فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 6 (بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • لطفعلی خانی*، اعظم محمودی، مظفر غفاری، مهرانگیز خانی صفحات 1-7
  مقدمه

  هم دلی پرستاران با بیماران، به عنوان رفتاری اخلاقی در راستای فرهنگ سازی اهدای عضو، همواره مدنظر برنامه ریزان بخش سلامت بوده است. از این رو مطالعه ی همدلی پرستاران با بیماران و نگرش آنان نسبت به اهدای عضو از اهداف اصلی آموزش پرستاری می باشد و این مطالعه با هدف تعیین ارتباط همدلی پرستاران با بیماران و نگرش آنها نسبت به اهدای عضو در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های استان اصفهان انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر، توصیفی - مقطعی با مشارکت 348 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های استان اصفهان در سال 1397 با انتخاب روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه همدلی پرستاران با بیماران  Jeffersonو پرسش نامه نگرش به اهدای عضو Tihana استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی Pearson،  ضریب رگرسیون و مدل رگرسیون معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 22 در سطح معنی داری (05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار همدلی پرستاران با بیماران (37/2±26/39)، میانگین و انحراف معیار نگرش نسبت به اهدای عضو در پرستاران بخش ویژه (34/6±46/50)  بود، هم چنین ارتباط متغیر همدلی پرستاران با بیماران (653/0 =r و 01/0> P)، مولفه های دیدگاه گیری (781/0=r و 001/0>P)، مراقبت همدلانه (667/0=r و 01/0> P) و خود را به جای بیمار نهادن (598/0 =r و 01/0> P) با نگرش نسبت به اهدای عضو در پرستاران بخش ویژه معنادار به دست آمد و در مجموع 56 درصد از واریانس نگرش نسبت به اهدای عضو در پرستاران بخش ویژه از طریق مولفه های متغیر همدلی پرستاران با بیماران در مدل پژوهش حاصل از آزمون معادلات ساختاری تبیین شد.

  نتیجه گیری

  از آن جایی که ارتباط متغیر همدلی و مولفه های آن با نگرش پرستاران نسبت به اهدای عضو معنی دار است. لذا با توجه به یافته های مطالعه، به نظر می رسد با آموزش همدلی پرستاران با بیماران می توان نگرش مثبت آنان را نسبت به اهدای عضو تقویت کرد و نیازمندی به پیوند عضو را برطرف نمود، هم چنین پیشنهاد می شود، در مطالعات بعدی اثر متغیر هم دلی پرستاران با بیماران بر نگرش نسبت به اهدای عضو پرستاران به صورت مطالعه ای مداخله ای بررسی شود.

  کلیدواژگان: همدلی، اهدای عضو، نگرش، پرستاران، بیماران
 • صدیقه حنانی، رضا محبی حوض سرخی*، عبدالرضا پازوکی، علیرضا صدر صفحات 8-13
  مقدمه
  با توجه به پیشرفت سریع در زمینه ی جراحی های کم تهاجمی باید از برنامه های آموزشی جدیدی برای هم سطح شدن دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل با نقش های جدید خود استفاده شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیر استفاده از کتابچه ی اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقای آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر، از نوع نیمه تجربی بود و  نمونه گیری به روش سرشماری و با حضور تمام دانشجویان ترم 8 کارشناسی پیوسته اتاق عمل (28 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش میزان آگاهی دانشجویان قبل و بعد (فاصله ی زمانی 30 روز) از آموزش اصول جراحی لاپاراسکوپی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری و برای تعیین تاثیر استفاده از کتابچه بر میزان آگاهی دانشجویان از آزمون تی-زوجی استفاده شد. محتوای کتابچه حاضر با الگوبرداری از کوریکولوم اصول جراحی لاپاراسکوپی رزیدنت های جراحی تهیه و استفاده شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی دانشجویان درحیطه ی مراقبت های قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل به ترتیب15/942±213/08، 18/61±212/04، 32/53±217/14 بود که این نمرات بعد از مداخله به ترتیب به مقادیر 16/78±274/62، 57/16±245/37،22/85  ±  245رسید که یک افزایش معنی دار در تمام حیطه ها را نشان می دهد (p<0/001).
  نتیجه گیری
  از آنجا که آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل در مورد اصول جراحی لاپاراسکوپی در تمام حیطه ها قبل از استفاده از کتابچه ی آموزشی پایین بود و استفاده از کتابچه ی آموزشی باعث ارتقای آگاهی دانشجویان در حیطه های مراقبتی جراحی لاپاراسکوپی شد. به کارگیری آن در برنامه آموزشی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اصول جراحی لاپاراسکوپی، کتابچه ی آموزشی، آگاهی، دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل
 • نسرین الهی، ارغوان افرا*، مصطفی لنگری زاده، علی بیرمی پور صفحات 14-23
  مقدمه
  آموزش پرستاری به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه های اخیر در جهان با سرعت زیادی درحال گسترش است. با توجه به اینکه کشور ایران هنوز در ابتدای توسعه رشته انفورماتیک پرستاری است، راه اندازی این رشته امری ضروری به نظر می رسد تا با بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط متخصصان این رشته، پرستاری در حیطه های آموزشی، پژوهشی، بالینی و مدیریتی ارتقا یابد. هدف از این مطالعه طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد انفورماتیک پرستاری در ایران میباشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی است. جامعه پژوهش را  45 نفر از متخصصین پرستاری و انفورماتیک پزشکی تشکیل دادند و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. جمع آوری اطلاعات ابتدا براساس مرور متون و بررسی تجارب جهانی وسپس با استفاده از روش دلفی و از طریق ارسال پرسشنامه ها به ایمیل شرکت کنندگان در سه مرحله انجام شد. جهت نهایی سازی دروس، از یک جلسه ویدئو کنفرانس آنلاین با مشارکت 20 نفر از خبرگان استفاده شد.
  یافته ها
  81 % از صاحب نظران طراحی دوره آموزشی رشته انفورماتیک پرستاری را ضروری دانستند و دیدگاه خود را در ارتباط با انفورماتیک پرستاری مثبت اعلام کرده و آن را زمینه ساز رشد حرفه ای دانش موجود دانستند. برنامه درسی این رشته تخصصی به صورت 12 واحد دروس کمبود یا جبرانی، 16 واحد دروس اختصاصی اجباری، 14 واحد دروس اختصاصی اختیاری، 4 واحد پایان نامه و کارگاه های الزامی طراحی شد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد انفورماتیک پرستاری ضرورت و نیاز احساس شده توسط خبرگان می باشد. برنامه درسی طراحی شده به عنوان یک برنامه پیشنهادی جهت تاسیس یک گرایش از رشته پرستاری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: انفورماتیک پرستاری، کارشناسی ارشد، برنامه درسی، تکنیک دلفی
 • رضا عرب مارکده، اکرم دهقانی* صفحات 24-30
  مقدمه
  اختلال افسردگی با شیوعگسترده ای با حدود 25-10 درصد برای زنان و 12-10 درصد برای مردان در طول عمر به عنوان سرماخوردگی روانی از سال ها پیش معروف بوده است. دوره ی تحصیلی دانشگاهی به واسطه ی حضور عوامل متعدد، دوره ی فشارزایی بوده و احتمال رخ دادن افسرگی در آن بسیار شایع است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه ی گروهی بر افسردگی و استرس ادراک شده دانشجویان دختر انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. از این میان به شیوه نمونه گیری هدفمند 30 آزمودنی به کمک پرسشنامه افسردگی بک انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه ی گروهی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس افسردگی بک و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران استفاده شد که در پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و تحلیل کوواریانس مانکوا در سطح معناداری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که رفتار درمانی دیالکتیکی در بهبود افسردگی(801/0P=) و استرس ادراک شده(023/0P=) دانشجویان دختر مبتلا به افسردگی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج بدست آمده، رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی، می تواند موجب بهبود افسردگی و استرس ادراک شده دانشجویان دختر شود. بنابراین، این مداخله به عنوان درمانی موثر در بهبود این نشانه ها می تواند کاربرد داشته باشد و می توان با اجرای آن به بهبود وضعیت مبتلایان به افسردگی کمک کرد.
  کلیدواژگان: رفتار درمانی دیالکتیکی، افسردگی، استرس ادراک شده، دانشجویان
 • محمدمهدی صفری زاده، بتول تیرگری، ام سلمه رودی رشت آبادی، اعظم حیدرزاده، منصوره عزیززاده فروزی* صفحات 31-38
  مقدمه
  شناسایی و سنجش میزان اصول خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری به محیط بالینی می تواند، در ارتقای ارزش ها و عمکرد حرفه ای در محیط های بالینی کمک کننده باشد.
  روش
  این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی- همبستگی است، که 230 نفر به عنوان نمونه پژوهش وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای شامل سه بخش فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودکارآمدی بالینی پرستاری و پرسشنامه تعلق پذیری بالینی پرستاری جمع آوری شده و با نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 19 و شاخص های مرکزی، پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین کل نمره خودکارآمدی بالینی(87/41 ±) 23/214 و میانگین کل تعلق پذیری بالینی (54/15 ±) 67/113 بوده است و دانشجویان از خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری بالینی بالایی برخوردار بوده اند. علاوه بر این بین خودکارآمدی بالینی و تعلق پذیری به محیط بالینی از نظر آماری ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشته است (001/0>p) به طوری که با افزایش میزان تعلق پذیری به محیط بالینی، خودکارآمدی نیز افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه فوق که حاکی از میزان بالای حس تعلق پذیری به محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی در دانشجویان پرستاری است، نشان دهنده برقراری ارتباط صحیح و اصولی در جامعه مورد مطالعه با محیط های آموزش بالینی می باشد. داشتن ارتباط مناسب مدرسان و پرسنل مراکز آموزش بالینی و برنامه ریزی صحیح می تواند حس تعلق به محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی را در دانشجویان افزایش دهد و در نتیجه می تواند بر یادگیری و ادامه کار و حتی ادامه تحصیل در این رشته را نیز تاثیر گذار باشد.
  کلید واژه ها: تعلق پذیری، خودکارآمدی، دانشجوی پرستاری
  کلیدواژگان: تعلق پذیری، خودکارآمدی، دانشجوی پرستاری
 • زهرا فرج زاده، فریدون کرامتی*، سید علیرضا سعادتجو، کلثوم خزاعی صفحات 39-46
  مقدمه
  پرستاران به عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت با استرس های شغلی مواجه هستند تداوم این موقعیت منجر به افسردگی آنان می گردد، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی پرستاران در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهدار تصادفی شده، 40 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه قرار گرفتند. پرستاران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش گروهی به روش شناختی رفتاری را دریافت کردند. پرستاران هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک را قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی، من ویتنی یو، فریدمن و ویلکاکسون و تست دقیق فیشر در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی در پرستاران گروه آزمایش بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و در پرستاران گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی داری کاهش داشت (05/0p<) ولی میانگین تغییرات نمره افسردگی قبل و بلافاصله بعد از مداخله و همچنین قبل و دوماه بعد از مداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی داری بیشتر کاهش داشته است (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، می توان از این روش درمانی به عنوان یک فعالیت درمانی موثر در کاهش افسردگی پرستاران در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و مراقبتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی- رفتاری، شیوه گروهی، افسردگی، پرستاران
 • نیره آقایی، حسن بابامحمدی*، منیر نوبهار صفحات 47-58
  مقدمه
  در هر کشور، برنامه های مختلف آموزش پرستاری وجود دارد که ریشه در آداب و رسوم آنها دارد. مقایسه برنامه های مختلف آموزشی، محتوا و کیفیت برنامه درسی را ارتقا می بخشد. این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - تطبیقی در سال 1397، برای مقایسه ساختار برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران و دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی انجام شده است. از مدل بردی (Beredy) برای مقایسه داده ها، استفاده شده است.
  یافته ها
  طول دوره، تعداد واحد درسی و غالب محتوی دروس دوره کارشناسی پرستاری در دانشگاه ایران و مالزی مشابه هم هستند. اما در جزییات اهداف، رسالت و چشم انداز ، نحوه و سیستم پذیرش، سبک چینش برنامه درسی در دو دانشگاه تفاوتهایی وجود دارد. در کشور مالزی، پذیرش دانشجو به صورت غیر متمرکز همراه با انجام مصاحبه و دارای سیستم آموزش غیر دولتی همراه با ارائه پروژه خدمات اجتماعی و پروژه نهایی در پایان دوره است. اما در ایران، پذیرش دانشجو، به صورت متمرکز بدون انجام مصاحبه همراه با سیستم آموزشی دولتی و غیر دولتی است.
  نتیجه گیری
  تفاوت های عمده برنامه آموزشی دو کشور در نحوه پذیرش دانشجو، سبک چینش برنامه درسی و ارائه پروژه نهایی در پایان دوره است. اما از لحاظ تعداد واحد درسی و محتوی درسی دو کشور مشابه هستند. تغییر در برنامه کارشناسی پرستاری، با تاکید بر مصاحبه ورودی جهت انتخاب داوطلبین شایسته تر، هم چنین گنجاندن واحد های درسی تئوری های پرستاری و پرستاری سالمندان در برنامه های این دوره ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: کارشناسی پرستاری، کوریکولوم پرستاری، ایران، مالزی
 • مسعود خشنودی، علی صفری*، نفیسه نجاتی پرواز صفحات 59-66
  مقدمه
  کیفیت خدمات پرستاران به طور مستقیم با اثر بخشی خدمات درمانی در ارتباط می باشد؛ از آن جایی که پرستاران مهم ترین گروه ارائه دهنده خدمات به بیماران هستند، باید از کیفیت زندگی بالایی برخوردار باشند تا شاهد بهبود کیفیت خدمات درمانی باشیم. لذا هدف از مطالعه، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کاشمر در سال 1397 می باشد.
  روش  کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی با حجم نمونه  230 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کاشمر که از طریق نمونه گیریسرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از فرم جمعیت شناختی و پرسش نامه کیفیت زندگی توسط پرستاران واجد شرایط تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره کیفیت زندگی پرستاران 11.55 ± 65.39 و سطح کیفیت زندگی در پرستاران در حد متوسط می باشد. طبق نتایج فقط 17درصد پرستاران دارای سطح کیفیت زندگی بالایی بودند. بالاترین نمره در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی مربوط به بعد جسمی می باشد. همچنین پرستاران بخش اداری و ستاد بالاترین نمره کیفیت زندگی را کسب کردند. جنسیت، وضعیت استخدامی، پست سازمانی، نوع شیفت کاری، میزان علاقه به پرستاری، میزان ساعت کاری روزانه و میزان ساعت مطالعه در نمره کیفیت زندگی موثر می باشند (P> 0/05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد توجه به نیازها و خواسته های پرستاران و اصلاح مشکلات آنان باتوجه به نظراتشان اهمیت زیادی در بهره وری بیمارستان ها داشته باشد. بنابراین برنامه ریزی ها باید متمرکز بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی پرستاران از جمله ویژگی های جمعیت شناختی آنها باشد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستاران، پرسشنامه کیفیت زندگی، کیفیت زندگی
 • مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان*، شبنم شاهسوند، رامین رضایی، محبوبه طباطبایی چهر، رضا گنجی صفحات 67-70
  مقدمه
  موضوع یاددهی-یادگیری فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری مساله بسیار مهمی است. با توجه به این مساله که کارآموزی فارماکولوژی بالینی، به عنوان یک واحد درسی جدید ارائه شده و نتایج جست و جوهای گسترده حاکی از عدم ارائه یک روش مناسب برای ارائه اثر بخش آن است، هدف از گزارش حاضر سیر فرآیند اجرایی و تغییر در رویکردهای مرتبط با این واحد درسی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است.
  روش کار
  این واحد ابتدا به صورت کارآموزی سنتی ارائه می گردید؛ سپس، علاوه بر کارآموزی Log Book  آموزشی و نقشه مفهومی، به کارگیری متخصص داروسازی بالینی به شیوه ارائه آن اضافه گردید و نهایتا به تاسیس مرکز مهارت های دارویی در دانشکده پرستاری و مامایی ختم گردید. تا کنون و بعد از 2 سال از راه اندازی این مرکز از فضای آموزشی ایجاد شده جهت آموزش تقریبا 250 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کارشناسی هوشبری، و دکترای حرفه ای پزشکی استفاده شده است.
  نتیجه گیری
   به نظر می رسد یکی از اهرم های ارتقا کیفیت مهارت های پرستاری تجدید نظر و نوآوری در آموزش دانشجویان است. همچنین باید محتوای آموزش های نظری و کارآموزی های آن ها ارتقا یافته تا توانایی آن ها در جهت تامین نیازمندهای واقعی جامعه افزایش یابد.
  کلیدواژگان: آموزش، پرستاری، فارماکولوژی، واحد درسی
|
 • Lotfali Kani*, Azam Mahmmodi, Mozaffar Gafari, Mehrangiz Khani Pages 1-7
  Introduction

  The empathy of nurses with patients, as a moral behavior towards the culture making of organ donation, always has been considered by health sector planners. Therefore, the study of empathy of nurses with patients and their attitude toward organ donation is one of the main goals of nursing education and this study aimed to determine the relationship between nurses' empathy with patients and their attitude toward organ donation in special section of Isfahan province hospitals.

  Method

  A study of descriptive-sectional with participation of 348 Nurses of special sections in hospitals of Isfahan province in 2018 with the selection of cluster sampling method was carried. For gathering the data, questionnaire of empathy of nurses with patients designed by Jefferson and organ donation attitude questionnaire of Tihana were used.

  Results

  The mean and standard deviation of empathy of nurses with patients was (39.26 ± 2.37) and the mean and standard deviation nurses' attitude toward organ donation was (50.46 ± 34.6). Also, the relationship between the components of adopting an empathic view (p=0, 002, R=0, 667), giving empathic care (p=0, 000, R=0, 781), self-care instead of being sick (p=0, 000, R=0, 598) and the empathy variable of nurses with patients (p=0, 000, R=0, 663) with Attitude with organ donation were significant. In total, %56 of the variance of nurses' attitudes towards the organ donation was explained by the variables of the research model obtained from the structural equation test.

  Conclusion

  According to the findings of the study, it seems that education of empathy' nurses with patients can enhance the positive attitude of nurses towards organ donation and eliminate the need for organ transplantation. Also suggested that in subsequent studies, the effect of empathy variable on nurses' attitudes toward organ donation should be investigated intermediacy.

  Keywords: empathy, organ donation, attitude, nurses, hospital
 • Sedigheh Hannani, Reza Mohebbi Hozesorkhi*, Abdolreza Pazouki, Alireza Sadr Pages 8-13
  Introduction
  Due to the advancement in minimally invasive surgical procedures, new training programs should be used to align the operating room technology students with their new roles. So the aim of this study Determining The effec of Use the booklet Fundamentals of Laparoscopic Surgery on Upgrade knowledge of operating room technology students in laparoscopic surgery care domains.
  Methods
  The present study was a semi-experimental study and Sampling was done by census method With the presence of all 28 operating room technology students (BA (in Iran University of Medical Sciences. In this research, the knowledge of students before and after(Interval 30 days) education Fundamentals of Laparoscopic Surgery was measured using a researcher-made questionnaire. Paired T-Test was used to determine the effect of Use the booklet on students' knowledge. Present booklet content with patterning from Fundamentals of Laparoscopic Surgery resident’s curriculum is prepared and used.
  Results
  before intervention The mean scores and Standard deviation of students’ knowledge, in the field of preoperative care, intraoperative care and postoperative care were 213/08 ± 15/942, 212/04 ± 18/61, 217/14 ± 32/53 respectively. After intervention, the mean scores of the subjects were 274/62 ± 16/78, 245/37 ± 16/57, 245 ± 22/85 respectively, which shows a significant increase in all domains (p <0/001).
  Conclusions
  Since the students' knowledge of operating room technology about the Fundamentals of Laparoscopic Surgery in all domains before Use Educational booklet was low and the Use Educational booklet lead to promote knowledge of students in the fields of laparoscopic surgical care, It is recommended to use it in the operating room technology student's education program.
  Keywords: Fundamentals of Laparoscopic Surgery, Educational booklet, knowledge, Operating room technology students
 • Nasrin Elahi, Arghavan Afra*, Mostafa Langarizadeh, Ali Beirami Pour Pages 14-23
  Introduction
  In recent decades, nursing education is developing and expanding rapidly as a part of higher education system around the world. Despite tremendous advances in medical sciences in Iran, nursing informatics is still in its early years. Starting this field is necessary for nursing services. It can be used in educational, research, clinical and managerial issues. This study aimed at designing a Curriculum for Master studies of Informatics in Nursing in Iran.
  Method
  It was a mixed method study using Delphi technique. The population consisted of medical nursing and informatics experts who had a Ph.D. degree and were faculty member of the medical sciences universities of Iran. Purposeful and snowball sampling was used to select 45 individuals participated in this study. Data collection was initially carried out by review of literature and global experiences. Then, the Delphi method was used and the researcher-made questionnaires were sent through email in three steps. To complete and finalize the lessons, a video conferencing session was conducted with 20 faculty members of nursing and medical informatics.
  Results
  Eighty-one percent of experts considered designing nursing informatics curriculum as necessary and expressed their positive views on Nursing Informatics as a missing link in the application of knowledge and information in nursing which can create beneficial effects in nursing, has the potential for innovation and promotion of health and is the basis of professional knowledge development. The curriculum was designed as 12 units of compensatory courses, 16 units of compulsory courses, 14 optional units, 4 unit of thesis and required workshops.
  Discussion
  The results showed that designing nursing informatics curriculum in Master Degrees is a necessity which was approved by Nursing and Informatics Medical experts. The curriculum was sent to the Ministry of Health and Medical sciences as a proposed program to establish a nursing informatics branch
  Keywords: Nursing Informatics, Master degree, Curriculum, Delphi Technique
 • Reza Arab Markadeh, Akram Dehghani* Pages 24-30
  Introduction
  Depression disorder with a widespread incidence of about 10-25% for women and 10-12% for men over the lifetime has been known as a mental cold since many years ago. The purpose of this study was to determine the effectiveness of collective dialectical behavioral therapy on depression and perceived stress in female students.
  Methods
  This research was a semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study included all female students of the faculty of humanities Islamic Azad University of Najafabad who studied in the academic year of 2017-18. Among them, 30 subjects were selected by means of Beck Depression Inventory and was replaced in two experimental groups (15 subjects) and control (n = 15). The experimental group was grouped in dialectical behavioral therapy for 8 sessions of 90 minutes. The Beck Depression Scale and perceived stress scale were used to collect data, which was performed in both pretest and posttest. Data were analyzed using mankova covariance analysis at a significance level of P <0.05.
  Results
  The results showed that dialectical behavioral therapy was effective in improving depression (P = 0/018) and perceived stress (P = 0/023) in female students with depression.
  Conclusion
  According to the results, dialectical behavioral therapy can improve depression and perceived stress among female students. Therefore, this intervention can be used as an effective treatment for the improvement of this disorder and can be used to help improve the condition of people with depression.
  Keywords: Dialectical behavioral therapy, Depression, Perceived stress, Students
 • Mohammad Mahdi Safarizadeh, Batol Tirgari, Om Salmeh Rodi Rasht Abadi, Aazam Heidarzadeh, Mansooreh Azizzadeh Forouzi* Pages 31-38
  Introduction
  Identification and evaluation of  principal of self efficacy and clinical belonginess can be helpful to improve professional values and practice of the clinical environment.
  Methods
  This study is a cross-sectional descriptive-analytic one, 230 students participated as research sample. Data were collected using a questionnaire consisting of three parts,  demographic information form, Nursing Clinical Self-Efficacy Questionnaire (NCSES) and nursing clinical Experience belongingness questionnaire (CEBQ). Data were analyzed by SPSS version 19 and central and distributional indices, Pearson coefficient, P-Value considered as 0.05. 
  Results
  The results showed that the total mean score of clinical self-efficacy was 214.23 (±41.87), and the total mean score of clinical belongingness was 113.67 (±15.54). students had high clinical self-efficacy and clinical belongingness. The findings showed that there is a direct and significant relationship between clinical self-efficacy and belongingness to the clinical environment, with increasing clinical belongingness, clinical self- efficacy increased.
  Conclusion
  Considering the results of this study that indicate a high degree of belongingness to the clinical environment and clinical self-efficacy in nursing students, it indicates the correct and principled communication in the studied population with clinical practice environments. Having a proper relationship between the instructors and the staff of the clinical education centers and planning can increase the sense of belonging to the clinical environment and clinical self-efficacy in the students; furthermore, it can affect the learning, continuing the job and even continuing education in this field.
  Keywords: Belongingness, Self-efficacy, Nursing Students
 • Zahra Farajzadeh, Feridoon Keramati*, Seyyed Alireza Saadatjoo, Kolsoom Khazaie Pages 39-46
  Introduction
  As one of the members of the care team, nurses are confronted with a lot of work-associated stress whereby they will experience depression if the situation continues. The aim of this study was to determine the effect of cognitive-behavioral group training on nurses' depression at 2017.
  Methods
  In this randomized controlled field trial, 40 nurses from the teaching hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences were selected through convenience sampling method and randomly allocated into two groups. The cases received logical cognitive behavioral group training for 8 one-and-a-half hour sessions. Nurses in both groups completed Beck Depression Inventory before, immediately after, and two months after the intervention. Data were analyzed in SPSS 18 software, using independent t-test, intra-group ANOVA, Bonferroni test, Mann-Whitney U test, Friedman tests, Wilcoxon test, and Fisher's exact test at the significance level of 0.05.
  Results
  The mean depression scores of the case group immediately and two months after the intervention reduced significantly compared with before the intervention; in the control group nurses, the score immediately after the intervention decreased significantly compared to before the intervention (p <0.05). However, the mean score changes before and after the intervention, and before and two months after the intervention reduced significantly in the case group compared with that of the control group (p <0.05).
  Conclusion
  According to the results, this therapeutic approach can be used as an effective therapeutic activity in decreasing depression of nurses in order to promote health and care purposes.
  Keywords: cognitive-behavioral education, group method, depression, nurses
 • Naiereh Aghaei, Hassan Babamohamadi*, Monir Nobahar Pages 47-58
  Introduction
  There are different nursing education programs in each country, which are rooted in their traditions. Comparing different educational programs will enhance the content and quality of the curriculum. This study aimed to compare the Iranian nursing bachelor program with Islamic International University of Malaysia.
  Methods
  This descriptive-comparative study was conducted in 2018 to compare the structure of the nursing bachelor program in Iran and the International Islamic University of Malaysia. The Bereday model was used for comparing the data.
  Results
  The length, number and the majority of nursing undergraduate courses at the University of Iran and Malaysia are similar. However, there are differences in the goals details, mission and vision, method and admission system, style of syllabus arrangement in the two universities. In Malaysia, student enrollment is decentralized, with an interview and a non-governmental education system, accompanied by a social service project and a final project at the end of the course. But in Iran, student's admission focus on no interviews with governmental and non-governmental educational system.
  Conclusions
  The main differences between the two countries' curricula are the way in which students are admitted, the style of the syllabus, and the presentation of the final project at the end of the course. The two countries are similar in the number of courses and the curriculum content. It's necessary that changes in the nursing bachelor's degree program, with emphasis on the entrance interview to select more competence volunteers, is also necessary to incorporate nursing theories and elderly nursing into the curriculum of this course.
  Keywords: Nursing Bachelor of Science (BSC), Nursing Curriculum, Iran, Malaysia
 • Masoud Khoshnudi, Ali Safari*, N Nejati Parvaz Pages 59-66
  Background
  The quality of nurses' services is directly related to the effectiveness of health services. Therefore, nurses as the most important health Provider group, they should have high quality of life in order to improve the quality of medical services. The aim of this study was to determine the quality of life of nurses working in hospitals in Kashmar in 2018.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 230 nurses working in hospitals in Kashmar who were selected through a total number of sampling. The data were completed by qualified nurses using a demographic questionnaire and quality of life questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16 and analyzed by descriptive and statistics analytical.
  Results
  The mean score of nurses' quality of life was 11.55 ± 65.39 and level of quality of life of nurses was moderate. Only 17 percent of nurses had high quality of life. The highest score among the four dimensions of quality of life is related to the physical dimension. Also, nurses in the administrative department and headquarters have the highest score in quality of life. Sexuality, employment type, ,Attending the post, the most type of working shift, nursing interest, daily working hours and hours of monthly study are effective in quality of life.
  Conclusion
  It seems that paying attention to the needs and desires of nurses and correcting their problems, according to their opinions, is very important in the efficiency of hospitals. Therefore, planning should focus on the factors affecting the quality of life of nurses, including their demographic characteristics.
  Keywords: Hospitals, Nurses, WHOQOL-BREF, Quality of Life, Cross-Sectional Study
 • Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian*, Shabnam Shahsavand, Ramin Rezaee, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Reza Ganji Pages 67-70
  Introduction
  The topic of teaching-learning pharmacology is a very important issue for nursing students. Clinical pharmacology traineeship, as a new course, and the results of widespread searches show that the lack of an appropriate method for presenting the effectiveness of this course. The purpose of the present report is to present the process of implementation and change in approaches to this clinical course at Bojnurd Nursing and Midwifery Faculty affiliated with North Khorasan University of Medical Sciences.
  Methods
  This course first started with a traditional internship; then, in addition to log book training and conceptual mapping, the use of a clinical pharmacy specialist was added. Finally, the pharmacy skills laboratory at the faculty of nursing and midwifery was established. Over the course of 2 year since the launch of this laboratory, the educational environment has been used, to train approximately 250 students (undergraduate and postgraduate students in nursing, undergraduate students in anaesthesiology, and medicine)
  Conclusion
  It seems that one of the levers of improving the quality of nursing skills is the revision and innovation of student education. The content of their theoretical training and apprenticeship should also be enhanced to increase their ability to meet the actual needs of the community.
  Keywords: Education, Nursing, Pharmacology, Course