فهرست مطالب

Agricultural Management and Development - Volume:9 Issue:2, 2019
 • Volume:9 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طراحی مدل استراتژی بازاریابی صادرات چای برای بازارهای هدف
  علیرضا فرخ بخت فومنی *، وحیدرضا میرابی، قاسمعلی بازایی، حیدر امیران صفحه 8

  هدف اصلی این پژوهش کیفی، طراجی مدل استراتژی بازاریابی صادرت محصول چای به بازارهای هدف است. جامعه آماری شامل تمام کارشناسان در زمینه موضوع این پژوهش بوده است (232=N)، اندازه نمونه کل جامعه آماری در نظر گرفته شد. اطلاعات دسته دوم جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شد، و یک مصاجبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. پنج مرحله مصاحبه با کارشناسان انجام شد. برای بررسی وضعیت صادرات چای، مصاحبه اول با صادرکنندگان چای در سال 2016 انجام گرفت (87=n). مصاحبه دوم با مالکان کارخانه برای بررسی وضعیت برگ چای سبز و چای خشک و نیز مدل مربوطه انجام شد (170=n). در مرحله سوم، کارشناسان و متخصصان برای ارائه مدل پژوهش مصاحبه شدند. (50=n). مصاحبه چهارم با کارشناسان مرکز تحقیقات و سازمان چای جهت بررسی وضعیت چای سبز و تولید چای خشک و مدل اصلی انجام شد. سرانجام، برخس از مشاوران اقتصادی و بازرگانی ایرانی در مرحله پنجم مصاحبه شدند. نتایج نشان داد که صادرات مستقیم- شریک تجاری به عنوان بهترین روش برای ورود به بازارهای هدف بود. شرکت در نمایشگاه های مرتبط در کشور هدف و دعوت و حضور تجار بازار هدف در ایران به عنوان مناسب ترین روش برای نفوذ و استراتژی توسعه بازار تعیین شد. قیمت پایین با تحفیف بیشتر در استراتژی قیمت گذاری مناسب بود. بهترین کیفیت و بسته بندی به عنوان بهترین روش برای استراتژی محصول انتخاب شد. انتخاب توزیع کنندگان برتر در هر کشور و فروشگاه های زنجیزه ای برای توزیع محصول تعیین شدند. با استفاده از نام تجاری بازار هدف، بازاریابی دیجیتالی، منصفانه و شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین استراتژی ترویجی شناخته شدند. همکاری باغدار و صاحبان کارخانه، بهبود کشاورزی باغات چای، ارتقا کیفیت برگ چای سبز و استفاده از انواع ماشین آلات مدرن برای کشت و برداشت در استراتژی تولید بود. علاوه بر این، تمایز از طریق طعم و بوی خاص چای ایرانی، کیفیت بالا و طراحی جذاب بسته بندی به عنوان بهترین استراتژی تمایز تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: استراتژی های بازاریابی، برندگذاری، بسته بندی، خرید محصول خام، صادرات چای
 • سحر ده یوری * صفحات 89-106

  مناطق روستایی به دلیل ارائه طیف گسترده ای از مواد غذایی و مواد خام، از دیرباز نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می کنند، که این نقش بخصوص در کشورهای درحال توسعه پررنگ تر است. توسعه روستایی نیز بخش مهمی از سیاست ناحیه ای است که کشاورزی، جنگلداری، مدیریت منابع طبیعی، استفاده از زمین و تنوع اقتصادی در جوامع روستایی را پوشش می دهد. هدف اصلی از این مطالعه به منظور بررسی سطح توسعه روستایی شهرستان اسلامشهر در ایران است. از آن جایی که رتبه بندی به روش های مختلفی انجام می شود، در این پژوهش، میزان اعتبار و امتیاز سطوح توسعه منطقه روستایی توسط TOPSIS بر پایه AHP ، تحلیل عاملی و اسکالوگرام اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن 35 معیار برای ارزیابی گزینه ها، دسته بندی در روش های تاپسیس و تحلیل عاملی نتایج نزدیکی را نشان داد. هم چنین به صورت کلی اسکولاگرام نیز نتایج بالا را تایید کرده است.

  کلیدواژگان: اسکالوگرام، تاپسیس، تحلیل عاملی، توسعه روستایی، طبقه بندی
 • مصطفی تیموری *، سیدمهدی میردامادی صفحات 107-118

  هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی می باشد، در این راستا این مسئله با استفاده از رویکرد پویایی سیستم طی مراحل مدل سازی پویایی سیستم شامل بیان مسئله، شرح سیستم، توسعه مدل، تست مدل و استفاده از مدل برای تجزیه و تحلیل سیاست ها دنبال شد و تاثیر اعمال سناریوهای مختلف برون زا شامل سناریوهای خشکسالی، مدیریت عرضه آب و رشد جمعیت ارزیابی گردید و رفتار متغیرهای حجم منابع آب و حجم سرانه آب تجدید پذیر استان طی سال های 1392 تا 1420 از طریق کاربرد نرم افزار Vensim شبیه سازی شد. اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان های زیربط مانند سازمان آب منطقه ای خراسان جنوبی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید و اطلاعات ورودی مدل در قالب فایل اکسل به مدل فراخوانی شد. نتایج تحقیق نشان داد که سناریوی کنترل بهره برداری از منابع آبی، اثر مثبت چشمگیری بر موجودی آبخوان های استان خراسان جنوبی داشته به طوری که موجودی آبخوان های استان در سناریوی اعمال کنترل بهره برداری از منابع آب، نسبت به سناریوی عدم کنترل در خشکسالی های مختلف، در تمامی سال های مورد بررسی، تفاوتی فاحش داشته است، همچنین نتایج بررسی آب تجدید پذیر استان نشان می دهد که خشکسالی ها تاثیر منفی بر حجم آب تجدید پذیر استان داشته و وجود خشکسالی ها به همراه افزایش نرخ جمعیت، سرانه آب تجدید پذیر استان را کاهش داده است.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، خراسان جنوبی، خشکسالی، سناریو، سیستم های پویا، مدل سازی
 • ارمغان کوثری مقدم، عباس روحانی *، مهدی اسماعیل پور تروجنی صفحات 119-133

  هدف از این مطالعه تعیین احتمال روزهای کاری (PWD) برای عملیات خاک ورزی با استفاده از داده های هواشناسی و به کمک روش مدلسازی رگرسیونی خطی چندگانه (MLR) و شبکه عصبی مصنوعی توابع پایه ای شعاعی (RBF) بوده است. در هر دو مدل، هفت متغیر شامل دمای متوسط، بیشینه و کمینه، رطوبت نسبی، بارندگی، سرعت باد و تبخیر و تعرق بر پایه روزانه به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند. احتمال روزهای کاری نیز به عنوان خروجی مدل های ایجاد شده، در نظر گرفته شد. معیارهای عملکردی شامل مجذور مربعات خطا (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و ضریب تبیین (R2) بودند. نتایج نشان داد که مقادیر R2 برای مدل های MLR و RBF به ترتیب برابر 78/0 و 99/0 بوده است. هر دو مدل عملکرد قابل قبولی داشتند؛ اما مدل RBF عملکرد دقیق تری نسبت به مدل MLR داشت. مقادیر RMSE و MAPE نیز برای مدل RBF کمتر از مدل MLR بدست آمد. بنابراین مدل RBF به عنوان بهترین مدل برای پیش بینی احتمال روزهای کاری انتخاب شد. علاوه بر این، نتایج این مدل ها با یک مدل رطوبت خاک که پیش تر ارائه شده بود، مقایسه شد. نشان داده شد که نتایج مدل های مورد مطالعه با نتایج مدل رطوبت خاک سازگاری خوبی داشته است، اگرچه که مدل RBF بالاترین ضریب تبیین را داشت (R2=99%). در نهایت می توان بیان نمود که مدل RBF ایجاد شده می تواند برای پیش بینی احتمال روزهای کاری در راستای سیاست گذاری های مدیریتی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: احتمال روزهای کاری، توابع پایه ای شعاعی، رگرسیون خطی چندگانه، شبکه عصبی مصنوعی
 • زهرا توکلی، محمدرضا زارع مهرجردی، سید عبدالمجید جلایی، صدیقه نبیان * صفحات 135-147

  تئوری های اقتصادی نشان می دهند که، مسیر حرکت و اندازه نوسان متغیرهای اقتصادی بستگی به نوع و اندازه تکانه های وارده به آن ها دارد. برای نوسانات تقاضای واردات علل متفاوتی ذکر می شود. از آن جمله می توان به تکانه های بهره وری اشاره کرد. برهمین اساس، این پژوهش به دنبال شناسایی اثر تکانه های بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی بر واردات آن بخش طی دوره زمانی 1392-1360 بوده است. بدین منظور تکانه های مذکور با استفاده از تکنیک بلانچارد-کوآ به دو گروه تکانه های دائمی و تکانه های موقتی تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه تکانه ها برتقاضای واردات بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های موقتی و دائمی بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تاثیرمثبت و معنی داری بر تقاضای واردات بخش کشاورزی می گذارند و اثرگذاری تکانه های موقت بیشتر از تکانه های دائم می باشد. لذا اگر هدف سیاست سیاست گذاران کاهش تقاضای واردات بخش کشاورزی می باشد باید بهره وری کل عوامل تولید آن بخش افزایش یابد.

  کلیدواژگان: بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی، تقاضای واردات، تکانه های بهره وری، تکنیک بلانچاردکوآ
 • فرهاد محبوب خواه *، یوسف بیگ زاده صفحات 149-163

  هدف اساسی این تحقیق بررسی تاثیر قدرت مدیریتی بر ویژگی های روانشناختی کارآفرینی کارکنان در ادارات جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و براساس نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها در ردیف تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه سنجش قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسش نامه ی ویژگی های روانشناختی کارآفرینی« موسسه دارهام» استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart pls2 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین قدرت مدیریتی (به جز قدرت اجبار) و ویژگی های توفیق طلبی، کنترل درونی، خلاقیت، تحمل ابهام و استقلال طلبی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ولی بین قدرت مدیریتی و ویژگی ریسک پذیری رابطه معنی داری مشاهده نگردید. همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که قدرت مرجعیت و تخصص مدیران تاثیر مثبت و معنی دار در ویژگی های روانشناختی کارآفرینی کارکنان دارند لذا مدیران ادارات جهاد کشاورزی می توانند با بهره گیری از یافته های این مطالعه و استفاده درست از قدرت خود موجب بروز و تقویت ویژگی های کارآفرینانه و روحیه کارآفرینی در کارکنان خود شده و به تبع آن موفقیت و کامیابی سازمان را تضمین نمایند.

  کلیدواژگان: جهاد کشاورزی، قدرت مدیریتی، کارآفرینی کارکنان
|
 • Designing Export Marketing Strategy Model of Tea to Target Markets
  Alireza Farrokhbakht Foomany *, Vahidreza Mirabi, Ghasemali Bazaee, Heydar Amiran Page 8

  Foreign trade today is one of the most important policies of any country. Looking at the statistics, it can be seen that Iran has a very small share of global trade in contrast to its regional status and resources. Also, looking at the composition of goods and services, it can be seen that half of the commodities are in the field of raw materials. These two issues can lead to more serious problems in the future if they are not dealt with properly. One of the potential sectors is agriculture. If Iran is not considered as the world's first and best country in crop production, it can only be one of the unique and high ranking in the world. Accordingly, efforts to boost the export of agricultural products are increasing day by day. Among the agricultural products, there are also various types of products that can play a significant role in the export. One of these products is tea, which today has many consumers not only in Iran but also in most countries of the world. For two of the key topics described above, this study seeks to find a model that develops the appropriate export marketing strategies for the tea product. To achieve this goal, five qualitative interviews were conducted. Finally, the design was based on the data base of the analysis and the final model

  Keywords: Marketing strategies, packaging, branding, raw product purchase, tea export
 • Olaoluwa Ayodeji Adebayo * Pages 77-88

  Group dynamics features are important factors for improving farmers’ socio-economic status. This study focused on the effect of group dynamics features on the socio-economic status of cocoa farmers in Ogun State, Nigeria. A multi-stage sampling technique was used to select 93 cocoa farmers for the study. Descriptive statistics and linear regression were used to analyze the data. Results showed that the mean monetary value of their material possessions, income generated from the cocoa producer per production cycle per year and other agricultural production activities were 9,819,796.60 Naira, 2,693,900 Naira and 1,887,400 Naira respectively. Majority (51.7%) of the cocoa farmers are of moderate socioeconomic status (M=4,800,365.53 Naira). Results showed that the group dynamics features of the cocoa farmers are high in group cohesion (M=31.04) and leadership dynamism (M=25.75) while it is low in group attitude and behavior (M=23.09), discipline, trust and accountability (M=17.76) and group rapport (M=14.47). The results of linear regression revealed that farming experience (β=0.301) and educational level (β=0.561) significantly (p< 0.01) increased the socio-economic status of the cocoa farmers. The study concluded that personal characteristics can influence cocoa farmers’ socio-economic status and their group dynamics features. The study recommended that cocoa farmers’ personal characteristics (educational level and farming experience) should be improved through intervention programs, training and sensitization as this will translate into better-quality group dynamics features thereby enhancing their socio-economic status.

  Keywords: Ogun State, Nigeria, group dynamics features, Socio-economic Status, cocoa farmers
 • Sahar Dehyouri * Pages 89-106

  Rural areas have always played a significant role in the global economy by providing a variety of foods and raw materials. This role is much more prominent in developing countries. Rural development is also an important part of regional policies, covering agriculture, forestry, natural resource management, land use, and economic diversity in these areas. The present study focused on investigating rural development in rural areas of Islamshar County, Iran. Given the lack of productivity in this region and the fact that this county is so close to two metropolitan cities of Karaj and Tehran, it is necessary to examine the level of development of the villages in this county. Among various methods of ranking, the credit and point of rural development in this research were measured by AHP-based TOPSIS, factor analysis, and scale gram methods. Categorization by TOPSIS and factor analysis revealed close results considering 27 criteria for the evaluation of choices. Scale gram analysis generally confirmed these results. Also, the overall results show that the economic factor derived from the factor analysis method and the agricultural factor derived from the AHP method were acceptable. According to the viewpoint of the research population, many of the rural areas in the studied county were categorized in "deprived" group.

  Keywords: Classification, factor analysis, rural development, scale gram, TOPSIS
 • Mostafa Teimoori *, Seyed Mehdi Mirdamadi, Seyed Jamal Farajollah Hosseini Pages 107-118

  The purpose of the present study was the simulation of climate change effects on groundwater resources in Iran by using the dynamic systems approach. The approach was performed through system dynamics modeling process including problem explanation, system description, model development, model testing, and the use of the model for policy analysis. The impact of the application of various exogenous scenarios including drought scenarios, management of water supply and population growth was assessed and the behavior of variables of water resources volume and per capita volume of renewable water of the Southern Khorasan province was simulated by Vensim software for the 2013-2041 period. Data were collected by referring to relevant organizations like South Khorasan Regional Water Organization, South Khorasan Agricultural Organization, and Statistical Center of Iran and the input data of the model were fed into the model in an Excel worksheet. The results showed that the water resource exploitation management scenario had a significant positive effect on the balance of aquifers of South Khorasan Province so that the balance of the province aquifers in the scenario of controlling water resources exploitation has been significantly different from the scenario of the lack of control of different drought in all the studied years. In addition, the results of examination of the province's renewable water showed that droughts have had a negative impact on the volume of renewable water of the province and droughts together with population growth have reduced the province per capita renewable water.

  Keywords: climate change, drought, Dynamic systems, Iran, modeling, scenario, South Khorasan
 • Armaghan Kosari, Moghaddam, Abbas Rohani *, Lobat Kosari, Mehdi Esmailpour Troujeni Pages 119-133

  The aim of this study was to determine the probability of working days (PWD) for tillage operation using weather data with Multiple Linear Regression (MLR) and Radial Basis Function (RBF) artificial networks. In both models, seven variables were considered as input parameters, namely minimum, average and maximum temperature, relative humidity, rainfall, wind speed, and evaporation on a daily basis. The PWD was considered to be the output of the developed models. Performance criteria were RMSE, MAPE, and R2. Results showed that the R2-valuewas 0.78 and 0.99 for MLR and RBF models, respectively. Both models had acceptable performance, but the RBF model was more accurate than the MLR model. The RMSE and MAPE values for the RBF model were lower than those for the MLR model. Thus, the RBF model was selected as the suitable model for predicting PWD. Moreover, the results of these models were compared to the prior soil moisture model. It was indicated that the results of the studied models had a good agreement with the results of the soil moisture model. However, the RBF model had the highest R2 (99%). In conclusion, the developed RBF model could be used to predict the probability of working days in terms of agricultural management policies.

  Keywords: Artificial neural network, multiple linear regression, probability of working days, redial basis function
 • Zahra Tavakoli, Sedigheh Nabieian *, Mohammadreza Zare Mehrjerdi, Seyed Abdolmajid Jalaei * Pages 135-147

  Economic theories show that the direction and magnitude of the fluctuations of economic variables depend on the type and magnitude of the shocks they are faced with. Various reasons are noted for fluctuations in demands for imports, including productivity shocks. Accordingly, this research was aimed at identifying the effects of Total Factor Productivity (TFP) shocks of the agricultural sector on the demand for agricultural imports during the period 1982-2014. These shocks were divided by the Blanchard-Quah technique into two groups: permanent and temporary. Then, the effects of shocks on agricultural imports were studied by the Structural Vector Auto Regression (SVAR) Method. The results showed that, in the short and longrun, temporary and permanent TFP shocks of the agricultural sector have had a significant effect on the demand for agricultural imports, and the effect of temporary shocks was stronger than the effect of permanent ones. Therefore, if the policymakers seek to reduce the demand for agricultural imports, the agricultural TFP must continuously be incremented.

  Keywords: Blanchard-Quah technique, Productivity shocks, Demand for agricultural imports, Total Factor Productivity in Agricultural Sector
 • Farhad Mahbobkhah *, Yusef Beigzadeh Pages 149-163

  The main objective of this research was to investigate the effect of managerial power on entrepreneurship psychological characteristics of employees in Agriculture Jahad Organizationsof Western Azarbaijan Province. The stratified random sampling method was applied for data collection. In order to collect data, the power assessment questionnaire developed by Hinkin and Schriesheim (1989) and that of assessing entrepreneurship psychological characteristics developed by Durham Institute were used. Structural Equation Modeling (SEM) based on partial least squares approach and SmartPLS v2 were used to analyze data. Results showed a significant positive relationship between managerial power (except for coercive power) and achievement orientation, intrinsic control, creativity, ambiguity tolerance, and independence characteristics; however, no significant relationship was observed between managerial power and the risk-taking characteristic. Additionally, results from the structural model showed managers' referent and expert powers have a significant positive effect on entrepreneurship psychological characteristics of employees. Therefore, drawing on the results of this research and the proper use of their power, managers of Agriculture Jahad Organizationscan develop and strengthen entrepreneurial characteristics and entrepreneurship spirit amongst their employees, and consequently, guarantee the organization success and prosperity.

  Keywords: Agricultur Jahad Organization, entrepreneurship of employees, managerial power
 • Valiollah Sarani * Pages 165-175

  Improvement of life quality is a general aim of all developmental programs all over the world. So that, It  is  an  important  issue  that has  been  studied  by  socialists  and  even  psychologists. Social capital is the social aspect that consists of trust, a norm for regulating the relation among members, and network, which can increase mental health and can be used as the access to health information; accordingly, it can influence individuals’ quality of life. Thus, the present study attempted to explore the effect of social capital components on rural women’s quality of life in Zabol Township. The statistical population of this study consisted of all rural women (15-64 years old) in the central district of Zabol Township (N=9234). Based on Bartlett (2001)’s sampling table and applying multi-stage cluster sampling method, 209 rural women were chosen for the study. The main instrument used in this study was a questionnaire whose validity was confirmed by the panel of experts and its reliability was established by Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by SPSS23 software. Result of inter multiple regression analysis revealed that the social capital components were the main predictors of rural women’s quality of life in Zabol Township. The findings of this study have implication for rural development policy makers and planners in order to improve the rural women’s quality of life in the process of rural development.

  Keywords: rural development, rural women, quality of life, social capital, Zabol Township