فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 517 (هفته اول اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 517 (هفته اول اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/04
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمدرضا حاجی نژاد، علیرضا سام زاده کرمانی* صفحات 138-144
  مقدمه
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر تجویز داخل صفاقی نانوترکیب پلی آنیلین/منیزیم اکسید بر هیستوپاتولوژی بافت های کبد و کلیه ی موش های صحرایی انجام شد.
  روش ها
  28 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد سالم روزانه 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی دریافت کرد و به گروه های تیمار، محلول های حاوی 1، 2 و 4 میلی گرم/میلی لیتر از نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide برای چهار هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس، از موش ها خون گیری و میزان آنزیم های کبدی Aspartate aminotransferase (AST) و Alanine aminotransferase (ALT) به عنوان شاخص کارکرد کبد و میزان Blood urea nitrogen (BUN) وکراتینین به عنوان شاخص کارکرد کلیه سنجش شد. پس از آسان کشی موش ها، نمونه های بافت کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک و نمونه های بافت کلیه برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک برداشت شد.
  یافته ها
  در گروه تیمار شده با دز 4 میلی گرم نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide، افزایش معنی داری در آنزیم های ALT و AST در مقایسه با گروه شاهد سالم مشاهده گردید (05/0 > P)، اما میزان BUN وکراتینین اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0 < P). در بررسی های بافت شناسی در سیتوپلاسم سلول های گروه تیمار شده با دز بالای نانوکامپوزیت Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide تجمع چربی خفیف مشاهده شد. در بررسی بافت های کلیه، تورم خفیف توبول پروگزیمال مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نانوترکیب Polyaniline-grafted starch/Magnesium oxide دارای اثر سمیت کبدی و کلیوی است و بنابراین توصیه می شود مصرف این ترکیبات در فراورده های غذایی و لوازم پزشکی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: موش صحرایی، منیزیم اکسید، نانوکامپوزیت، کلیه، کبد
 • بهناز خیری، رضا میرمهدی، شهلا آکوچکیان*، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین صفحات 145-153
   
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی روش های درمان متمرکز بر هیجان (Emotion-Focused Therapy یا EFT) و رفتار درمانی دیالکتیک (Dialectical behavior therapy یا DBT) بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) بود.
  روش ها
  به منظور انتخاب شرکت کنندگان، از بین افرادی که در سال 1397 به کلینیک ها و مراکز مشاوره ی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، 30 بیمار مبتلا به OCD با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه EFT (10 نفر)، DBT (10 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. درمان های مداخله ای هر کدام طی 8 جلسه ی هفتگی انجام شد و گروه شاهد درمان خاصی را طی این دوره ی زمانی دریافت نکرد. برای سنجش شدت علایم وسواس، پرسش نامه ی استاندارد شدت نشانه های وسواس Yale-brown (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale یا Y-BOCS) در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اثربخشی روش های EFT و DBT بر کاهش علایم وسواس بیماران در نمرات پس آزمون معنی دار بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده، به طور بالقوه اثرات کاربردی مهمی برای متخصصان و درمانگران جهت توجه به اثربخشی روش های EFT و DBT بر کاهش علایم وسواس بیماران زن مبتلا به OCD دارد.
  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، رفتار درمانی دیالکتیک، اختلال وسواس فکری- عملی
 • پروین کاویانی، اکبر عبدی سرای، جمشید خورسندی، داریوش شهبازی گهرویی* صفحات 154-160
   
  مقدمه
  دزیمترهای ترمولومینسانس از پرکاربردترین دزیمترهای غیر فعال درون تنی محسوب می شوند. نانوفسفرها، در مقایسه با مواد استاندارد موجود، خواص دزیمتری مناسب تری دارند. هدف از انجام این مطالعه، سنتز و تعیین پارامترهای سینتیکی نانوفسفری معادل با بافت انسان برای کاربردهای پزشکی بود.
  روش ها
  پس از سنتز نانوفسفر Nanocrystalline lithium triborate (LiB3O5)، ساختار و ابعاد آن با استفاده از واکاوی الگوی پراش پرتوی ایکس (X-ray diffraction یا XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope یا SEM) بررسی شد. ناخالصی هایی با درصد وزنی مختلف (5/0، 1 و 2) به نانوفسفر اضافه گردید تا مناسب ترین ترکیب به عنوان دزیمتر قابل استفاده در پزشکی انتخاب گردد. پارامترهای سینتیک قله ی منحنی درخشندگی به چهار روش محاسبه و نتایج حاصل از این روش ها با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  واکاوی SEM و XRD مشخص نمود که ابعاد ذرات LiB3O5:Al کمتر از 100 نانومتر و با خلوص به نسبت بالایی است. با پرتودهی و خوانش نمونه ها، بهترین موقعیت و بیشترین شدت پیک منحنی درخشندگی با اضافه نمودن دو درصد وزنی ناخالصی آلومینیوم، در پیک دمایی 183 درجه ی سانتی گراد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از روش های مختلف مورد مطالعه، هم خوانی خوبی نداشتند. مقدار میانگین انرژی فعال سازی محاسبه شده، 2433/1 الکترون ولت بود که تراز انرژی مناسبی برای خوانشگر دزیمتر می باشد. با مقایسه ی مقادیر تجربی و محاسباتی، صحت روش های محاسباتی تایید گردید.
  کلیدواژگان: فسفر، نانوپارتیکل ها، دوزیمتر ترمولومی نسانس، تری بورات لیتیم
 • مریم . نادری لردجانی، پرستو گلشیری*، رضا نوبخت صفحات 161-168
  مقدمه
  عزت نفس یک عامل روانی مهم در تعیین کیفیت زندگی می باشد. مطالعات کمی در مورد ارتباط عزت نفس و سلامت روان به ویژه در کودکان و نوجوانان در ایران صورت گرفته بود. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط عزت نفس و سلامت روان در نوجوانان انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه ی مقطعی با نمونه گیری چند مرحله ای، 172 نوجوان رده ی سنی 15-13 سال وارد مطالعه شدند. با استفاده از پرسش نامه ی عزت نفس Coopersmith و پرسش نامه ی سلامت روان General health questionnaire (GHQ)، اطلاعات مربوط به هر دانش آموز جمع آوری شد. واکاوی آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره ی کل عزت نفس نوجوانان 9/14 ± 5/68 از 100 و میانگین نمره ی کل اختلال در سلامت روان نوجوانان 9/11 ± 9/17 از 84 بود. بین نمره ی کل عزت نفس و نمره ی کل اختلال در سلامت روان نوجوانان، رابطه ی معنی دار معکوسی وجود داشت (627/0- = r، 001/0 > P).
  نتیجه گیری
  به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که بین عزت نفس با سلامت روان در نوجوانان ارتباط وجود دارد و هر اندازه فرد از عزت نفس بالاتری برخوردار باشد، سلامت روان بیشتری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: عزت نفس، سلامت روان، نوجوان
 • عظیم هنرمند، مجتبی تقئی*، احمد یراقی، محمدرضا صفوی صفحات 169-175
   
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی پیش بینی لوله گذاری مشکل از طریق شش شاخص ارتفاع تیرومنتال (Thyromental height یا TMH)، Acromio-axillo-suprasternal notch index (AASI)، آزمون تغییر یافته ی Mallampati (Modified Mallampati test یا MMT)، آزمون گاز گرفتن لب فوقانی (Upper lip bite test یا ULBT)، نسبت قد به فاصله ی تیرومنتال (Ratio of height to thyromental distance یا RHTMD) و نسبت محیط دور گردن به ارتفاع تیرومنتال (Neck circumference/Thyromental height یا NC/TMH) در بیماران تحت بیهوشی عمومی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 600 بیمار کاندید عمل جراحی انتخاب شدند و وضعیت لوله گذاری در آن ها با استفاده از شش شاخص مذکور تعیین گردید. نقطه ی برش و ارزش تشخیصی شاخص های مورد بررسی با کمک معیار Cormack-Lehane مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  شاخص NC/TMH دارای بالاترین حساسیت (6/80 درصد) و AASI دارای بالاترین ویژگی (8/94 درصد) بود. از بین شاخص های مورد بررسی، بالاترین ارزش اخباری مثبت به NC/TMH و بالاترین ارزش اخباری منفی نیز به ULBT اختصاص داشت. از لحاظ درست نمایی، ULBT دارای بالاترین نسبت ارزش اخباری مثبت و TMH دارای بالاترین نسبت ارزش اخباری منفی بود.
  نتیجه گیری
  معیارهای NC/TMH، AASI و TMH در مقایسه با سایر شاخص های ارزیابی راه هوایی، از ارزش تشخیصی بالاتری برخوردار می باشند و می توان از آن ها جهت تعیین وضعیت لوله گذاری بیماران تحت عمل جراحی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لارنگوسکوپی، پیش بینی، شاخص، بیهوشی عمومی
|
 • Mohammadreza Hajinezhad, Alireza Samzadeh, Kermani* Pages 138-144
  Background
  At the present study, we assessed the effects of intraperitoneal injections of nanocomposite of Starch-Graft-Polyaniline/Magnesium Oxide (Chitosan/MgO) on liver and kidney of male rats.
  Methods
  28 male rats were randomly allocated into four equal groups. The control group received 0.5 ml normal saline daily via intraperitoneal injection, and the treatment groups received daily intraperitoneal injections of Chitosan/MgO nanocomposites (1, 2, and 4 mg/ml) for four weeks. At the end of the experiment, the serum samples were taken to determine serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) as serum liver markers, and serum blood urea nitrogen (BUN) and creatine as serum kidney biomarkers. After euthanasia, liver and kidney samples were taken to assess histological changes.
  Findings
  The group receiving 4 mg/ml of Chitosan/MgO nanocomposite had a significantly higher liver enzyme levels compared to the control group (P < 0.05); however, serum BUN and creatine levels did not change compared with the control group (P > 0.05). In kidney histological analysis, mild proximal swelling was observed in treatment groups. Liver sections of the group receiving 4 mg/ml showed mild fatty changes.
  Conclusion
  It seems that Chitosan/MgO nanocomposite had hepatotoxic and nephrotoxic effects; so, their applications in food industry and medicine should be limited.
  Keywords: Liver, Magnesium oxide, Nanocomposites, Kidney, Rats
 • Behnaz Khayeri, Reza Mirmahdi, Shahla Akouchekian*, Hasan Heydari, Seyed Ali Aleyasin Pages 145-153
  Background
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion-focused therapy (EFT) and dialectical behavior therapy (DBT) on reducing obsessive-compulsive symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD).
  Methods
  In order to select the participants of the study, 30 patients with OCD were selected from the patients referred to the clinics and counseling centers of Isfahan City, Iran, in 2018, using purposive sampling method. They were divided into three groups of EFT (10 people), DBT (10 people), and control (10 people). EFT and DBT were performed during eight weekly sessions, and the control group did not receive any special treatment during this period of time. Yale-brown obsessive-compulsive scale was completed in three stages of pretest, posttest, and follow up. To analyze the data, the method of analysis of variance with repeated measurements was used.
  Findings
  The efficacy of EFT and DBT on reducing obsessive-compulsive symptoms of patients was significant in posttest scores (P < 0.050).
  Conclusion
  The findings of this study have potentially significant implications for practitioners and therapists to pay attention to the effectiveness of EFT and DBT on the reduction of obsessive-compulsive symptoms in women with OCD.
  Keywords: Emotion-focused therapy, Dialectical behavior therapy, Obsessive-compulsive disorder
 • Parvin Kaviani, Daryoush Shahbazi, Gahrouei*, Akbar Abdisaray, Jamshid Khorsandi Pages 154-160
  Background
  Thermoluminescence dosimeters are the most widely used inactive in vivo dosimeters. Nanoparticles have more suitable dosimetry properties than similar bulk materials. The purpose of this study was to synthesize and to determine the kinetic parameters of nanophosphor equivalent to human tissue for using in medical purposes.
  Methods
  After synthesis of LiB3O5 nanophosphor, structure and its dimensions were investigated using X-ray diffraction pattern (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Different activators were added to each nanophosphor with 0.5, 1, and 2 percent of weight, to select the most suitable compound as a usable thermoluminescence dosimeter in medicine. The kinetic parameters of the glow peaks were calculated using four methods, and the results of these methods were compared.
  Findings
  SEM and XRD analysis showed that the dimensions of synthesized phosphorus were less than 100 nm, and had a relatively high purity. By irradiating and reading the samples, the best peak position and intensity of the glow curve were obtained by 2 percent of weight aluminum (Al) activator at the peak temperature of 183 °C.
  Conclusion
  The results of different methods were in good agreement. The calculated mean value of the activation energy was 1.243 eV, which had a good energy level for the thermoluminescent dosimeter (TLD) reader. By comparing the experimental and computational values, the validity of the computational methods was confirmed.
  Keywords: Phosphorus, Nanoparticles, Thermoluminescent dosimetry, Lithium tribora
 • Maryam Naderi, Lordejani, Parastoo Golshiri*, Reza Nobakht Pages 161-168
  Background
  Self-esteem is an important factor in determining the quality of life. There are a few studies about the relationship between self-esteem and mental health status, especially in children and teenagers in Iran. So, the goal of this study was to assess the relationship between self-esteem and mental health status in teenagers.
  Methods
  In this cross-sectional study, 172 teenagers between 13-15 years old were participated using multistage sampling method. Information about each student was recorded using Coppersmith self-esteem questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ). SPSS software was used to analyze the data.
  Findings
  The mean score of teenagers' self-esteem was 68.5 ± 14.9 out of 100, and the mean score of teenagers' mental health disorder was 17.9 ± 11.9 out of 84. There was significant inverse relationship between the teenagers' self-esteem and mental health disorder (P < 0.001, r = -0.627).
  Conclusion
  In general, it can be concluded that self-esteem is related to mental health status in adolescents; person with higher self-esteem will have better mental health status.
  Keywords: Self esteem, Mental health, Teenagers
 • Azim Honarmand, Mojtaba Taghaei*, Ahmad Yaraghi, Mohammadreza Safavi Pages 169-175
  Background
  This study aimed to compare the ability of predicting difficult intubation by six indexes of thyromental height (TMH), acromioaxillary-suprasternal notch index (AASI), modified mallampati test (MMT), upper lip biting test (ULBT), height to thyromental distance ratio (RHTMD), and neck circumference to thyromental height ratio (NC/TMH) in patients undergoing general anesthesia.
  Methods
  In this cross-sectional study, 600 patients undergoing surgeries were selected, and difficult laryngoscopy was evaluated using above the six tests. The cut-of-point and diagnostic values were determined in comparison with Cormack-Lehane index.
  Findings
  The NC/TMH test had the highest sensitivity (80.6%) and AASI had the highest specificity (94.8%). Moreover, among the six testes, NC/TMH had the highest positive predictive value (PPV), and ULBT had highest negative predictive value (NPV). ULBT had the highest positive likelihood ratio and TMH had the highest negative likelihood ratio.
  Conclusion
  Compared with the other tests, NC/TMH, AASI, and TMH had better diagnostic values for evaluating airway, and can be used to detect difficult laryngoscopy.
  Keywords: Laryngoscopy, Forecasting, Indexes, Anesthesia, General