فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیرعلی جعفرنژادگرو، سمیه صلاحی، سعیده حشمتی صفحات 7-16

  هدف عارضه سربه جلو یکی از شایع ترین وضعیت های قامتی ضعیف است که می تواند باعث آسیب در ناحیه گردن شود. هدف این مطالعه بررسی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب طی دویدن در کودکان دارای عارضه سر به جلو در مقایسه با همتایان سالم می باشد.
  روش بررسی
  28 پسر با میانگین سنی برابر 3/1± 8/11 سال داوطلب شرکت در پژوهش شدند. آزمودنی ها در دو گروه شاهد (تعداد=16 نفر) و سر به جلو (تعداد=12 نفر) قرار گرفتند. یک سیستم الکترومایوگرافی 16 کاناله بی سیم جهت ثبت فعالیت عضلات دندانه ای قدامی، راست کننده ستون فقرات (ناحیه گردنی)، جناغی چنبری پستانی، و ذوزنقه فوقانی و تحتانی در دو سمت بدن طی دویدن با پای برهنه استفاده شد. جهت تحلیل الکترومایوگرافی، مقادیر دامنه فعالیت هر عضله طی دویدن توسط بیشینه مقدار دامنه در حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک همسان سازی شد. از آزمون آماری تی مستقل جهت مقایسه بین گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تحلیل ها برابر 05/0>p قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سرعت دویدن در پسران دارای عارضه سر به جلو (09/0±70/2 متر بر ثانیه) در مقایسه با گروه
  کنترل (14/0±91/2 متر بر ثانیه) کمتر می باشد (001/0>p). سطح فعالیت عضلات منتخب به لحاظ آماری بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (05/0<p). با وجود این، شاخص عدم تقارن فعالیت الکتریکی عضله جناغی چنبری پستانی در گروه کنترل در مقایسه با گروه سر به جلو حدود 5/1±3/8 درصد بالاتر بود (045/0=p).
  نتیجه گیری
  در پسران دارای عارضه ی سر به جلو سرعت دویدن دچار کاهش شده است و دامنه فعالیت عضلانی در دو گروه مشابه بود. تغییر سرعت دویدن و فعالیت عضلانی نشان دهنده کارآیی مکانیکی پایین تر دویدن در کودکان دارای عارضه سر به جلو می باشد که با نتایج سایر پژوهش ها همسو می باشد.   

  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، دویدن، سر به جلو، عدم تقارن
 • خدابخش حیدری، سالار فرامرزی، احمد عابدی، امیر قمرانی صفحات 17-28
  هدف
  در حال حاضر برای شناسایی زودهنگام دانش آموزانی که مشکلات ویژه ای در خواندن دارند، یک آزمون خواندن هنجار شده برای مقاطع تحصیلی دوره ابتدایی (اول تا ششم) در کشور ایران وجود ندارد. با توجه به جمعیت زیاد افراد دارای مشکلات خواندن و نیاز مبرم به تشخیص سریع و صحیح، مطالعه حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (Comprehensive Diagnostic Test of Dyslexia; CDTD) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی و از نوع ابزارسازی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل مقطع ابتدایی در نواحی شش گانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394بودند. برای انتخاب نمونه از روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم استفاده شد؛ بر این اساس 600 نفر دانش آموز (300 دختر و 300 پسر) در 6 مقطع تحصیلی انتخاب شدند. برای طرحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD)، پس از مطالعه پیشینه پژوهشی و نظری، کتب و آزمون های موجود، مهمترین مولفه های نارساخوانی از طریق تحلیل مضمون استخراج شد و بر اساس آن نسخه اولیه آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) تهیه شد. برای بررسی روایی محتوایی از روش لاواشه و جهت بررسی روایی همگرایی از برآورد ضریب همبستگی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) و آزمون خواندن و نارساخوانی استفاده شد. همسانی درونی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آزمون از طریق روش آزمون-بازآزمون برآورد شد.
  یافته ها
  حداقل و حداکثر نسبت روایی محتوایی (CVR) برابر با 33/0 و 1 و شاخص روایی محتوایی (CVI) نیز برابر با 81/0 برآورد گردید. نتایج همبستگی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) و آزمون خواندن و نارساخوانی برابر با 56/0 برآورد شد (004/0=p). بین دانش آموزان با و بدون مشکلات خواندن در آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0=p). همسانی درونی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) برابر با 75/0 و ضریب همبستگی درون طبقه ای (ICC) برابر با 88/0 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن بود که آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بنابراین می توان از آن برای تهیه نیمرخ نقاط قوت و ضعف دانش آموزان نارساخوان و جهت مقاصد آموزشی و توانبخشی بهره برد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، نارساخوانی، دانش آموزان ابتدایی
 • هادی استادی مقدم، زهره محمدی، نگاره یزدانی، سمیرا حسن زاده، داوود سبحانی راد، جواد هرویان شاندیز، مهدی خباز خوب، آسیه احصایی صفحات 29-36
  هدف
  مطالعه اثر فیلتر های رنگی بر توانایی خواندن دانش آموزان دیسلسکی.
  روش بررسی
  12 دانش آموز دیسلکسی و 12 دانش آموز نرمال (از نظر سن وجنس یکسان بودند) به مطالعه وارد شدند. معاینات زیر شامل اندازه گیری حدت بینایی، رفرکشن، بررسی هتروفوریا دور و نزدیک، نقطه نزدیک تقارب، نقطه نزدیک تطابق، دید عمق و ذخایر فیوژنی برای شرکت کنندگان انجام شد. توانایی خواندن با استفاده ازفیلترهای رنگی و شفاف مورد بررسی قرار گرفت. فیلترهای رنگی براساس روش Wilkins انتخاب شدند.(X1 تا X16) فیلتری که باعث بهبود توانایی خواندن می شد، یادداشت میشد.
  یافته ها
  کاهش معنی داری در ذخایر فیوژنی در کودکان دیسلکسی در مقایسه با گروه نرمال مشاهده شد. (شکست Base In : 02/0=p،  شکست Base Out، ریکاوری Base In و ریکاوری :Base Out 001/0>p) اگرچه سایر عملکرد های بینایی بین دوگروه دیسلکسی و نرمال تفاوت معنی داری را نشان ندادند. توانایی خواندن کلمات دانش آموزان دیسلکسی با فیلترهای رنگی به طور معناداری بهبود یافت. (0036/=p)
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان می دهد که ذخایر فیوژنی در دانش آموزان دیسلکسی کاهش می یابد. توانایی خواندن در دانش آموزان دیسلکسی با فیلترهای رنگی به طور قابل توجهی بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: دیسلکسی، دید دوچشمی، سیستم مگنوسلولار، فیلترهای رنگی
 • نادر نخودچی، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی صفحات 37-46
  هدف
  آسیب رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب های شایع در بسیاری از ورزش ها از جمله رشته ورزشی کشتی می باشد. یکی از روش های شایع درمان این آسیب، جراحی بازسازی بوسیله Hamstring Tendon Autograft می باشد. بسیاری از ورزشکاران متعاقب جراحی بازسازی و توانبخشی، از زانوبند نئوپرن استفاده می کنند، با این وجود اثر بخشی این نوع زانوبند بر کاهش آسیب مجدد رباط به اثبات نرسیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر زانوبند نرم نئوپرنی بر برخی متغیرهای کینماتیکی موثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی از طریق Hamstring Tendon Autograft  می باشد.
  روش بررسی
  18 کشتی گیر مرد (91/1±44/24 سال) که همگی در فاصله زمانی شش تا هجده ماه قبل از پژوهش حاضر مورد
  جراحی بازسازی قرار گرفته اند، بطور در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای منتخب کینماتیکی (حداکثر Flexion و Abduction زانو و زمان رسیدن به حداکثر Flexion و Abduction زانو، میزان Flexion و Abduction زانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین و در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در عمل فرود تک پا) بوسیله دستگاه های پردازش حرکت Simi Motion و صفحه نیرو Kistler  مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری T گروه های وابسته نشان داد که استفاده از زانوبند نئوپرنی سبب افزایش معنی دار حداکثر فلکشن و زمان رسیدن به حداکثر فلکشن زانو و میزان فلکشن زانو در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین گردید (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق استفاده از زانوبند نرم نئوپرنی باعث کاهش برخی از ریسک فاکتورهای کینماتیکی موثر در بروز آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی می گردد. بنابراین توصیه می شود که کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسازی و انجام توانبخشی، از زانوبند نئوپرن به منظور کاهش احتمال آسیب مجدد استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: زانوبند نئوپرن، بیومکانیک، جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی، کشتی گیر
 • اسماعیل مهرآیین، سید احمد سید علی نقی، نیلوفر محمدزاده، سعیدرضا جمالی مقدم، مینو محرز، رضا صفدری صفحات 47-58
  هدف
  بیماری ایدز یکی از مهم ترین مسائل سلامت در سطح جهانی است که نیازمند روش های نوین برای مدیریت این بیماری
  می باشد. امروزه، کاربرد نرم افزار های مبتنی بر موبایل برای خود مدیریتی افراد مبتلا به این بیماری یکی از جدیدترین راهکارها برای مدیریت این بیماری مطرح شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی، توسعه و ارزیابی نرم افزار خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به  (Human Immunodeficiency Virus; HIV) می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توسعه ای بود که در سال 1397 انجام گرفت. طراحی، توسعه و ارزیابی نرم افزار خود مدیریتی براساس مدل طراحی (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluatio; ADDIE)  در پنج مرحله تحلیل، طراحی، توسعه، پیاده سازی و ارزیابی انجام گرفت. برای ارزیابی کاربرد پذیر بودن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام افراد مبتلا به HIV در سال 1397 بود که با مرکز تحقیقات ایدز ایران مرتبط بودند.
  یافته ها
  برای طراحی پایگاه داده نرم افزار خود مدیریتی از  MYSQLکه یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای از نوع منبع باز می باشد، استفاده گردید و توسعه نرم افزار نیز بر پایه سیستم عامل اندروئید (Android Operating System; OS) انجام گرفت. نتایج ارزیابی کاربرد پذیری نرم افزار خود مدیریتی از دیدگاه کاربران نشان داد که «امنیت و قابل اعتماد بودن» و «تاثیرات انگیزشی و آموزشی» این نرم افزار در حد «خوب» ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی داری بین میزان تحصیلات بیماران با نگرش آن ها نسبت به کاربرد پذیری سامانه خود مدیریتی وجود دارد (04/0=p).  
  نتیجه گیری
  نرم افزار خود مدیریتی مبتنی بر موبایل طراحی شده می تواند از طریق ارائه اطلاعات آموزشی، یادآوری مصرف دارو، تسهیل ارتباط با ارائه دهندگان و افزایش انگیزه افراد مبتلا به HIV، موجب پایبندی این افراد به درمان شده و کیفیت زندگی آن ها را ارتقاء دهد.
  کلیدواژگان: خود مدیریتی، موبایل، نرم افزار، توسعه، ایدز، HIV
 • تقی حاجی لو، شهلا رقیب دوست، حسن قاسمی صفحات 59-68
  هدف
  امروزه، بررسی و شناسایی دو پدیده شگفت انگیز، یعنی مغز و زبان، یکی از پیچیده ترین مسایل علمی به شمار می رود. در مسیر شناسایی بیشتر و دقیق تر پیوند مغز و زبان، عصب شناسان زبان انواع اختلالات زبانی ناشی از صدمات گوناگون مغزی، همانند زبان پریشی (آفازی)، را بررسی می نمایند. در این مقاله، اختلالات زبانی، نوع زبان پریشی و الگوی بازگشت زبانی دو بیمار زبان پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب قشری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی  بود. جامعه آماری این پژوهش را افراد زبان پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی- فارسی استان زنجان با آسیب قشری مغز تشکیل می دادند. از بین20 بیمار زبان پریش دوزبانه که حاضر به مشارکت در این مطالعه بودند، 2 بیمار دوزبانه با آسیب قشری مغز با توجه به شاخص های شناختی، زبانی و آسیب شناختی برای مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی رفتار زبانی آزمودنی ها در هر دو زبان، از آزمون زبان پریشی دوزبانه (Bilingual Aphasia Test; BAT) استفاده شد .
  یافته ها
  در تحلیل داده های حاصل از آزمون های زبان پریشی دوزبانه مشخص شد که زبان مادری (ترکی آذربایجانی) بیمار اول نسبت
  به زبان دوم او (زبان فارسی) کمتر آسیب دیده است. این بیمار در درک زبان فارسی نسبت به تولید آن مشکلات بیشتری دارد. تحلیل داده های حاصل از اجرای آزمون ها روی بیمار دوم نیز نشان داد که زبان مادری او (ترکی آذربایجانی) نسبت به زبان دوم او (زبان فارسی) آسیب کمتری دیده است. همچنین، وی در زبان ترکی آذربایجانی، همانند زبان فارسی در بخش درک این زبان نسبت به بخش تولید آن عملکرد ضعیف تری از خود نشان داد. این یافته ها نشان می دهند که نشانه ها و نوع زبان پریشی این بیماران در زبان اول (ترکی آذربایجانی) و زبان دوم (فارسی) یکسان بوده است. به طور کلی، تحلیل داده ها نشان داد که بیمار دوم در هر دو زبان نسبت به بیمار اول عملکرد زبانی بهتری داشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، نوع زبان پریشی هر دو بیمار در زبان اول (ترکی آذربایجانی) و دوم (زبان فارسی) ورنیکه تشخیص داده شد. علاوه بر این، الگوی بازگشت زبانی هر دو بیمار با ویژگی های الگوی موازی مطابقت داشت. در نهایت، به نظر می رسد که بر اساس نوع زبان پریشی و ناحیه آسیب دیده در مغز آزمودنی های این پژوهش، وجود آسیب در بخش قشری مغز؛ یعنی، لوب آهیانه ای-گیجگاهی چپ (بیمار اول) و لوب های پیشانی و آهیانه ای چپ (بیمار دوم)، منجر به بروز علائم تقریبا یکسان و یک نوع زبان پریشی (ورنیکه) در زبان اول و دوم، البته با درجات مختلف، شده است.
  کلیدواژگان: آفازی، زبان پریشی، ترکی، الگوی بازگشت، فارسی، دوزبانگی، آزمون زبان پریشی دوزبانه
 • پریسا حاجی رضایی، غلامعلی قاسمی، حامد ارغوانی، ابراهیم صادقی صفحات 69-76
  هدف
  از آنجا که تغییرات جزئی بیومکانیکی در محدوده سطح اتکا بر استراتژی های کنترل قامت و تعادل تاثیرگذار می باشد؛ هدف از انجام این تحقیق مقایسه فاکتورهای کنترل قامت و تعادل افراد با قوس کف پای متفاوت بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع مقایسه ای بود. تعداد 60 نفر از دانش آموزان به طور هدفمند انتخاب و در 4 گروه همگن 15 نفری کف پای نرمال، صاف منعطف، صاف ساختاری و گود قرار گرفتند. تمامی آزمودنی ها آزمون های ایستادن دوپا به مدت 20 ثانیه روی فوت اسکن، لک لک و ستاره را اجرا کردند. از آزمون های تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در تمامی فاکتورهای اندازه گیری کنترل قامت، تعادل ایستا و پویا، بین چهار گروه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0p≤، 7/6f≥). افراد با کف پای گود در جهت داخلی خارجی (001/0p≤) و افراد با کف پای صاف در جهت قدامی خلفی کمترین تعادل را نشان دادند (001/0p≤).
  نتیجه گیری
  ناهنجاری های کف پا بویژه کف پای صاف ساختاری، کنترل قامت و حفظ تعادل را مختل کرده و احتمالا با افزایش آسیب های مرتبط با عدم تعادل همراه است.
  کلیدواژگان: تعادل، کف پای گود، کف پای صاف منعطف، کف پای صاف ساختاری، فوت اسکن
 • یاسمن شریفی، سمیه فضائلی، مرضیه معراجی صفحات 77-86
  هدف
  تبادل و پردازش اطلاعات دارویی به طور یکپارچه و بدون ابهام، در میان داروخانه ها و بیمارستان ها به دلیل عدم استفاده از ترمینولوژی جامع و استاندارد دارویی با مشکلات زیادی همراه است. هدف از این مطالعه معرفی دو واژه نامه عمده دارویی RxNorm و NDF-RT و بررسی نقش آن ها در سیستم های اطلاعات سلامت می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش مرور نقلی و با مطالعه مستندات مربوط به دو ترمینولوژی دارویی منتخب از پایگاه داده های PubMed، Scopus، Web of Science و سایت رسمی NLM و از طریق ترکیب کلید واژه های مرتبط با موضوع، تا پایان نوامبر 2017 انجام پذیرفت.
  یافته ها: نتایج نشان داد که می توان از ترمینولوژی های مذکور در سیستم های پرونده الکترونیک سلامت، سیستم های حمایت از تصمیم گیری، سیستم اطلاعات بیمارستانی با هدف تسهیل قابلیت تبادل، افزایش کیفیت مراقبت و جلوگیری از خطاهای دارویی بهره گرفت.
  نتیجه گیری
  استفاده از ترمینولوژی های مذکور به خصوص ارتباط این دو واژه نامه باعث افزایش اثر بخشی و کیفیت تصمیم- گیری های مراقبتی می شود، البته برای ارتباط موثرتر این دو واژه نامه، نیاز به تحقیقات بیشتر و رفع بعضی از چالش های ارتباطی است.
  کلیدواژگان: ترمینولوژی، RxNorm، NDF-RT، دارو
 • سارا دلفانی، شهرام هادوی آبدوبوچالی، شکوفه رئیسی اردلی، آذر مهری صفحات 87-97
  هدف
  امروزه وجود مشکل بازیابی فعل در افراد زبان پریش ناروان اثبات شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر برنامه درمانی ACTION روی بازیابی افعال لازم و متعدی یک فرد فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی ناروان است.
  گزارش موردی: این مطالعه گزارش موردی، شامل 4 بخش است: 1) ارزیابی های قبل از درمان (آزمون زبان پریشی فارسی، آزمون نامیدن افعال و گفتار خودانگیخته) 2) خط پایه 3) چهار مرحله درمانی (نامیدن فعل، تکمیل جمله از طریق افعال لازم و متعدی، ساخت جمله برای همان افعال) 4) ارزیابی های بعد از درمان (تکرار ارزیابی های قبل از درمان). نتایج به دست آمده در این مطالعه از طریق آماره C، نمودار چشمی و درصد بهبودی گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که به جز درمان مرحله دوم، درمان های مرحله اول و سوم در سطح معناداری (05/0p<) روی بهبودی افعال لازم آموزش داده نشده تاثیر داشت. تنها درمان مرحله سوم باعث بهبود تکمیل جمله با افعال متعدی آموزش داده نشده گردید. علاوه بر این ساخت جمله با افعال آموزش داده نشده و تکمیل و ساخت جمله از طریق افعال لازم و متعدی آموزش داده شده نیز بهبود یافت. بیشترین میزان بهبودی به تکلیف ساخت جمله از طریق افعال متعدی آموزش داده نشده و آموزش داده شده و کمترین میزان به تکمیل جمله با افعال لازم آموزش داده نشده بود. این رویکرد درمانی برای درمان مشکل بازیابی فعل بیماران زبان پریش فارسی زبان موثر است و منجر به تعمیم درمان به افعال آموزش داده نشده
  می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش فعل، برنامه ACTION، آفازی ناروان، زبان فارسی
 • صادق جعفرزاده صفحات 98-102
  هدف
  گزارش موردی از توانبخشی دهلیزی در بیماری با سرگیجه مقاوم به درمان در اثر ضربه به سر و درگیری سیستم ساکول
  یافته های بالینی: نتایج آزمون الکترو نیستاگموگرافی (Electronystagmography) و oVEMP در این بیمار طبیعی بود. اما نتایج آزمون cVEMP نشان دهنده آسیب سیستم ساکول در سمت راست بود.
  تشخیص: آسیب سیستم دهلیزی به علت ضربه به سر
  درمان: توانبخشی دهلیزی
  نتایج
  در ابتدای درمان بیمار دارای سرگیجه های مکرر بود و وضعیت تعادلی بیمار بسیار نامساعد بود. نتایج آزمون های رمبرگ (Romberg) و راه رفتن جفتی (Tandem Gait) غیر طبیعی بود. برای بیمار جلسات منظم توانبخشی دهلیزی برنامه ریزی شد و از تمرین های آداپتیشن (Adaptation) و ثبات گیز (Gaze Stability) استفاده شد. پس از 5 ماه، سرگیجه های بیمار به میزان زیادی از بین رفته بود و وضعیت تعادلی نیز بهبود چشمگیری را نشان می داد.

  کلیدواژگان: سرگیجه، ضربه به سر، ساکول، عدم تعادل، توانبخشی دهلیزی
|
 • Jafarnezhadgero A.A, Somaye Salahi S, Heshmati S Pages 7-16
  Purpose
  Forward head posture is one of the most prevalent poor postures that cause neck injuries. The objective of this study was to investigate the electrical activity of selected muscles during running in an able-bodied control group and in boys with forward head posture.
  Methods
  Twenty eight boys were volunteered to participate in this study. The subjects divided into a healthy control group (n=16) and a group of boys with forward head posture (n=12). A portable EMG system was used to record the electrical activity of the bilateral seratus anterior, erector spinae (cervical part), sternocleidomastoid, and upper and lower trapezius muscles during barefoot running. For EMG analysis, the average root mean square (RMS) values of the three trials were calculated and then normalized based on the peak RMS obtained by the maximum isometric voluntary contraction. Independent sample t-test was used for between group comparisons. The significance level was set at p<0.05 for all analyses.
  Results
  The findings indicated that running speed in boys with forward head (2.70±0.09 m/s) was smaller than that in control group (2.91±0.14 m/s) (p<0.001). The activity level of all selected muscles were not statistically different between both groups (p>0.05). However, asymmetry index of electrical activity of sternocleidomastoid muscle in control group was greater than that in forward head posture group by 8.3±1.5% (p=0.045).
  Conclusion
  In boys with forward head posture the running speed was reduced and the muscle activity was similar with respect to those in control group. This altered running speed and muscle activity is suggestive of a lower mechanical efficiency of running in boys with forward head posture that is consistent with literature.
  Keywords: Electromyography, Running, Forward head, Asymmetry
 • Heidari Kh, Faramarzi S, Abedi A, Ghamarani A Pages 17-28
  Purpose
  there is no standard reading test for elementary school grades (first to six) in Iran to early identify students with special problems in reading. Considering the large population of individuals with reading problems and the urgent need for rapid and accurate diagnosis, the present study aimed to designing the Comprehensive Diagnostic Test of Dyslexia (CDTD) and investigating its validity and reliability for primary school students.
  Methods
  This was a cross-sectional instrument development study. The statistical population of the study included all primary school students with in all the six educational regions of Isfahan in the academic year of 2015-2016. The sample was selected by stratified random sampling in proportion to the population size. Accordingly, 600 students (300 girls and 300 boys) were selected from the six grades. To develop the Comprehensive Diagnostic Test of Dyslexia (CDTD), after reviewing the previous studies and the theoretical literature, books and existing tests, the most important components of dyslexia were extracted through thematic analysis and the early version of CDTD was developed. Content validity was investigated by Lawshe method and for convergent validity, the correlation between CDTD and reading and dyslexia test was estimated. The internal consistency was estimated by Cronbach’s alpha coefficient and the validity of the test was estimated by the test-retest method.
  Results
  the minimum and maximum Content Validity Ratio (CVR) for CDTD were 0.33 and 1, respectively and the Content Validity Index (CVI) was 0.81. The correlation between CDTD and the reading and dyslexia test was .56 (p=0.004). There was a statistically significant difference between students with and without reading difficulties in CDTD (p=0.001). The internal consistency of CDTD was 0.75 and the Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was .88.
  Conclusion
  the results of the analysis revealed that the CDTD is properly valid and reliable. Therefore, this test can be used to develop the profiles, and finding the strengths, and weaknesses of students with dyslexia and it can also be used for educational and rehabilitation purposes.
 • Ostadi Moghaddam H, Mohammadi Z, Yazdani N, Hasanzadeh S, Sobhani Rad D, Heravian Shandiz J, Khabazkhoob M, Ehsaei A Pages 29-36
  Purpose
  To study the effect of colored filters on the reading ability in dyslexic children.
  Methods
  A total of twelve dyslexic children and twelve age and gender matched non-dyslexic children were administered. Following examinations were performed for participants: visual acuity assessment, refraction, evaluating far and near heterophoria, measuring near point of convergence and accommodation, stereopsis, and near fusional reserves. Reading ability was assessed with colored filters and transparent in dyslexic patients. Colored filters were chosen based on Wilkins method (X1 to X16). Filter which improved the reading ability was recorded.
  Results
  Significant reduction in fusional reserves in dyslexic children compared to normal individuals were observed. (Base in Break p=0.02, Base in recovery, Base Out Break and Base Out recovery p<0.001) However, other visual functions did not differ significantly between the dyslexic and control groups. Colored filters significantly improved word reading ability of dyslexic children. (p=0.0036)
  Conclusion
  Our findings showed a reduction in fusional reserves in dyslexic children. Reading ability significantly increased in dyslexic children using color filters.
  Keywords: Dyslexia, Binocular vision, Magnocellular system, Colored filters
 • Nokhodchi N, Sadeghi H, Ebrahimi Takamjani I Pages 37-46
  Purpose
  Medicine sport studies have shown that anterior cruciate ligament injury is among the most common sport injuries in many sports such as wrestling. Many wrestlers use neoprene knee sleeve to reduce the number and severity of the knee injuries. In spite of this fact, there is still a doubt about the efficiency of sleeve on reducing of the knee injuries. The main purpose of this study was to investigate the effects of neoprene knee sleeves on effective kinematic variables on anterior cruciate ligament tear risk factors, in male wrestlers after reconstruction with hamstring tendon autograft.
  Methods
  Eighteen male wrestlers, who have undergone arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring autograft between six to eighteen months before the present study volunteered to participate in this study. Maximum knee flexion and abduction, time to maximum knee flexion and abduction, Knee flexion and abduction in initial contact and peak ground reaction force have been measured with motion analysis system (Simi Motion) and force platform (kistler).
  Results
  Result of paired T-test showed that the application of the neoprene knee sleeve caused a significant increase in maximum knee flexion, time to maximum flexion and angle of knee flexion in max peak ground reaction force in single leg drop jump (P<0.05).
  Conclusions
  According to the research findings, it can be concluded that neoprene knee sleeves can affect some selected kinematics variables efficient on anterior cruciate ligament tear risk factors and lead to the reduction of the risk of re-injury in wrestler after reconstruction with hamstring tendon autograft.
  Keywords: Neoprene knee sleeve, Biomechanics, ACL reconstruction, Wrestler
 • Mehraeen E, SeyedAlinaghi S.A, Mohammadzadeh N, Jamali Moghaddam S.R Mohraz M, Safdari R Pages 47-58
  Purpose
  HIV (Human Immunodeficiency Virus) is one of the most important health issues worldwide that requires new methods of management. Recently, mobile-based application for self-management of people living with HIV is one of the modern solutions to manage this disease. The purpose of this study was to design, development and evaluate a mobile-based self-management application for people living with HIV.
  Methods
  This study was a development one that conducted in 2018. The design and development of mobile-based self-management application was carried out based on the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) model and in five stages, including: analysis, design, development, implementation and evaluation. A researcher-made questionnaire was used to evaluate the application. The statistical population of this study was all people living with HIV at the Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) in 2018.
  Results
  MYSQL as an open-source relational database system was used to design the database of self-management app. Additionally; the development phase was based on the Android operating system. The results of the evaluation of the usability of the self-management app from the user's perspective showed that "security and reliability" and "motivational and educational impacts" of the app were evaluated as "good". The findings showed that there was a positive and significant relationship between the degree of education of patients with their attitude toward the usability of the self-management app (P = 0.04).
  Conclusion
  Designed mobile-based self-management application can improve medication adherence and quality of life by providing educational information, medication reminding, facilitate communication with healthcare providers, and increasing the motivation of people living with HIV.
  Keywords: Self-Management, Mobile, Application, Development, AIDS, HIV
 • Hajiloo T, Raghibdust Sh, Ghasemi H Pages 59-68
  Purpose
  Nowadays, the investigation of the brain-language relationship is considered to be one of the complicated scientific issues. Among the different scientific fields, neurolinguistics is more interested in exploring this relationship. The most important issues in neurolinguistic studies are the aphasias and language recovery patterns resulting from the damage of the cortical or subcortical brain structures in bi/multilingual aphasics. In this paper, linguistic impairments, aphasia type and recovery patterns in two bilingual Azerbaijani Turkish-Persian aphasics with cortical brain lesions were studied. 
  Methods
  The research method employed in this study was a descriptive one. Bilingual Azerbaijani Turkish-Persian aphasics living in Zanjan province constituted the study population of this study. As a sample, two subjects, based on their linguistic, pathological and cognitive conditions, were selected from twenty aphasics who were content to participate in this study. To evaluate their linguistic performance and gather the required data, the Turkish and Persian versions of the bilingual aphasia test (BAT), which includes 32 subtests, were employed.
  Results
  Data analyses showed that the first patient (case A) had better linguistic performance in his L1 than his L2. Moreover, he had poor performance in the comprehension of his L2. Concerning the linguistic behaviors of the second patient (case B), it became clear that he had more linguistic disorders in his L2 compared to his L1. Besides, his language comprehension, compared to his language production, was poor in both languages. All in all, the second patient got better grades in the BAT subtests both in L1 and L2.
  Conclusion
  The current findings showed that both patients had Wernicke’s aphasia in their L1 & L2. In addition, their language recovery patterns were assessed to be parallel. It seems, based on the type of the aphasia and the location of the damaged area of the subjects, that the presence of the lesions in the cortical areas (left parieto-temporal lobe in case A and left frontal lobe, insular & parietal lobes in case B) may lead to the similar aphasia and recovery patterns in the first and second languages of the bilingual Turkish-Persian patients.
  Keywords: Aphasia, Turkish, Persian, Recovery pattern, Bilingualism, Bilingual aphasia test
 • Hajirezayi P, Ghasemi Gh, Arghavani H, Sadeghi E Pages 69-76
  Purpose
  Since minor biomechanical changes are reliant on stance and balance control strategies, the aim of this study was to compare the postural control factors and balance in individuals with different foot arch.
  Methods
  This study was a comparative one. A total of sixty students were selected, and divided into 4 homogeneous groups of 15 people. Standing with two feet for 20 seconds on a foot pressure, one-leg standing and star excursion balance test were used for evaluating postural control, static and dynamic balance, respectively. Analysis of variance and Tuky post hoc test were used.
  Results
  Natural foot floor group had the best control of postural and balance, and the rigid flat foot had the weakest balance. Individuals with pes-cavus in the medio-lateral side and those with flat feet in the posterior anterior side have the least balance.
  Conclusion
  Changes in the foot arch can cause weakness and inefficiency of the muscular system and ankle strategy and maintain balance, that all of them are more severe in the rigid flat foot, due to the hard and uncompromising structure of the foot and is associated with increased risk of injury to the ankle sprain.
  Keywords: Balance, Cavus foot, Flexible flat foot, Rigid flat foot, Foot scan
 • Sharifi Y, Fazaeli S, Meraji M Pages 77-86
  Purpose
  Due to the lack of comprehensive and standard pharmaceutical terminology, the exchange and processing of drug information effectively, seamlessly and unambiguously, has many problems with pharmacies and hospitals. The purpose of this study was to investigate two major and available terminologies, RxNorm and NDF-RT, their relationship and the use of these terminologies in health information systems.
  Methods
  The present study was carried out by narrative review and were studied the documentation related to two selective drug terminology, RxNorm and NDF-RT, from online Datebases such as PubMed, Scopus, Web of Science and the official site of the NLM and it was done by combining keywords related to the topic and by the end of November 2017.
  Results
  The results of this study showed that the above-mentioned terminology can be used in the electronic health system, decision support systems, hospital information system with the aim of improving the quality of care, facilitate exchangeability and preventing medical errors. Relationship between these terminologies will also increase the effectiveness and quality of the decisions.
  Conclusions
  The use of these terminologies, especially the relationship between them, will increase the effectiveness and quality of decisions, but for more effective communication between these two terminologies, more research and Addressing some communication challenges are needed.
  Keywords: Terminology, RxNorm, NDF-RT, Drug
 • Delfani S, Hadavi Abdobouchali Sh, Reisi Ardeli Sh, Mehri A Pages 87-97
  Purpose
  The current study investigated the verb retrieval problems in people with non-fluent aphasia. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of ACTION plan on transitive and intransitive verbs retrieval in a Persian language person with non-fluent aphasia. Case report: This case report study, including 4 distinct parts: 1) pre-treatment evaluations (Persian Test of aphasia, Persian test of verb-naming and spontaneous speech). 2) six sessions of baseline 3) four phases of treatment for 12 weeks (First, verb naming, phase two and three, including the completion of the transitive and intransitive taught verbs, phase fourth is construction sentence for two and three phases) 4) post-treatment evaluations (Repeat evaluations before the treatment). The results obtained in this study through C statistics, visual diagram and percent recovery were reported.
  Conclusions
  The results show that except the second stage of the treatment, first and second treatments were different with significance level of (p<0.05), the recovery had effect on untrained intransitive verbs. Recovery was the only after at the third phase for the untrained transitive verbs. In addition sentence construction with untrained verbs with completion and construction of trained transitive and intransitive verbs also significantly improved. The greatest improvement was for the sentence construction assignment through trained and untrained transitive verbs and lowest was for completion sentence by intransitive verbs. It can be concluded that this therapeutic approach for the treatment verb retrieval of Persian language patients with non-fluent aphasia is useful.
  Keywords: Verb training- ACTION program- non-fluent aphasia- Persian language
 • Jafarzadeh S Pages 98-102
  Purpose
  Case report of a head trauma patient with saccular abnormality who was resistant to treatment.
  Clinical
  Findings
  Normal results in electronystagmography and oVEMP. Results of cVEMP showed abnormal saccular function in the right side.
  Diagnosis: Vestibular abnormality because of the head trauma
  Management: Vestibular rehabilitation
  Results
  In the beginning, patient had frequent episodes of vertigo and poor balance. Results of Romberg and tandem gate were abnormal. Regular vestibular rehabilitation sessions were planned and adaptation and gaze stability exercises were used. After five months, vertigo were significantly decreased. Balance function also showed great improvements.
  Keywords: Vertigo, Head trauma, Saccule, Imbalance, Vestibular rehabilitation