فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 520 (هفته چهارم اردیبهشت1398)
 • پیاپی 520 (هفته چهارم اردیبهشت1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/27
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مریم ایران پور، علی خدارحمی، ابوذر پوررشیدی*، محمد شفیعی، امید آذری، سجاده موحدی نیا، سفانه موحدی نیا صفحات 249-255
  مقدمه
  گرافت غضروفی در جراحی ترمیمی در بازسازی هایی که نیازمند استحکام هستند، به کار می رود. با توجه به نیاز به درجات متفاوت استحکام در این بازسازی ها، گرافت غضروفی به فرم های بلوک غضروفی، غضروف له شده و غضروف خرد شده استفاده می شود. این مطالعه، با هدف مقایسه ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم های خرد شده، له شده و بلوک انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش، بر روی 36 خرگوش نر سفید نیوزلندی با وزن تقریبی 2500-2000 گرم با سن 16-12 هفته انجام شد. از گوش راست هر خرگوش، سه نمونه ی گرافت به صورت گرافت له شده، خرد شده و بلوک به دست آمد. گرافت ها در سه پاکت زیرجلدی جداگانه در مجاورت ستون فقرات خرگوش قرار گرفتند و پس از سه ماه، نمونه ها خارج شدند و تحت بررسی هیستوپاتولوژیک با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و تری کروم قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین وزن نهایی گرافت در تمامی گروه های استفاده کننده از روش غضروف له شده، خرد شده و بلوک، افزایش یافت، اما از لحاظ آماری معنی دار نبود. از لحاظ میزان فیبروز (002/0 = P)، اوسیفیکاسیون (001/0 > P) و کندروسیت زنده (002/0 = P) میان روش های مختلف تفاوت آماری معنی داری وجود داشت؛ به طوری که درصد کندروسیت های زنده، به طور معنی داری در گروه بلوک بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، گرافت های غضروفی بلوک را می توان با اطمینان بیشتری نسبت به گرافت غضروفی خرد شده و له شده در برقراری شکل نواحی مختلف صورت و بینی به کار گرفت.
  کلیدواژگان: اتوگرافت، غضروف، میزان بقا
 • راحله نجاتی حسینی، حسین زرین فر، محمود پریان، سعید پرهام، عبدالمجید فتی، علی رضایی مته کلایی، محمد جواد نجف زاده* صفحات 256-262
   
  مقدمه
  درماتوفیت ها، گروهی از قارچ ها هستند که بافت های کراتینه ی پوست، مو و ناخن را در انسان و حیوان مورد حمله قرار می دهند و عفونت هایی تحت عنوان درماتوفیتوزیس (کچلی) ایجاد می کنند. از آن جایی که شناسایی قارچ های پاتوژن در سطح گونه جهت ردیابی منبع عوامل ایجاد کننده، کنترل و پیش گیری و اپیدمیولوژی عفونت حایز اهمیت است، استفاده از روش های تشخیصی اختصاصی و حساس برای شناسایی عوامل درماتوفیتوزیس ضروری به نظر می رسد.
  روش ها
  نمونه های بالینی (پوسته، ناخن و مو) مبتلایان به درماتوفیتوزیس در شهر مشهد بر روی محیط کشت مایکوزیل آگار کشت داده شد و سپس، ژنوم کلنی های درماتوفیت های به دست آمده، توسط کیت مخصوص استخراج گردید. ژن Internal transcribed spacer (ITS) توسط پرایمرهای ITS1 و ITS4، تکثیر و سپس، تعیین توالی آن ها انجام شد. در نهایت، نتایج توالی ها با نرم افزار SeqMan، آنالیز گردید و جواب آن ها با موارد موجود در پایگاه داده ای قارچی هلند مقایسه شد.
  یافته ها
  80 ایزوله ی درماتوفیتی در این مطالعه تعیین توالی شدند که شامل 9 گونه ی درماتوفیتی و عبارت از 23 مورد (8/28 درصد) Trichophyton interdigitale، 18 مورد (5/22 درصد) Trichophyton tonsurans، 10 مورد (5/12 درصد) Epidermophyton floccosum، 10 مورد (5/12 درصد) Trichophyton mentagrophytes، 8 مورد (0/10 درصد) Microsporum canis، 4 مورد (0/5 درصد) Trichophyton rubrum ، 4 مورد (0/5 درصد) Arthroderma benhamiae ، 2 مورد (5/2 درصد) Nannizzia fulva و 1 مورد (2/1 درصد) Nannizzia persicolor بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به گزارش گونه های نادر درماتوفیت در این مطالعه، استفاده از روش های مولکولی نظیر تعیین توالی ژن ITS می تواند تنوع گونه ای درماتوفیت ها در یک منطقه را با دقت بیشتری نسبت به روش های ریخت شناسی (Morphology) تعیین کند.
  کلیدواژگان: درماتوفیتوزیس، تعیین توالی DNA، ایران
 • رحیم مرادی، زهرا ناظری، شیرین عزیزی دوست، مریم چراغ زاده، علیرضا خیراله صفحات 263-269
  مقدمه
  سیالیک اسید در غشای سلولی همه ی مهره داران وجود دارد و میزان آن در مغز انسان، نسبت به سایر بافت ها بیشتر است. مطالعات نشان داده اند که علاوه بر استرس های اکسیداتیو، افزایش میزان سیالیک اسید نیز می تواند زمینه ساز بروز بیماری های عصبی نظیر بیماری آلزایمر شود. از این رو، مطالعه ی حاضر به منظور بررسی اثر سیالیک اسید بر میزان مالون دی آلدئید (Malondialdehyde یا MDA) که محصول پراکسیداسیون لیپیدی می باشد، در آستروگلیای انسانی طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  آستروگلیای انسانی در محیط Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) حاوی 10 درصد Fetal bovine serum (FBS) کشت داده و سلول ها با غلظت های مختلف سیالیک اسید تیمار شدند. میزان MDA تولید شده با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS واکاوی گردید.
  یافته ها
  تولید MDA در سلول های تیمار شده با غلظت های 200، 500 و 1000 میکروگرم/میلی لیتر سیالیک اسید نسبت به گروه شاهد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. همچنین، در غلظت 200 میکروگرم/میلی لیتر سیالیک اسید در زمان های 12، 16 و 24ساعت نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعات زیادی در ارتباط با بیماری های عصبی انجام شده است، اما با این وجود، مکانیسم ایجاد آن ها هنوز به طور کامل مشخص نشده است. با توجه به نقش سیالیک اسید در ایجاد التهاب، نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که سیالیک اسید با ایجاد شرایط پاتولوژیک و استرس اکسیداتیو، به احتمال زیاد موجب افزایش MDA می شود که در بروز بیماری های عصبی همانند بیماری آلزایمر موثر می باشد. نقش سیالیک اسید و اثرات آن نیازمند مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: سیالیک اسید، استرس اکسیداتیو، مالون دی آلدئید، آستروگلیای انسانی
 • بهروز افشاری*، کیامرث خضریان، علی فقیهی صفحات 270-277
  مقدمه
  اختلالات اسکیزوفرنیا و دوقطبی، با اختلال در عملکردهای شناختی و اجرایی مرتبط هستند. پروفایل شناختی و اجرایی این دو اختلال به هم شبیه است. با این حال، نقایص شناختی و اجرایی در این بیماران ممکن است مسیرهای متفاوتی را دنبال کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی مسیرهای متفاوت عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی بود.
  روش ها
  این مطالعه، پژوهشی توصیفی بر روی بیماران اسکیزوفرنیا و دو قطبی در سال های 97-1396 بود. 34 بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا، 52 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی و 72 نفر از افراد سالم در پژوهش حاضر شرکت کردند. این پژوهش، در بیمارستان روان پزشکی کارگرنژاد واقع در شهر کاشان اجرا شد. در این مطالعه، از مقیاس علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا (Positive and negative syndrome scale یا PANSS)، مقیاس رتبه بندی مانیای Young (Young mania rating scale یا YMRS)، سیاهه ی افسردگی Beck (Beck depression inventory-II یا BDI-II)، آزمون برج لندن، آزمون دسته بندی کارت Wisconsin، آزمون سرعت پردازش (Trial making test یا TMT) و آزمون زمان واکنش چهار گزینه ای (Four-choice) استفاده شد.
  یافته ها
  آزمون MANOVA نشان داد که تفاوت معنی داری بین سه گروه بیماران اسکیزوفرنیا، دوقطبی و افراد سالم در تمام مقیاس های عملکردهای شناختی و اجرایی وجود دارد. در مجموع، عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا در عملکردهای شناختی و اجرایی بهتر از بیماران دوقطبی است، اما هر دو گروه بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم داشتند (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، عملکردهای شناختی و اجرایی در اختلالات اسکیزوفرنیا و دوقطبی تخریب شده اند و افراد مبتلا، عملکردهای شناختی و اجرایی ضعیف تری نسبت به افراد سالم دارند. همچنین، عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران دوقطبی ضعیف تر از بیماران اسکیزوفرنیا است و مسیرهای متفاوتی از بیماران اسکیزوفرنیا را دنبال می کند.
  کلیدواژگان: اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی، عملکرد شناختی، عملکرد اجرایی
 • فاطمه چوپانی، علی چوپانی، محمود تولایی، نسرین کریمی نژاد، حوری عدالت* صفحات 278-287

  کمبود اکسیژن یا هیپوکسی، می تواند کمبود اکسیژن محیط بیرون از بدن (حس شده توسط سلول های ریوی) یا کمبود اکسیژن ریزمحیط های درونی بدن (حس شده توسط سایر سلول های بدن همچون سلول های سرطانی) را شامل گردد. پاسخ سلولی به نوسانات اکسیژن به طور عمده توسط عوامل القا شده به وسیله ی هیپوکسی (Hypoxia-inducible factors یا HIFs) میانجی گری می شوند. به طور کلی، اولین اندام که بعد از هر دم که باعث دمیدن اکسیژن محیط به داخل و تماس با آن می شود، ریه می باشد. با این وجود، هنوز مسیرهای تنفسی شناخته شده ی Hif برای احساس اکسیژن محیطی در ریه بسیار محدود است. از این رو، در این مقاله ی مروری، ابتدا نقش ایزوفرم های HIF1 و HIF2 در عروق و برونش های ریوی (مشتمل بر سلول های عضله ی صاف و اندوتلیال عروق و سلول های اپی تلیال برونشیال ریوی) و پاسخ های آن به ناکافی بودن اکسیژن محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، به بررسی نقش HIF در احساس اکسیژن ریزمحیطی (داخلی) در سلول ها و بافت های غیر ریوی همراه با کلیه ی مکانیزم های مولکولی درگیر در آن سلول و بافت ها پرداخته می شود. آن گاه، از بین کلیه ی سلول های درگیر در مسیرهای احساس اکسیژن ریزمحیطی، به طور ویژه ای به تومورها و سلول های سرطانی و سلول های بنیادی سرطانی و نقش دقیق تر مولکول HIF در این سلول ها و بافت ها اشاره می گردد.
  کلیدواژگان: هیپوکسی، HIFs، ریه، سرطان
|
 • Maryam Iranpour¹, Ali Khodarahmi, Aboozar Purrashidi*, Mohammad Shafiee, Omid Azari, Sajjadeh Movahedinia, Safaneh Movahedinia Pages 249-255
  Background
  Cartilage grafts are used in plastic surgery in restorations that require strength. Due to varying degrees of strength in these regenerations, cartilage grafts from different sources are used in block, crushed, and diced forms. The aim of this study was to compare the survival rate of in crushed, diced, and block autograft cartilage forms of rabbit ear.
  Methods
  This study was performed on 36 New Zealand white male rabbits weighing 2000 to 2500 grams and aged 12 to 16 weeks. The cartilage of the right ear of each rabbit was harvested, and three graft samples of crushed, diced, and block forms were obtained. The grafts were put in three separate subcutaneous envelopes adjacent to the rabbit’s backbone. After 3 months, the specimens were removed, stained with hematoxylin and eosinophil (H & E), and histologically examined.
  Findings
  The mean graft weight increased in all groups using crushed, diced, and block cartilage forms, but it was not statistically significant. There was a significant difference between the different methods in terms of the amount of fibrosis (P = 0.002), ossification (P < 0.001), and chondrocyte (P = 0.002); so that the percentage of the live chondrocytes was significantly higher in the block group.
  Conclusion
  Results show that block cartilage grafts are more reliable than diced and crushed types in the formation of various facial and nasal regions.
  Keywords: Cartilage, Autograft, Survival rate
 • Raheleh Nejati, Hoseini, Hossein Zarrinfar, Mahmoud Parian, Saeid Parham, Abdolmajid Fata, Ali Rezaei, Matehkolaei, Mohammad Javad Najafzadeh*: Pages 256-262
  Background
  Dermatophytes are a group of fungi that attack keratinous tissues of the skin, hair, and nail in humans and animals, and cause infections called dermatophytosis (tinea). Since identification of pathogenic fungi at the species level is essential for the detection of the source, control and prevention, and identifying epidemiology of infection, it is necessary to use specific and sensitive diagnostic methods to identify the causes of dermatophytosis.
  Methods
  The clinical samples (skin, nail, and hair) of patients with dermatophytosis in Mashhad City, Iran, were cultured in Mycosyl Agar culture media, and the DNA of obtained dermatophyte colonies were extracted by specific kit. The internal transcribed spacer (ITS) gene was amplified and sequenced by ITS1, ITS4 primers. Finally, the sequencing results were analyzed using SeqMan software, and were compared with the data of the global genebank.
  Findings
  In this study, 80 dermatophyte isolates were sequenced, which included 9 dermatophyte species as 23 (28.8%) Trichophyton (T.) interdigital, 18 (22.5%) T. tunsorans, 10 (12.5%) Epidermophyton fluccosum, 10 (12.5%) of T. mentagrophytes, 8 (10%) Microsporum canis, 4 (5%) T. rubrum, 4 (5%) T. benhamiae, 2 (2.5%) Nannizzia (N.) fulvum, 1 (1.2%) N. persicolor.
  Conclusion
  According to report the rare species of dermatophytes in this study, the use of molecular methods such as sequencing of the ITS gene can determine the diversity of dermatophytes in a region more precisely than morphological methods.
  Keywords: Dermatophytosis, DNA sequencing, Iran
 • Rahim Moradi Zahra Nazeri, Shirin Azizidoost, Maryam Cheraghzadeh, Alireza Kheirollah* Pages 263-269
  Background
  Sialic acid (SA) is presented in all cells membrane of vertebrates, and its level in the human brain is much higher than other body tissues. Studies have shown that, in addition to oxidative stress, increasing the amount of SA can also lead to the development of neurological diseases including Alzheimer's disease. Therefore, the present study was designed to evaluate the effect of SA on malondialdehyde (MDA) production levels, as a lipid peroxidation product, in human astroglia.
  Methods
  The human astroglias were cultured in Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM) with 10% fetal bovine serum (FBS), and cells were treated with different doses of SA. MDA was measured using thiobarbituric acid (TBA) protocol, and the results were analyzed using SPSS software.
  Findings
  The production of MDA in treated cells with 200, 500, and 1000 μg/ml of SA significantly increased compared to the control group. It also significantly increased when the cells were treated with 200 μg/ml of SA at 12, 16, and 24 hours incubation.
  Conclusion
  Many studies have been conducted on neurological disorders; however their mechanism of occurrence has not yet been fully elucidated. With regard to the role of SA in inflammation, our results suggest that SA can cause pathological conditions and oxidative stress followed by MDA elevation; which is effective in the development of neurological disorders like Alzheimer's. The role of SA and its effects need further studies.
  Keywords: Sialic acid, Oxidative stress, Malondialdehyde, Human, Astroglia
 • Behrooz Afshari*, Kiamars Khezrian, Ali Faghihi Pages 270-277
  Background
  Schizophrenia and bipolar disorders are associated with impaired cognitive and executive functions. Cognitive and executive profile of these two disorders is similar. However, cognitive and executive deficits in these patients may follow different paths. The purpose of the present study is to examination and comparison of different paths of cognitive and executive function in patients with schizophrenia and bipolar disorders.
  Methods
  This was a descriptive study on patients with schizophrenia and bipolar disorders from 2016 to 2017. Thirty-four patients with schizophrenia, 52 patients with bipolar disorder, and 72 healthy individuals participated in the present study. This research was performed in Kargarnejad psychiatric hospital located in Kashan City, Iran. In this study, Positive and Negative Symptom Scale (PANSS), Young Mania Rating Scale (YMRS), Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Tower of London task, Wisconsin card sorting task, Trial Making Test (TMT), and Four-Choice reaction time test (Four-Choice) were used.
  Findings
  The MANOVA test showed a significant difference between the schizophrenia, bipolar disorder, and healthy groups in all scales of cognitive and executive functions. Altogether, performance of patients with schizophrenia in cognitive and executive functions were better than those with bipolar disorder; but schizophrenia and bipolar disorder groups have weaker performance than healthy persons (P < 0.001).
  Conclusion
  This study show that cognitive and executive functions are destructed in schizophrenia and bipolar disorders, and they have weaker cognitive and executive functions than healthy controls. Moreover, cognitive and executive functions in patients with bipolar disorder are weaker than patients with schizophrenia, and follow different paths from schizophrenia.
  Keywords: Schizophrenia, Bipolar disorder, Cognitive function, Executive function
 • Fatemeh Choopani, Ali Choopani, Mahmood Tavallaei, Nasrin Kariminejad, Houri Edalat* Pages 278-287
  Oxygen deficiency, referred to as hypoxia, can be divided into two categories of environmental (exogenous) which is sensitized by respiratory cells, and microenvironmental (endogenous) responses by other cells in the body, like cancer cells. Cell responses to oxygen fluctuations are mediated by hypoxia-inducible factors (HIFs). Lung is known as the first organ that encounters the exogenous and environmental oxygen after breathing. However, data are limited for HIF respiratory pathways of environmental oxygen sensing inside the lung cells. Thus, we evaluated the role of both HIF-1 and HIF-2 isoforms in environmental hypoxia sensation by pulmonary vascular and bronchial cells. Then, we introduced the role of HIFs in microenvironmental and endogenous oxygen sensation in tissues and cells other than respiratory cells as well as all of involved molecular mechanisms in those non-lung cells and tissues. Next, a detailed emphasize was put on the strict role of HIF molecule in tumor cells and cancer stem cells.
  Keywords: Hypoxia, Hypoxia-inducible factor 1, Hypoxia-inducible factor 2, Lung, Cancer