فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 514 (هفته دوم فروردین 1398)
 • پیاپی 514 (هفته دوم فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید ناصرالدین مصطفوی، رسول کرمانی، زینب سلیمانی *، آرمین دخت شاه ثنایی صفحات 40-47
  مقدمه
  اسهال، از جمله شایع ترین عوامل مرگ و میر به دنبال دهیدراتاسیون در کودکان می باشد. همچنین، رابطه ی مستقیمی بین کاهش سطح روی و اسهال وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 82 کودک با علایم اسهال حاد که به کلینیک های وابسته به مراکز دانشگاهی- آموزشی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین (پایین یا بالا)، در تحقیق شرکت داده شدند. نمونه های گروه مداخله (38 مورد) تحت درمان با سولفات روی متناسب با سن قرار گرفتند و گروه دارونما به همان شکل دارونما دریافت نمود. در نهایت، داده ها بین دو گروه مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین مدت زمان بهبودی در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از گروه دارونما بود که این وضعیت در همه ی بیماران (در هر دو وضعیت اقتصادی بالا و پایین) مشاهده شد (050/0 > P). همچنین، در پیگیری 5 و 14 روزه، میزان بروز اسهال، مراجعه ی سرپایی و بستری شدن در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود (050/0 > P). در پیگیری 1 و 3 ماهه، میزان بروز اسهال مجدد و بستری شدن به علت آن در گروه مداخله، کاهش معنی داری را نسبت به گروه دارونما نشان داد (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  استفاده از سولفات روی در بیماران با سطوح اقتصادی- اجتماعی مختلف به عنوان یک داروی مکمل، بسیار موثر، ایمن و بدون عوارض جانبی جهت کاهش بروز، شدت، دوره ی بهبودی، مراجعه ی سرپایی و بستری به علت اسهال می باشد.
  کلیدواژگان: اسهال، بیماری حاد، سولفات روی، کودکان، سطح اقتصادی- اجتماعی
 • صفورا روح الامین، فرزانه احمدپور قزوینی * صفحات 48-54
  مقدمه: سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریوما، با وجود سودمندی های زیاد، منجر به کاهش ذخیره ی تخمدان می شود که تاکنون چندین روش جهت کاهش این مشکل ارایه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تزریق وازوپرسین در سیستکتومی لاپاراسکوپیک بر ذخیره ی تخمدانی بیماران مبتلا به کیست اندومتریومای یک طرفه انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 66 زن مبتلا به اندومتریومای یک طرفه، به دو گروه 33 نفره تقسیم شدند و تحت عمل جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفتند. در گروه مداخله طی انجام جراحی وازوپرسین تزریق گردید و در گروه شاهد دارویی تزریق نشد. سطح هورمون Anti-Mullerian (Anti-Mullerian hormone یا AMH) قبل و شش ماه پس از جراحی و همچنین، سطح هموگلوبین قبل و 6 ساعت پس از جراحی اندازه گیری و مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سطح AMH قبل و پس از مداخله در گروه تحت تزریق وازوپرسین به ترتیب 46/2 ± 43/3 و 50/1 ± 67/2 نانوگرم در میلی لیتر (070/0 = P) و در گروه شاهد به ترتیب 48/2 ± 49/3 و 79/1 ± 61/1 نانوگرم در میلی لیتر (040/0 = P) گزارش گردید. بدین ترتیب، میزان کاهش سطح AMH در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود. میانگین سطح هموگلوبین قبل و بعد از درمان در گروه مداخله 12/1 ± 97/11 و 97/0 ± 29/11 گرم در دسی لیتر (690/0 = P) و در گروه شاهد 79/1 ± 50/11 و 99/1 ± 23/10 گرم در دسی لیتر به دست آمد (001/0 > P) و میزان اتلاف خون در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تزریق وازوپرسین، هدررفت خون حین جراحی سیستکتومی لاپاراسکوپیک اندومتریوما و میزان آسیب وارد آمده بر تخمدان و نیز آسیب وارده به ذخیره ی تخمدانی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اندومتریوما، ذخیره ی تخمدان، وازوپرسین
 • اردشیر طالبی، نگار حاجی اشرفی*، ابوالقاسم اسماعیلی، بهنوش محمدی جزی صفحات 55-59
  مقدمه
  سرطان تیروئید، شایع ترین سرطان اندوکرین است. روش های مختلفی برای تعیین جهش در ژن ها وجود دارد که یکی از این روش ها، Random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction (RAPD-PCR) است. این مطالعه، با هدف مقایسه ی تغییرات DNA در ژنوم بیماران هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بافت های سالم با روش RAPD-PCR انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مورد- شاهدی، 49 بیمار مبتلا به کنسر پاپیلاری و هایپرپلازی تیروئید که دارای سه نوع بافت طبیعی، هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینوم تیروئید بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس الگوی پرایمری توالی 5'-AAGAGCCCGT-3' شامل 10 جفت باز در بافت های مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی مشاهده ی باند 370 جفت باز در بافت طبیعی، هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید به ترتیب 1/6، 1/53 و 8/89 درصد بود و بین سه نوع بافت، اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0 > P). همچنین، بین بافت طبیعی با هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید و بین هایپرپلازی با کارسینومای تیروئید، اختلاف معنی داری مشاهده شد (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از RAPD-PCR، روش مناسبی برای تشخیص و افتراق سلول های طبیعی، هایپرپلازی و پاپیلاری کارسینومای تیروئید باشد، اما با توجه به محدودیت های مطالعه، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: هایپرپلازی، پاپیلاری کارسینومای تیروئید، RAPD-PCR
 • سیده مهسا عبدمنافی، محمدباقر توکلی *، علی اخوان، ایرج عابدی صفحات 60-65
  مقدمه
  ایجاد عوارض ریوی ناشی از پرتودرمانی پستان هنوز به درستی مشخص نشده است. این عوارض، می تواند به طور موقت یا دایم به ریه آسیب وارد کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات پارامترهای حجمی ریوی (Lung volume parameters یا LVP) و تعیین ارتباط آن ها با متوسط دز دریافتی و حجمی که 20 گری دریافت می کند (V20)، در لوب های فوقانی و تحتانی و کل ریه بود.
  روش ها
  23 بیمار مبتلابه سرطان پستان که تحت پرتودرمانی موضعی قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. جهت بررسی صحت دز دریافتی حاصل از محاسبات سیستم طراحی درمان (Treatment planning system یا TPS)، از شش عدد Thermoluminescence dosimeter (TLD) که به طور یکنواخت داخل فانتوم قفسه ی سینه توزیع شدند، استفاده گردید. برای بررسی تغییرات LVP، روش Body plethysmography طی سه مرحله انجام شد.
  یافته ها
  تغییرات LVP 3 ماه بعد از درمان، روند کاهشی و 6 ماه بعد از درمان بهبود جزئی نشان دادند و متوسط درصد کاهش آن ها 3 ماه بعد از درمان به ازای هر گری افزایش متوسط دز دریافتی ریه، 64/0 درصد و به ازای هر درصد افزایش V20، 34/0 درصد به دست آمد. ارتباط معنی داری بین سن و مثبت یا منفی بودن گیرنده های هورمونی با تغییرات LVP یافت نشد. کمینه و بیشینه ی درصد خطای محاسبات توزیع دز، به کمک هیستوگرام دز- حجم و مقادیر اندازه گیری شده با TLD، 8/1 و 2/4 درصد بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تغییرات LVP، 3 و 6 ماه بعد از درمان، بیمار را در معرض بیماری ریوی و کاهش برگشت ناپذیر حجم های ریوی قرار نمی دهد. همچنین، محاسبات توزیع دز سیستم طراحی درمان از دقت کافی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: آزمون های عملکردی ریوی، دز پرتودرمانی، سرطان پستان
 • محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، امیر شفا، فریبا چوپان نژاد * صفحات 66-72
  مقدمه
  امروزه از روش های مختلفی برای تعیین میزان دشواری لارنگوسکوپی استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ی عملکرد Acromioaxillosuprasternal notch index (AASI) با معیارهای آناتومی قدیمی سر و گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در کودکان انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 379 کودک که تحت عمل جراحی با اینتوباسیون و بیهوشی عمومی بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران بر اساس نمره ی Cormack-Lehane به دو گروه لارنگوسکوپی آسان (درجه های 1 و 2) و دشوار (درجه های 3 و 4) تقسیم شدند. سیستم های فاصله ی تیرومنتال، نسبت قد به فاصله ی تیرومنتال، روش Upper lip bite test (ULBT)، محیط دور گردن و AASI مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نمای لارنگوسکوپی در 48 نفر دشوار (38 مورد درجه ی 3 و 10 مورد درجه ی 4) بود. بین دو نوع لارنگوسکوپی سخت و آسان اختلاف معنی داری بر اساس فاصله ی تیرومنتال، محیط گردن، نسبت قد به تیرومنتال و AASI وجود نداشت (050/0 < P)، اما بین دو لارنگوسکوپی آسان و سخت اختلاف معنی داری بر اساس روش های ULBT و Modified Mallampati test (MMT) وجود داشت (050/0 > P). نسبت قد به تیرومنتال، AASI و محیط گردن حساسیت به ترتیب 2/31 ، 9/47 و 1/51 درصد و ویژگی به ترتیب 7/52، 6/45 و 9/48 درصد داشتند.
  نتیجه گیری
  محیط گردن و سپس ASSI بهتر از روش نسبت قد به تیرومنتال است و از طرفی، روش MMT بهتر از روش ULBT به منظور تعیین لارنگوسکوپی دشوار در کودکان است.
  کلیدواژگان: لارنگوسکوپی، کودکان، بیهوشی عمومی، اینتوباسیون
|
 • Sayed Nassereddin Mostafavi, Rasoul Kermani, Zeynab Soleymani *, Armindokht Shahsanai Pages 40-47
  Background
  Diarrhea is one of the most common causes of death in children, and there is also a direct relationship between low level of zinc and diarrhea. The purpose of this study was to evaluate the effect of zinc sulfate on acute diarrhea in children, in terms of the socioeconomic status of parents in Isfahan City, Iran.
  Methods
  In this clinical trial study, 82 children with acute diarrhea, referred to clinics affiliated to educational centers in Isfahan, entered the study according to the criteria for entering socioeconomic level (low or high). The intervention group (38 cases) received zinc sulfate according to the age group, and the placebo group was under treatment with placebo same as the other group. The data of this study were compared between the two groups.
  Findings
  The mean recovery time in the intervention group was significantly lower than placebo group (P < 0.050). Moreover, in the follow up of 5 and 14 days, the incidence of diarrhea, outpatient visits, and hospitalization in the intervention group was significantly lower than placebo group (P < 0.050). In follow up of 1 and 3 months, the incidence of diarrhea and hospitalization was significantly lower in the intervention group compared to placebo group, too (P < 0.050).
  Conclusion
  The use of zinc sulfate in patients with different socioeconomic levels is a highly effective, safe, and non-adverse drug supplement to reduce the incidence, severity, recovery period, outpatient visits, and hospitalization due to diarrhea.
  Keywords: Diarrhea, Acute disease, Zinc sulfate, Children, Socioeconomic status
 • Safoura Rouholamin, Farzaneh Ahmadpour Ghazvini * Pages 48-54
  Background
  Laparoscopic cystectomy for ovarian endometrioma, despite its high usefulness, reduces ovarian reserve; so, several methods are proposed to reduce this problem. This study was designed to evaluate the effect of vasopressin injection in laparoscopic cystectomy on ovarian reserve in patients with unilateral endometrioma.
  Methods
  In this clinical trial study, 66 women with unilateral endometrioma undergoing laparoscopic cystectomy were divided into two groups of 33. The first group received vasopressin via injection, and the second group did not received any drug via injection. Anti-Muller hormone (AMH) level before and 6 months after surgery as well as hemoglobin level before and 6 hours after surgery were measured and compared.
  Findings
  The mean AMH level before and after the intervention was 3.43 ± 2.46 and 2.67 ± 1.5 ng/ml (P = 0.070), and 3.49 ± 2.48 and 1.61 ± 1.79 ng/ml (P = 0.040) in intervention and control groups, respectively. The level of AMH reduction in vasopressin injection group was lower than control group. The mean hemoglobin level before and after treatment was 11.97 ± 1.12 and 11.29 ± 0.97 (P = 0.69) and 11.5 ± 1.79 and 10.23±1.99 g/dl (P < 0.001) in intervention and control groups, respectively, and blood loss in vasopressin injection group was lower than control group.
  Conclusion
  It seems that vasopressin injection reduce blood-loss, ovarian damage, and the damage to ovarian reserve during laparoscopic cystectomy for ovarian endometrioma.
  Keywords: Endometrium, Ovarian reserve, Vasopressins
 • Ardeshir Talebi, Negar Hajiashrafi *, Abolghasem Esmaili, Behnoosh Mohammadi Jazi Pages 55-59
  Background
  Thyroid carcinoma is the most common endocrine cancer. There are several methods for determining the mutation of genes, one of them is random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction (RAPD-PCR). This study aimed to compare DNA changes in the genome of thyroid hyperplasia, thyroid papillary carcinoma, and healthy tissues using RAPD-PCR.
  Methods
  In this case-control study, 49 patients with papillary carcinoma and thyroid hyperplasia which had normal, hyperplasia, and papillary carcinoma tissues of the thyroid gland were randomly selected. Then, the primer pattern of the sequence 5'-AAGAGCCCGT-3' containing 10 pairs base was evaluated and compared between the tissues.
  Findings
  The prevalence of 370-bp pair base band observed in normal, hyperplasia, and pylori thyroid carcinoma tissues was 6.1, 53.1, and 89.8 percent, respectively, and there was a significant difference between the three tissue types (P < 0.001). There was also a significant difference between normal tissue with hyperplasia and papillary carcinoma of the thyroid and between hyperplasia with thyroid carcinoma in this regard (P < 0.050).
  Conclusion
  It seems that using RAPD-PCR is a suitable method for the detection and differentiation of normal, hyperplasia, and papillary thyroid carcinoma cells. Bat notice to the limitation of the study, more investigation in this field is recommended.
  Keywords: Hyperplasia, Papillary carcinoma of thyroid, RAPD-PCR
 • Seyedeh Mahsa Abdemanafi, Mohammad Bagher Tavakoli *, Ali Akhavan, Iraj Abedi Pages 60-65
  Background
  The development of pulmonary complications after breast radiotherapy is still controversial. These complications might result in temporary or permanent damage to the lung. The aim of this study was to evaluate changes in the lung volume parameters (LVP) and to assess their relation with mean dose and the percentage of the lung receiving 20 Gy (V20) in the upper and lower lobes of the lung.
  Methods
  Twenty three patients with breast cancer who underwent locoregional radiotherapy were selected. Six thermoluminescence dosimeters (TLDs) were distributed uniformly throughout the chest phantom to assess the accuracy of lung dose was calculated using treatment planning system (TPS). Body plethysmography was performed before, and 3 and 6 months after radiotherapy.
  Findings
  Changes in LVP showed a decrease 3 months, and a slight improvement 6 months after radiotherapy. The mean percentage decrease in LVP was 0.64% and 0.34%for each Gy increase in mean lung dose (MLD) and for each percentage increase of V20, respectively. There was no significant correlation between changes in LVP with respect to age and concurrent hormonal therapy. The minimum and maximum calculation errors of the TPS were 1.8% and 4.2%, respectively.
  Conclusion
  This study showed that changes in LVP, 3 and 6 months after radiotherapy did not cause pulmonary disease, and the TPS dose distribution was reasonably accurate.
  Keywords: Respiratory function tests, Radiotherapy dosage, Breast cancer
 • Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand, Amir Shafa, Fariba Choopannejad * Pages 66-72
  Background
  Nowadays, various methods are used to determine the difficulty of laryngoscopy. In this study, we aimed to compare the performance of the acromioaxillosuprasternal notch index (AASI) with the old anatomical criteria of the head and neck in predicting difficult laryngoscopy in pediatrics surgical procedures requiring tracheal intubation under general anesthesia.
  Methods
  In this cross-sectional study, 379 children undergoing general anesthesia and intubation were divided into two groups based on easy (grades 1 and 2) and difficult (grades 3 and 4) laryngoscopy based on the score of Cormack-Lehane. The systems of thyromental distance, the ratio of height-to-thyromental distance (RHTMD), Upper lip bite test (ULBT), the circumference of the neck, and AASI were assessed and compared in predicting the difficulty of laryngoscopy.
  Findings
  The laryngoscopic view was difficult in 48 patients (38 with grade 3 and 10 with grade 4). There was no significant difference between the two types of difficult and easy laryngoscopy based on thyromental distance, neck circumference, RHTMD, and AASI methods (P > 0.050); but there was a significant difference between two easy and difficult laryngoscopies based on ULBT and MMT methods (P < 0.050). The sensitivity of RHTMD, AASI, and neck circumference was 31.2, 47.9, and 51.1 percent, respectively, and specificity of them was 52.7, 45.6, and 48.9 percent, respectively.
  Conclusion
  The neck circumference and then ASSI method is better than the RHTMD method, and the MMT method is better than the ULBT method in order to determine difficult laryngoscopy in children.
  Keywords: Laryngoscopy, Pediatrics, Anesthesia, general, Intubation