فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیروس پناهی، آلاء آبتین*، شهرام صدقی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  فناوری وب 2/0 کاربردهای متعددی در کتابخانه های جهان دارد، با وجود این طبق بررسی ها به نظر می رسد که از این فناوری در کتابخانه های دانشگاهی ایران بسیار کم استفاده می شود. در این راستا پژوهش حاضر به تعیین میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی از ابزارهای فناوری وب 2/0 می پردازد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع پیمایشی بود و جامعه ی آماری آن 91 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی بودند. داده ها از طریق پرسش نامه ای جمع آوری گردید که نحوه ی نمره گذاری آن به صورت طیف لیکرت 5 گزینه ای(بسیار کم تا بسیار زیاد) بود و تجزیه وتحلیل آن ها از طریق شاخص های آمار توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  سطح آگاهی کتابداران شاغل در کتابخانه های مورد مطالعه از ابزارهای وب 2/0 با میانگین 3/13 نسبتا مطلوب است؛ اما سطح استفاده شخصی و حرفه ای آنان از ابزارهای فناوری وب 2/0 در خدمات کتابخانه ای به ترتیب با میانگین 2/89 در امور شخصی و 2/78 در امور حرفه ای در خدمات کتابخانه ای نسبتا پایین است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نامطلوب بودن میزان آشنایی و استفاده ی کتابداران سه دانشگاه مذکور از ابزارهای فناوری وب 2/0 در امور کتابخانه ای، برگزاری دوره های بازآموزی و ضمن خدمت با موضوع وب 2/0 و ترغیب کتابداران حوزه ی علوم پزشکی نسبت به شناخت و به کارگیری آن در خدمات کتابخانه ای از مواردی است که لازم است به آن ها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: وب 2، 0، کتابخانه 0، 2، کتابدار 0، 2
 • کاوه نوحی بزنجانی*، حمدالله منظری توکلی، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت روزافزون اخلاق در ارایه مراقبت پرستاری و نقش هوش اخلاقی پرستاران در کیفیت مراقبت، این مطالعه به انجام رسید و نقش رهبری اصیل در ارتقای هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش ترکیبی انجام شد و در آن پس از تبیین مدل هوش اخلاقی پرستاران به روش کیفی، رابطه ی رهبری اصیل با هوش اخلاقی پرستاران به روش کمی آزموده شد. برای بررسی رهبری اصیل از پرسش نامه ی استاندارد رهبری اصیل Walumbwa و همکاران(2008) با پایایی(0/917) و برای هوش اخلاقی از پرسش نامه ی محقق ساخت با روایی کلی(%81) و پایایی(0/961) استفاد گردید. جامعه ی آماری پژوهش را 400 نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تشکیل می دادند. در بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و Amos 24 و روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. 
  یافته ها
  نتایج حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار رهبری اصیل با هوش اخلاقی پرستاران(0/575) بود. به علاوه تمامی مولفه های رهبری اصیل؛ خودآگاهی(0/322)، دیدگاه اخلاق درونی(0/360)، شفافیت رابطه(0/408) و پردازش متوازن اطلاعات(0/394) نیز رابطه ی مثبت و معنی داری را با هوش اخلاقی نشان دادند. 
  نتیجه گیری
  به کارگیری استراتژی های مناسب برای افزایش هوش اخلاقی پرستاران در راستای ارتقا و بهبود کیفیت خدمات پرستاری می تواند تاثیر مثبتی در روند بهبود بیماران بستری در بیمارستان داشته باشد. رهبری اصیل در سیستم پرستاری بیمارستان ها، یکی از مناسب ترین شیوه ها جهت افزایش و توسعه ی هوش اخلاقی پرستاران می باشد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، رهبری اصیل، خودآگاهی
 • سعید غفاری، شعله زکیانی* صفحات 24-33
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 51 نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار پژوهش، پرسش نامه های سازگاری فردی و اجتماعی کالیفرنیا و باورهای فراشناختی MCQ-30 بود. تحلیل داده ها به روش آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) بود. داده ها در برنامه آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سازگاری فردی با متغیرهای باورهای مثبت در مورد نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، خودآگاهی شناختی رابطه ی منفی هست. اما با متغیر کنترل افکار، ارتباط مثبت بوده و هیچ ارتباطی با متغیر اطمینان شناختی گزارش نشد. ارتباط بین سازگاری اجتماعی با متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، کنترل افکار مثبت بود. هیچ ارتباطی بین سازگاری اجتماعی و باورهای مثبت در مورد نگرانی دیده نشد. سازگاری اجتماعی با خودآگاهی شناختی ارتباط منفی داشت.
  نتیجه گیری
  افزایش متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی باعث کاهش سازگاری فردی شده و بر سازگاری اجتماعی بی تاثیر است. افزایش متغیر کنترل ناپذیری و خطر، منجر به کاهش سازگاری فردی و افزایش سازگاری اجتماعی می شود. افزایش اطمینان شناختی کتابداران در سازگاری فردی بی تاثیر بوده اما در سازگاری اجتماعی آنها تاثیر مثبت دارد. افزایش کنترل افکار درمیان کتابداران موجب افزایش سازگاری فردی و اجتماعی آنان می شود. افزایش خودآگاهی شناختی، منجر به کاهش سازگاری های فردی و اجتماعی کتابداران می گردد.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، سازگاری، کتابخانه، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • لیلا اسلامی اشلقی، عباس خمسه* صفحات 34-44
  زمینه و هدف
  مطالعه ی حاضر در راستای  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در صنایع دارویی که منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می گردد، تحقق یافته است. هدف پژوهش، تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی کاربردی و جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه ی هلدینگ سلامت واقع در تهران در نیم سال اول 1397 می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق سرشماری و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد عملکرد نوآوری، مدیریت دانش، قابلیتهای پویای مدیریت دانش است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS به روش حداقل مربعات جزیی انجام پذیرفت.        
  یافته ها
  نتایج پژوهش، حاکی از اثر معناداری تحقیق و توسعه، نوآوری محصول، نوآوری فرایند و اندازه ی سازمان بر عملکرد نوآوری است که با 0/98=R2 توانسته اند رفتار متغیر عملکرد نوآوری را پیش بینی کنند. تحقیق و توسعه با 0/466=ß بیشترین تاثیر مثبت را بر روی عملکرد نوآوری دارد. اما معنادار بودن رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر تعدیلگر توانمندی های پویای مدیریت دانش بر رابطه ی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تایید نشدند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج این مطالعه، اندیشیدن تدابیری در جهت تغییر روش های کسب و کار سنتی به اشکال نوین و فراهم نمودن زمینه ی رفتاری و فرهنگی در پیاده سازی مدیریت دانش حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد نوآوری، توان مندیهای پویا، هلدینگ سرمایه گذاری دارویی سلامت
 • علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی*، حمیدرضا یزدانی صفحات 45-59
  زمینه و هدف
  شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده ی دارو در کشور به دلیل امنیت تولید و توزیع دارو به عنوان قابل اتکاترین شرکت ها از لحاظ سودآوری شناخته می شوند. نقاط ضعف این حوزه شامل بهره وری پایین در تامین مواد اولیه و توزیع دارو و به تبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش و افزایش هزینه های مالی شرکت ها می باشد. از این رو هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره ی تامین و توزیع صنعت دارو در کشور، برای تصمیم گیری های موثر در این حوزه است.
  روش بررسی
  پژوهش، شامل دو فاز کتابخانه ای و پیمایشی است. در فاز اول با جستجو در پایگاه های علمی، عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره ی تامین و توزیع شناسایی و در 25 بعد تقسیم شدند. در فاز دوم طبق اصل پارتو 9 بعد از این 25 بعد، مبنای مقایسات زوجی عوامل در تکنیک دیمتل جهت تعیین تاثیرگذاری و اثرپذیری قرارگرفتند. جامعه ی آماری پژوهش را شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده ی دارویی کشور در سال 1397 تشکیل می دهند. از این بین 13 خبره زنجیره ی تامین و توزیع دارو با روش نمونه گیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel و Matlab استفاده شد.
  یافته ها
  حمایت مدیریت ارشد، استفاده از فناوری اطلاعات و مداخله ی دولت، سه عامل نخست بین عوامل اثرگذار، و فرایندها، کیفیت خدمات و اعتماد سه عامل نخست بین عوامل اثرپذیر می باشند. همچنین، حمایت مدیریت ارشد پرتعامل ترین عامل و مداخله ی دولت به عنوان کم تعامل ترین عامل، شناخته شد.
  نتیجه گیری
  مدیران نمی توانند همه ی عوامل را مدنظر قرار دهند بلکه باید با توجه به شرایط شرکت خود، روی عوامل اثرگذار و تعامل پذیر سرمایه گذاری کنند.
  کلیدواژگان: عوامل حیاتی موفقیت، زنجیره تامین، کانال توزیع، تکنیک دیمتل، شرکت های دارویی
 • پرستو زکی پور، داود کیانی فرد*، قاسم اکبری، عماد خلیل زاده صفحات 60-70
  زمینه و هدف
  متیل فنیدات از داروهای رایج در درمان بیماری بیش فعالی کودکان محسوب می گردد. استفاده از متیل فنیدات با افزایش فعالیت دستگاه اعصاب مرکزی همراه بوده که این امر می تواند زمینه سوء مصرف این ترکیب را فراهم آورد. نیکوتین از جمله ترکیباتی است که با اشکال مختلف در دسترس افراد قرار دارد. اثرات منفی نیکوتین بر هورمون های محور هیپوفیز بیضه و اسپرماتوژنز گزارش شده است. در این مطالعه، اثرات مصرف همزمان متیل فنیدات و نیکوتین بر دستگاه تناسلی نوزادان نر متولد شده از موش های سوری دریافت کننده ی ترکیبات فوق قبل و حین بارداری بررسی گردید.
  روش بررسی
  نیکوتین و متیل فنیدات به مدت هشت هفته قبل از آبستنی و در حین بارداری به موش های سوری ماده تجویز شد. شاخص های جنین شناسی و مطالعات میکروسکوپی بافت بیضه در نوزادان نر متولد شده ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شاخص های جنین شناسی و بافت شناسی در نوزادان متولد شده از موش های دریافت کننده ی نیکوتین و متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل تغییر یافت. کاهش جمعیت سلول های دیواره ی لوله های اسپرم ساز و بروز برخی تغییرات ساختاری در لوله های مذکور مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده ی همزمان و طولانی مدت از نیکوتین و متیل فیندات پیش از بارداری و در حین آن می تواند موجب بروز برخی تغییرات در ساختار بافت بیضه در دوران رشد جنینی و بعد از تولد و بروز اختلالات باروری احتمالی گردد.
  کلیدواژگان: متیل فنیدات، نیکوتین، بافت بیضه، موش سوری، بارداری
 • بهداد تندپا خانقاهی، محمدرضا دهخدا، صادق امانی شلمزاری* صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر اثر یک دوره تمرین هوازی تناوبی شدید (HIIT) و تداومی را بر وضعیت سلامتی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی دارای اضافه وزن بررسی کرد.
  روش بررسی
  30 مرد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی دارای اضافه وزن در سه گروه کنترل، تناوبی هوازی شدید و تداومی با شدت متوسط قرار گرفتند. تمرینات به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته انجام گردید. HIIT شامل چهار تکرار دو دقیقه ای دویدن با شدت 95-90% ضربان قلب ذخیره و سه دقیقه استراحت فعال بین هر وهله دویدن بود و هر هفته یک تکرار به بار تمرینی اضافه گردید. تمرین هوازی تداومی شامل 20 دقیقه دویدن با شدت 85-70% ضربان قلب ذخیره بود که هر هفته پنج دقیقه به بار تمرینی اضافه گردید. توان هوازی، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی در سرم اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، پس از شش هفته تمرین، سطوح سرمی AST، ALT و ALP، نیمرخ چربی و درجه سونوگرافی کبد چرب بهبود معنی داری در گروه های تجربی داشت(p<0/05). افزایش HDL، و کاهش LDL، CHLO تام و کاهش سطوح AST و ALT در گروه تمرینات HIITنسبت به گروه تمرین تداومی معنی دار(p<0/05) بود. بهبود توان هوازی تنها در گروه HIIT معنی دار(p=0/001) بود. 
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، تمرینات HIIT با اثرگذاری بهتر بر توان هوازی، نیمرخ لیپیدی و کاهش آنزیم های کبدی نسبت به تمرینات تداومی، می تواند انتخاب مناسبی برای بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تداومی، HIIT، نیمرخ چربی، آنزیم های کبدی، توان هوازی
 • محبوبه مسگر، محمدرضا شهرکی* صفحات 81-90
  زمینه و هدف
  کبد به عنوان یکی از بزرگ ترین اندام های داخلی بدن، وظیفه ی انجام اعمال حیاتی مختلفی ازجمله تصفیه و پالایش خون، تنظیم هورمون های بدن، ذخیره ی گلوکز و... را در بدن به عهده دارد. بنابراین اختلال در کارکرد آن مشکلات گاه جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. لذا پیش بینی به موقع این بیماری به درمان های اولیه و موثر آن کمک می کند. با توجه به اهمیت بیماری کبد و افزایش تعداد مبتلایان، مطالعه ی حاضر با هدف پیش بینی بیماری کبد با استفاده از الگوریتم های داده کاوی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با استفاده از 721 داده ی جمع آوری شده از بیماران کبدی شهر زاهدان انجام شده است. در این بررسی پس از پیش پردازش داده ها، تکنیک های داده کاوی از قبیل ماشین بردار پشتیبان، CHAID، Exhaustive CHAID و C5.0 تقویت شده در نرم افزار IBM SPSS Modeler 18 بررسی، مقایسه و تحلیل شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که الگوریتم C5.0 تقویت شده با دقت 94/09 درصد، الگوریتم Exhaustive CHAID با دقت 88/71 درصد، ماشین بردار پشتیبان با دقت 87/09 درصد و الگوریتم CHAID با دقت 85/47 درصد بیماری کبد را پیش بینی کردند. بنابراین بهترین الگوریتم از لحاظ دقت عملکرد، الگوریتم C5.0 تقویت شده شناخته شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به دقت الگوریتم C5.0 تقویت شده و قوانین حاصل از آن، برای یک نمونه ی جدید با ویژگی های مشخص، می توان احتمال ابتلای فرد به بیماری کبد را با دقت قابل قبولی پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: بیماری کبد، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم CHAID، درخت تصمیمC5.0، داده کاوی
|
 • Sirous Panahi, Aala Abtin*, Shahram Sedghi Pages 1-12
  Background and Aim
  Web 2.0 technology has various usages in libraries all over the world. According to studies, however, it seems that this technology is rarely used in Iranian academic libraries. Therefore, the present study aims to determine the level of familiarity with and use of Web 2.0 tools among librarians working at Iran, Tehran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This is a survey study. The statistical sample included 91 librarians working at the libraries of Iran, Tehran, and Shahid Beheshti Medical Universities.The data were collected through a questionnaire that was graded in the Likert 5 range (very low to very high) and analyzed by descriptive and analytical (one-way ANOVA) statistics using SPSS software.
  Results
  The level of awareness of Web 2.0 tools among librarians working at the studied libraries was relatively satisfactory with an average score of 3.13. However, the level of their use for personal activities (with an average score of 2.89) as well as for professional activities (with an average score of 2.78) was relatively low.
  Conclusion
  Due to the unsatisfactory level of librarians' familiarity with and use of Web 2.0 tools, holding training courses as well as encouraging medical librarians to acquire more knowledge and to use these technologies in library services are recommended.
  Keywords: Web 2.0, Library 2.0, Librarian 2.0
 • Kaveh Nouhi Bezanjani*, Hamdollah Manzari Tavakoli, Sanjar Salajeghe, Ayyub Sheikhi Pages 13-23
  Background and Aim
  This study was conducted due to the increasing importance of ethics in providing nursing care and also due to the role of nurses' moral intelligence in quality of care; meanwhile, the role of authentic leadership (AL) in enhancing the moral intelligence of nurses working in Kerman University of Medical Sciences hospitals was investigated.
  Materials and Methods
  This is a mixed methods research. In this study, after defining nurses’ moral intelligence model qualitatively, the relationship between nurses’ moral intelligence and authentic leadership (AL) was tested quantitatively.In order to study authentic leadership, the AL standard questionnaire of Walumbwa & et al (2008) with a reliability of 0.917 was used; moreover, a researcher-made questionnaire was used for investigating moral intelligence with overall validity (81%) and reliability (0.961). The statistical population of the study consisted of 400 hospital nurses selected by stratified sampling method. SPSS20 and Amos24 software, and statistical methods of exploratory and confirmatory factor analysis as well as structural equation modeling were used to analyze the research hypotheses. 
  Results
  The results showed a positive and significant relationship between AL and moral intelligence of nurses (0.575). In addition, all components of AL, i. e., self-awareness (0.322), internalized moral perspective (0.360), relational transparency (0.408), balanced processing (0.394) showed a positive and significant relationship with moral intelligence.
  Conclusion
  Applying suitable strategies for enhancing moral intelligence of nurses and improving the quality of nursing care can have a positive effect on the quality of services. The AL in the hospitals' nursing system is one of the most suitable ways for developing the moral intelligence of nurses.
  Keywords: Moral Intelligence, Authentic Leadership, Self-Awareness
 • Saied Ghaffari, Sholeh Zakiani* Pages 24-33
  Background and Aim
  The purpose of this study was to investigate the relationship between meta-cognitive beliefs with individual-social adaptability among Iran University of Medical Sciences librarians.
  Materials and Methods
  The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study was 51 librarians of Iran University of Medical Sciences. The research tool was the California Individual and Social Adjustment Questionnaire and meta-cognitive beliefs of Wells and Cartwheel-Hatton. Data were analyzed by inferential and descriptive statistics(Pearson correlation coefficient).Data were analyzed by SPSS.
  Results
  The results showed that there was a negative correlation between individual adaptability with positive beliefs about worries, uncontrollability and risk, cognitive self-awareness.But with the variable of thought control, the relationship was positive and there was no relation to the cognitive reliability variable.The relationship between social adjustment with irregularity and risk variables, cognitive reliability, positive thoughts control.There was no relationship between social adaptability and positive beliefs about worries. Social adaptability was negatively related to cognitive self-awareness.
  Conclusion
  Increasing the variable of positive beliefs about worries reduces individual adaptability and undermines social adaptability. Increasing the uncontrollability and risk variable leads to a reduction in individual adaptability and increased social adaptability. Cognitive enhancement of librarians is ineffective in individual adaptation but has a positive impact on social adaptability. Increasing control of thoughts among librarians will increase their individual and social adaptability. Increasing cognitive self-awareness leads to a reduction in the individual and social adaptation of librarians.
  Keywords: Meta-Cognitive Beliefs, Adaptability, Library, Iran University of Medical Sciences
 • Leila Eslami Eshlaghi, Abbas Khamseh* Pages 34-44
  Background and Aim
  The present study was conducted to investigate the effect of knowledge management on innovation performance in the pharmaceutical industry, which leads to a sustainable competitive advantage. The purpose of this study was to determine the effect of knowledge management on innovation performance in Salamat pharmaceutical investment holding.   
  Materials and Methods
  This study is a descriptive-survey applied in terms of data collection method, The statistical population of this research included all the experts and managers of the Salamat Holding Research and Development Unit located in Tehran in the first half of the year 2018. Data were collected through a census, and tools used in this study consisted of standard questionnaire of innovation performance, knowledge management and dynamic capabilities of knowledge management. Data analysis was done by using SPSS and SMART PLS software.         
  Results
  The results indicate that R & D, product innovation, process innovation and organization size have a significant correlation with innovation performance, which with R2=0.98 have been able to predict the behavior of the variable of innovation performance. R & D with ß=0.466 has the most positive impact on innovation performance. But the hypothesis about the significant effect of knowledge management on innovation performance and, consequently, the moderating effect of KMdynamic capabilities on knowledge management relationships on innovation performance was not valid.
  Conclusion
  Considering the results of this study, Thinking about the transformation of traditional business methods into new forms and the provision of a behavioral and cultural context in the implementation of knowledge management is significant.
  Keywords: Knowledge Management, Innovation Performance, Dynamic Capabilities, Salamat pharmaceutical Investment Holding
 • Ali Abedini, Hamid Reza Irani*, Hamid Reza Yazdani Pages 45-59
  Background and Aim
   In our country because of the security of production and distribution of medicine, Pharmaceutical producers and distributors are known for profitability. The weaknesses in this industry include low productivity in the raw material supply, inefficiency in Pharmaceutical distribution and increasing corporate finance costs. Therefore, the purpose of this research is to identify and prioritize the critical success factors in SCM and distribution of the pharmaceutical industry in the country to provide effective decision making in this field.
  Materials and Methods
  The research consists of two phases of library and surveying. In the first phase, by searching in scientific databases, CSFs in the supply chain and distribution were identified and were categorized in 25 dimensions. Based on the Pareto principle 9 dimensions out of 25 divided dimensions became the pairwise comparison in DEMATEL method to determine the impact and effectiveness. The statistical Society of this research is pharmaceutical producers and distributors in 2018. We have used 13 experts in marketing, SCM, and distribution of pharmaceuticals companies as samples. For data analysis, Excel and MATLAB software were used.
  Results
  Senior management commitments, use of information technology and government intervention were the first three influential factors and processes, service quality and trust were the first three effective factors. Also, the most challenging factor was the senior management commitment and the least interactive factor was government intervention.
  Conclusion
   Managers can not consider all the factors; they should invest in influential and challenging factors.
  Keywords: Critical Success Factors, Supply Chain, Distribution Channel, DEMATEL Method, Pharmaceutical Companies
 • Parastoo Zakipour, Davoud Kianifard*, Ghasem Akbari, Emad Khalilzadeh Pages 60-70
  Background and Aim
  Methylphenidate (MPH) is one of the commonly used drugs in the treatment of hyperactivity disorder in children. The use of MPH has been associated with increased activity of the central nervous system so may lead to the abuse of this compound. Nicotine is one of the compounds available in a wide range of people in various forms. The negative effects of nicotine on pituitary-testicular axis and spermatogenesis have been reported. In this study, the effects of long-term and simultaneous administration of methylphenidate and nicotine before and during pregnancy in mice on the microscopic structure of testicular tissue in newborn babies were evaluated.
  Materials and Methods
  Adult mice received nicotine and methylphenidate for eight weeks before and during pregnancy. Embryologic indices and microscopic structure of testicular tissue were evaluated in newborn babies.
  Results
  The results showed that embryologic and histologic indices in newborns from treated mice decreased in comparison to control group. A decrease of cellular population of seminiferous tubules and development of some structural changes in seminiferous tubules has been observed in treated groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that the simultaneous administration of nicotine and methylphenidate before and during pregnancy could induce some structural alterations in testicular tissue in embryonic development and postnatal period.
  Keywords: Methylphenidate, Nicotine, Testicular Tissue, Mice, Pregnancy
 • Behdad Tondpa Khaghani, Mohammad Reza Dehkhoda, Sadegh Amani Shalamzari* Pages 71-80
  Background and aim
  This study aimed to investigate the effect of six weeks high intensity interval training (HIIT) and moderate intensity continuous training on health status in over weight males with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD).
  Materials and Methods
  Thirty overweight males with NAFLD were randomly divided into three groups included control (n=10), HIIT group (n=10), continuous training (CT) group (n=10). The HIIT included four sets of two minutes running with a 90-95% heart rate reserve and 3 minutes of active rest between each set; every week, a repeat was added to the workout. Continuous aerobic training included 20 minutes of running with an intensity of 70-85% heart rate reserve, which every week was added five minutes to the workout. Aerobic power, liver enzymes and lipid profiles were measured in serum by valid tools and data analyzed by co-variancetest.
  Results
  After six weeks of training program, the serum levels of ALT, AST, ALP, lipid profiles and degree of fatty liver sonography improved significantly in the experimental groups compared to the control group (P< 0/05). Increased HDL and decreased LDL, total Cholesterol, AST and ALT levels in HIIT group were significantly than the CT group (P<0/05). The improvement in maximum oxygen uptake was only significant in HIIT group than other groups (P<0/05).
  Conclusion
  Base on finding, HIIT compare with continuous training by better effects on aerobic power, lipid profiles and reduction of liver enzymes can be a good choice for patients with nonalcoholic fatty liver.
  Keywords: Continuous Training, HIIT, Lipid Profile, Liver Enzymes, Aerobic Power
 • Mahboubeh Mesgar, Mohammad Reza Shahraki* Pages 81-90
  Background and Aim
  The liver, as one of the largest internal organs in the body, is responsible for many vital functions including purifying and purifying blood, regulating the body's hormones, preserving glucose, and the body. Therefore, disruptions in the functioning of these problems will sometimes be irreparable. Early prediction of these diseases will help their early and effective treatment. Regarding the importance of liver diseases and increasing number of patients, the present study, using data mining algorithms, aimed to predict liver disease.
  Materials and Methods
  This descriptive study was performed using 721 data from liver patient in zahedan. In this study, after preprocessing data, data mining techniques such as SVM: Support Vector Machine, CHAID, Exhaustive CHAID and boosting C5.0, data were analyzed using IBM SPSS Modeler 18 data mining software.
  Result
  The validity obtained for boosting C5.0 94/09, for Exhaustive CHAID algorithm 88/71, for SVM 87/09, for CHAID algorithm 85/47 prediction of liver disease. the boosting C5.0 algorithm showed a better performance of this algorithm among other algorithms.
  Conclusion
  According to the rules created by boosting C5.0 algorithm, for a new sample, one can predict the likelihood of a person for developing liver disease with high precision.
  Keywords: Liver Disease, Support Vector Machine, CHAID Algorithms, C5.0 Decision Tree, Data Mining