فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 41 (بهار 1398)
 • پیاپی 41 (بهار 1398)
 • 200 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/04/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد کاشانی پور، محمد رحمانی، مهدی کاظمی صفحات 5-20

  سود هر سهم یکی از آماره های مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. از طرف دیگر تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند. به علاوه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار موثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. هدف این تحقیق تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد رسیدگی 55 شرکت در بورس اوراق بهادار از صنایع مختلف در طی سال های 1389 تا 1394 می باشد. متغیر وابسته پژوهش حاضر، EPS می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی استفاده و از طریق نرم افزار اقتصادسنجی Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای ساختار سرمایه، که در بین آنها ضریب متغیر نسبت بدهی بلند مدت بدون مزایای پایان خدمت به دارایی ها دارای رابطه منفی با سود هر سهم بوده و مابقی متغیرهای ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری با سود هر سهم دارند. همچنین بین سودآوری شرکت و ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، ساختار سرمایه، سودآوری، سود هر سهم
 • رافیک باغومیان، سجاد نقدی*، حجت محمدی صفحات 21-26

  هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تغییر عوامل کلان اقتصادی بر افق زمانی پیش بینی سود توسط مدیران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سال های 1386 الی 1393 می باشد. بدین منظور، 85 شرکت از میان جامعه آماری مذکور با در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب و فرضیه های پژوهشی بر اساس اطلاعات استخراج شده از شرکت های نمونه، آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقلی که طی دوره زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاری، تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم)، تنها بین تغییرات دو متغیر نرخ ارز و تورم سالانه با افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران (کوتاه مدت و بلندمدت) رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، چنین بر می آید که با افزایش نوسان های نرخ ارز و نرخ تورم، مدیران ترجیح می دهند تا افق زمانی کوتاه مدتی برای پیش بینی سود انتخاب کنند. از سوی دیگر، مشاهده شد که سایر متغیرهای مستقل (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات تراز تجاری)، رابطه معناداری با افق زمانی پیش بینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر افق زمانی (کوتاه مدت و بلندمدت) پیش بینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: افق زمانی سود پیش بینی شده، متغیرهای کلان اقتصادی، پیش بینی سود مدیران
 • رضا نظری، مجید واحدباقری صفحات 37-52

  چگونگی تامین مالی از مسائلی است که معمولا هر شرکت با آن مواجه می باشد. دسترسی به منابع کم هزینه و با ریسک پایین از اهداف حائز اهمیت مدیران است. یکی از شیوه های متداول تامین مالی، اجاره های عملیاتی می باشد که با وجود خارج از ترازنامه بودن و تاثیر بر دارایی های جاری و ثابت، صرفا در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی شرکت ها بررسی شود. برای این منظور نمونه ای متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 لغایت1393 انتخاب شده است. در این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. در فرضیه اول رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه و نسبت بدهی های شرکت ها بررسی شد. نتایج بدست آمده از وجود رابطه معنی دار بین تامین مالی خارج از ترازنامه و نسبت بدهی های شرکت ها حکایت دارد. در فرضیه دوم رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه و درماندگی مالی شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. بررسی ها وجود رابطه معنی دار بین تامین مالی خارج از ترازنامه و درماندگی مالی شرکت ها را تایید نمود.

  کلیدواژگان: تامین مالی خارج از ترازنامه، اجاره عملیاتی، درماندگی مالی، ساختار سرمایه
 • محمد مهدی نادری نور عینی، منصور سرفراز، علیرضا محمدی صفحات 53-70

  در پژوهش پیش رو رابطه کیفیت سود و بازده اضافی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در واقع هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع بود که "آیا کیفیت سود نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار نسبت به قیمت گذاری نادرست و در نتیجه آن بر بازده های اضافی دارد و یا خیر". بدین منظور ابتدا، تعداد 59 شرکت در بازه زمانی 1393-1380 انتخاب شدند، سپس کیفیت سود شرکت های مذکور با استفاده از معیارهایی همچون: پایداری سود،  قابلیت پیش بینی سود، نوسان سود، اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش شرکت، اندازه گیری شد و در انتها رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی شرکت های دارای کیفیت سود بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اکثر معیارهای اندازه گیری کیفیت سود با بازده اضافی رابطه معناداری ندارد. بطور مشخص از بین معیارهای مذکور تنها، معیار نوسان سود و معیار اقلام تعهدی مربوط به نوسان گردش وجه نقد عملیاتی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده اضافی می باشند.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، بازده اضافی، معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
 • حسن مهرمنش صفحات 71-88

  در تحقیق حاضر تلاش شده است تا یک مدل شبیه سازی بر مبنای هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای برآورد قیمت یک محصول جدید ارائه گردد. در این راستا از تلفیق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت با رویکرد مهندسی ارزش و گسترش عملکرد کیفیت سود برده شده است. در این راستا یک مدل مفهومی تدوین شد و برای درک بهتر مدل شبیه سازی ارائه شده، یک مورد مطالعاتی محصول جدید کپسول نسل چهارم CNG مورد بررسی قرار گرفت و تحت دو تابع هدف حداکثر سازی میزان رضایت مشتری و حداقل سازی هزینه نهایی محصول مدل شبیه سازی حل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در مورد مطالعاتی محصول جدید کپسول نسل چهارم CNG با در نظر گرفتن 22 نیاز مهم از دید مشتری و ارائه مجموعا 12 پیشنهاد برای نیل به تامین نیازهای مشتری و جذب رضایت مشتری با قیمت اولیه محصول کپسول نسل چهارم CNG برابر یک میلیون 150 هزار تومان با تابع هدف اولیه حداکثر سازی رضایت مشتری، قیمت محصول برابر یک میلیون 811 هزار تومان می باشد در حالی که در تابع هدف دوم با در نظر گرفتن حداقل سازی هزینه نهایی محصول، مقدار هزینه نهایی برابر یک میلیون 778 هزار تومان برآورد می شود. این در حالی است که مقدار رضایت مشتری از مقدار 464 به میزان 307 به ترتیب برای تابع هدف اول و دوم تغییر می کند.

  کلیدواژگان: بهای تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، شبیه سازی
 • رحمت الله صادقیان، علی رشیدپور صفحات 89-110

  تعالی سازمانی کوششی است دور برد، برنامه ریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و می کوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواری ها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود، به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند. امروزه سازمان ها در محیطی در حال تغییر و بازاری رقابتی فعالیت می کنند. بنابراین، برای کامیابی نیازمند برنامه ریزی تعالی سازمانی هستند. وجود تفاوت هایی در اندازه، حجم و ماهیت فعالیت سازمان های بزرگ و کوچک، نحوه برنامه ریزی تعالی سازمانی آنها را نیز از هم متمایز کرده است به طوری که اکثر مدل های ارائه شده در این زمینه، با توجه به ویژگی های سازمان های تجاری و صنعتی بوده و شاید به همین دلیل آنها به راحتی و در زمان دلخواه می توانند اقدام به برنامه ریزی تعالی سازمانی کنند. در صورتی که مدل ها و مطالعات کمی در زمینه تعالی سازمانی برای سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ارائه شده است و تجربه اندک آنها در استفاده از این نوع برنامه ریزی نیز حکایت از این وضعیت دارد. در این مقاله  در راستای شناسایی عوامل موثر بر تعالی سازمانی در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  نقش مولفه های (رهبری، مشارکت و توسعه منابع انسانی، رضایت مشتری،  توانمندسازی کارکنان، سازمان یادگیرنده، خلاقیت ونوآوری و مدیریت دانش) مورد بررسی قرار گرفته  شده است.

  کلیدواژگان: تعالی، تعالی سازمانی، رهبری، مشارکت و توسعه منابع انسانی، رضایت مشتری، توانمندسازی کارکنان، سازمان یادگیرنده، خلاقیت ونوآوری و مدیریت دانش
 • مهرداد خیرخواه، مهران آقایی، عیسی نورانی فر صفحات 111-128

  هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید بر تغییر شریک حسابرسی در تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 99 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (از 1389 تا 1393) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، با افزایش کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، مربوط بودن سود شرکت ها بالا رفته است. همچنین، نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به تغییر شریک حسابرسی موسسات، واکنش مثبتی داشته اند. مطابق با یافته ها، افزایش احتمال کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، قیمت گذاری نادرست سهام را تقویت می کند. در نهایت، نتایج نشان داد که بین شرایط قراردادهای بدهی شرکت ها با کیفیت حسابرسی ناشی از تغییر شریک حسابرسی، ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود نداشته است.

  کلیدواژگان: مربوط بودن سود، قیمت گذاری نادرست سهام، شرایط قراردادهای بدهی، کیفیت حسابرسی، تغییر شریک حسابرسی
 • تورج مشتری دوست، محسن دستگیر صفحات 129-146

  تقویت واحد حسابرسی داخلی در شرکت های دولتی به عنوان یکی از شاخص های درونی راهبری شرکتی ارتباط موثری با کیفیت حسابرسی در حسابرسی داخلی دارد. کیفیت حسابرسی داخلی نیز ارتباط همسو و معناداری با شاخص هایی چون سطح تحصیلات مرتبط، سابقه حرفه ای، عضویت در مجامع حرفه ای و استقلال حسابرسان داخلی هم چنین اندازه واحد حسابرسی داخلی داشته ولی سابقه رئیس حسابرسی در واحد موردنظر فاقد این ارتباط معنی دار شناخته شده است. در ادامه بررسی ها در این تحقیق مشخص شده است که عدم سابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی می تواند مربوط به عدم درنظرگیری سابقه او در سمت رئیس حسابرسی داخلی بوده باشد. هم چنین در این تحقیق نتیجه شده ایت که کیفیت حسابرسی داخلی می تواند با بکارگیری حسابرسان با تحصیلات موثر و سوابق حرفه ای و شناخت کافی آنان از استانداردهای حسابرسی داخلی و اشراف بر استانداردهای حسابداری و درک عمیق از اصول مدیریت و شناخت کلی از علوم اقتصاد و فن آوری ارتباطات و نیز رعایت کامل استقلال و بیطرفی و عضویت آنان در مجامع حرفه ای داخلی و بین المللی و در اندازه های مناسب واحد حسابرسی داخلی تحقق یابد و سوابق حرفه ای رئیس حسابرسی داخلی در سمت مذکور نیز می تواند سهم بسزایی در تقویت کیفیت حسابرسی داخلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی و کیفیت حسابرسی داخلی
 • گیتی اعظم شاهوردی، نفیسه آشنا صفحات 147-162

  یکی از اهداف اصلی حسابداری تهیه اطلاعات برای استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری است. کشف ارزش اطلاعات مالی، یکی از محورهای مهم مطالعات تجربی در حوزه دانش مالی و حسابداری است. بررسی و مطالعه اطلاعات مالی در دو طبقه کلی مطالعات همبستگی و پیش بینی انجام می شود. در روش اول، بر اساس پذیرش فرضیه کارایی بازار، قیمت سهام را یکی از معیارهای اصلی ارزش موسسات در نظر می گیرند. بر اساس این رویکرد، وجود همبستگی آماری بین داده های حسابداری و قیمت سهام یا بازده، به این معنی است که اطلاعات حسابداری تلخیص کننده رویدادهای کارا و اطلاعات مربوط به قیمت سهام است ، بنابراین می تواند دربردارنده ارزشی نزدیک به ارزش بازار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین متغیر بنیادی حسابداری و بازده سهام طی سال 1386-1393 پرداخته شده است. نتایج فرضیه اول مبتنی بر اینکه حاکمیت شرکتی رابطه بین تجزیه و تحلیل های بنیادی و بازده سهام را تعدیل کند، پذیرفته می شود.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، متغیر بنیادی حسابداری، بازده سهام
 • اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد، مهدی بهار مقدم صفحات 163-185

  معاملات اعتباری به عنوان بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد توجه تحقیق حاضر قرار گرفته است. تعیین میزان عرضه معاملات اعتباری (فروش های اعتباری) همواره دغدغه مهم مدیران شرکت ها برای مدیریت صحیح منابع و مصارف کوتاه مدت واحد تجاری بوده است. علارغم اهمیت زیاد موضوع معاملات اعتباری توسط واحدهای تجاری، ادبیات تحقیق به طور سنتی بیشتر بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز بوده و پژوهشگران نهایتا به سرمایه درگردش به عنوان یک موضوع کلی توجه کرده اند ولکن به یکی از مهمترین اجزا آن که همانا فروش های اعتباری است توجه لازم را نداشته اند. در پاسخ به نیاز موجود پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان فروش های اعتباری می پردازد. پژوهش حاضرکیفی بوده و به جمع آوری دیدگاه خبرگان مالی از طریق پرسشنامه ای ساختاریافته که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است، می پردازد. جهت تحلیل نتایج از نرم افزار های اس پی اس اس و آموس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران شرکت های عضو بورس تهران جهت تعیین میزان فروش های اعتباری به عوامل درون سازمانی از قبیل سرمایه درگردش، نسبت جاری، نسبت حاشیه سود، رشد فروش، دوره وصول مطالبات شرکت اهمیت زیادی می دهند. علاوه بر این، آن ها هنگام تعیین میزان فروش های اعتباری به عوامل برون سازمانی ازجمله رونق یا رکود فصلی، میزان انحصاری بودن محصولات تولیدی، شرایط تامین مالی از بانک ها، و هم چنین سود آوری، نقدینگی و اهرم مالی مشتریان اهمیت بسیار می دهند.

  کلیدواژگان: فروش اعتباری، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، سرمایه درگردش
 • حمید خاوری، فرزانه حیدرپور * صفحات 183-198

  مقاله حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام می پردازد، در راستای انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1390-1394) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنادار بودن آن ها با استفاده از آماره Fو t مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی خود همبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است.
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه گذاری سهامداران نهادی و بازده غیر عادی سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت و معنادار برقرار است و بین خطای پیش بینی سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام ارتباط معنادار مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: سهامداران نهادی، خطای پیش بینی سود هر سهم و سود تقسیمی، بازده غیرعادی سهام
|
 • Mohammad Kashanipour, Mehdi Kazemi, Mohammad Rahmani Pages 5-20

  EPS is one of the favorite statistics to investors and financial analysts. On the other side determine the best combination of company resources or the capital structure is one of the most important financial issues that managers should consider to maximize shareholder wealth. In addition, EVA is a measure of effective management policies quality and as a reliable indicator of future growth of the company worth. The purpose of this research is to explain the effect of the Changes of capital structure, profitability and EVA on EPS of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population consists of companies listed on the Tehran Stock Exchange and examined sample are 55 companies from different industries in during the 1389 till 1394. The dependent variable of this study is EPS. For hypothesis testing, multiple regression models based on panel data techniques is used and is done through econometric software Eviews. The results indicate that the capital structure of the variables, which between them long-term debt ratio variable coefficient without the benefits of the end of the service to the property have been a negative relationship with EPS and the other had a positive and significant relationship between capital structure variables with EPS. As well as there is positive and significant relationship between the profitability of the company and the EVA with EPS.

  Keywords: EVA, Capital Structure, Profitability, EPS
 • Rafik Baghoomian, Sajad Naghdi, Hojjat Mohammadi Pages 21-26

  This paper assesses the impact of a comprehensive set of macroeconomic factors (including changes in Gross Domestic Production (GDP), changes in trade balance, changes in exchange rate, and changes in inflation rate) on management earnings forecast horizon in companies’ annual reports. The data set includes 85 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1386 -1393. The study used Ordinary Least Squares (OLS) regression model to examine the relationship between above mentioned macroeconomic factors and management earnings forecast horizon. The empirical results show that among the macroeconomic variables that have been examined, there are only significant relationships between two of above mentioned macroeconomic factors (including changes in exchange rate, and changes in inflation) and management earnings forecast horizon. Therefore we infer that by increasing volatility of both exchange and inflation rates, managers prefer to choose short term horizon for making their earnings forecast. We did not find any statistically significant association between other macroeconomic factors (including changes in GDP and trade balance) and management earnings forecast. The results suggest that macroeconomic variables can affect time horizon (short-term and long-term) of management earning forecast.

  Keywords: Management Earnings Forecast Horizon, Macroeconomic Factors, Tehran Stock Exchange (TSE)
 • Reza Nazari, Majid Vahed Bagheri Pages 37-52

  Operating leases have grown significantly as a source of corporate financing. In business world, financing is one of the essential issues that companies are usually faced. Access to sources with low-cost and low- risk is an important aim for managers. In spite of the effects of off Balance sheet activities on assets, they are just disclosed in the notes to the financial statements. In this research we have studied the Role of Off Balance Sheet Lease Financing in Capital Structure and financial distress. In this regard, a sample of 75 companies listed in Tehran Stock Exchange over the period of 2006 - 2014 have been selected. In this study two hypotheses were developed. The results of the first hypothesis show that there is significant relation between Off Balance Sheet Financing and debt ratio .The second hypothesis results indicate there is relation between Off Balance Sheet and financial distress, but the adjusted coefficient determination indicates the relationship is too weak.

  Keywords: Off Balance Sheet Financing, Capital Structure, Financial Distress, Operating Leases
 • Mohamad Mahdi Naderi Noor Eyni, Mansour Sarfaraz, Ali Reza Mohammadi Pages 53-70

  In this research relationship between earning quality and excess returns in the Tehran Stock Exchange (TSE) was investigated. Indeed, this research aimed to investigate “whether earning quality have significant role in market response relative to mispricing and its result on excess returns or not. Therefore, foremost, 59 company for time period 2002-2015 was selected then, those companies earning quality was measured by using eight measures including: earning persistence, earning predictability, earning volatility,   accruals relative to the volatility of operating cash flows, abnormal accruals, accruals quality, earning response coefficient and value relevance and in final relationship between earning quality and excess returns of companies with high earning quality and low earning quality was investigated. Result indicated that relationship between many measures of earning quality and excess returns are insignificant. Specifically, from measures of earning quality, only earning volatility and accruals related to the volatility of operating cash flows have significant relationship with excess returns.

  Keywords: Earning Quality, Excess Returns, Earning Quality Measures
 • Hasan Mehrmanesh Pages 71-88

  In the present study, we have attempted to present a simulation model based on activity-based costing to estimate the price of a new product. In this regard, the combination of the cost-based approach to activities with the value engineering approach and the expansion of quality performance has been profited. In this regard, a conceptual model was developed and, to better understand the simulation model, a case study of the new product of the fourth generation of CNG capsules was examined and under two objective functions maximizing customer satisfaction and minimizing the final cost of the product simulation model Solved. The results of the study indicate that the study of the new product of the fourth generation of CNG capsules, taking into account 22 important requirements from the customer's perspective, and offering a total of 12 proposals to meet customer needs and attract customer satisfaction with the initial price of the fourth-generation CNG capsule, 150 thousand tomans with the primary goal of maximizing customer satisfaction, the price of a product is equal to one million 811 thousand USD, while in the second function with the consideration of minimizing the final cost of the product, the final cost value is estimated at 1 778 thousand tomans. To be This is while the amount of customer satisfaction varies from 464 to 307 for the first and second objective function, respectively.

  Keywords: Cost Management, Activity-Based Costing, Simulation
 • Rahmatollah Sadeghian, Ali Rashidpoor Pages 89-110

  Organizational excellence is a long range, planned and sustainable effort based on a total leadership strategy that tries to implement a change plan by utilizing present resources. These days, organization are performing in dynamic environments and computational markets, So that they need organizational excellence for their success. Differences among sizes and profession of organizations result in differences among their organizational planning that is why majority of designed models are compatible with industrial and commercial organizations’ characteristics and they can plan for organizational excellence in any time they want. Although a little studies have been carried out about organizational excellence in Mostazafan Foundation and its little experience in this field indicates the planning approach. In this paper, the role of influential factors (leadership, partnership, human resources, customer satisfaction, staff enabling, learning organization, innovation, creativity and knowledge management) are studied regarding organizational excellence in Mostazafan Foundation.


  Keywords: Excellence, Organizational Excellence, Leadership, Partnership Human Resource Development, Customer Satisfaction, Staff Enabling, Learning Organization, Innovation, Creativity, Knowledge Management
 • Mehrdad Kheirkhah, Mehran Aghaei, Esa Nouranifar Pages 111-128

  The present study aimed to investigate the effect of audit quality information focusing on the consequences of investment decisions of an audit partner. In this study, in accordance with the aforementioned purpose, four hypotheses were proposed that were used for statistical analysis and research. A sample of 99 companies listed on the Tehran Stock Exchange data for a period of 5 years (from 1389 to 1393) was used for statistical analysis. Through multiple regression models were tested hypotheses that are consistent with the findings, with increasing audit quality of audit partner change, the relevance of corporate profit has gone up. The results show that investors and capital market participants to change audit partner institutions, have a positive reaction. According to the findings, increasing the likelihood of audit quality of audit partner change, strengthen security mispricing. Finally, the results showed that the terms of contracts with audit quality corporate debt resulting from the change audit partner, statistically significant relationship existed.

  Keywords: Relevance Profit, Incorrect Pricing of Stock, Debt Covenant Requirements, Quality Audit, The Audit Partner
 • Touraj Moshtaridoost, Mohsen Dastgir Pages 129-146

  Strengthen of the internal audit department in the public sector as one of the internal key aspects of corporate governance has and effective relationship with the quality of audit in internal audit. Quality of internal audit has an aligned and meaningful connection with measures such as related education level, professional experience, and membership in professional bodies, and independence of internal audit department, however, the professional experience of chief audit executive in the department does not have such a meaningful connection. Following studies in this research, it has been concluded that disconnection of professional experience of a chief audit executive with quality of audit could have been related to ignoring the professional experience of he/ she as the chief audit executive. It has been also concluded in this research that audit quality could happen through employing auditors who have related education degree, professional experience, good command of internal audit standards, mastery in accounting standards, deep insight into management principles, understanding of economy and information technology sciences, and also adhering the auditors to independence and objectivity and their membership in local and international professional bodies in appropriate scale for internal audit department. The professional experience of the chief audit executive could also have a great contribution to the strengthening of the quality of the internal audit.

  Keywords: Internal Audit, Internal Audit Quality
 • Giti Azam Shahverdi, Nafiseh Ashena Pages 147-162

  One of the main purposes of accounting is to provide information for use in investment decisions. The discovery of the value of financial information is one of the most important pillars of empirical studies in the field of finance and accounting knowledge. The analysis and study of financial information are conducted in two general categories of correlative and predicting studies. In the first method, based on the acceptance of market efficiency hypothesis, the stock price is considered as one of the main criteria of the value of institutions. According to this approach, the existence of statistical correlation between accounting data and stock price or return means that accounting information summarizes efficient events and information on stock prices. Therefore, it can contain a value close to the market value. In this study, the effect of corporate governance on the relation between the fundamental variable of accounting and stock return over the period 2007-2014 has been studied. The results of the first hypothesis suggesting the role of corporate governance in adjusting the relation between fundamental analyses and stock return, are accepted.

  Keywords: Corporate Governance, Fundamental Variable of Accounting, Stock Return
 • Esmaeil Akglaghi Yazdinejad, Mahdi Bahar Moghadam Pages 163-185

  Credit sale is a significant portion of working capital. Determining the credit sale amount is always an important concern of corporate executives in managing resources and consumption. This study followed qualitative method and used valid and reliable structured questionnaire.The results showed that managers use internal factors such as working capital, current ratio, quick ratio, profit margin and sales growth to determine credit sale amount. In addition they use some external factors such as, seasonal depression, bank financing conditions, the exclusivity, customer's profitability, liquidity and leverage of customer.

  Keywords: Credit Sale, Internal Factors, External Factors, Working Capital
 • Hamid Khavari, Farzaneh Heidarpoor Pages 183-198

  This paper examines the impact of investments institutional shareholders and forecast error per-share earnings and dividends The cumulative abnormal return(CAR),In order to do this research sample of 123 companies listed on Tehran Stock Exchange on 5 year period(1390-1394) were selected For hypothesis test be used of multiple variable regression and their meaning done by F and T. and, for model self-cohesiveness be used of Durbin-Watson test. The results of this study show that there is a significant negative relationship between Investments of institutional shareholders and cumulative abnormal return and there is a significant positive correlation the forecast error earnings per share and cumulative abnormal return and there is not significant relationship the forecast error dividend and cumulative abnormal return.

  Keywords: Institutional Shareholders, Earnings Per Share, Dividend Forecast Error, Cumulative Abnormal Return