فهرست مطالب

علوم و مهندسی آبیاری - سال چهل و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال چهل و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عقیل سلطانی محمدی، محمود رضا ملائی نیا*، علی عجم زاده صفحات 1-16
  گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)، در سال 2007 با تاکید بر جنبه های اقتصادی و توسعه سریع فناوری های جدید و گزارش پنجم آن در سال 2013 با تاکید بیشتر بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی تغییر اقلیم و نقش آن در توسعه پایدار و مدیریت ریسک انتشار یافت. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش استان اصفهان تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجم می باشد. نتایج نشان داد تا اواخر قرن بیست و یکم، تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجم، به ترتیب دما 49/4 و 19/4 درجه سانتی گراد افزایش و بارش به میزان 68/4 درصد کاهش و 96/11 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج حاکی از دقت بیشتر مدل های گزارش پنجم در مقایسه با گزارش چهارم می باشد. پهنه بندی اقلیمی نشان داد که تغییرات اقلیمی بخش های غربی استان اصفهان، بیشتر از بخش های مرکزی و شرقی می باشد که باعث کاهش منابع آبی در بخش های مختلف می شود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، اصفهان، هیئت بین الدول تغییر اقلیم، پهنه بندی اقلیم
 • محبوبه قنواتی، سید محسن سجادی*، جواد احدیان صفحات 17-31
  یکی از مشخصه های مهمی که تاکنون در سرریزهای کلیدپیانویی کمتر به آن پرداخته شده، استهلاک انرژی می باشد. با توجه به این ویژگی بررسی استهلاک انرژی جریان روی سرریز کلیدپیانویی هدف اصلی مطالعه حاضر می باشد. بدین منظور در این مطالعه بلوک هایی در کلید خروجی سرریز کلیدپیانویی مستطیلی تعبیه شد. برای ارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع موانع (Hb)و فاصله اولین ردیف موانع مستطیلی از تاج کلید خروجی (Ds)، یک مدل فیزیکی از سرریز کلیدپیانویی به عرض 90 سانتی متر ساخته شد. این سرریز روی یک فلوم آزمایشگاهی به طول 13 متر، عرض 90 سانتی متر و ارتفاع 1 متر تعبیه گردید. سپس موانع روی کلید خروجی سرریز قرار داده شد. آزمایش ها با دبی های مختلف از 5 تا 135 لیتر بر ثانیه صورت پذیرفت و میزان استهلاک انرژی سرریز مورد ارزیابی قرار گرفت. موانع در دو ارتفاع متفاوت (12 و 8 سانتی متر) و دو فاصله ( و  طول کلید خروجی از ابتدای آن) قرار داده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش ارتفاع موانع و افزایش فاصله ی اولین ردیف نصب، میزان استهلاک انرژی را افزایش می دهد. از طرفی پارامتر ارتفاع نسبت به فاصله ، اثر بیشتری را در افزایش استهلاک انرژی دارد و میزان استهلاک انرژی در مدل با ارتفاع مانع 12 سانتی متر، اختلاف چندانی با مدل 8 سانتی متری نداشت؛ ولی حدود 10 درصد بیشتر از مدل بدون مانع بود. هم چنین استهلاک انرژی در مدل با فاصله ی   به اندازه ی 4 درصد بیشتر از مدل با فاصله ی  و به اندازه ی 10درصد نیز بیشتر از مدل بدون مانع است. هم چنین با افزایش دبی، میزان استهلاک انرژی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سرریز کلیدپیانویی، استهلاک انرژی، کلید خروجی، موانع مستطیلی
 • فاطمه طاعت پور، زهره خورسندی کوهانستانی*، محسن آرمین صفحات 33-48
  به منظور مدیریت رواناب شهری لازم است میزان رواناب به درستی برآورد گردد. از جمله مدل های پرکاربرد برای برآورد رواناب شهری، مدل SWMM است که یک برای یک واقعه رگبار و یا برای داده های پیوسته سری زمانی کیفیت و کمیت رواناب را شبیه سازی نماید. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی کارآئی کانال های جمع آوری رواناب با استفاده از مدل SWMM در حوضه شهری لیکک است. به این منظور ابتدا کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. برای واسنجی مدل از سه واقعه بارندگی و به منظور ارزیابی و اعتبار سنجی مدل از دو واقعه استفاده شد. کارایی مدل در براورد دبی اوج و حجم جریان با استفاده از ضریب ناش - ساتکلیف، خطای مجموع مربعات و ضریب BIAS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از واسنجی مدل نشان داد که دبی اوج و حجم جریان شبیه سازی انطباق خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد (74/0NS=، 0052/0RMSE=، 48/10BIAS%=) و از نتایج به دست آمده در واسنجی برای برآورد مقدار بهینه پارامترها استفاده شد. به منظور ارزیابی و اعتبار سنجی مدل از دو واقعه مجزا از مرحله واسنجی استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی، کارایی و دقت مدل را تایید می کند (58/0NS=، 0027/0RMSE=، 95/10BIAS%=). با استفاده از بارش طرح و مقادیر بهینه پارامترها، اقدام به شبیه سازی شبکه جمع آوری رواناب گردید. نتایج نشان داد که مدل SWMM کارایی خوبی در شبیه سازی دبی اوج و حجم سیلاب دارد. همچنین نتایج بیانگر این بود که کانال های موجود در شهر کارایی کافی در انتقال رواناب را ندارند و در بارش های با دوره های برگشت مختلف ممکن است باعث آبگرفتگی شوند.
  کلیدواژگان: رواناب شهری، شبیه سازی، واسنجی، سیستم زهکشی
 • اسماعیل شعبانی، مهدی ذاکری نیا*، موسی حسام صفحات 49-62
  یکی از راه‍کارهای سازگاری با کاهش منابع آبی، استفاده از منابع آبی نامتعارف نظیر آب دریای خزر برای محصولات غالب استان نظیر سویا می‍باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی مدلAquaCrop در شبیه سازی عملکرد سویا و استفاده از نتایج حاصل از واسنجی مدل برای بهینه سازی مصرف آب، تحت تنش های مختلف آبی و شوری است. به این منظور آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. سه سطح آبیاری شامل 75 درصد، 100 درصد و 125 درصد نیاز آبی و 3 سطح شوری شامل آبیاری با آب معمولی با شوری  6/0، آب با شوری 5 (شوری حد آستانه قابل تحمل توسط سویا) و آب با شوری 8 (بیش از حد آستانه) در کرت‍های با ابعاد 3×3 متر بود. به کمک داده‍های حاصل از سطح آبیاری کامل و بدون تنش شوری، مدل AquaCropبرای گیاه سویا واسنجی شد. ضریب تعیین بین مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده در شرایط مختلف شوری و تنش خشکی برای عملکرد دانه و عملکرد بیوماس به ترتیب 969/0  و 957/0 و مقادیر  ریشه میانگین مربعات خطا به ترتیب 39/0 و 95/0 تن درهکتار محاسبه گردید که نشان دهنده دقت قابل قبول مدل است. هم چنین مدل در شبیه سازی سطح آبیاری دقت بیشتری نسبت به تنش شوری در عملکرد دانه و عملکرد بیوماس داشت . در مجموع مدل پس از واسنجی شدن از دقت قابل قبولی در شبیه سازی برخوردار می باشد بر این اساس می توان دراستان گلستان شبیه سازی عملکرد سویا تحت تنش شوری ناشی از آب دریا و سطوح آبیاری از مدل AquaCrop استفاده کرد.
  کلیدواژگان: زیست توده، شوری، بهره وری آب، کمبود آب
 • عبدالعلی گیلانی*، شکرالله آبسالان، سامی جلالی، لیلا بهبهانی صفحات 63-73
  این پژوهش به منظور تعیین واکنش ارقام برنج بهرژیم های آبیاری در سیستم آبیاری بارانی اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و سه تکرار طی دو سال (1382-1381)در ایستگاه تحقیقات شاوور وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. عامل اصلی آبیاری در سه سطح 75، 100 و 125درصد آب مورد نیاز گیاه و عامل فرعی، سه رقم برنج پرمحصول به همراه سه رقم محلی عنبوری قرمز و چمپای 16 و 6 در نظر گرفته شد. بذور ارقام به صورت خشکه کاریبه عمق سه تا چهار سانتی متر در کرت هایی به ابعاد 11×11 متر مربع کشت گردید. تجزیه مرکب مربوط به عملکرد دانه نشان داد بین سال و اثر متقابل آن با رقم در سطح 1 درصد و ارقام نیز در سطح 5 درصد، تفاوت معنی دار بود، در سایر موارد اختلافی از نظر آماری مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به سال دوم با متوسط 3164 کیلوگرم در هکتار بود. با تغییر شرایط از تیمار 75 به 125 درصد، عملکرد دانه از 2572 به 2860 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. بالاترین راندمان مصرف آب مربوط به سطح 75 درصد با 179گرم در مترمکعب بود. در بین ارقام، بیشترین تولید دانه را چمپای 16 با متوسط 3035 کیلوگرم در هکتار داشت.
  کلیدواژگان: نیازآبیاری، رقم پرمحصول، رقم محلی و بهره وری آب
 • حمیده افخمی*، حسین ملکی نژاد، حسین شهیدی، عصمت اسمعیل زاده صفحات 75-88
  امروزه معضل کم آبی و محدودیت منابع آبی و همچنین حجم بالای تبخیر و هدررفت آب، باعث شده تا اهمیت روش های کاربردی مبنی بر کاهش میزان تبخیر از مخازن کوچک و بزرگ در سراسر دنیا روز به روز برجسته تر گردد. در تحقیق حاضر از یک روش شیمیایی جدید به منظور کاهش میزان تبخیر از سطح منابع آب شرب و پساب سد باطله مجتمع مس سرچشمه استفاده شده است. در این روش با استفاده از رزین پلی ونیل بوتیرال به همراه الکل های چرب هگزادکانول و اکتادکانول ترکیبی جدید جهت کاهش میزان تبخیر ارائه شده است. به این منظور، با حل پودر جامد این رزین در حلال کلروفورم و پخش آن در سطح آب یک لایه پلیمری تشکیل می شود که این لایه مانع از خروج مولکول های سطح آب و تبخیر می شود. علاوه بر این حضور لایه پلیمری فوق در سطح آب می تواند به عنوان بستر پخش الکل های چرب نیز استفاده گردد. نتایج به دست آمده از تحقیق فوق نشان می دهد، ترکیب رزین پلی ونیل بوتیرال با الکل های چرب نتایج بهتری را نسبت به استفاده خالص از این مواد ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاضر میزان کاهش تبخیر بر روی دو نمونه آب شرب و پساب با استفاده از ترکیب دو ماده فوق را به ترتیب 23/59 و 67/46 درصد نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تلفات آب، تبخیر، کمبود آب، پوشش های کاهنده تبخیر، مجتمع مس سرچشمه
 • الهام فاضلی، محمد مهدی حیدری* صفحات 89-103
  بررسی جریان آب در خاک های اشباع و غیر اشباع به منظور تعیین دبی نشت، فشار آب منفذی، نیروی بالابرنده و گرادیان هیدرولیکی در طراحی سدها مورد توجه متخصصین است. شبیه سازی عددی یک روش سریع و کم هزینه برای مطالعه حرکت آب در محیط متخلخل است که در دهه های اخیر رشد چشم گیری داشته است. در این تحقیق، معادله ریچاردز در حالت دو بعدی و غیرماندگار با استفاده از روش عددی حجم محدود و شبکه بندی نامنظم مثلثی جداسازی و یک مدل کامپیوتری تهیه شد که قابلیت شبیه سازی حرکت آب در خاک اشباع و غیراشباع را دارد. در این مدل به منظور محاسبه هدایت هیدرولیکی در محیط غیراشباع برای شبیه سازی جریان می توان از رابطه ون گنوختن و یا توابع دیگر استفاده کرد. مدل عددی در دو بخش جریان محصور و غیرمحصور با داده های آزمایشگاهی سایر پژوهشگران صحت سنجی شد. متوسط خطای مدل عددی در محاسبه فشار در جریان محصور و غیرمحصور به ترتیب 1/1 و 5/1 درصد و متوسط خطای آن در محاسبه دبی نشت در جریان غیرمحصور 6/5 درصد است، که دقت مناسبی برای مدل عددی است. یکی از موارد بسیار مهم در کنترل پایداری سدهای خاکی، میزان فشار آب منفذی و نیروی نشت ایجاد شده در شرایط وقوع افت ناگهانی سطح آب در مخزن است. متوسط درصد خطای محاسبه فشار آب منفذی در شرایط نشت غیرماندگار توسط مدل عددی 6/5 درصد است. در شرایط افت ناگهانی سطح آب، توزیع فشار در جریان غیرماندگار در بخش های بالادست از حالت هیدرواستاتیک مقداری خارج شده و باعث اختلاف فشار آب منفذی محاسباتی و مشاهداتی می شود.
  کلیدواژگان: سد خاکی، خط نشت آزاد، حرکت آب در خاک، رابطه ون گنوختن، شبیه سازی عددی
 • خدیجه فتاحی دولت ابادی*، حسین بابازاده، پیام نجفی، حسین صدقی صفحات 105-118
  محدودیت کمی و کیفی منابع آب باعث شده است که در بسیاری از اراضی گیاهان با تنش آبی مواجه شوند. از این رو شناخت این تنش ها می تواند در مدیریت زراعی موثر باشد. تنش آبی تاثیر زیاد بر عملکرد، نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح آبیاری، تعیین زمان و مقدار مناسب مصرف آب مورد نیاز گیاه دارد. شاخص تنش آبی گیاه(Crop Water Stress Index (CWSI))یکی از پارامتر های برآورد تنش است. این تحقیق بمنظور برنامه ریزی آبیاری ذرت علوفه ای (SC-701) با استفاده از دمای سطح برگ در شرایط اقلیمی شمال اصفهان، در سال زراعی 1392-1393، با پنج تیمار آبیاری T5, T4, T3, T2, T1  به ترتیب 37، 63، 75، 87و 100 درصد تخلیه مجاز رطوبتی خاک و در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تخلیه مجاز رطوبتی خاک از 37 به 100 درصد، اختلاف دمای سطح برگ نسبت به دمای هوا حدود 4 درجه سانتیگراد شد و شاخص CWSIحدود سه و نیم برابر افزایش پیدا کرد. شاخص CWSI در روز قبل از آبیاری برای تیمارT1 تا T5 از حدود 12/0 تا 46/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد معادله خط مبنای پایین تنش برای گیاه ذرت، تیمار T3 (75 درصد تخلیه مجاز رطوبتی) برابر با و معادله خط مبنای بالای تنش معادل  درجه سانتیگراد است و شاخص تنش آبی گیاه که مبنای برنامه ریزی آبیاری است، 24/0 محاسبه شد. بررسی نتایج عملکرد تیمارها نشان داد که برنامه ریزی آبیاری در این منطقه، باید براساس تیمارT3 با 75 درصد تخلیه مجاز رطوبتی خاک انجام شود.
  کلیدواژگان: کم آبیاری، دمای سطح برگ، شاخص تنش آبی گیاه، کمبود آب خاک
 • حسین حبیبی، علیرضا مسجدی*، محمد حسین پور محمدی، امیر عباس کمان بدست، امین بردبار صفحات 119-133
  قوس بیرونی رودخانه، یکی از مناسب ترین مکان ها به منظور احداث آبگیر می باشد. در هنگام وقوع سیلاب، رسوبات با جریان انحرافی وارد آبگیرهای جانبی می شوند و مشکلاتی را هم چون تجمع رسوبات در ورودی، کانال و در پایین دست آبگیر به وجود می آورند. یکی از روش های کارآمد و موثر در کاهش میزان رسوب ورودی به آبگیرها، استفاده از صفحات مستغرق می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی با قوس 180 درجه ملایم، ابعاد ناحیه گردابی در کانال آبگیر جانبی منشعب از خم رودخانه در شرایط با و بدون حضور صفحات مستغرق با اشکال هندسی متفاوت، تحت شرایط هیدرولیکی یکسان مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، نسبت آبگیری یکی از عوامل مهم و موثر در شکل گیری و تعیین ابعاد ناحیه گردابی است. با افزایش این نسبت، طول و عرض نسبی ناحیه گردابی کاهش می یابد. ابعاد ناحیه گردابی تا حدودی متاثر از زاویه استقرار صفحات مستغرق می باشد، به گونه ای که طول و عرض نسبی ناحیه گردابی در مقایسه با حالت بدون وجود صفحات مستغرق، با افزایش زاویه استقرار صفحات به طور متوسط به ترتیب حدود 5 درصد افزایش و حدود 7 درصد کاهش یافته است. علی رغم ایجاد بریدگی در لبه ابتدایی راس و کاهش تا 29 درصدی سطح صفحات مستغرق، کارایی صفحات در ممانعت از ورود رسوبات به آبگیر جانبی و هدایت جریان سطحی به سمت دهانه آبگیر حفظ شده است.
  کلیدواژگان: صفحات مستغرق، ناحیه گردابی، رسوب بار بستر، آبگیر جانبی
 • همایون فقیه، جواد بهمنش*، حسین رضایی صفحات 135-151
  پیش بینی عملکرد گیاهان راهبردی و برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی با شناخت و کمی نمودن میزان اثر متغیرهای مهم آب و هوایی بر تولید محصول در هر منطقه امکان پذیر است. هدف این پژوهش تدوین مدل مناسب برای پیش بینی عملکرد گندم ‏دیم به کمک متغیرهای آب و هوایی در منطقه بیجار واقع در کردستان می باشد. برای این منظور دوره رشد گندم دیم در منطقه به شش مرحله تقسیم و از متغیرهای آب و هوایی مربوط به پنج مرحله اول برای تعیین ساختار مدل استفاده شد. متغیرها شامل بارش، رطوبت نسبی، حداکثر و حداقل درجه حرارت، ساعات آفتابی و سرعت باد با دوره آماری 25 ساله (1366 تا 1390) بودند. با‎‎توجه‎‎به‎‎تعداد‎‎زیاد‎‎متغیرهای‎‎آب و هوایی، برای شناسایی ‏عامل هایی که نقش اصلی دارند، از روش تجزیه به مولفه اصلی استفادهشد. با استفاده از روش ‏رگرسیون چندمتغیره و عامل های اصلی شناسایی شده، مدل تخمین میزان عملکرد گندم دیم تدوین شد. نتایج تحلیل ها نشان داد با هشت مولفه می توان 85 درصد از واریانس کل 30 متغیر آب و هوایی مربوط به پنج مرحله دوره رشد گندم دیم در منطقه بیجار را توجیه نمود.      هم چنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد با این هشت عامل می توان 6/84 درصد از تغییرات عملکرد گندم را توجیه و مدل سازی نمود (92/0R=). در میان عامل ها نیز عامل مربوط به متغیرهای آب و هوایی مرحله رشد زایشی گندم دیم بیشترین نقش را در تولید محصول منطقه بیجار ایفا نمود. درصد خطای مدل در برآورد عملکرد گندم دیم منطقه برای سال های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب 11، 68/9 و 8/15 درصد به دست آمد.
  کلیدواژگان: آب و هوا، مدیریت منابع، برنامه ریزی، توسعه، تجزیه عاملی، کردستان
 • نادر سلامتی*، حسین دهقانی سانیج، پرویز بیات صفحات 153-165
  افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی نیازمند برنامه ریزی دقیق تر برای انتخاب روش مناسب آبیاری جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود در بخش کشاورزی است. بدین منظور این آزمایش طی سه سال زراعی (1395-1392) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان بر روی رقم کبکاب اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره ای زیرسطحی در سه سطح بر اساس 75، 100 و 125 درصد نیازآبی و در روش قطره ای سطحی بر اساس 100 درصد نیاز آبی بودند. آزمایشات بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد.  نتایج حاصل از اجرای طرح نشان داد تیمار برتر سطوح مختلف آبیاری، از نظر عملکرد، تیمار قطره ای سطحی و 100 درصد نیاز آبی بود که با تولید 6/8412 کیلوگرم در هکتار با تیمارهای 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی در آبیاری زیرسطحی اختلاف معنی داری داشت. به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 75 درصد نیاز آبی نسبت به آبیاری قطره ای سطحی می توان این تیمار آبیاری و از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب بیش تر می توان تیمار قطره ای سطحی را برای شهرستان بهبهان توصیه و پیشنهاد نمود.در صفت رطوبت میوه، تیمار قطره ای سطحی با 3/14 درصد رطوبت عنوان برتر و جایگاه نخست را از آن خود کرد و تیمارهای 125، 100 و 75 درصد نیازآبی به ترتیب با 8/11، 8/11 و 7/10 درصد رطوبت میوه به طور مشترک جایگاه یکسانی را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: نیاز آبی، سطوح مختلف آب، کارایی مصرف آب
 • حسین بدیع برزین*، حسین جهانتیغ، ابوذر پرهیزکاری، زهرا غفاری مقدم صفحات 167-180
  امروزه استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی برای تعیین الگوهای زراعی مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. به همین منظور، در این مطالعه برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب و اراضی تحت شرایط عدم حتمیت در شهرستان همدان از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی وزنی (WFGP) استفاده شد. این مدل با سه الگوی وزن های مساوی، وزن های متفاوت کاهنده، وزن های متفاوت افزاینده برای آرمان ها و محدودیت منابع آبی و با در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی و اقتصادی طراحی شده است. داده های موردنیاز مربوط به سال 1393-1392 هستند که از پایگاه اطلاعاتی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جمع آوری شدند. اهداف به کار گرفته شده در مدل فوق شامل حداکثر کردن سود ناخالص، حداکثر کردن نیروی کار مورد نیاز و استفاده مطلوب از کود شیمیایی هستند. بدین منظور، مجموع درجه عضویت همه آرمان های فازی در مدل حداکثر گردید. حل مدل پیشنهادی در محیط نرم افزاری GAMS 24.1 صورت گرفت. نتایج نشان داد که با ایجاد انعطاف در ضرایب فنی و به کارگیری وزن های مساوی برای آرمان های فازی، منابع موجود به صورت بهینه تخصیص یافته و مجموع سطح زیر کشت محصولات زراعی نسبت به شرایط فعلی 22 هکتار کاهش می یابد. اما با به کارگیری وزن های متفاوت فزاینده و کاهنده برای آرمان ها، مجموع سطح زیر کشت محصولات زراعی به ترتیب 25 و 875 هکتار افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده، جهت توسعه بخش کشاورزی استان همدان، برنامه ریزی و مدل سازی از پایین به بالا پیشنهاد شد. برای تحقق این امر، نیاز است که تصمیمات لازم از سطح شهرستان شروع شده و تا سطح ملی ادامه یابند.
  کلیدواژگان: آب آبیاری، الگوی کشت، برنامه ریزی آرمانی فازی وزنی، عدم حتمیت، مدیریت اراضی
 • سمانه کاظمی، سعید برومندنسب*، زهرا ایزدپناه صفحات 181-196
  دقت در طراحی و مدیریت صحیح سیستم های آبیاری بارانی از عوامل مهم در توسعه و بهبود آن هاست. بنابراین در این پژوهش، به بررسی نحوه ی طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک در شهرستان اقلید در فارس پرداخته شد. برای این منظور، هشت سیستم به عنوان نمونه انتخاب شد. برای ارزیابی این سیستم ها از معیار های ضریب یکنواختی کریستیانسن(CU)، یکنواختی توزیع(DU)،بازده پتانسیلکاربرد در ربع پایین (PELQ)، بازده واقعی کاربرد در ربع پایین (AELQ)،بازده کاربرد (Ea)، بازده ترکیبی (Ec)، تلفات تبخیر و بادبردگی (WDEL) و تلفات نفوذ عمقی (DP) استفاده شد. مقادیر متوسط شاخص های CU، DU، PELQ، AELQ، Ea، Ec،WDEL و DP به ترتیب برابر 37/73، 82/61، 51/54، 31/52، 50، 1/82، 84/12 و 32/5  درصد به دست آمد. نتایج این تحقیق بیانگر این بود که دلیل پایین بودن PELQ وAELQ مشکلات مربوط به طراحی و بهره برداری است. بر اساس نتایج، می توان با کاهش فواصل آب پاش ها، تنظیم فشار و عدم استفاده از تعداد زیاد آب پاش به طور هم زمان، یکنواختی توزیع را افزایش داد. هم چنین با کاهش مدت زمان آبیاری، تلفات آبیاری کاهش و بازده ترکیبی و بازده کاربرد آب در سیستم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اقلید، بازده پتانسیل کاربرد، ضریب یکنواختی کریستیانسن
 • کامی کابوسی*، محمد کردجزی صفحات 197-213
  به منظور بررسی اثر عدم قطعیت خروجی مدل های HadCM3 و ECHO-G بر پیش بینی دمای حداقل و حداکثر، بارش و شدت خشکسالی (شاخص SPI) استان گلستان طی دوره 2045-2016 نسبت به دوره 2015-1986، خروجی این مدل ها توسط مدل LARS-WG در 15 ایستگاه هواشناسی ریزمقیاس شد. عدم قطعیت مدل ها به روش وزن دهی میانگین های مشاهداتی و نمودار جعبه ای و تحلیل آماری داده ها به روش آزمون های تجزیه واریانس و مقایسه میانگین انجام گرفت. نتایج نشان داد در شبیه سازی بارش و دما مدل HadCM3 در منطقه های غرب و مرکز و مدل ECHO-G در منطقه شرق وزن بیشتری داشتند. در عین حال بر اساس تحلیل نمودار جعبه ای، میزان عدم قطعیت دمای حداقل و حداکثر در بیشتر ماه ها در دو مدل یکسان بود ولی در خصوص بارش عدم قطعیت مدل HadCM3 در اغلب ماه ها بیشتر از مدل ECHO-G است. مطابق پیش بینی مدل های HadCM3 و ECHO-G، میانگین سالانه دمای حداقل به ترتیب 5/0 و 6/1 و دمای حداکثر به ترتیب 2/0 و 7/0 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت. همچنین این مدل ها به ترتیب افزایش معنی دار بارش سالانه (9/30 میلی متر) و کاهش غیرمعنی دار آن (8/11 میلی متر) را پیش بینی کردند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مدل سازی در مقیاس ماهانه بر درصد وقوع دوره های نرمال و ترسالی و در مقیاس سالانه بر درصد وقوع دوره ترسالی خیلی شدید تاثیر دارد. بیشترین مساحت طبقه های بارش سالانه استان در دوره پایه و پیش بینی مدل ECHO-G در محدوده 550-350 میلی متر و در پیش بینی مدل HadCM3 در محدوده 650-450 میلی متر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ECHO-G، HadCM3، LARS-WG، SPI، بارش، دما
 • عاطفه حیدری، محمود شفاعی بجستان*، محمد بهرامی یاراحمدی صفحات 215-230

  شکست و تخریب پل ها بر اثر آبشکستگی در فوندانسیون آنها علاوه بر خسارات مالی و بعضا جانی، راه های ارتباطی به نقاط سیلگیر و محتاج کمک رسانی را نیز قطع می کند. مطالعات انجام شده روی 383 پل در ایالات متحده نشان می دهد که در 25 درصد آن ها تخریب پایه و در 72 درصد تخریب تکیه گاه، علت شکست پل بوده است. به همین منظور حفاظت پایه و تکیه گاه پل از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. صفحات مغروق صفحاتی هستند که بر خلاف سایر روش ها روی بستر قرار نمی گیرند که خود باعث آبشستگی بستر شوند بلکه با فاصله از بستر و به صورت مغروق درون عمق آب قرار می گیرند. هدف این تحقیق بررسی عملکرد صفحات مغروق در کنترل آبشستگی اطراف تکیه گاه پل به ازای فواصل نصب مختلف (فواصل 5/0، 1، 5/1 و 2 برابر طول موثر تکیه گاه) و تحت شرایط مختلف جریان (اعداد فرود 15/0، 17/0، 2/0 و 22/0) می باشد. نتایج نشان داد که به طور متوسط در شرایط مختلف جریان صفحات با فواصل نصب La5/0، La1، La5/1 و La2 عمق آبشستگی تکیه گاه را به ترتیب 23، 17، 31 و 42 درصد  نسبت به حالت بدون حضور صفحه کاهش دادند.

  کلیدواژگان: کنترل فرسایش، مکانیزم آبشستگی، الگوی جریان، رودخانه، پایداری پل
|
 • Aghil Soltani Mohammadi, Mahmoud Reza Mollaienia *, Ali Ajam Zadeh Pages 1-16
  Climate change represents changes in the climate within the earth's atmosphere and its consequences in different parts of the planet. Changes in temperature and rainfall patterns have a great influence on the quantity and quality of water resources, especially in arid regions such as Iran, and consequences of this change on water resources are undeniable. This effect is reported to be on general circulation of the atmosphere, temperature, and precipitation. General atmospheric circulation models are the basis of all studies on climate change phenomena (Su et al., 2016). Because of the large network of these models and the low spatial resolution, some microscopic phenomena in general atmospheres cannot provide an accurate approximation of the climate conditions of the area; therefore, their output should be left to meteorological station’s micro-scale (Perkins et al., 2007).
  Keywords: Climate change, Isfahan, IPCC, Climatic zoning
 • Mahboobeh Qanavati, Seyed Mohsen Sajjadi *, Javad Ahadiyan Pages 17-31
  Along with the numerous developments and facilities for constructing large dams, there is a need for developing design and construction methods for systems that can correctly discharge the floods. Weirs refer to any barrier across a channel that raises the flow level and accelerates the flow when flowing over it (Abrishami and Hoseini, 2011). Piano key weirs are the newest type of long-crest weirs and one of the best solutions for modifying the existing weirs. Reducing the energy of the flow over the weirs before their transfer downstream is a solution for preventing possible damage to the structure itself and downstream structures as well as the excess costs incurred by the builders of hydraulic structures due to constructing strong protective structures (Katourani, 2012). Lempèrière and Ouamane (2003) described the piano key weirs and stated their advantages compared to other conventional nonlinear weirs as the ability to place the weir in the crest of the reservoir dam and thus increasing the specific flow rate. Erpicum and Machieles (2011) compared the energy dissipation between two different geometries for a piano key weir and a spillway weir. Concerning the application of a block, the tests and results obtained by the US Land Renewal Organization indicate that using large blocks that separate the flow jet and create turbulence can effectively dissipate the kinetic energy of the current.
  Keywords: Piano Key Weir, Energy Loss, Outlet Key, Rectangular Baffles
 • Fatemeh Taatpour, Zohreh Khorsandi Kouhanestani *, Mohsem Armin Pages 33-48
  Flood is one of the most dangerous and destructive phenomena which endangers people’s lives and properties all around the world. According to statistics of a 30-year period (1974-2003), about 2162 major floods have occurred which constitute 34% of the world's disasters (Tajbakhsh and Khodashenas, 2012). Floods are frequent and ruinous in Iran due to severe weather condition. Several factors intensify the risk of flood in urban areas including urbanization, land use changes, inappropriate drainage systems, and impermeable area development (Sabeti, 2011). Likak has faced numerous floods due to high rain density, high rate of urban development, unsafe and unproductive urban development, ignoring safety criteria in developing urban areas, road watering issues, inefficient drainage systems, and inefficacious water channels. Water channels and drainage issues have never been evaluated in this town. Applying an effective runoff management plan is the ultimate solution for the problem of flood in Likak. Storm Water Management Model (SWMM) is one of the most reliable and prevailing models for evaluating and managing the urban runoff issue. SWMM is a dynamic rainfall-runoff simulator which can be used for simulating the quantity and quality of the run-off for a single raining event or continuous long-term rains (Gironas et al, 2010). Yu et al. (2014) adapted and calibrated SWMM to Jinan, a typical piedmont city in China. Fourteen storms were used for model calibration and validation, finally verifying large-scale applicability of the model to piedmont cities. Results of this study verified that SWMM is applicable to  large-scale cities.
  Keywords: urban flood, runoff simulation, SWMM, drainage system
 • Esmael Shabani, Mehdi Zakerinia *, Moosa Hesam Pages 49-62
  Scarcity of water resources in the entire country is more serious in the northern provinces like Golestan. Therefore, farmers have to use saline water or waste waters. One way to adapt to this condition is to use unconventional water such as Caspian Sea water, with lower salinity as compared with water from free seas, for common crops like soybean. Thus feasibility of using Caspian Sea water that has integrated with narrow common water and the calibration of Aquacrop model under the effect of salinity and water stress for soybean crop in Golestan province are more important. The Aquacrop model assumes a linear relationship between the biomass yield (BY) and crop transpiration one one hand and water productivity (WP) value on the other (Steduto and Albrizio, 2005). This model, as compared to other crop models, requires minimal input data and its new version 4.0 (June, 2012) has a salinity module which was used in this research to simulate the grain yield  (GY) and WP of soybean under deficit and saline water irrigation. Furthermore, the AquaCrop model has not often been tested to simulate the yield of soybean under saline conditions in the semi-arid climate of Golestan province. This study aims at evaluating the efficiency of AquaCrop model in soybean yield simulation. The results are to be used for optimizing water consumption under water and saline stress. To this end, an experiment was carried out at the research farm of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
  Keywords: Biomass, Salinity, Water deficit, Water productivity
 • Abdolali Gilani *, Shokrallah Absalan, Sami Jalali, Laila Behbahani Pages 63-73
  Water scarcity is a major constraint in the development of rice farming in some parts of the world. In many areas, the volume of water consumed in the field and during the growing season of rice is usually more than the actual requirement due to traditional flood irrigation. In the province of Khuzestan, irrigation water requirement is potentially high due to the coincidence of rice cultivation with the beginning of hot months of the year. In traditional irrigation management, regular water entry and exit from the basins is commonly used to reduce water temperature and create a cool environment for plant development. This system causes a lot of water losses. It seems that a change in the irrigation method of rice fields is necessary. The application of new technologies, such as pressurized irrigation systems, can be an appropriate approach to reduce future problems related to increasing water shortages. In this regard, the study of pressurized irrigation systems has been considered as one of the strategies for reducing water consumption and increasing water productivity in rice cultivation in the research program. Result of a research in Pakistan about water use efficiency and economic feasibility of growing rice with sprinkler irrigation showed that the application of this system increased the yield of rice by 18%, while the water consumed was 35% less than the traditional irrigation system (McCauley, 1990).
  Keywords: Water requirement, High yielding variety, Traditional variety, Water productivity
 • Hamideh Afkhami *, Hossain Malekinezhad, Gholam Hossain Shahidi Bonjar, Esmat Esmailzadeh Pages 75-88
  Today, the problems of water scarcity, limited water resources, high volume of evaporation, and water losses have highlighted the importance of ways to reduce the rate of evaporation from small and large reservoirs. In order to increase water supplies, reducing losses through evaporation have been investigated both in theoretical aspects and in practical applications in a number of countries (Ali et al., 2011; Barnes, 2008; Coleman, 2000). One of the most important methods for water conservation is the application of chemical films for reducing evaporation from open water resources such as reservoirs, lakes, and the like (Craig et al., 2007). These applications are especially important in arid and semiarid areas for the purpose of reducing evaporation rates from water surfaces. Most materials suggested by researchers for reduced evaporation have been the fatty alcohols containing 14 to 22 carbon atoms, such as Tetradecanol (C14), Pentadecanol (C15), Xadecanol (C16), Heptadecanol (C17), Octadecanol (C18), Nonadecanol (C19), Eicosanol (C20), Heneicosanol (C21), and Docosanol (C22).The two most favoured compounds used for evaporation control are Hexadecanol (C16H33OH) and Octadecanol (C18H35OH) although more complex variants are currently in development since they offer high resistance to water evaporation. In fact, small flakes of the solid alcohol spread spontaneously to form monolayers with a high molecular packing density (Manges and Crow, 1966). In this study, a new chemical method has been used to reduce the rate of evaporation. A new combination is made from polyvinyl butyral resin and Hexadecanol and Octadecanol as two fatty alcohols to reduce of evaporation from surface water sources and wastewater tailings dam of Sarcheshmeh Copper Complex.
  Keywords: Evaporation, Reducing Evaporation Coating, Sarcheshmeh Copper Complex, Water Loss, Water Shortage
 • Elham Fazeli, Mohammad Mehdi Heidari * Pages 89-103
  The explorers consider the study of water flow in saturated and unsaturated soils to determine the seepage, pore pressure, uplift force, and hydraulic gradient in the design of dams. Numerical simulation is a rapid low-cost method for the study of soil water flow, which has recently been increased. Many investigators have described approximate methods, based on Dupuit assumptions, to locate the surface of seepage and seepage discharge for different tailwater positions. In order to reduce the seepage discharge and, consequently, flow energy reduction passing the dam, various actions such as the construction of clay core, trench and grout certain, and clay cover on the reservoir floor have been considered. Despite all the measures taken to prevent the movement of water in the embankment dam, water always penetrates the downstream parts due to the permeability of the materials. Drainage systems are designed to collect and direct seepage of water to downstream areas, keeping the dam’s riffle slope dry to decrease the hydroscopic pressure and increase the stability of the embankment dams. Horizontal drains are widely used in homogeneous embankment dams with an average height. In this study, Richards equation was desecrated in two-dimensional and unsteady conditions using an unstructured triangular finite volume algorithm and a computer model developed to simulate seepage in saturated-unsaturated soils. In this model, Van Genuchten equation or other functions can be used to calculate hydraulic conductivity in unsaturated soil for the simulation of flow.
  Keywords: Earth dam, Phreatic line, Soil water flow, Van Genuchten equation, Numerical simulation
 • Khadijeh Fattahi *, Hossen Babazadeh, Payam Najafi, Hossen Sedghi Pages 105-118
  Nowadays, the world is facing increasing population and demand for food as well as shortage of fresh water supplies (Mangus et al., 2016). Deficit irrigation (DI) and urban wastewater utilization are two management solutions for the purpose of reducing fresh water consumption in agriculture. Due to the shortage of irrigation water resources and the increase of the area under cultivation, farmers in the northern part of Isfahan (viz., Borkhar), Iran, employ these two strategies. Precise irrigation planning could be of help in preventing water stress and optimum performance in plants. Water stress is considered one of the most important plant stresses, which is the most common and limiting factor for yield (Jackson et al., 1981; Scherrer et al., 2011; Zia et al., 2013). Since 1970, canopy temperature has been accepted as an indicator of water stress because plants under stress close their stomata for preserving water and reducing stomatal conduction, decreasing transpiration, and increasing leaf temperature (Ballester et al., 2013). One of the most reliable indicators is the crop water stress index (CWSI). Several studies have been conducted on irrigation scheduling using leaf surface temperature measurements. (Candogan et al., 2013; Orta et al., 2003). The difference in air temperature and leaf area was calculated from the difference in vapour pressure for different irrigation treatments in soybean and watermelon plants. Also, sorghum was studied by O’Shaughnessy et al. (2010) in different irrigation systems and the crop water stress index (CWSI) was calculated. Mangus et al. (2016) examined the water stress index of corn in four stages of plant growth; their results showed that in the third stage of corn growth (i.e., in the flowering stage), the surface temperature of the leaf was higher and that the plant used the most energy for cob growth and thus shrinking transpiration from the plant. Based on the aforementioned studies, this study sought to compute the water stress index (CWSI) under irrigation treatments in the climate of North Isfahan in order to identify the irrigation time.
  Keywords: Deficit İrrigation, Leaf Surface Temperature, Total Available Water, Soil Water Deficit
 • HOSSEIN Habibi, Alireza Masjedi *, Mohammad Hossein Purmohammadi, Amir Abbas Kamanbedast, Amin Bordbar Pages 119-133
  The separation zone in the entrance of intake channel has no effect on flow discharge but it reduces the effective cross-sectional area of the intake, as well as the bed load, which enters the intake due to low velocity flow deposits in this area. Therefore, knowing the dimension of the separation zone in the lateral intake is very important. One of the methods to control sediment transport to a lateral intake is to use submerged vanes in front of an intake mouth. Azizi et al. (2012) evaluated the effect of cuts on the leading edge of vanes on local scour and the performance of submerged vanes in lateral distribution of sediments. Abbasi and Maleknejad Yazdi (2014) carried out some researches about the impact of sill and submerged vanes on sediment laden flows at lateral intake in straight channels. According to the results, the dimension of the separation zone depends on intake ratio and intake angle, and the effectiveness of froud number in the main channel is negligible. In the present study, different shapes of submerged vanes used in Azizi et al.’s (2012) study were employed to measure the dimension of the separation zone in a bend-shaped flume and the obtained results were compared with the results of Abbasi and Maleknejad Yazdi’s (2014) studies.
  Keywords: Submerged vanes, Separation zone, Bed load sediment, Lateral intake
 • Homayoun Faghih, Javad Behmanesh *, Hossein Rezaie Pages 135-151
  The yield of rainfed crops depends on climatic parameters, plant genetic characteristics, soil type and agricultural operations (Hosaini et al., 2007). Among these factors, climatic variables have a stochastic nature. Therefore, it is important to investigate the effect of the mentioned parameters on the variability of the crop plants yield. The correct identification of the climatic conditions will help farmers to timely sow and supply plant requirement during the growing season (Azizi and Yarahmadi, 2003). Also, predicting the yield of strategic plants (such as wheat) will be possible via identify and quantify the effects of the important climatic variables on crop production in each region (Bazgeer and Kamali, 2008). Kordestan is one of the most important rainfed agricultural regions in Iran. Bijar, with a production about 123,000 tons of rainfed wheat per year, is one of the most important regions to product rainfed wheat in Kurdistan. The maximum and minimum yield of rainfed wheat in Bijar during a 25-year period has been between 1380 and 213 (kg/ha), respectively (Anonymous, 2015). This large range of yield changes has had a significant impact on the region's economy. The present research was carried out with the aim of identifying important climatic factors in Bijar region and developing a model for estimating rainfed wheat yield based on these factors. The results of this research can be useful in developing quantitative and qualitative agricultural products and sustainable use of resources.
  Keywords: Climate, Resources Management, Planning, Development, Factor Analysis, Kordestan
 • Nader Salamati *, Hossein Dehghanisanij, Parviz Bayat Pages 153-165
  Increased production per unit volume of consumed water requires more precise planning in selecting the appropriate irrigation method for the optimal use of available water resources in the agricultural sector. The province of Khuzestan has been ranked third with 13.8 percent of the total date production of the country. Therefore, using pressurized irrigation methods with the goal of optimal utilization of water resources is inevitable. This research was carried out with the aim of investigating the possibility of utilizing subsurface drip irrigation systems in date orchards and determining the most suitable irrigation treatments in terms of yield and water use efficiency for Kabkab cultivar. Mohebbi and Alihoori (2013), in a study conducted with four irrigation treatments including surface irrigation and drip irrigation with 75% and 100% cumulative evaporation of class A evaporation pan in Hormozgan province, showed that despite different amounts of water in treatment irrigations, there was no significant difference in fruit yield, vegetative traits, and shading surface. The highest and lowest water use efficiency was obtained from drip irrigation treatment with 75% water and surface irrigation treatment with water content equal to 100% cumulative evaporation from class A evaporation pan. Therefore, irrigation with drip irrigation method and 75% cumulative evaporation from class A pans were recommended for irrigation of palm groves. The results of Mohebi’s (2005) study on comparing the effects of two equivalent amounts of water, 75% and 100% evaporation of class A pan in two methods of drip irrigation and surface irrigation on the growth and development of the palm cultivar Peeyaram showed that, among different treatments, there were significant differences in vegetative growth indices such as the number of leaflets, the trunk diameter, and the shading surface. However, in terms of leaf number, yield and quality characteristics of fruit including pH, moisture, soluble solids and total sugar content, the differences among treatments were not significant. The irrigation interval was two days in a drip method and seven days in a surface treatment. The results also showed that although different treatments provided different levels of water for trees, there was no significant difference between treatments in terms of yield and quality traits. The effect of treatments on vegetative traits and yield was not significant. Water consumption in 75% evaporation treatment in drip irrigation method was as much as about 40% of water use in surface irrigation. Therefore, treatment of 75% evaporation from the pan was introduced in the drip irrigation treatment method.
  Keywords: Water requirements, Water levels, Water use efficiency
 • Hossein Badih Bbarzin *, Hossain Jahantigh, Abozar Parhizkari, Zahra Ghafari Moghadam Pages 167-180
  using mathematical programming models for determining appropriate cropping patterns has recently attracted a lot of attention. The agricultural sector is one of the most important and powerful economic sectors of the country. In the last ten years, its contribution to gross domestic product has been around 18% on average. The method of linear programming has been widely used in the fields of land allocation and determination of optimal cultivars since the 1960s. The purpose of linear programming is to maximize or minimize the objective function by considering a number of constraints and decision variables simultaneously. Fuzzy scheduling allows decision-makers to interfere with non-explicit data and data parameters in models. Compared to other models of math planning, it is more applicable and more flexible to be used in optimization problems and in determining the optimum crop cultivation patterns. Moreover, the results are more reliable (Rastegaripour and Sabouhi, 2009). Mir Karimi et al. (2016) investigated the optimal cultivar pattern in the city of Amol using the ideal planning and taking into account the goals of reducing fertilizer use by seven percent. Their results showed a one-percent reduction in pesticides to protect the environment and a reduction of 93% of water use for the conservation of scarce water resources and sustainable agricultural development. In this study, a fuzzy utopian planning model with three equal weight patterns, different weights, a decreasing weight and an incremental weight for ideals and water resource constraints are designed, taking into account environmental and economic objectives. The main objective of this research is to optimize water and land resources in Hamadan province. First, we introduced a weighted fuzzy goal programming model (WFGP). Using this model, optimum cultivating model for farmers in Hamadan was determined, considering their income goals, environmental goals and sustainability of water resources of the region. Subsequently, the allocation between irrigation water inputs and land surface was calculated considering equal weights, different weights and different decreasing weights for the desired goals.
  Keywords: Irrigation Water, Cropping Pattern, Weighted Fuzzy Goal Programming, Lands Management
 • Samane Kazemi, Saeed Brooman Nasab *, Zahra Izadpanah Pages 181-196
  Due to the climatic conditions of Iran, the limitations of irrigation resources, and low irrigation efficiency in traditional methods, on the one hand, and the existence of arenas for the development of blue land and the increasing need for food, on the other, application of pressurized irrigation methods as one of the most effective ways to optimally use existing water resources is inevitable (Baradaranhazave et al., 2006). In recent years, the methods of irrigation under pressure, especially the classic sprinkler irrigation with travelling sprinklers have, in general, been used in Fars province, and in the city of Eghlid, in particular. The purpose of the present study was to determine the efficiency of the system after the implementation of the system, the maximum irrigation efficiency of the system, and its difference with the amount available in field conditions.
  Keywords: Potential Application Efficiency, Christensen Uniformity Coefficient, Uniformity Distribution
 • Kami Kaboosi *, Mohammad Kordjazi Pages 197-213
  One of the important issues in assessing climate change using the output of General Circulation Models (GCMs) is their uncertainty so that the outputs of a model in a region may vary with another model in the same region. Disregarding the uncertainty of these models reduces the accuracy of the final outputs (Ashofteh and Massah, 2012). Various methods have been developed to analyze and reduce the amount of uncertainty. Among the methods used to investigate the uncertainty of the output of GCMs, one can mentioned the weighted means of observation, Wilcoxon Signed Rank test, Bootstrap confidence-interval estimation technique, Box Plot method, and the cumulative frequency distribution function. Accordingly, the present study, while predicting the temperature, precipitation and drought variables in Golestan province for the future 30 years via two general circulation models including ECHO-G and HadCM3, examined the uncertainty of these models by weighted means of observation and Box Plot methods. Also, statistical analysis of data by analysis of variance and mean comparison tests are among other goals of this research.
  Keywords: ECHO-G, HadCM3, LARS-WG, Precipitation, SPI, Temperature
 • Atefe Heydari, Mahmood Shafai Bajestan *, Mohammad Bahrami Yarahmadi Pages 215-230

  To control scour, it is first necessary to examine the scouring mechanism and the flow patterns around the abutment. By constructing of the abutment, the approaching flow pattern around it is disturbed. In addition, this brings about an increase in the average flow velocity due to narrowing, and the three-dimensional patterns of the flow are formed around the bridge abutment, which is the main cause of the local scour around the structure. To protect the bridge from scouring, two measures have been developed in the past; a) the direct methods and b) the indirect methods, which modify the flow pattern and reduce the power of vortex vortices. One can mention the use of roughness, sluts, submerged vanes and immerse vanes. One of the problems in using submerged vanes is the scouring formed around these structures because these vanes are placed on the bed and the three-dimensional patterns around them form and cause the scour around the vanes and eventually lead to their destruction. On the contrary, immerse vanes are located above the bed and their destruction from bed scouring is impossible. Application of immerse vanes was first studied by Shafai-Bejestan et al. (2016) in order to control the scouring of the outer river banks in a 180 degree flume bend. Their results showed that by installing the immerse vanes on the outer bank of the bend, the amount of scour depth decreases in the area of ​​the outer bank toe. On the other hand, the use of these vanes to control the scour of the bridge abutments has not been studied so far. Therefore, the present research has been carried out. In this study, the immerse vanes with four different distances, each with four different flow conditions, were tested to determine the most appropriate distance between the plates.

  Keywords: Scouring, Immerse Vanes, Bridge Abutments