فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال هفتم شماره 3 (بهار 1398)
 • سال هفتم شماره 3 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسلم سواری*، حامد شیخی، کامران الماسیه صفحات 9-22
  این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت‏ های روستاییان در طرح‏ های حفاظت از محیط زیست انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 260 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته ‏ها 290 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری طبقه‏ ای تصادفی با انتساب متناسب توزیع شد که در نهایت تعداد 274 پرسشنامه به صورت کامل تکمیل گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ‏ای بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و پایایی متغیرهای آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (α>0.7). تجزیه وتحلیل داده‏ ها به‏ وسیله نرم ‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از رابطه مثبت و معنی‏ داری بین ابعاد مجراهای آموزشی (محلی، ملی و بین ‏المللی) با مشارکت روستاییان بود. علاوه بر این نتایج ضریب رگرسیون نشان داد ابعاد مجراهای آموزشی تاثیر مثبت معنی‏ داری بر بهبود مشارکت روستاییان دارند به طوری که 08/90 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مشارکت) را تبیین نمودند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بهبود مشارکت‏ها مردمی را در طرح‏ های حفاظت از محیط زیست را در عامل‏های تقویت فرهنگ مشارکت و حفاظتی، راهکار مدیریتی و فرهنگی، راهکار مشورتی و آگاهی، اثربخشی و کارایی، راهکار ساختاری و تشکیلاتی و بهبود تعهد و مسئولیت طبقه ‏بندی کرد. در این راستا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد هایی جهت بهبود مشارکت‏های روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط زیست ارائه شد.
  کلیدواژگان: مجراهای آموزشی، مشارکت روستاییان، حفاظت، محیط زیست، شهرستان دیواندره
 • ملوک خادمی اشکذری، ناهید مفردنژاد* صفحات 23-34
  هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی بود. این پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و از جامعه آماری دانش آموزان 7 تا 11 ساله مدارس طبیعت و عادی استان تهران در سال تحصیلی 95-96 نمونه ای 55 نفری با روش نمونه گیری هدفمند از بین کودکان مدارس طبیعت و 55 نفر نیز از کودکان مدارس عادی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه از آزمون نظریه ذهن (TMT)، مقیاس انگیزه تحصیلی (AMS) و مقیاس رفتار اجتماعی کودک (CSBS) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که بین نظریه ذهن کودکان مدارس طبیعت و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. کودکان مدارس طبیعت سطوح بالاتری از نظریه ذهن را نسبت به کودکان مدارس عادی نشان دادند. کودکان مدارس طبیعت انگیزه درونی بالاتر برای یادگیری داشتند و رفتار ضداجتماعی آنها پایین تر از کودکان مدارس عادی بود. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، توجه ویژه به اهمیت حضور طبیعت در محیط های آموزشی و فراهم کردن فرصت های یادگیری از طریق آن برای کودکان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی، رفتار اجتماعی، مدرسه طبیعت
 • الهام کنعانی، مصطفی احمدوند* صفحات 35-46
  هدف این پژوهش بررسی رفتار محیط زیستی کشاورزان و عوامل موثر بر آن بر مبنای تئوری ارزش-باور- هنجار استرن بود. جامعه آماری پژوهش، گندم کاران آبی دهستان شهیدآباد از توابع شهرستان خرم بید در استان فارس به تعداد 170 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 110 گندم کار به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها گردآوری شدند. پژوهش حاضر به شیوه پیمایش و با ابزار پرسش نامه اجرا شد. روایی صوری پرسش نامه توسط پانلی از متخصصان تایید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. یافته ها نشان داد ارز ش های زیست بوم محور و خدامحور و همچنین متغیرهای تعلق به مکان، دلبستگی به مکان، جهان بینی اکولوژیکی، آگاهی از نتایج مضر فعالیت ها و توانایی درک شده برای کاهش تهدید بیشترین تاثیر را بر اخلاق محیط زیستی کشاورزان داشته اند، لیکن در نهایت اخلاق محیط زیستی در تبیین رفتار محیط زیستی قاصر ماند. لذا، چنین به نظر می رسید که برخی از متغیرهای تعدیل گر این رابطه را مخدوش نموده اند. ازاین رو، با کنکاش بیشتر، دو متغیر هنجار ذهنی- اجتماعی و دسترسی به منابع کشاورزی شناسایی شدند. آنگاه با حضور این متغیرها به تحلیل رابطه اخلاق و رفتار محیط زیستی پرداخته شد که آزمون کوواریانس برای این منظور استفاده گردید. یافته های آزمون کوواریانس نشان داد که اخلاق محیط زیستی در حضور متغیر گروه بندی شده جدید بر رفتار محیط زیستی تاثیر داشته و تعامل اخلاق محیط زیستی و متغیر گروه بندی شده بر رفتار محیط زیستی معنی دار است. ازاین رو پیشنهاد می شود با افزایش آگاهی در کشاورزان نگرش، اخلاق و رفتار محیط زیستی آنها بهبود یابد.
  کلیدواژگان: اخلاق محیط زیستی، دهستان شهیدآباد، رفتار محیط زیستی، کشاورزان گندم کار، مدل استرن
 • فاطمه پورشهسواری*، محمدرضا سرمدی صفحات 47-58
  حفظ محیط زیست و چالش های موجود در مسیر آن یکی از معضلات جامعه جهانی ازجمله کشور ما به شمار می رود. حفظ و یا تخریب محیط زیست حوزه رفتار و عمل انسان است. رفتارهای انسان تحت تاثیر ارزش های او قرار دارند. هدف این پژوهش نیز بررسی میزان ارزش های محیط زیستی و ارتباط آنها با عزت نفس و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر اساس نظریه ارزشی شوارتز بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای تعداد 487 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمان به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش های محیط زیستی اولویت اول ارزشی دانشجویان نبوده است. همچنین در بین ارزش های محیط زیستی بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل تفاوت معنی داری وجود داشته است و بین جهت گیری ارزشی محیط زیستی و عزت نفس همبستگی مثبت معنی دار وجود داشته است.
  کلیدواژگان: ارزش های محیط زیستی، سلسله مراتب ارزش ها، نظریه ارزشی شوارتز، عزت نفس
 • حسن فراتی*، امید خلج، مهدی نور موسوی صفحات 59-70
  هدف این پژوهش، بررسی رفتار مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، مربیان و والدین کودکان مهدکودک های شهر قزوین می باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری 384 نفر بوده است. ابراز پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از نوع محتوایی و صوری است که توسط متخصصان در این زمینه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به تایید رسید. داده های به دست آمده با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سودمندی ادراک شده بر نگرش مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار و ریسک ادراک شده بر نگرش مصرف کننده تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد اخلاقی بر هنجار ذهنی مصرف کننده، قدرت کنترل بر کنترل رفتاری مصرف کننده، باور کنترل بر کنترل رفتاری مصرف کننده، نگرش مصرف کننده بر نیات مصرف کننده، هنجار ذهنی بر نیات مصرف کننده، کنترل رفتاری بر نیات مصرف کننده و نیات رفتاری بر رفتار واقعی مصرف کننده تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف سبز، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نگرش مصرف کننده، نیات رفتاری، رفتار واقعی
 • فاطمه رزاقی بورخانی*، احمد رضوانفر، سید حمید موحد محمدی، سید یوسف حجازی صفحات 71-88

  هدف اصلی این پژوهش، مدل یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 122361 باغدار مرکبات در روستاهای مربوط به 12 شهرستان استان مازندران بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 290 نفر تعیین گردید و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از کارشناسان کشاورزی پایدار، اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ و نیز پایایی ترکیبی تایید گردید. برای تبیین اثرگذاری و اثرپذیری منابع اطلاعاتی-ارتباطی و رفتار عملیات مناسب کشاورزی از یکدیگر از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.80 استفاده گردیده است. مطابق یافته ها منابع و کانال های شفاهی و چهره به چهره، منابع و کانال های نوشتاری، منابع و کانال های دیداری- شنیداری، منابع و کانال های مجازی و الکترونیکی قادرند 66% از واریانس به کارگیری GAP در توسعه پایدار باغات را تبیین نمایند. داشتن اطلاعات کافی در مورد فناوری، باغداران را به تصمیم گیری بهینه و مناسب جهت پذیرش فناوری پایدار قادر می سازد. ازاین رو پیشنهاد می شود ایجاد بانک های اطلاعاتی و بهره گیری از کانال های ارتباطی حضوری از کارشناسان و فروشندگان نهاده های کشاورزی خبره و متخصص، کارکنان ترویج، خدمات مشاوره ای بخش خصوصی، امکان استفاده بیشتر باغداران از منابع اطلاعاتی معتبر با توجه به نیازها و ضرورت ها و سطح بندی آموزش به صورت عمومی و تخصصی در فناوری های GAP برای باغداران موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی، عملیات مناسب کشاورزی (GAP)، توسعه پایدار، باغات مرکبات
 • فریبا علیدادیانی، محبوبه سلیمان پورعمران* صفحات 89-102
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن (2005)، رفتار حفاظت از محیط زیست آجزن و فیش بین (1975) و مسئولیت پذیری اجتماعی میلیمان و همکاران (2003) بود. برای تعیین اعتبار پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تفکر سیستمی، 94/0 رفتار محیط زیستی 96/0 و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی 96/0 به دست آمد. روایی ابزار از نوع محتوایی بوده که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی آزمون توزیع نرمال کلوموگروف - اسمرینوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون گام به گام با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تفکر سیستمی و مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح معنی داری 99% رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تفکر سیستمی، رفتار محیط زیستی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • مرجان معصومی فرد* صفحات 103-114
  نظام یادگیری الکترونیکی به عنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر، همواره با پیچیدگی های مربوط به نحوه تعامل و کیفیت مشارکت در یادگیری روبه رو بوده است، ازاین رو متخصصان این حوزه به ارائه راه حل های متفاوتی پرداخته اند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی رشته آموزش محیط زیست به تعداد 172 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، پاسخ دادند. یافته های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده این است که میان انواع تعامل (استاد- دانشجو، دانشجو- دانشجو، دانشجو- محتوا، استاد- محتوا، استاد- استاد) با کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد درحالی که میان تعامل (محتوا- محتوا) با کیفیت یادگیری مشارکتی رابطه معنی داری دیده نشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن که به منظور رتبه بندی انواع تعامل مورداستفاده قرار گرفت نشان داد که تعامل «دانشجو- دانشجو» دارای بیشترین اهمیت در کیفت یادگیری مشارکتی و تعامل «استاد-استاد » و «محتوا- محتوا » دارای کمترین اهمیت در میان انواع تعاملات می باشد. لذا به نظر می رسد تعاملی که میان دانشجویان برقرار می شود تضمین کننده کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی است.
  کلیدواژگان: انواع تعامل، یادگیری الکترونیکی، یادگیری مشارکتی، کیفیت، آموزش محیط زیست
 • مجید اسماعیل پور*، آزاده رجبی صفحات 115-126

  امروزه مصرف کنندگان بیشتر نگران تغییرات محیطی شده و در این راستا رفتار خریدشان را نیز تغییر داده اند. نگرانی برای محیط زیست باعث شده که آنها در تصمیم گیری خرید خود به قابلیت استفاده مجدد بسته بندی توجه کنند. هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی محصولات است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان شهر بوشهر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس و متشکل از 385 نفر از مشتریان فروشگاه های خرده فروشی بزرگ شهر بوشهر گردآوری شدند و سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تناسب جنس، شکل و رنگ بسته بندی بر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته دیگر این پژوهش حاکی از آن است که نگرش محیط زیستی و حساسیت به قابل بازیافت بودن بسته بندی بر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی اثر مثبت و معناداری دارد. درمجموع پنج عامل نگرش محیط زیستی مصرف کننده، حساسیت مصرف کننده به قابل بازیافت بودن بسته بندی، تناسب جنس (مواد)، شکل و رنگ بسته بندی محصول روی هم رفته توانسته اند 681/0 از واریانس متغیر ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته بندی محصول را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: نگرش محیط زیستی، بسته بندی محصول، قابلیت استفاده مجدد بسته بندی، حساسیت به قابل بازیافت بودن بسته بندی
 • حسن حسن زاده، محمد ادیبی مهر*، داوود داداش نژاد دلشاد، محمدجواد باقی زاده صفحات 127-146
  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متاسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلاهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی موثر قوانین در مواجهه با مخربان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.
  کلیدواژگان: حقوق اسلامی، لاضرر، مدیریت بحران، فقه، محیط زیست
|
 • Moslem Savari *, Hamed Sheykhi, Kamran Almasieh Pages 9-22
  This research was conducted with the general purpose of the role of educational channels to improve the participation of villagers in environmental protection projects. The population of the study consisted of all farmers in Divandareh city (N = 7931). Using the Cochran sampling formula, 260 of them were selected as samples. To increase the credibility of the findings, 290 questionnaires were distributed by proportional random sampling method. Finally, 274 questionnaires were completed and analyzed. The main instrument of the study was a questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and the reliability of its variables was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (α> 0.7). Data analysis was done by SPSSwin18 software. The results of correlation analysis indicated a positive and significant relationship between the dimensions of educational channels (local, national and international) with the participation of villagers. In addition, the results of regression coefficient showed that the educational channels dimensions have a significant positive effect on improving the participation of villagers, which explained 90.08% of the variation of the dependent variable (participation). The results of factor analysis also identified ways to improve the participation of people in environmental protection schemes in strengthening the culture of participation and protection, management and cultural strategies, advisory and awareness strategies, effectiveness and effectiveness, structural and organizational strategy, and improving commitment, and responsibility. In this regard, based on the results of the research, suggestions were made to improve the participation of villagers in environmental protection projects.
  Keywords: Educational channels, villagers participation, Protection, environment, Divandarreh city
 • Moolok Khademi Ashkazeri, Nahid Mofradnejad * Pages 23-34
  The purpose of this study was to compare the theory of mind, the motivation of academic achievement and social behavior of children of nature and ordinary  schools with the control of socioeconomic status. This research was  retrospective study . The statistical population of the students aged 7-11 years old in Tehran's nature and  ordinary schools in the academic year of 2015-17. 55 people were selected by purposeful sampling from nature school and 55 from normal school by random sampling method.In order to measure the variables studied, the theory of mind (TMT), academic motivation scale (AMS), and child social behavior scale (CSBS) were used. Multivariate covariance analysis (MANCOVA) showed that there is a significant difference between the theory of mind of children in nature and ordinary  schools. Children of nature schools showed higher levels of mind theory than ordinary school children. The children of nature schools had higher internal motivation for learning and their antisocial behavior was lower than that of ordinary school children. Considering the research results,  Special attention is given to the importance of the presence of nature in educational settings and the provision of learning opportunities through it for children.
  Keywords: Theory of Mind, Motivation for Academic Achievement, Social Behavior, School of Nature
 • Elham Kanani, Mostafa Ahmadvand * Pages 35-46
  The aim of this paper was to investigate environmental behavior of wheat farmers and its’ affecting factors according to the Stern’s Value-Beliefs-Norm Theory. The statistical population was wheat farmers in Shahid-Abad Dehestan, Fars province that 110 wheat farmers were selected as a sample using Krejcie and Morgan sample size table and cluster random sampling method. The study instrument was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts and its’ reliability was confirmed using a pilot study and calculating Cronbach's Alpha coefficient. The results indicated that Biospheric and Altruistic values and also place attachment, place dependency, ecological worldview, awareness of consequences, and sense of obligation to take action had significant effects on environmental ethics but environmental ethics remained uncertain in explaining environmental behavior. Therefore, it seems that some moderator variables may change the association between the two variables. Accordingly, two variables of subjective-social norm and access to agricultural resources were identified. The findings of the covariance test showed that environmental ethics in the presence of newly grouped variable has an impact on environmental behavior and the interaction of environmental ethics and grouped variable on environmental behavior is significant.
  Keywords: Environmental ethics, Environmental Behavior, Wheat farmer, Stern’s model, Shahid-Abad
 • Fatemeh Poorshahsavari *, Mohammadreza Sarmadi Pages 47-58
  Preservation of the environment and challenges in its path are one of the problems of international communities, including our country. Preservation or destruction of the environment is the field of human behaviors and actions. Human behavior is influenced by his values. The purpose of this study was to investigate the environmental values ​​and their relationship with self-esteem and the demographic variables of students based on the Schwarz Value theory. The research method was descriptive-analytic, correlation type. Using a multi-stage stratified sampling, 487 students of Payame Noor University of Kerman were selected as the sample. The results of the research showed that environmental values ​​were not the first priority of  students. Also, there was a significant difference between environmental values ​​based on gender and marital status and there was a significant positive correlation between environmental value orientation and self esteem.
  Keywords: Environmental values, hierarchy of values, Schwartz values theory, self-esteem
 • Hassan Forati *, Omid Khalag, Mahdi Noor Mosavi Pages 59-70
  The purpose of this research was to study the behavior of green consumption based on the theory of planned behavior. This research was a descriptive-survey based on the purpose of the applied research and according to the method of data collection. The population of the research was managers, educators and parents of kindergartens in Qazvin, which according to the unlimited statistical population (384 people).The expression of the research was a questionnaire whose validity was of a kind of content and formality, which was confirmed by experts in this field and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The obtained data were analyzed using structural equations. The results show that perceived usefulness has a positive and significant positive effect on consumer attitude and perceived risk has a negative and significant effect on consumer attitude. Also, ethical commitment to consumer's subjective norm, power control over consumer behavior control, belief in controlling consumer behavioral control, consumer attitude towards consumer intentions, subjective norm on consumer intentions, behavioral control over consumer intentions and behavioral intentions have a significant effect on actual consumer behavior.
  Keywords: Green Consumption Behavior, Planned Behavioral Theory, Consumer Attitude, Behavioral Needs, Real Behavior
 • Fatemeh Razzaghi Borkhani *, Ahmad Rezvanfar, Seyed Hamid Movahed Mohammadi, Seyed Yosef Hejazi Pages 71-88

  The main purpose of this study was to investigate Modeling of Effectiveness Information resources and communication channels on Good Agricultural Practices (GAP) behavior for Sustainable Development of Citrus Gardens in Mazandaran Province. Population consisted of all citrus farmers in the villages of 12 county of Mazandaran province, a sample of 290 farmers was selected by using proportional random sampling method among 122361 citrus Orchard man. Data were collected by means of a questionnaire. Validity of questionnaire was determined through sustainable agriculture experts of Mazandaran County and some faculty members at University of Tehran, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Management and Development. The reliability was found to be acceptable. Diagnostic validity with using an average variance extracted (AVE) and reliability with using Cronbach's alpha and composite reliability (CR) was confirmed. To explain the Effectiveness from Methods factor analysis and structural equation modeling with LISREL software, version 8.80 has been used. According to findings, oral and facial resources and channels, written sources and channels, visual-audio sources and channels, virtual and electronic resources and channels can explain 66% of variance of GAP application in sustainable development of gardens. Sufficient information about technology citrus orchardist will enable to make optimum decisions for the adoption of sustainable technology. It is therefore suggested establishing databases and using face to face communication channels of extension agents and agricultural inputs distributors and experts, extension staff, consultancy services of private sector, more gardeners' use of information resources with reliable information regard to needs and necessities and leveling up special and public education in GAP technologies for gardeners have been considered.

  Keywords: Information Resources, Communication Channels, Modeling, Good Agricultural Practices (GAP), Sustainable Development, Citrus Garden
 • Fariba Alidadyani, Mahboubeh Soleimanpouromran * Pages 89-102
  The aim of this study was relationship between systemic thinking and environmental protection behavior and social responsibility. This was a descriptive study of the correlation type and the statistic society. This was a descriptive study of the correlation type and the statistic society was 98 people to sample. The nature and methods of descriptive and correlational study used. The study population included all employees of the Department of Environment North Khorasan 94 years, of which about 98 people to sample and census method used. Data, collected through three questionnaires systems thinking Goldman (2005) and behavior between environmental protection and Eisen (1975) and used Social Responsibility. Cronbach's alpha method was used to determine the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha method was used to determine the credibility of the questionnaires. For system thinking, 0.94 environmental behavior was 0.96 and social responsibility was 0.96. The validity of the tool was a kind of content approved by the professors and experts.To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics (normal distribution of Kolmogorov - Smirnov , Pearson correlation test, regression test) and Stepwise regression test was used with SPSS version 19 software package. The results show that between systemic thinking and social responsibility, as well as the environmental behavior and social responsibility in meaningful level of 99% there is a significant relationship.
  Keywords: Behavior Environmental Protection, Systemic Thinking, Social Responsibility
 • Marjan Masoomifard * Pages 103-114
  The e-learning system as an educational approach of the present age has always been faced with complexity of the interaction and quality of Collaboration in learning, hence the experts in this field have prepared different solutions. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the relationship between the various types of interaction in e-learning with collaborative learning quality. This study is a descriptive-correlational and conducted through a survey method. The statistical population of the study consisted of 172 undergraduate students of e-learning in environmental education, Using Cochran's formula, 120 of them were selected by simple random sampling and completed a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The research findings were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of Pearson correlation coefficient show that there is a meaningful and direct relation between the types of interaction (teacher-student, student-student, student-content, content-teacher, teacher-teacher) with collaborative learning quality in e-learning, While There was no significant relationship between interaction (content-content) and the quality of collaborative learning. Also, the results of the Friedman test, used to rank the types of interaction, showed that student-student interaction had the most importance in collaborative learning, and the interaction between "teacher-teacher" and "content-content" had the least importance among types Interactions. Therefore, it seems that the interactivity that exists between students ensures the quality of collaborative learning in e-learning.
  Keywords: Types of interactions, e-learning, collaborative learning, quality, environmental education
 • Majid Esmaeilpour *, Azade Rajabi Pages 115-126

  Consumers are nowadays more concerned about environmental changes, and accordingly they have changed their purchasing behavior. Concerns on environment have made them to pay attention to reusability of product packaging in their decision-making process. The objective of this study was to investigate the impact of factors affecting consumers' perception of the reusability of product packaging. This study is applied in terms of objective and descriptive-survey in terms of data collection. The population of study included customers in Bushehr city. Questionnaire was used to collect the data. Data of study were collected among 385 customers of retail stores in Bushehr city using convenient sampling. Then, they were analyzed by structural equation modeling to test the conceptual model and hypotheses of study. Results of the study revealed that match between material, form, and color of the package have a positive and significant impact on consumer perception of reusability of packaging. In addition, results of this study suggest that environmental attitude and the sensitivity to recyclability of packaging have a positive and significant impact on consumer perception of the reusability of packaging. In general, five factors of environmental attitude of consumer, consumer sensitivity to recyclability of packaging, match between material, form, and color of product packaging in total could explain 0.681 of variance of consumer perception of reusability of product packaging.

  Keywords: Environmental attitude, Packaging of product, Sensitivity to recyclability of packaging, Reusability of product packaging
 • Hasan Hasanzadeh, Mohammad Adiby Mehr *, Davood Dadashnejad Delshad, Mohammad Javad Baghizadeh Pages 127-146
  One of the rules of jurisprudence that is cited throughout jurisprudence and can be used in many economic and social issues, including the environment, is the rule of prohibition of detriment. This rule in the Islamic law; the basic principle is to protect the others from harm to others and to compensate for them, is a strong basis for the enactment of the law. the inclusion of this rule on negative affairs will, in addition to deterring this principle, in environmental degradation, has a constructive role in management of environmental crises. Of course, in order to achieve development, man has not properly fulfilled his responsibility for protecting nature and ignores the right of future generations with unceasing exploitation, has caused damage to nature and extensive changes in the ecosystem and caused the environmental crisis. Therefore, it is possible to manage this crisis by the rule of prohibition of detriment and accepting its positive role, to compensate for the damage caused by the invasion of environmental capital. Because damaging to the most important natural of human capital should not be ignored as private and material spiritual capital. Therefore, due to existing vacuum, non-deterrence of laws in the face of environmental degradation. This paper describes the Role of the rule of prohibition of detriment in the management of the environmental crisis and the necessity of its acceptance in proving the relevant laws and regulations in Islamic law in a descriptive and analytical way.
  Keywords: Islamic law, Prohibition of detriment, Crisis management, Jurisprudence, environment