فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 512 (هفته چهارم اسفند 1397)
 • پیاپی 512 (هفته چهارم اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • میترا جبل عاملی، ریحانک طلاکوب، شیما شلیل احمدی * صفحات 1648-1654
  مقدمه
  از جمله عوارض شایعی که به دنبال بیهوشی با اینتوباسیون رخ می هد، شامل گلودرد بعد از عمل، سرفه ی بعد از خارج کردن لوله ی تراشه و خشونت صدا می باشد. امروزه، استفاده از دگزامتازون قبل از عمل بسیار در کنترل این عوارض موثر است. بنابراین، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی تاثیر پیش گیرانه ی دو مسیر متفاوت دگزامتازون (داخل کاف و وریدی) بر گلودرد و سرفه ی بعد از عمل جراحی بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، تعداد 96 بیمار که تحت اینتوباسیون با بیهوشی عمومی قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول 4 میلی گرم دگزامتازون داخل کاف، گروه دوم 4 میلی گرم دگزامتازون وریدی و گروه سوم (شاهد) دارونما دریافت کردند. فراوانی سرفه و شدت درد گلو بعد از خروج لوله ی تراشه در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بین سه گروه اختلاف معنی داری بر اساس متغیرهای همودینامیک وجود نداشت (05/0 < P)، اما میزان بروز سرفه به ترتیب در گروه داخل کاف، وریدی و شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (01/0 > P). همچنین، میانگین شدت گلودرد در ریکاوری و 1 ساعت بعد از عمل در گروه داخل کاف، وریدی و شاهد به ترتیب به صورت معنی داری کمتر بود (01/0 > P)، اما اختلافی بین آن ها بر اساس شدت گلودرد در 24 ساعت بعد از عمل وجود نداشت (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  استفاده از دو روش دگزامتازون داخل وریدی و داخل کاف قبل از عمل باعث کاهش بروز سرفه و شدت گلودرد بعد از عمل در بیماران می شود.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، داخل وریدی، سرفه، گلودرد
 • سید روح الله نجاری، حبیب شارعی نیا، سید جواد مجتبوی، محمد مجلی * صفحات 1655-1661
  مقدمه
  عمل جراحی ترمیم فتق مغبنی (Inguinal hernia) دارای عوارضی نظیر تهوع و استفراغ بعد از عمل است. با توجه به عوارض ناخوشایند استفاده از داروهای ضد تهوع و استفراغ و طولانی شدن مدت بستری بیماران، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر طب فشاری روی نقاط نیگوآن و ژونگوآن بر شدت تهوع بیماران پس از انجام عمل جراحی فتق مغبنی بود.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو سوکور بود که بر روی 60 بیمار بعد از جراحی ترمیم فتق مغبنی در دو گروه انجام شد. بعد از اتمام عمل جراحی و هوشیاری کامل بیمار، به طور جداگانه در هر یک از گروه ها، بر روی نقاط PC6 و REN 12 به مدت 5 دقیقه فشار مناسب اعمال و در زمان های 2، 4 و 6 ساعت پس از اعمال طب فشاری، بار دیگر در نقاط پیش گفته تکرار گردید. دو ساعت بعد از هر بار اعمال طب فشاری، شدت تهوع با استفاده از مقیاس آنالوگ دیداری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 و با استفاده از آزمون های Independent t، 2χ و Fisher’s exact تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نمرات برای گروه PC6 در حالت های بدون تهوع (63/0 ± 17/16)، خفیف (49/0 ± 83/8)، متوسط (23/0 ± 97/2)، شدید (11/0 ± 50/0) و بسیار شدید (00/0 ± 00/0) و برای گروه REN12 به ترتیب 80/0 ± 7/18، 64/0 ± 53/14، 42/0 ± 67/6، 37/0 ± 47/2 و 47/0 ± 50/0 بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع، استفاده از طب فشاری به ویژه بر روی نقطه ی PC6 باعث کاهش شدت تهوع بیماران پس از انجام عمل جراحی فتق مغبنی می شود و نسبت به نقطه ی REN12 نتایج بهتری دارد.
  کلیدواژگان: طب فشاری، تهوع، فتق مغبنی
 • مجتبی حمایت خواه، وحید رحمانیان *، کرامت الله رحمانیان، علی اکبر حقدوست صفحات 1662-1669
  مقدمه
  برآورد جمعیت های پنهان با روش های مستقیم دشوار است. این مطالعه، با هدف برآورد اندازه ی جمعیت گروه های پرخطر Human immunodeficiency virus/Acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) در مردان با استفاده از روش بسط شبکه ای در جنوب ایران انجام شد.
  روش ها
  تعداد 500 مرد 45-18 ساله وارد مطالعه شدند. هشت گروه جمعیتی شامل مصرف کننده ی تریاک، مواد مخدر غیر معمول، اکستازی، مشروبات الکلی، معتادان تزریقی، مردان دارای رابطه ی جنسی خارج از ازدواج، رابطه ی جنسی با زنان تن فروش و رابطه ی جنسی با مردان دیگر تعریف شد. از افراد سوال شد «آیا در شبکه ی اجتماعی خود از گروه های جمعیتی پیش گفته کسی را می شناسند (روش احتمالی)؟» و اگر پاسخ مثبت است، «چند نفر را می شناسند (روش فراوانی)؟».
  یافته ها
  برآوردها در روش فراوانی بالاتر از روش احتمالی بود. بر اساس روش فراوانی، 38/4 درصد (17/6-58/2 :Confidence interval یا CI 95 درصد) از مردان در یک سال گذشته از مشروبات الکلی استفاده کرده بودند. 16/2 درصد (43/3-88/0 :CI 95 درصد) رابطه ی جنسی خارج از ازدواج، 94/1 درصد (14/3-73/0 :CI 95 درصد) مصرف کننده ی تریاک، 88/1 درصد (07/3-68/0 :CI 95 درصد) مصرف کننده ی مواد مخدر غیر معمول، 64/1 درصد (75/2-52/0 :CI 95 درصد) رابطه ی جنسی با زنان تن فروش، 48/0 درصد (08/1-12/0 :CI 95 درصد) مصرف کننده ی ترکیبات اکستازی، 34/0 (85/0-17/0 :CI 95 درصد) رابطه ی جنسی با مردان دیگر و 26/0 (70/0-18/0 :CI 95 درصد) مصرف کننده ی مواد مخدر تزریقی بودند.
  نتیجه گیری
  اندازه ی جمعیت مردان مصرف کننده ی مشروبات الکلی و مردان دارای روابط جنسی خارج از ازدواج، نسبت به سایر گروه های پرخطر بالاتر بود. تدوین برنامه های اختصاصی پیش گیری برای کنترل انتقال HIV بر اساس فراوانی گروه های پرخطر در هر منطقه مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: ایدز، جمعیت پرخطر، مردان
 • سید پژمان مدنی، علی قیصری*، کوروش منصوری، طناز احدی، سیده زهرا امامی رضوی صفحات 1670-1674
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه، معرفی تکنیکی جدید و غیر تهاجمی در مطالعه ی اعصاب حسی بین انگشتی پا (Digital nerves) جهت تشخیص زودرس نوروپاتی های اندام تحتانی و ارایه ی مقادیر طبیعی آمپلی تود و سرعت هدایت حسی این اعصاب بود.
  روش ها
  در این مطالعه، جهت بررسی آنتی درومیک اعصاب Digital انگشتان اول، دوم و سوم پا از Ring electrode استفاده شد که الکترود E1 در بند پروگزیمال و الکترود E2 به فاصله ی 1 سانتی متر دیستال به E1 بر همان انگشت قرار داده شد. استیمولاتور در فاصله ی 10 سانتی متر پروگزیمال به الکترود E1 قرار داده شد. مقادیر طبیعی آمپلی تود، Distal sensory latency (DSL) و میزان سرعت هدایت حسی با فاصله ی اطمینان (Confidence interval یا CI) 95 درصد گزارش شدند.
  یافته ها
  تعداد 23 داوطلب با میانگین سنی 2/8 ± 3/47 سال وارد این مطالعه شدند. مقدار آمپلی تود طبیعی در عصب بین انگشتی اول 5/7-2/5 میکروولت، در عصب بین انگشتی دوم 9/8-0/6 میکروولت و در عصب بین انگشتی سوم 1/10-9/6 میکروولت بود. با افزایش سن، کاهش معنی دار آمپلی تود در انگشت اول مشاهده شد (03/0 = P، 48/0- = r)، اما ارتباط معنی داری بین آمپلی تود و شاخص توده ی بدنی پیدا نشد (41/0 = P، 23/0 = r).
  نتیجه گیری
  انجام این تکنیک جدید به علت غیر تهاجمی بودن و امکان ثبت امواج با آمپلی تود مناسب، می تواند در تشخیص مراحل ابتدایی نوروپاتی های اندام تحتانی، به ویژه زمانی که هنوز سایر روش های معمول الکترودیاگنوزیس قادر به تشخیص نیستند، مفید باشد.
  کلیدواژگان: الکترودیاگنوزیس، هدایت عصبی، پلی نوروپاتی، نوروپاتی دیابتی
 • مژده خدابخش، فاطمه رودی، زهره فیض آبادی * صفحات 1675-1683
  مقدمه
  خونریزی زیاد رحمی در زمان قاعدگی که در طب سنتی ایرانی تحت عنوان «افراط طمث» نامیده می شود. یکی از شایع ترین علل مراجعه زنان به مراکز درمانی می‏باشد. مطالعه ی حاضر، با هدف ارایه ی دستور های تغذیه ای توصیه شده در منابع طب ایرانی که اثرات کاهنده ی خونریزی آن ها در طب رایج نیز اثبات شده است، طراجی و اجرا گردید.
  روش ها
  در مرحله ی اول این مطالعه، منابع طب سنتی ایرانی و در مرحله ی دوم، پایگاه های الکترونیک مانند Pubmed، Scopus و Magiran با واژگان کلیدی «Menoragia»، «Hypermenorrhea»، «افراط طمث»، «خونریزی زیاد رحمی»، «تغذیه» و «مکمل های غذایی» مورد بررسی قرار گرفتند. پس از فیش برداری از این منابع، شباهت ها و تفاوت ها استخراج و طبقه بندی شدند و داده های حاصل مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از دیدگاه طب سنتی ایرانی، خوراکی هایی مانند زرده ی تخم مرغ، عدس، عصاره ی گوشت، انار، به و سماق برای کاهش خونریزی در بیماران مبتلا به خونریزی زیاد قاعدگی تجویز می شوند و مطالعات جدید اثرات ضد التهاب، آنتی اکسیدانی، خون سازی و ضد فیبرینولیتیک تعدادی از این غذاها را اثبات کرده است.
  نتیجه گیری
  تدوین برنامه ی غذایی مناسب برای بیماران مبتلا به خونریزی زیاد قاعدگی در کنار درمان های رایج، می تواند به ارتقای سلامتی زنان کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: هیپرمنوره، منوراژی، رژیم غذایی، مکمل ها، طب سنتی ایرانی
|
 • Mitra Jabalameli, Reyhanak Talakoub, Shima Shalil Ahmadi * Pages 1648-1654
  Background
  Of the most common complications occur after anesthesia with intubation is postoperative sore throat, coughing after extubation, and hoarseness. Today, the use of dexamethasone before surgery is effective in controlling these complications. Therefore, the purpose of this study was to compare the prophylactic effect of two different methods of administration of dexamethasone (intracuff and intrsvenous) on sore throat and cough after surgery.
  Methods
  In this clinical trial study, 96 patients undergoing general anesthesia and intubation were randomly assigned into three groups. The first group received 4 mg intravenous dexamethasone, the second group received 4 mg intracuff dexamethasone, and the third group received placebo. The frequency of cough and the severity of a sore throat were evaluated in three groups.
  Findings
  There was no significant difference between the three groups based on hemodynamic variables (P > 0.05), but the cough rate in the first and second groups was significantly lower than the control group (P < 0.01). Moreover, the mean of the severity of sore throat in recovery and 1 hour after surgery in the first and second groups were significantly lower than the control group (P < 0.01). However, there was no difference between the groups based on the severity of sore throat within 24 hours after surgery (P > 0.05).
  Conclusion
  Using intravenous and intracuff dexamethasone before surgery can reduce the amount of cough and the severity of sore throat in patients.
  Keywords: Dexamethasone, Intravenous injections, Cough, Pharyngitis
 • Seyyed Roohollah Najjari, Habib Shareinia, Seyyed Javad Mojtabavi, Mohammad Mojalli * Pages 1655-1661
  Background
  Surgery of inguinal hernia has complications such as postoperative nausea and vomiting. Regarding the unpleasant side effects of anti-nausea and anti-vomiting drugs, as well as prolonged hospital stay, this study aimed to evaluate the effect of acupressure PC6 and REN 12 points on nausea intensity of patients undergoing inguinal hernia surgery.
  Methods
  This was a double-blind randomized clinical trial study performed on 60 patients undergoing inguinal hernia repair in two groups of intervention. After the surgery and full patient consciousness, acupressure was applied on PC6 and REN 12 points separately in each group for 5 minutes; 2, 4, and 6 hours later, acupressure was repeated on those points. Two hours after each acupressure, severity of nausea were determined using a visual analog scale (VAS). Data were analyzed using t, chi-square, and Fisher’s tests via SPSS software.
  Findings
  In PC6 intervention group, recorded scores were as 16.17 ± 0.63, 8.83 ± 0.49, 2.97 ± 0.23, 0.50 ± 0.11, and 0.00 ± 0.00in without, mild, moderate, sever, and very sever nausea, respectively, whereas in REN12 intervention group, these scores were as 18.70 ± 0.80, 14.53 ± 0.64, 6.67 ± 0.42, 2.47 ± 0.37, and 0.50 ± 0.47, respectively.
  Conclusion
  Generally, acupressure particularly on the PC6 point reduces severity of nausea in patients after inguinal hernia surgery; these results are better compared to the REN12 point.
  Keywords: Acupressure, Nausea, Inguinal hernia
 • Mojtaba Hemayatkhah, Vahid Rahmanian *, Karamatollah Rahmanian, Aliakbar Haghdoost Pages 1662-1669
  Background
  Size estimation of hidden populations are complicate with direct methods. This study aimed to size estimate groups at high risk of human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) in men, using Network Scale Up in South of Iran.
  Methods
  500 men between 18 and 45 years old were recruited. 8 populations at high risk of HIV were defined: opium users, unknown drug users, ecstasy users, alcohol users, injection drug users (IDUs), men who have extramarital sex with females (MSF), men who have sex with female sex workers (MFSW), and men who have sex with other men (MSMs). We asked respondents whether they know anybody in their social networks of the above subpopulation (probability method), If yes, how many people do they know (frequency method).
  Findings
  Estimates derived in the frequency method were higher than the probability method. Based on the frequency method, 4.38% [95% confidence interval (CI): 2.58%-6.17%] of men used alcohol at least once in last year. 2.16% (95% CI: 0.88%-3.43%) had extramarital sex, 1.94% (95% CI: 0.73%-3.14%) were opium users, 1.88% (95% CI: 0.68%-3.07%) had experience of unknown drug consumption, 1.64% (95% CI: 0.52%-2.75%) had sex with a female sex worker, 0.48% (95% CI: 0.12%-1.08%) were ecstasy drugs user, 0.34% (95% CI: 0.17%-0.85%) had sex with other men, and 0.26% (95%CI:0.18%-0.70%) were injection drug users.
  Conclusion
  The size of the population of alcohol users and men who have extramarital sex is higher than other high-risk groups. Developing a special preventive program is needed to control HIV transmission based on the frequency of high-risk groups in each region.
  Keywords: AIDS, Populations at risk, Men
 • Seyed Pezhman Madani, Ali Gheisari *, Kourosh Mansoori, Tannaz Ahadi, Seyedeh Zahra Emami Razavi Pages 1670-1674
  Background
  The purpose of this study was to introduce a new and noninvasive technique for antidromic electrophysiological evaluation of the feet digital nerves to find normal values of amplitudes and nerve conduction velocity (NCV).
  Methods
  Ring electrodes were used to record sensory nerve action potentials from the digits one, two, and three of the foot. The E1 electrode was placed on the proximal phalanx, and the E2 electrode was located 1 cm distal to E1. The nerves were stimulated 10 cm proximal to the E1 electrode on the plantar surface. The 95% confidence intervals (CI) were used to report the normal values of the amplitudes, distal sensory latencies, and nerve conduction velocities.
  Findings
  Twenty three healthy volunteers with a mean age of 47.3 ± 8.2 years were recruited in this study. The 95% CI of the sensory amplitudes were 5.2-7.5 μV, 6.0-8.9 μV, and 6.9-10.1 μV for the first, second, and third digits, respectively. There was an inverse relationship between the age and the amplitude (r = -0.48; P = 0.03). The relationship between body mass index (BMI) and amplitude was not significant (r = 0.23; P = 0.41).
  Conclusion
  This new and noninvasive electrodiagnostic technique can be useful in early detection of distal neuropathy of the lower limbs; particularly when the routine electrodiagnostic studies may not be capable of diagnosing the subclinical neuropathy.
  Keywords: Electrodiagnosis, Neural conduction, Polyneuropathies, Diabetic neuropathies
 • Mojdeh Khodabakhsh, Fateneh Roudi, Zohreh Feyzabadi * Pages 1675-1683
  Background
  Heavy menstrual bleeding during menstruation or hypermenorrhea or menorrhagia, which is called "Efrate Tams" in Traditional Iranian Medicine, is one of the most common causes of visiting health centers by women. The present study aimed to provide nutritional guidelines recommended in the Traditional Iranian Medicine for this complaint which their effects on bleeding regulatory pathways are also proven in conventional medicine.
  Methods
  In first phase of this study, we conducted a review with a focus on the sources of Traditional Iranian Medicine; in second phase, electronic databases of PubMed, Scopus, and Magiran were studied with the key words of "Menorrhagia", "Hypermenorrhea", "Efrate Tams", "Heavy Menstrual Bleeding", "Nutrition", and “Food supplements”. Similarities and differences of our search results were extracted and classified, and the resulting data were analyzed.
  Findings
  From the perspective of Traditional Iranian Medicine, foods such as egg yolk, lentils, meat extracts, pomegranate, quinceand, and Sumac are prescribed to reduce bleeding in patients with menorrhagia, and new studies have demonstrated anti-inflammatory, anti-oxidant, hematopoietic, and anti-fibrinolytic effects of some of these foods.
  Conclusion
  Designing an appropriate diet for women with menorrhagia, along with common treatments, may help promoting health states of these patients.
  Keywords: Hypermenorrhea, Menorrhagia, Diet, Dietary supplements, Traditional medicine, Iran