فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 60 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسماعیل ضرغامی، حسین باقری* صفحات 7-19
  با کاهش روابط اجتماعی در خانه های امروزی نسبت به گذشته، توجه به خصیصه های محیط های مسکونی اهمیت یافته است. تحقیقات از فردگرایی به عنوان منشا ناهنجاری های اجتماعی از جمله: عدم شناخت خود، خودکم بینی، اختلالات روانی، پیری زودرس و افزایش معضلات اخلاقی در میان جوامع شهری امروزی یاد می کنند. خانه به عنوان اصلی ترین محیط زندگی انسان نقشی تعیین کننده در بروز رفتارهای اجتماعی افراد دارد؛ بنابراین افزایش دانش طراحان نسبت به خصیصه های مطلوب محیط در جهت ارتقای نقش اجتماعی افراد در خانه می تواند بر کاهش فردگرایی اثرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر شناخت مولفه های کالبدی موثر بر میزان تعاملات اجتماعی ساکنان در محیط خانه است. بدین منظور با روش تحلیلی و استفاده از ابزار پرسشنامه دو گونه مسکن (بدون حیاط و حیاط دار) در شهر ایلام بررسی گردید. برای گونه مسکن حیاط دار از 41 نفر و برای گونه مسکن بدون حیاط از 34 نفر پرسش شد؛ این افراد به صورت تصادفی از بین کسانی انتخاب شدند که تجربه زندگی در این گونه مسکن ها را داشته اند؛ نتایج تحقیق نشان داد که سه متغیر مجاورت عملکردی، سبک زندگی و نیاز به کمک متقابل، عوامل مهم و مشترک در اجتماع پذیری افراد در دو گونه مسکن بوده است. در نهایت پیشنهاد شد که از توسعه خانه های بدون حیاط جلوگیری شود و در صورت عدم تحقق این امر به حضور حیاط در طبقات برای هر واحد مسکونی توجه گردد؛ همچنین فارغ از ابعاد و مساحت حیاط، هندسه قرارگیری حیاط نسبت به خانه مد نظر طراحان باشد.
  کلیدواژگان: اجتماع پپذیری، مسکن، متغیرهای کالبدی، شهر ایلام
 • زهرا اسمعیل بیگی، علی مرادی* صفحات 20-43
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه جسمانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال 1396 به روش پیمایشی انجام شد. چارچوب نظری آن هم بر اساس نظریه «گافمن»، «بوردیو» و «گیدنز» و «مکتب مبادله» تنظیم گردید. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 352 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه جسمانی و پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی مارلو و کراون به ترتیب با آلفای کرونباخ 84% و 68% استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از دو بخش آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T، آنالیز واریانس و آزمون من ویتنی بهره گرفته شد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین مولفه های تناسب اندام، جراحی زیبایی، پوشش بر حسب مد، رشته تحصیلی، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، طبقه اجتماعی و وضعیت شغلی با میزان پذیرش اجتماعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین آرایش بدن، رژیم غذایی، سن و جنسیت با میزان پذیرش اجتماعی، رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سرمایه جسمانی، پذیرش اجتماعی، آرایش، دانشجویان
 • سهیلا ناصری*، سپیده حضرتی، آمنه میرزایی صفحات 44-69
  مشارکت یکی از ارکان اساسی در توسعه، بخصوص توسعه پایدار محسوب می شود و کمتر برنامه ریزی محلی، ملی و بین المللی ای وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن، مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد. در این راستا در پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی (دانش آموزان متوسطه شهر ایلام) پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1524 نفر و نمونه آماری آن شامل 256 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهر ایلام بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، سن، انسجام اجتماعی، ساختار قدرت در خانواده (مشورت محور) و رضایتمندی به میزان 23 درصد توانایی تبیین تغییرات متغیر وابسته مشارکت در فعالیت های گروهی و اجتماعی را دارند.
  کلیدواژگان: مشارکت گروهی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، دانش آموزان، رضایتمندی
 • شهناز صداقت زادگان، بهرام پنجستونی، مالک ملکشاهی* صفحات 70-101
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه جوانان (دختر و پسر) شهر ایلام به تعداد 49 هزار و 908 نفر تشکیل داده است که بر اساس فرمول کوکران، 382 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی و تکنیک جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. بر اساس یافته های پژوهش، میزان اعتماد اجتماعی از نظر جوانان شهر ایلام، 46/3 است که نشان می دهد میزان آن بالاتر از سطح متوسط قرار دارد؛ همچنین میزان نزاع و درگیری در بین جوانان شهر ایلام بر حسب سطح تحصیلات و نوع جنس (مرد، زن)، تفاوتی معنادار را نشان داد؛ اما بین سن، وضعیت تاهل، نوع منطقه شهری محل سکونت با نزاع و درگیری، رابطه ای مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نیز نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی جوانان با مقدار 315/0- و سطح معناداری 003/0 رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که با کاهش/ افزایش میزان اعتماد اجتماعی به نهادها میزان نزاع و درگیری فردی نیز افزایش/ کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: اعتماد فردی، اعتماد نهادی، نزاع، جوانان ایلام
 • صیدمهدی ویسه، حیدر عباس پور*، صدیقه کوچی صفحات 102-129
  یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر خودکارآمدی کارکنان، سبک رهبری حاکم بر سازمان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان دانشگاه ایلام از طریق فرهنگ سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی و از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است. جامعه آماری آن را تمامی کارکنان دانشگاه ایلام تشکیل می دهند که از میان آنان با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد 200 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط خبرگان و پایایی همه متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کارکنان تاثیرگذار است و رهبران اصیل می توانند از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با کارکنان خود باعث شوند آنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و از طریق خودآگاهی، روراست بودن، تصمیم گیری بر اساس استانداردهای اخلاقی درونی شده و توانایی تحلیل واقعگرایانه، خودکارآمدی کارکنان را بالا برند. در مجموع می توان گفت که مدیران دانشگاه می توانند با استفاده بیشتر از این سبک رهبری، میزان کارآمدی کارکنان خود را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، فرهنگ سازمانی، خودکارآمدی، مدلسازی معادلات ساختاری
 • پاکزاد آزادخانی*، زهرا عبداللهی پور صفحات 130-153
  گردشگری بخشی از اقتصادیک کشور است که تا حد زیادی با فعالیت های کارآفرینی ارتباط دارد. این پژوهش نیز با هدف بررسی نقش فعالیت های کارآفرینی در توسعه گردشگری با روش توصیفی - همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان شاغل در سازمان های کار و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری، فنی و حرفه ای استان و کانون کارآفرینان استان تشکیل می دهند که تعداد 195 نفر از آنها به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 91/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین متغیرهای نوآور بودن، ریسک پذیری، استقلال عمل و رقابت تهاجمی و توسعه گردشگری در شهر ایلام ارتباط وجود دارد. بین متغیرهای پیش بین با توسعه گردشگری در شهر ایلام ضریب همبستگی چندگانه در حد 68/0MR= وجود دارد؛ بنابراین، بین فعالیت های کارآفرینی و توسعه گردشگری در شهر ایلام رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است.
  کلیدواژگان: فعالیت های کارآفرینانه، کارآفرینی، توسعه گردشگری، شهر ایلام
 • سیدامیرمحمد علوی زاده*، فرشید الفتی صفحات 155-180
  جامعه عشایری بخشی از جمعیت فعال و تلاشگر کشورمان است که با تولید مواد اولیه و خام و ایفای نقش قابل توجه در تصمیمات سیاسی کشور و حراست از مرزها، در دهه های گذشته، مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است؛ با وجود این، در سال های اخیر به واسطه افزایش مشکلات متعدد برای این قشر، درصد جمعیت آنها به صورت روزافزونی کاهش یافته است؛ از این رو، بررسی مسائل اجتماعی مربوط به آنها از جمله بررسی و تحلیل سرمایه اجتماعی در راستای کاهش این مشکلات از مهمترین اقداماتی است که مورد توجه محققان قرار گرفت. هدف از پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در جامعه عشایری بود که به صورت موردی در میان عشایر شهرستان چرداول از توابع استان ایلام انجام گرفت. با توجه به نبود اطلاعات دقیق در مورد تعداد خانوارهای عشایر شهرستان چرداول، 120 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد و انسجام) در میان عشایر شهرستان چرداول، به ترتیب با مقادیر 74/3، 73/3 و 81/3 در سطح 99 درصد اطمینان از میانگین مبنا (عدد 3) بیشتر و بالاتر از حد متوسط است. در خصوص وضعیت کلی سرمایه اجتماعی نیز نتایج نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی، 76/3 بوده و در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از میانگین مبنا قرار گرفته است. بررسی عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی جامعه عشایری مورد مطالعه هم نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی، سه متغیر «دسترسی به وسایل ضروری»، «دسترسی به خدمات» و «فاصله تا مراکز ضروری»، دارای رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی بوده اند که ضریب همبستگی آنها به ترتیب، 287/0، 481/0 و 398/0- می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، جامعه عشایری، چرداول، ایلام
 • زهرا طاهری*، مرضیه مهربانی، مریم قاسمیپور صفحات 181-206
  تاخیر در سن ازدواج پدیده ای است که در جهان معاصر در تمام کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته عمومیت یافته است؛ اگرچه در جای جای جهان، اشتراکات فراوانی در علل این پدیده وجود دارد؛ ولی می توان در هر منطقه جغرافیایی و فرهنگ حاکم بر آن علت های خاصی را جویا شد؛ چنانکه در ایران با توجه به شرایط فرهنگی ویژه آن علت ها متفاوت است. این پژوهش با هدف توصیف موانع ازدواج در بین 374 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395 صورت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. مهمترین یافته های این پژوهش بدین قرار است:در مقایسه میانگین نمرات عوامل تاثیرگذار بر موانع ازدواج (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بی توجهی مسئولان)، عامل فرهنگی با 16/3 درصد، عامل اقتصادی با 12/3 درصد، عامل بی توجهی مسئولان با 74/2 درصد و عامل اجتماعی با 31/2 درصد، به ترتیب، بیشترین تا کمترین میانگین نمره را در بین نمونه مورد بررسی داشته اند و در مقایسه بین میانگین نمرات گویه های مورد استفاده برای 1. متغیر عامل فرهنگی موانع ازدواج، عیب شمردن جلسات آشنایی قبل از ازدواج با 88/3 درصد بیشترین نمره و عیب شمردن طرح مسئله ازدواج توسط خانواده دختر با 39/2 درصد کمترین نمره؛ 2. متغیر عوامل اقتصادی، بالا بودن هزینه زندگی با 42/4 درصد بیشترین نمره و فاصله طبقاتی دو خانواده با 44/2 درصد کمترین نمره؛ 3. متغیر عدم اعطای وام مورد نیاز به زوج های جوان با 61/3 درصد بیشترین نمره و عدم حمایت از ازدواج های ساده با 08/2 درصد کمترین نمره و 4. متغیر عامل اجتماعی موانع ازدواج، وضع مهریه سنگین با 96/2 درصد بیشترین نمره و ازدواج پس از اتمام تحصیلات با 16/2 درصد کمترین نمره را از بین گویه ها به دست آورده اند.
  کلیدواژگان: ازدواج، انتخاب همسر، تاخیر در ازدواج، موانع ازدواج
 • سیدرحیم موسوی*، کریم دوستی صفحات 207-230
  رویکرد توسعه مشارکتی سعی دارد خلا عظیم مشارکت عمومی در فرایند توسعه محلی را پر کند؛ درواقع مشارکت افراد در توسعه به خودی خود یک هدف تلقی می شود. با توجه به اینکه استان ایلام به عنوان یکی از مناطق محروم کشور نیازمند مشارکت واقعی مردم در توسعه است، این مقاله با هدف شناخت و تحلیل اعتماد اجتماعی موثر بر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق نیز کمی و نوع آن، توصیفی- تحلیلی است؛ جامعه آماری آن هم شامل جمعیت 15 سال به بالای استان ایلام می باشد که 439 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اعتبار تحقیق، صوری و پایایی آن بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (کل) برابر با 788/0 است. داده های تحقیق با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین) و استنباطی (رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترینمیانگین را به ترتیب، شاخص های اعتماد شخصی (0638/3)، اعتماد کل (8838/2)، اعتماد نهادی (8517/2) و اعتماد تعمیم یافته (7358/2) به خود اختصاص داده اند و کمترین میانگین متعلق به شاخص رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام (2609/2) بوده است. نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نیز نشان داد که دو شاخص اعتماد شخصی و اعتماد نهادی به ترتیب با میزان بتای 245/0 و 192/0 بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته، یعنی رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام داشته اند و رابطه آنها معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، رویه ای شدن، مشارکت، توسعه منطقه ای، ایلام
 • بهزاد علیزاده*، سبحان علی اکبری صفحات 231-255
  بهبود عملکرد یکی از مهمترین اهداف هر سازمان به شمار می رود. سیستم کنترل کیفیت شش سیگما متدولوژی بهبود مستمر کیفیت است که با کاهش تغییرات ذاتی فرایند انجام می شود. از تکنیک های بهبود فرایند که در پنج دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته، شش سیگما به عنوان موثرترین تکنیک بهبود کیفیت مطرح شده است. این تکنیک باعث بهبود عملکرد و افزایش میزان رضایت مشتری می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد شرکت نفت چشمه خوش دهلران صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت چشمه خوش دهلران به تعداد 400 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 196 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود که برای بررسی روایی آن از نظر خبرگان و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (832/0) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد شرکت نفت چشمه خوش دهلران تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، شش سیگما، عملکرد، سازمان، شرکت نفت چشمه خوش دهلران
|
 • Esmaeil Zarghami, Hosin Bagheri * Pages 7-19
  The environment could be affected by suitable social activities. The attempt of this research is to identify the effective variables on sociability in housing.  The results of the research showed that the final set of variables grouped into 5 categories: physical, spiritual, contextual, activity and personal factors. Physical factors consisted of functional distance, functional centrality, flexibility and adaptability, functional propinquity. Spiritual factors were experience and place. Contextual factors consisted.of neighborhood, services and safety. Activity factors were life style, time and process. Personal factors consisted of privacy and interaction, age, gender, and education. Activity factors were the least important one. The physical factors of housing have a significant role in increasing sociability. Functional distance describes how likely people will come into contact with each other. Propinquity, the increased likelihood of developing a relationship with someone due to closeness in proximity, is influenced by not only physical distance but functional distance as well. The analysis of the results of the research proved the theory that environment affects the behavior. This would provide a wealth of data that could be used for future research.
  Keywords: Sociability, Housing, houses having yard, houses without yard, Physical variables, Ilam
 • Zahra Esmaeilbaigi, Ali Moradi * Pages 20-43
  The present study seeks to investigate the relationship between physical capital and social acceptance among students of Islamic Azad University, Ilam, in 1396. The theoretical framework of the research is based on the theory of "Gaffman", "Bourdieu", "Giddens" and the exchange school. The method of this research is a stratified random sampling method, and the sample size was chosen based on the Cochran formula (352 people). In this study, a researcher-made physical capital questionnaire and Marlow and Crown social acceptance standard questionnaire were used with Cronbach's alpha of 84% and 68% respectively. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson & Spearman's correlation coefficients, T-test, ANOVA and Mann-Whitney test. Inferential findings show that there is a positive and significant relationship between the components of fitness index, cosmetic surgery, and attitude toward fashion, field of study, marital status, educational level, social class, job status and social acceptance rate. But there is no meaningful relationship between body composition, diet, age and gender with social acceptance.
  Keywords: physical capital, Social Acceptance, makeup, Students
 • Soheila Naseri *, Sepideh Hazrati, Ameneh Mirzaei Pages 44-69
  Participation is one of the pillars of development, especially sustainable development, and there are few local, national and international planning within which there is no social participation and social motivation. In this regard, the present study aims at investigating and studying the domains of student participation in community and social activities (high school students in Ilam). The statistical population of this research is 1524 and the sample consists of 256 boy and girl high school students and pre-university students and the son of the city of Ilam. SPSS software was used to analyze the data. The results show that social trust variables, age, social cohesion, power structure in the family (counseling axis), satisfaction rate have 23%, ability to explain changes in dependent variable of participation in group and social activities.
  Keywords: group participation, Social participation, Social trust, Social cohesion, Students, Satisfaction
 • Shahnaz Sedaghat Zadegan, Bahram Panjsetooni, Malek Malekshahi * Pages 70-101
  This research is aimed to consider the relationship between social trust and individual dispute among Ilam city’s youth. The population includes all youth of Ilam city (49908 boys and girls) among which according to Cochran's sample size formula, 382 people was selected as a statistical sample using random sampling method. The method type is survey and the technique of information collecting, in addition to the statistic and documented data, is using questionnaire with 81 % Coronbakh alpha. The results showed that social trust from the viewpoint of Ilam city’s youth is 3.46 indicating that the amount of social trust is higher than average range. In addition, in this research, the amount of dispute and contention in Ilam city’s youth in terms of education and gender (male and female) has showed significant difference. But no relation was obsereved between age, marital status, and type of urban residential area and dispute and contention. Therefore, the results of finding’s analysis showed that there is a significant relationship between social trust and individual dispute with the amount of  0.315 and significance of (0.003). In this sense, with the decrease/increase in the amount of social trust to institutions, the amount of individual  dispute and contention increases/decreases.
  Keywords: individual trust, Institutional Trust, dispute, contention, Ilam youths
 • Seid Mehdi Veiseh, Heidar Abbaspour *, Sedighe Koochi Pages 102-129
  One of the crucial factors influencing employees’ self-efficacy is the leadership style of the organization. Therefore, the present study aims to investigate the effect of the original leadership features through organizational culture on the self-efficacy of staff at Ilam University. This research is a survey-based study and is considered as an extension of application. The statistical population is all employees of Ilam University, which according to the Cochran formula was selected as sample of 200 people. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the experts and the reliability of all variables was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, structural equation modeling and confirmatory factor analysis have been used. The results of the research hypothesis show that genuine leadership was influenced by employees' self-efficacy both directly and through organizational culture. Genuine leaders, through positive social exchanges with their employees, may make employees more interested and more passionate. The noble leaders raise their self-efficacy through self-awareness, being honest with employees, making decisions based on internal ethical standards, and being able to provide realistic analyses. In sum, it can be concluded that university administrators can use this leadership style to increase the efficiency of their employees in the organization.
  Keywords: Genuine leadership, Organizational Culture, Efficacy, structural equation modeling
 • Pakzad Azadkhani *, Zahra Abdullahipur Pages 130-153
  Tourism is a part of economy of the country that is mostly related to the entrepreneurial activities. The present study aims at investigating the role of entrepreneurial activities in tourism development in Ilam City. The method of the current study is a descriptive-correlation design. The statistical population of the current study includes the managers and experts working in labor and social welfare organization, cultural heritage organization, handicrafts and tourism, governorate office, technical and vocational education center of province and the Association of Entrepreneurs of Ilam Province, of which 195 people were selected by stratified random method. The data collection measure is a questionnaire whose validity has been confirmed by confirmatory factor analysis and its reliability is calculated to be 0.91 using Cronbach’s Alpha coefficient. The data analysis was performed using confirmatory factor analysis and multiple regression in SPSS software. The results from testing the hypotheses of the study show that there is a relationship between the variables of innovativeness, risk-taking, autonomy, aggressive competition and tourism development in Ilam City. There is a multiple correlation coefficient of (MR=0/68) between predicting variables and tourism development in Ilam City. Therefore, there is a positive and significant relationship between entrepreneurial activities and the tourism development in Ilam City.
  Keywords: Entrepreneurial activities, Entrepreneurship, Tourism Development, Ilam City
 • Seyed Amirmohammad Alavizade *, Farshid Olfati Pages 155-180
  Nomadic society is an active population in Iran that has been taken into account by the policy makers and planners over the recent decades due to their crucial role in production of the raw materials and border protection. Nevertheless, in recent years, due to the increased various problems, the nomadic population has considerably decreased. Therefore, analysis of their social problems such as social capital is one of the most important measures that can be dealt with by researchers in order to find proper solutions for their problems. To this end, the present study aimed to investigate the status of social capital and its effective factors in nomadic population focusing on nomadic population of Chardavol Township in Ilam province, Iran. Due to the paucity of the accurate information on the number of nomadic households in Chardavol, 120 households were considered as statistical sample. SPSS software was used to analyze the collected data. The results showed that the average of the three main indicators of social capital (participation, trust and integrity) among the nomadic population of Chardavol was 3.74, 3.73 and 3.81, respectively regarding the confidence level of 99% which was higher than the baseline average (3) and higher than average. Results revealed that the average social capital was 3.76 which was higher than the baseline average at confidence level of 99%. The results of analysis of factors affecting the social capital of the nomadic population showed that there was a significant relationship between three variables such as access to essential facilities, access to services and distance to essential centers and social capital among the understudied variables, whose correlation coefficients were 0.287, 0.481 and -0.398 respectively.
  Keywords: sustainable development, Social Capital, Nomadic Population, Chardavol
 • Zahra Taheri *, Marzieh Mehrabani, Maryam Ghasemipour Pages 181-206
  Delaying the age of marriage and its obstacles are popular phenomena in the contemporary world in both developed and underdeveloped countries. Although the cause is common around the world, the specific causes can be asked and used for any prevailing culture and geographic area. In Iran, according to a specific cultural setting, the cause of this phenomenon is also different. This study is aimed to assess the sociological barriers to marriage among 374 students from Ilam University in 2016. Sampling was a stratified type and SPSS software has been used to test hypotheses and analyze data.
  The findings of this study are as follows: in comparison with the mean scores achieved among the factors affecting the marriage barriers (economic, social, cultural, and institutional neglect factors) (1) cultural factor (3.16%), (2) economic factors (12.3%), (3) institutional neglect (2.74%) and (4) social factors (2.31%) have the highest to lowest mean scores in the sample, respectively.
  By comparing the mean scores of various items for variable 1, cultural barriers of marriage, counting flaw in the orientation sessions before marriage (3.88%) and counting the flaw for marriage design by girls' family (2.39%); for variable 2, economic factors, the high cost of living (4.42%) and the gap between families (2.44%) are the highest and lowest scores, respectively. For variable 3, institutional neglect, lack of required loans to young couples (3.61%) and lack of support for simple marriages (2.08%) are the highest and lowest scores, respectively and for variable 4, social factors, barriers to marriage, determining heavy dowry (2.96%) and married after graduation (2.16%) are the highest and lowest scores, respectively.
  Keywords: Family, Marriage, Delaying Marriage, spouse, Marriage Patterns
 • Syed Rahim Mousavi *, Karim Doosti Pages 207-230
  The participatory development approach seeks to fill the gulf of public participation in the process of local development, and the participation of individuals in development is considered as an end in itself. Hence, considering that Ilam province, as one of the deprived areas of the country, needs real participation of people in development, the main objective of this paper is to analyze the social trust that affects the participation of people in the development of Ilam region. In this research, using quantitative method and descriptive-analytical type with the population of people older than15 years, a sample of 439 people, was selected by multi-stage cluster sampling. The validity of questionnaire was formal, and its reliability was based on the Cronbach's alpha coefficient (total) of 0/778. Data were analyzed using descriptive statistics (mean) and inferential statistics (linear regression). Accordingly, the highest average rates were: personal trust variables (3/0638), total trust (2/888), institutional trust (2/8517), generalized trust (2/7358) and the lowest one was related to the participation of people in the development of the Ilam region (2/2609). The results of the regression analysis of the research variables also show that the two variables of personal trust and institutional trust with a beta of 0/245 and 0/192 have the most effect on the dependent variable, i.e., the stage of public participation in the development of Ilam region, and their impact is significant but the impact of the variance of generalized trust is not so.
  Keywords: Social trust, Proceduring, participation, Regional Development, Ilam
 • Behzad Alizadeh *, Sobhan Aliakbari Pages 231-255
  Performance improvement is one of the most important goals of any organization. The Six Sigma Quality Control System is a continuous quality improvement methodology that is performed by reducing the inherent changes of the process. 6 Sigma has been considered as the most effective technique for improving quality using process improvement techniques that have been used in the last five decades. Six Sigma will improve performance and increase customer satisfaction. The purpose of this study was to investigate the effect of six sigma quality control system on the performance of Cheshmeh Khosh Dehloran oil company. This research is applied in terms of the purpose and in terms of the method is a descriptive-correlative one. The statistical population of this study is the total number of 400 managers, supervisors and experts of Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Company. The sample size was calculated using the Cochran formula, as 196 people. The data gathering tool in this research is a questionnaire. The questionnaires were used to assess the validity of the questionnaires and to assess their reliability, the Cronbach's alpha coefficient was 0.832. Structural equation modeling was used to analyze the collected data using Amus software. The results of this study showed that the Six Sigma Quality Control System has a significant effect on the performance of Cheshmeh Khosh Dehloran Oil Compan.
  Keywords: Quality Control, 6 sigma, organization, performance, Cheshmeh Khosh Dehloran