نحوی استفاده می شود. پیشینه راهبرد حالت نمایی به ایرانی باستان و پیشینه دو راهبرد مجاورت و پیونده به ایرانی میانه غربی می رسد. ازنظر ویژگی های مورد نظر کرافت، جز در برخی گونه ها که از مالک های واژه بستی استفاده می شود، مالک و ملک بدون ادغام در مجاورت هم قرار می گیرند، تکواژ اضافه در گونه هایی که آن را دارند همواره به صورت وندی (واژه بستی) پس از سازه اول و به ندرت پس از سازه دوم قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: راهبرد ملکی، مالک، ملک، مجاورت، پیونده، حالت نمایی، گونه های زبانی ایرانی
 • مژگان عثمانی، ارسلان گلفام*، فردوس آقا گل زاده سیلاخوری، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا صفحات 77-94
  موضوع پژوهش حاضر حذف گروه فعلی برپایه داده های زبان کردی سنندجی است که در چارچوب برنامه کمینه گرا بررسی شده است. وجود حذف گروه فعلی در مطالعاتی که به تازگی در زبان فارسی صورت گرفته به چالش کشیده شده و تحلیل های متفاوتی برای آن ارائه شده است. این تحلیل ها شامل 1- حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک؛ 2- موضوع تهی؛ 3- حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف هستند. به دلیل قرابتی که زبان فارسی با زبان کردی دارد، بسیاری از تعمیم های صورت گرفته در حذف گروه فعلی در زبان فارسی می تواند قابل تسری به زبان کردی باشد. به این دلیل در نوشتار پیش رو ابتدا تحلیل های صورت گرفته در زبان فارسی مطالعه شده، سپس با بهره گیری از یافته ها، حذف در زبان کردی سنندجی بررسی شده است. درپایان براساس ملاحظات نظری و شواهد تجربی، استدلال شد که حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی وجود دارد.
  کلیدواژگان: حذف گروه فعلی، حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک، حذف گروه اسمی، موضوع تهی، کردی سنندجی
 • شهلا فراستی، کورش صابری، هیوا ویسی* صفحات 95-110
  یکی از ویژگی های بارز جهان امروز، جابه جایی و مهاجرت گسترده افراد و گروه ها به نقاط دیگر است. این جابه جایی ها پیامدهای گوناگونی به دنبال دارند که ازجمله آن ها می توان به پدیده برخورد زبان ها اشاره کرد. برخورد و تماس زبانی می تواند به دوزبانگی و حتی چندزبانگی افراد یا جوامع زبانی مهاجر بیانجامد یا در گذر زمان زمینه فرسایش، تغییر یا حتی مرگ زبان اول (زبان مادری) مهاجران را فراهم آورد. پژوهش حاضر فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای ایلامی ساکن در تهران را بررسی می کند. هدف از این نوشتار بررسی میزان فرسایش و تغییرات زبانی از لحاظ جنسیت و گروه سنی در میان ایلامیان مقیم ایلام و ایلامیان مقیم تهران در سطوح واژگانی و نحوی زبان کردی شاخه کلهوری می باشد. جامعه زبانی پژوهش حاضر را سی سخنور کلهری ساکن تهران و سی سخنور کلهری ساکن ایلام تشکیل می دهد. به همین منظور، پرسش نامه ای طراحی شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، در میان آزمودنی ها توزیع شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران گروه سنی زیر بیست سال در تهران تعلق دارد؛ فرسایش و تغییرات زبانی در هردو گروه، در میان زنان بیشتر از مردان صورت گرفته است و درنهایت بیشترین میزان فرسایش زبانی به سطح واژگان زبان و کمترین آن به نحو تعلق دارد.
  کلیدواژگان: برخورد زبانی، دوزبانگی، فرسایش زبانی، کردی کلهری، تهران، ایلام
|
 • Samira Ahmadi Varmazani *, Mehdi Fattahi Pages 1-15
  The present study aims at investigating the process of compensatory lengthening in Kermanshahi Persian. According to the moraic theory, if a unit in the base layer or temporal manner has Mora, and that unit is removed in the phonological layer, its mora remains free in the layers of the mora or temporal, and thus compensatory lengthening takes place to maintain syllable or word weight. This paper is devoted to investigating two types of compensatory lengthening: one resulting from the deletion of a moraic consonant and the other being triggered through vowel deletion. The compensatory lengthening caused by the second case leads to gemination. However, the compensatory lengthening does not occur only in the vowel, but by removing the vowel, the adjoining consonant suffers compensatory lengthening.
  Keywords: Dialect of Kermanshahi Persian, Compensatory lengthening vowel, moraic theory, Syllable weight, consonant compensatory lengthening
 • Hamidreza Akbari *, Shoja Tafakkori Rezayi, Khosrow Gholamalizadeh Pages 17-33
  In this study, “Ab Bid” written by Mohammad Bahmanbeigi has been investigated according to Van Leeuwen's model (2008) to explore how the writer uses the representation of social actors to express his ideology and viewpoints. The writer, using suppression, excludes and deletes social actors of Pahlavi dynasty and at the same time, by nominating and activating the nomadic teachers, magnifies their educational actions. The people of “Ab Bid” have been passivized consciously by the writer to indicate their cultural poverty and to show how they have been neglected by the government. The writer, using  advantages of aggregation and presenting numbers and statistics emphasizes the importance of the nomadic teachers and the works of Tribal Education Department. Using anachronism, the writer reveals the existence of some prehistoric people at the time of the great ambitions of Pahlavi dynasty to challenge the government policies. By symbolization, Bahmanbeigi portrays the teachers of nomadic society as influential social actors. These findings confirm that the representation of social actors in “Ab bid” reflects the ideology and social viewpoints of the writer.
  Keywords: Critical discourse analysis, Van Leeuwen's model, social actors, Bahmanbeigi, Ab Bid
 • Sahar Bahrami, Khorshid *, Asma Namdari Pages 35-55
  The present study examines the prevailing current prefixed verbs in Persian within framework of construction morphology and its interaction with semantics. It examines the compositionality of meaning in the prefixed verbs and the effect of meaning on the construction of these verbs. For this purpose, after collecting the prefixed verbs in the syntactic valency lexicon for Persian Verbs (Rasooli et al., 2011), they were categorized according to the formal and semantic differences; then each of the verbal prefixes was separately analyzed and for each one, a general schema was presented that has different subschemata. The analysis of the data shows that these verbs do not have compositional meaning and the meaning of many verbal prefixes have changed over time. And, lexically, the verbs with these prefixes are treated as simplex. In addition, for all the prefixed verbs, a general scheme was suggested that according to their prefix, each group of verbs was considered as a subschema of this general scheme.
  Keywords: prefix, prefixed verbs, construction morphology, semantics, schema
 • Shahla Sharifi *, Narjes Banoo Sabouri Pages 57-76
  The present study aims at reviewing the strategies employed in some Iranian linguistic varieties in order to express possession. To do so, first the type of possessive strategy used in each variety was described based upon the categorization made by Croft (2003). Then the features considered by Croft (1990) to analyze the possessive constructions and the variables like the order of possessor and possessum, the category of possessor (noun or pronoun), the importance of animate or inanimate being in expressing the relation of possessive, the presence or absence of discrimination in alienable or inalienable possession in each variety have been addressed. The findings show that in the varieties studied in this research, mostly only one strategy from the three forms of case marking, juxtaposition, and linker is used; but in some cases two strategies from the three are used to show possessive as a syntactic phrase. Case marking strategy dates back to Ancient Iranian languages while juxtaposition and linker ones reach to Middle West Iranian languages. In terms of the features characterized by Croft, the possessor and the possessum are adjacent without any fusion except for some varieties that use the clitic possessors. The additional morpheme in such varieties mostly follows the first constituent and rarely the second in affix (or clitic) form.
  Keywords: possessive strategy, possessor, possessum, juxtaposition, linker, case marking, Iranian linguistic varieties
 • Mojgan Osmani, Arsalan Golfam *, Ferdows Aghagolzadeh, Aliyeh Kord Zafaranlu Kambuziya Pages 77-94
  The present paper is about the ellipsis of the verb phrase construction in Sanandaji Kurdish language within the minimalist program. The ellipsis of the verb phrase construction has been challenged in recent studies in Iranian languages and various analyses have been suggested for this structure. These analyses in Persian language include (1) the v-stranding verb phrase ellipsis, (2) the null argument, (3) the DP/NP Ellipsis. Considering the affinity between Persian and Kurdish languages, many of the generalization in the ellipsis of the verb phrase construction in Persian language can be applied in Sanandaji Kurdish language. Therefore, in this article we consider verb phrase ellipsis in Persian language and then, use the result in the analyses of Sanandaji Kurdish language data. Finally, it appears that based on empirical evidence and theoretical considerations, the findings of the research indicate that the ellipsis of the verb phrase construction exists in Sanandaji Kurdish language.
  Keywords: ellipsis of the verb phrase, v-stranding VP Ellipsis, DP, NP Ellipsis, null argument, Sanandaji Kurdish
 • Shahla Farasati, Kourosh Saberi, Hiwa Weisi * Pages 95-110
  Human migration is the most significant characteristic of today's world. This may lead to different results including linguistic contact which by itself may bring about subtractive bilingualism or may lead to the attrition and death of the mother tongue. This study investigates the attrition and changes of mother tongue among Kurds of Ilam living in Tehran. This study seeks answers for questions like in which age groups can we see the most attrition and language changes? And also in which level (vocabulary or syntax) can we see these attrition and changes. This study was done among two separate groups of 30 Kalhori Kurdish speakers living in Tehran and 30 Kalhori Kurdish speakers living Ilam. A designed and validated Questionnaire was administered among the participants of the study. The results showed that changes and attrition occurred more frequently among persons under 20 in Tehran, they were more among women than in men and the most attrition and change was in vocabulary level.
  Keywords: Language Contact, Bilingualism, Language Attrition, Kalhori Kurdish, Tehran, Ilam