فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریدون رهنمای رودپشتی، اناهیتا زندی* صفحات 1-20
  این مطالعه، به بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل بر روی اهرم مالی شرکت ها با استفاده از یک نمونه شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1389 تا 1396 پرداخت. به طور اخص، این مطالعه درصدد بررسی رابطه بین قدرت مدیریت ارشد اجرایی و اهرم مالی بر اساس تئوری نمایندگی است. برای اندازه گیری شاخص قدرت مدیر عامل از یک شاخص مبتنی بر ویژگی های چهار متغیر قدرت مرتبط با هم استفاده گردید، سپس از روش OLS برای برآورد رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که هرچقدر قدرت مدیرعامل افزایش پیداکند به همان نسبت ساختار سرمایه شرکت ها و نسبت اهرم مالی در جهت منفی حرکت خواهد کرد. و باعث کاهش بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: قدرت مدیر ارشد اجرایی، ساختار سرمایه، اهرم مالی
 • سید علی حسینی*، فاطمه بابائی صفحات 21-40
  از آنجا که حسابداران مسئول تهیه صورت های مالی هستند که نشان دهنده عملکرد واحد تجاری است، پایبندی آنها به اصول اخلاقی برای جامعه بسیار مهم است. در کشورهای اسلامی حسابداران علاوه بر رعایت اصول اخلاقی تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) بایستی به اصول اخلاقی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی(AAOIFI) نیز پایبند باشند. آموزش اخلاق، آینده حرفه حسابداری را تضمین می کند و اطمینان می دهد که حسابداری نقش تاریخی خود را در جهت شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه به طور اثربخش ادامه می دهد. همچنین آموزش ارزش های اسلامی در حسابداری باعث نهادینه شدن رفتار اخلاقی در دانشجویان می شود و آنها را برای مواجه موثر با چالش های اخلاقی در محیط کار آماده می کند. در ایران، حتی پس از رسوایی های حسابداری اوایل دهه 2000 میلادی که منجر به توجه بیشتر دانشگاه ها و نهادهای حرفه ای به موضوع آموزش اخلاق در حسابداری شد و نیز علیرغم تلاش های اخیر کشورهای اسلامی برای آموزش ارزش های اسلامی در برنامه درسی دانشگاه ها، هنوز تغییرات قابل ملاحظه ای برای گنجاندن اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری صورت نگرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه ها است.
  کلیدواژگان: اخلاق، آموزش اخلاق، تولکیت، طبقه بندی بلوم، ارزش های اسلامی
 • رحیم بنابی قدیم*، سید علی واعظ صفحات 41-60
  برنامه های انگیزشی در قالب پاداش برای ایجاد منافع مشترک و هم راستا کردن منافع مدیران با منافع سهامداران می باشد. طراحی و اجرای درست برنامه انگیزشی نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه ها و دیدگاه های تئوریک در حوزه برنامه های انگیزشی و پاداش دهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تئوریک و یا بدون هم خوانی با مبانی تئوریک، به طور حتم سبب کاهش مشکلات نمایندگی، انگیزش برای بیشینه کردن ارزش شرکت و منافع همه گروه های ذینفع نخواهد شد. به عبارتی آگاهی از مبانی تئوریک انگیزش مدیران، می تواند به پژوهشگران و تدوین کنندگان استاندارد در پاسخگویی به سوال هایی در درباره اینکه؛ چه مقدار پاداش باید به مدیران پرداخت شود؟ پاداش چگونه باید پرداخت شود؟ و یک برنامه یا قرارداد پاداش چگونه تحت تاثیر ابعاد و باورهای اجتماعی قرار می گیرد؟ کمک کند. در این مقاله، رویکرد های تئوریک در طراحی وشکل گیری پاداش مدیران در قالب سه رویکرد ارزشی، نمایندگی و نمادین، معرفی گردیده است.
  کلیدواژگان: پاداش مدیران، برنامه های انگیزشی، رویکرد ارزشی، رویکرد نمایندگی، رویکرد نمادین
 • نازنین بشیری منش*، ملیحه پاکدل صفحات 61-80
  گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود و یکی از راه های اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی، گزارش حسابرسی می باشد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر بندهای تعدیلی گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه پژوهش نیز متشکل از 645 مشاهده (سال - شرکت) در سالهای 1388 تا 1393 می باشد. بمنظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از سه مدل کوتاری همکاران (2005)، کازنیک (1999) و مک نیکلز و استابن (2008)استفاده شده است و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون لاجیت آزمون گردیده است. یافته ها نشان داد، در هر سه مدل بین کیفیت گزارشگری مالی و تعدیلات حسابرسی رابطه منفی مشاهده شد. این نتیجه حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی نزد حسابرسان در تصمیم گیری برای تعدیلات حائز اهمیت بوده و با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، میزان تعدیلات کاهش می یابد. این پژوهش با شناسایی تاثیر پذیری بندهای تعدیلی حسابرس از کیفیت گزارشگری مالی کمک بسزایی به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سنجش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می کند. همچنین با بکارگیری سه معیار مختلف در سنجش کیفیت گزارشگری مالی به غنای ادبیات موجود می افزاید.
  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، بندهای تعدیلی حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری
 • رضا جامعی*، قاسم نجفی صفحات 81-100
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تاکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، عملکرد مالی، مخارج تحقیق و توسعه
 • سید محمد مشعشعی*، ساره میرزاجانی صفحات 101-120
  ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می دهد که سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی و راهبرد عملیاتی شرکت تا حد زیادی توسط متغیرهای مختلف و قابلیت های سازمانی شرکت (مراحل چرخه عمر) تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 105 شرکت برای دوره 6 ساله مورد پژوهش در بازه زمانی 1388 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول و مرحله رشد نسبت به مرحله افول وجود ندارد.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام
 • زینب امینی فرد*، مهدی صالحی صفحات 121-140
  شرکت های با مشتری متمرکز، دارای ریسک تجاری بالاتری هستند زیرا زیان مشتری عمده، می تواند منجر به کاهش قابل توجه در جریان نقدی تامین کنندگان شود. از این رو، مدیران درخواست پاداش بالاتری برای پوشش این ریسک احتمالی دارند. همچنین، تمرکز مشتری مدیران را قادر به نوعی چانه زنی بیشتر می کند که این می تواند پاداش نقدی آنها را افزایش دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های ترکیبی استفاده گردیده است. برای اندازه گیری پاداش مدیران از لگاریتم طبیعی میزان پاداش نقدی مدیران و برای تمرکز مشتری از سه شاخص نسبت فروش های عمده (فروش های بالای 10 درصد) به کل فروش، شاخص هرفیندال-هیرشمن و متغیر شاخص وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 140 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری طی بازه زمانی 1388 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. شواهد تحقیق نشان داد که تمرکز مشتری بر پاداش مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که تمرکز بر مشتری عمده وجود دارد، میزان پاداش نقدی مدیران بالاتر است.
  کلیدواژگان: تمرکز مشتری، ریسک مشتری، ریسک تجاری، پاداش مدیران
 • جواد نیک کار*، مریم یوسفی صفحات 160-180
  چکیده هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با بررسی ادبیات داخلی در ارتباط با پژوهش های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت و با توجه به اهمیت این حوزه برای اقتصادهای در حال توسعه به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در محیط گزارشگری مالی ایران با توجه به شاخص های کمی استخراج شده از صورت های مالی پرداخته است. بدین منظور ده فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی ها و نسبت مالیات به کل دارایی‏ها به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، سبب کاهش نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت می‎شوند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی‎های شرکت، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و توانایی حاکمیت شرکتی به عنوان شاخص های ارائه مسئولیت اجتماعی شرکت، تاثیر غیر معناداری بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت دارد. بنابراین، با توجه به نتایج متناقض کسب شده برای تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی شرکت این حوزه نیازمند انجام تحقیقات بیشتری است.
  کلیدواژگان: شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت، نوسانات عملکرد مالی، نوسانات عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی
|
 • Fereydoun Rahnama Roodposhti, Annahita Zandi * Pages 1-20
  This study examines the effect of CEO's power on corporate leverage by using a sample of 150 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2017. In particular, this study seeks to investigate the relationship between the power of senior management and financial leverage based on the theory of Agency. To measure the CEO's power index, an index based on the characteristics of four power-related power variables was used, then OLS method was used for estimating regression. The results showed that as CEO increases, the corporate capital structure and the leverage ratio will move in the negative direction and will reduce debt in the corporate capital structure.
  Keywords: CEO power, Capital Structure, Leverage
 • Seyyed Ali Hosseini *, Fatemeh Babaei Pages 21-40
  Since accountants are responsible for preparing financial statements that reflect the performance of the business, their commitment to ethics is of utmost importance to society. In Islamic countries, accountants must adhere to the ethics of the International Federation of Accountants (IFAC), in addition to complying with the ethical principles established by the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Ethics education warrants the future of accounting profession and ensures that accounting continues to play its historic role for the prosperity of the economy and the progress of the community. In addition, Islamic values education in accounting makes institutionalization of ethical behavior in students and prepares them for an effective encounter with the ethical challenges in the workplace. Even after the accounting scandals in the early 2000s, which led to greater attention universities and professional institutions to ethics education in accounting and despite the recent efforts of Islamic countries to educate Islamic values in the universities curriculum, in Iran there are still no significant changes to incorporate ethics and Islamic values in the accounting curriculum .Therefore, the aim of this study is to provide a theoretical analysis of necessity of ethics and Islamic values education in universities accounting curriculum.
  Keywords: ethics, ethics education, toolkit, Bloom’s taxonomy, Islamic values
 • Rahim Bonabi Ghadim *, Sayed Ali Vaez Pages 41-60
  Incentive programs in compensation form are for mutual interests and aligns the interest’s managers with shareholders. Designing and implementing an incentive program in right way, requires sufficient knowledge of theory and theoretical perspectives in the area of incentive plans and executives’ compensation. So motivational programs without theoretical backing or without consistent with the theoretical foundations, necessarily will not be lead to reduction of agency problems and therefore will not motivate to maximize corporate value and the interests of all stakeholder groups. In other words, with knowledge of the theoretical foundations of executive’s motivation, can help researchers and standard setter’s that answer to questions about the following; how much compensation should be paid to managers? How should rewards be paid? And a rewards program or contract how are influenced by social beliefs? In this article theoretical approaches in design the executive compensation has been introduced in form of three approaches, value approach, agency approach and symbolic approach.
  Keywords: Executive compensation, Motivational Plans, value approach, agency approach, symbolic approach
 • Nazanin Bashirimanesh *, Maliheh Pakdel Pages 61-80
  Auditors' report in the decision making process of users of financial statements is considered as one of the useful information and one of the ways to ensure the quality of financial reporting is the audit report. This research is investigating the effect of financial reporting quality on adjustment clauses of audit report. The research sample consists of 645 views (year - year) from 2009 to 2014. These models used to measure the quality of financial reporting: including Kothari & et al (2005), Kaznik (1999) and McNichols & Stubben (2008) and the research hypothesis has been tested using logit regression. In all three models, there was a negative correlation between financial reporting quality and audit adjustments. The result suggests that the quality of financial reporting is critical to auditors' decision making for adjustments, and with the increase in the quality of financial reporting, the amount of adjustments is reduced. This study, by identifying the impact of the auditor's moderation clauses on the quality of financial reporting helps investors and creditors to investigate managers' opportunistic behaviors. It also by applying three different criteria in assessing the quality of financial reporting adds to the richness of existing literature.
  Keywords: Financial Reporting Quality, Audit Adjustments Clauses, Discretionary accruals
 • Reza Jamei *, Ghasem Najafi Pages 81-100
  This study aims to examine the impact of ownership structure (i.e. family ownership, government ownership, and foreign ownership) on firm performance, (Tobin's Q ratio and return on assets)with emphasize on research and development in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The required data for the six-year period from 2011 to 2016, using systematic elimination during was collected, for 129 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange. The hypothesis testing is done using Eviews and Stata software. The results of the research show that there is a negative and significant relationship between government ownership with the Tobin's Q ratio but there is no significant relationship between family ownership and the Tobin's Q ratio. There is also a negative and significant relationship between government and foreign ownership and return on assets and there is significantly positive relationship between family ownership and return on assets. Research and development expenditures have a significant effect on the relationship between government ownership and the Tobin's Q; however, there is no significant effect on the relationship between family ownership and foreign ownership with the Tobin's Q. Also, research and development expenditures on the relationship between government ownership and family ownership does not have a significant effect on return on assets, but it has a significant effect on the relationship between foreign ownership with return on assets.
  Keywords: financial performance, ownership structure, research, development expenditure
 • Mohammad Moshashaie *, Sareh Mirzajani Pages 101-120
  The nature of the life-cycle theory shows that investment and financing decisions and the company's operating strategy largely will be affected by different variables and organizational capabilities (life cycle). The purpose of this research is to examine the relationship between corporate life cycle and cost of equity in listed firm on Tehran stock exchange. For this purpose, 105 firms from our statistical society for the period of 2009-2014 were chosen. Multivariate regression method based on panel data and independent T test was used to test the research hypotheses. The result shows that there is a positive relationship between the firm life cycle and cost of equity. Also, there is no significant difference between cost of equity in mature stage with compare decline stage and also between growth stage with compare decline stage.
  Keywords: Corporate Life cycle, Cost of Capital, Cost of equity
 • Zeinab Aminifard *, Mahdi Salehi Pages 121-140
  Companies to centralized customer have higher business risks, because a major customer loss could result in a significant reduction in the cash flow of the suppliers. Hence, managers request higher Compensation to cover this probable risk. Also, customer concentration allows managers to kind of bargaining, which can increase their cash Compensation. The main purpose of this research is to investigate the effect of customer concentration on the managers' compensation in listed companies at Tehran Stock Exchange. Multiple linear regression model has been used to test hypothesis based on combined data. Normal logarithm of cash compensation and three indicators including, major sales ratios (sales above 10%) to total sales, the Herfindahl-Hirshman index and the index of the presence or absence of a major customer in the company were used for measuring of managers' compensation amount and customer concentration respectively. The statistical population of this research included 140 companies selected by screening during the 2009-2016 period in Tehran Stock Exchange. The research evidence showed that customer concentration has a positive and significant effect on managers' compensation. In other words, in companies that concentration on a major customer is existed, managers' cash compensation are higher.
  Keywords: Customer Concentration, customer risk, business risk, Compensation managers
 • Javad Nik Kar *, Maryam Yosefi Pages 160-180
  The aim of this study is to examine the effect of quantitative indicators of corporate social responsibility on financial and economic performance volatility in firms at Tehran Stock Exchange. By reviewing internal researchs related to corporate social responsibility and because of the importance of this area for developing economies to attract foreign investments, this study examined the impact of corporate social responsibility on financial and economic performance volatility in the financial reporting environment of Iran, by means of quantitative indicators extracted from the financial statements. For this purpose, ten hypotheses developed and data on 105 companies in Tehran Stock Exchange gathered and analyzed for the period between the years 2010 to 2017. The regression model using panel data with fixed effects approach was tested. The results showed that the ratio of the number of employees to total assets and the ratio of tax to total assets as indicators of corporate social responsibility would reduce the company's corporate financial and economic performance volatility. On the other hand, the results indicated that the ratio of fixed assets to total assets of the company, the ratio of the cost of R&D and advertising to sales and the ability of corporate governance as indicators of corporate social responsibility, have Insignificant effect on the company's corporate financial and economic performance volatility. Therefore, given the contradictory results obtained for the impact of corporate social responsibility on volatility of financial and economic performance, this area requires more research.
  Keywords: Quantitative Indicators of Corporate social responsibility, Financial performance volatility, economic performance volatility, social welfare