فهرست مطالب

شیلات - سال هفتاد و یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال هفتاد و یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه پیشه ورزاد، سید ولی حسینی*، حمید فرحمند، ماریانو لاسترا، سونیا لوپز صفحات 208-214
  پیری پوست با افزایش تنظیم بیان ماتریکس متالوپروتئیناز (MMP) و کاهش تنظیم سنتز کلاژن همراه است. استرول های استخراج شده از جلبک های دریایی، به عنوان مواد ضد سرطان و ضدکسیدان گزارش شده اند که این خواص می تواند نشان از  پتانسیل مناسبی جهت خواص ضد چروک در پوست انسان باشد. در این تحقیق، جهت بررسی سنتز پروکلاژن در سلول های پوست انسان، استرول های استخراج شده از جلبک قرمز خلیج فارسGracilaria salicornia در غلظت های 7/1، 5/3، 7، 14، 28، 56 و 112میکروگرم بر میلی لیتر مورد سنجش قرار گرفت، همچنین برای تعیین دز قابل استفاده از این پیش ماده دارویی، تست سمیت سلولی بر رده فیبروبلاست پوست انسان در غلظت های 3/2، 6/4، 3/9، 18، 5/37، 75، 150 و 300 میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره استرولی جلبک گراسیلاریا سالیکورنیا آزمایش شد. نتایج حاکی از افزایش سنتز پروکلاژن در سلول های پوست با افزایش غلظت استرول ها و نیز عدم سمیت این ماده در دزهای مورد نیاز درمانی بوده است. IC50 عصاره ها برای سلول های فیبروبلاست پوست انسان غلظت 111 میکروگرم بر میلی لیتر را نشان داد، همچنین اثرگذاری عصاره ها در افزایش کلاژن پوست با سطح معنی داری در غلظت های 75/1 تا 112 میکروگرم بر میلی لیتر قابل مشاهده بود (0001/0>P). بنابراین استرول های استخراج شده بدلیل تاثیر بر سنتز پروکلاژن سلول های پوست، می توانند نقش موثری بر کاهش فرایند پیری پوست بازی کنند. تحقیقات بیشتری برای سایر کاربردهای ترکیبات استرولی جلبک ها در جهت استفاده از محصولات آرایشی- بهداشتی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: پروکلاژن، سمیت سلولی، استرول، جلبک قرمز خلیج فارس، ترمیم پوستی، Gracilaria salicornia
 • پگاه فرهنگ، علیرضا میرواقفی*، باقر مجازی امیری صفحات 216-223
  با توجه به استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها در آبزی پروری و از سوی دیگر عدم توجه پرورش دهندگان به مضرات تجویز بی رویه ی دارو های ضد باکتریایی، مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک ها بر فراسنجه های زیستی آبزیان ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بر فراسنجه های خونی (گلبول های قرمز، گلبول های سفید، هماتوکریت و هموگلوبین) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بیمار شده با باکتری Aeromonas hydrophila، به بررسی تاثیر آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) در بهبود اثرات جانبی حاصل از اعمال آنتی بیوتیک بر فراسنجه های خونی مذکور پرداخته شد. با بررسی نتایج این مطالعه که به مدت 61 روز روی 120 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 30 ± 175/92 گرم در چهار تیمار(شاهد، تحت درمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین، تحت درمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین و آنتی اکسیدان BHT با دوز 0/5 % جیره روزانه و تحت درمان با آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین و آنتی اکسیدان BHT با دوز 0/8% جیره روزانه) و سه تکرار انجام شد، به نظر می رسد که آنتی اکسیدان BHT در بهبود اثرات جانبی ناشی از اعمال اکسی تتراسایکلین در جیره آبزیان، بر فراسنجه های خونی مورد بررسی تاثیر معنی داری داشته است. از سویی با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار در دوز های مختلف (0/5% و 0/8% جیره روزانه) آنتی کسیدان BHT بر فراسنجه های خونی، استفاده از دوز 5/0% به منظور استفاده دراستخر های پرورشی، اقتصادی تر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین، شاخص های خونی، آنتی اکسیدان، BHT، Aeromonas hydrophila
 • فاتح معزی، هادی پورباقر*، سهیل ایگدری صفحات 225-234
  مدل های زیستگاهی ابرازهایی کاربردی در برآورد فراوانی گونه ای و تنوع زیستی جوامع آبزیان با استفاده از متغیرهای زیستگاه می باشند که می توانند در بهره برداری و حفاظت از گونه های آبزیان بسیار مفید واقع شوند. شناخت مدل های دارای بهترین عملکرد و همچنین یافتن متغیرهای ورودی دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری، می تواند در به کارگیری مناسب آن ها و تصمیمات اتخاذ شده موثر باشد. در مطالعه حاضر، عملکرد چهار نوع مدل (شامل مدل رگرسیون خطی چندگانه، مدل رگرسیون حداقل مربعات جزیی، مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل جنگل تصادفی) جهت پیش بینی نمایه های تنوع زیستی ماهیان رودخانه توتکابن در جنوب دریای خزر بر مبنای متغیرهای زیستگاهی مورد مقایسه قرار گرفت و میزان اهمیت متغیرهای محیطی مورد استفاده نیز در هر یک از مدل ها بررسی گردید. بر اساس نتایج، مدل های رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون حداقل مربعات جزئی ضعیف ترین عملکرد را در برآورد نمایه های تنوع زیستی نشان دادند. بهترین عملکرد مربوط به مدل های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی بود. برای مدل های مختلف، میزان اهمیت پارامترهای محیطی در ارتباط با هر یک از نمایه های تنوع متغیر بود. در مجموع، مدل های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی به عنوان مدل های مناسب جهت بررسی نمایه های تنوع زیستی پیشنهاد می شوند.
  کلیدواژگان: مدل، تنوع زیستی، دریای خزر، زیستگاه، پیش بینی
 • هادی یوسفی سیاهکلرودی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی*، شادی خاتمی صفحات 236-244
  خانواده گاماریده از شاخص ترین و متنوع ترین خانواده های راسته دوجورپایان هستند. دوجورپایان غذای اصلی بسیاری از گونه های ماهی هستند و نسبت به آلودگی محیطی حساسیت بالایی دارند، بنابراین دارای اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی می باشند. به دلیل تفاوت در ویژگی های ریخت شناسی و اکولوژیکی گونه های مختلف، گام اول شناسایی گونه های آن هاست. جمع آوری و شناسایی گونه ای جنس Gammmarus در رودخانه های شرق استان تهران، یعنی جاجرود، حبله رود و لار هدف اصلی این مطالعه می باشد. برای این منظور 10 ایستگاه نمونه برداری در بخش های مختلف رودخانه های جاجرود، حبله رود و لار انتخاب شد. نمونه برداری به صورت فصلی از مهر ماه 1392 تا تیر ماه 1393 انجام شد. از هر ایستگاه 20 نمونه با استفاده از نمونه بردار درج (dredge) جمع آوری، در الکل اتانول 96 تثبیت و برای انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل گردید. شناسایی با استفاده از کلیدهای شناسایی موجود تا سطح گونه انجام شد و نتایج نشان داد که همه نمونه ها متعلق به گونه Gammarus komareki می باشند. پس از انجام عملیات شناسایی، بررسی های مولکولی با استخراج DNA، بررسی کیفیت آن، جداسازی ژن میتوکندریایی ناحیه CO1 به وسیله پرایمر یونیورسال تحت شرایط PCR و در انتها توالی یابی انجام شد. پس از انجام توالی یابی نتایج آن با ژن های موجود در بانک جهانی ژن (GenBank) مقایسه شد. سپس توالی های نمونه های مناطق مختلف با هم مقایسه گردید و درخت فیلوژنی ترسیم شد. این تحقیق نشان داد کهG. komareki دارای جمعیت های متنوعی در رودخانه های شرق استان تهران می باشد. با این که از نظر ریخت شناسی تفاوت عمده ای در این جمعیت ها مشاهده نشد. هم چنین فراوانی آن در ایستگاه های مختلف متفاوت بود که بیانگر اختلاف شرایط محیطی رودخانه ها بود.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، گاماروس، جاجرود، حبله رود، لار
 • رضا ذیلاب، عبدالمحمد عابدیان کناری*، امیر حسین اسماعیلی صفحات 246-254
  در این تحقیق اثر عصاره اتانولی شوید بر پارامترهای رشد و شاخص های لیزوزیم و کمپلمان ماهی قز ل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 0/32±12 گرم بررسی شد. ماهی ها به روش خوراکی با غلظت های 500، 1000، 1500 و 3000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره شوید به مدت 56 روز متوالی تغذیه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطوح 1000 و 1500 میلی گرم برکیلوگرم عصاره شوید در شاخص های رشد نظیر افزایش وزن دارای تفاوت معنی داری با گروه شاهد بود ولی از لحاظ ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه و کارایی پروتئین تفاوت معنی داری با گروه شاهد نشان نداد. همچنین همه تیمارها از درصد بازماندگی بالایی برخوردار بودند و با همدیگر تفاوت معنی داری نشان ندادند. بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم و کمپلمان نیز در گروه تغذیه شده با سطح 1500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده شد و نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری  نداشتند (0/05<P). براساس نتایج حاضر، غلظت های 1000 و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن در این فاکتورها شده و برای افزایش ایمنی غلظت 1500 میلی گرم بر کیلوگرم غذا بهتر بوده است.
  کلیدواژگان: Anethum graveolens، سیستم ایمنی، رشد، تغذیه
 • سراج بیتا* صفحات 256-263
  آمین های بیوژن ترکیبات آلی نیتروژن داری هستند که اصولا به وسیله دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه تولید می شوند. حضور مقادیر بالای آمین های بیوژن در مواد غذایی نشان دهنده شروع فساد و کیفیت نامطلوب در مواد غذایی است. در این مطالعه تغییرات مقدار آمین های بیوژن تولید شده در عضله ماهی شوریده (Otolithes rubber) به عنوان پارامتر شیمیایی فساد طی روش های مختلف انجمادزدایی (آب، هوا، یخچال و مایکروویو) مورد ارزیابی قرارگرفت. ماهیان شوریده پس از صید و انتقال به کارخانه، بسته بندی شده و در تونل انجماد با دمای 36- درجه سانتی گراد منجمد گردیده و به مدت 4 ماه در سردخانه با دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از موعد مقرر، انجمادزدایی ماهیان با استفاده از روش های انجمادزدایی در آب، هوا، یخچال و مایکروویو انجام شد و تغییرات آمین های بیوژن (هیستامین، پوترسین، تیرامین و کدورین) در انجمادزدایی با هر کدام از روش ها بررسی شد. نتایج حاصله کاهش معنی داری در مقدار هیستامین در انجمادزدایی در یخچال را در مقایسه با سایر روش ها و گروه کنترل نشان داد (0/05>P). همچنین کاهش معنی داری (0/05>P) در مقدار پوترسین در طی انجمادزدایی با روش مایکروویو در مقایسه با سایر روش ها مشاهده شد، اما اختلاف معنی داری بین مقادیر تیرامین و کدورین تولید شده در روش های مختلف انجمادزدایی در مقایسه با تیمار شاهد وجود نداشت (0/05<P). بیشترین میزان هیستامین و پوترسین به ترتیب با روش های انجمادزدایی با هوا و یخچال مشاهده شد. براساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که انجمادزدایی با روش یخچال می تواند روش مناسبی برای انجمادزدایی ماهی شوریده منجمد باشند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، آمین های بیوژن، انجمادزدایی، ماهی شوریده، &quot _
 • مهران مسلمی*، نرگس اسکو، روزبه عابدی، سید ولی حسینی صفحات 264-272
  در این پروژه، اثر پوشش دهی با عصاره مرزنجوش (1، 2 و 3 درصد) بر کیفیت و ماندگاری فیله های تهیه شده از ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، طی دوره 14 روزه  نگهداری در یخچال بررسی شد. تیمارها در روزهای 1، 4، 7، 10 و 14 نگهداری، از نظر شاخص های مجموع ترکیبات ازته فرار (TVB-N)، فساد ثانویه اکسیداسیون چربی (اسید تیوباربیتوریک؛ TBA)، میزان رطوبت، ظرفیت نگهداری آب (WHC) و  بار باکتریایی کل مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج، میزان بازهای نیتروژنی فرار در کلیه تیمارهای پوشش دهی شده در مقایسه با تیمار کنترل به طور معنی داری کاهش نشان داد (0/05>P). کمترین میزان آن در نمونه های 3 درصد پوشش داده شده مشاهده شد. روند افزایش اسید تیوباربیتوریک طی دوره نگهداری در کلیه تیمارهای پوشش دهی شده به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. بار باکتریایی کل نیز در کلیه نمونه های پوشش دهی شده نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری حاوی بار باکتریایی کمتری بودند. در انتهای دوره نگهداری، بیشترین و کمترین بار باکتریایی کل، به ترتیب در تیمارهای شاهد و  تیمار حاوی 3 درصد عصاره مرزنجوش مشاهده شد. در خصوص شاخص ظرفیت نگهداری آب بین نمونه های مورد آزمایش اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که غلظت های مختلف مرزنجوش دارای اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی  قابل توجهی بر فیله های ماهی آمور طی دوره نگهداری در یخچال دارند. با توجه به نتایج ارزیابی تیمارها مدت ماندگاری فیله های پوشش داده شده در شرایط نگهداری در یخچال، در گروه شاهد تا 4 روز و در تیمارهای پوشش دهی شده بین 7 تا 10 روز برآورد شد. با توجه به نتایج، تیمار حاوی 3 درصد عصاره مرزنجوش به عنوان بهترین تیمار جهت حفظ موثر فیله آمور در طول دوره نگهداری در یخچال پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ماهی آمور، بسته بندی وکیوم، عصاره مرزن جوش، ماندگاری
 • مجید نوروزی، سید حامد موسوی ثابت*، سهیل ایگدری صفحات 274-284
  به واسطه پیچیدگی اعضای خانواده Nemacheilidae به لحاظ آرایه شناسی براساس صفات ریختی، محققان به دنبال استفاده از سایر خصوصیات آرایه شناختی از جمله استخوان شناسی، سعی در ارایه صفات تشخیصی مناسب دارند. از این رو، این تحقیق با هدف توصیف ساختار استخوان شناسی گونه Paraschistura alta به منظور ارائه صفات استخوان شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 7 نمونه از حوضه آبریز سیستان جمع آوری و پس از شفاف سازی و رنگ آمیزی، ساختار استخوان شناسی آن توصیف گردید. بنابر نتایج مطالعه حاضر، گونه P. alta براساس صفات استخوان شناسی شامل میخی شکل بودن استخوان پیش وومر، داشتن تعداد 3 عدد استخوان قاعده آبششی، 10 عدد پتریجیفور باله پشتی، 6 عدد هیپورال، مشبک بودن کیسه شنا و همچنین صاف تا کمی مضرس بودن استخوان فوق عصبی 3 از سایر گونه های این جنس در ایران قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، آب شیرین، لوچ، اسکلت، رنگ آمیزی
 • مرضیه سروش حداد، جاوید ایمانپور نمین*، اکبر نصرالله زاده، مسعود ستاری صفحات 286-292
  رابطه طول و وزن، الگوی رشد، عامل وضعیت و ترکیب سنی شاه کولی خزری Alburnuschalcoides سواحل غربی دریای خزر (آستارا، انزلی و کیاشهر) از شهریور 1396 الی مهر ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 77 عدد ماهی از تور های پره صید شد. میانگین طول و وزن ماهیان صید شده به ترتیب 5/17±19/38 سانتی متر و 83/92±76/78 گرم بود. دامنه ی سنی ماهیان بین 0 تا 4 سال بود و ماهیان 0 و 1 ساله 81/8 درصد از ترکیب سنی را دارا بودند. در بررسی الگوی رشد، ضریب رگرسیون (b) بزرگتر از عدد 3 محاسبه شد. عدد حاصل از رابطه پائولی 5/28 به دست آمد که نسبت به عدد t جدول پائولی (1/66) بزرگتر بود که نشان دهنده ی ناهمگون (آلومتریک) بودن رشد در ماهیان مورد بررسی می باشد. میانگین CF در جنس نر و ماده به ترتیب 0/14±0/83 و 0/11±0/82 به دست آمد. میانگین شاخص گنادی GSI در جنس ماده (4/82±8/04) بیشتر از جنس نر (1/47±3/05) به دست آمد. میانگین شاخص وزنی کبدی نیز در جنس نر (0/49±0/79) و در جنس ماده (0/44±0/75) حاصل شد که در جنس نر میزان شاخص وزنی کبد بیشتر است.
  کلیدواژگان: الگوی رشد، شاه کولی، ضریب چاقی، دریای خزر
 • مریم پیل مال، ابراهیم علیزاده دوغیکلایی*، مصطفی یوسف الهی صفحات 294-304
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس دارچین بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیش فینگر کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال می باشد. فیش فینگرها به طور جداگانه در محلول های پوششی کیتوزان (2 درصد)، اسانس دارچین (1/5 درصد) و پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) به مدت یک دقیقه غوطه ور، سپس بسته بندی و در یخچال (4 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند. فراسنجه های شیمیایی (pH، پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و میکروبی (شمارش باکتری های کل (TVC) و باکتری های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان pH، PV، TBA و TVB-N به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>P). میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرماگرا (PTC) فیش فینگرها هنگام نگهداری در یخچال به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>P). شاخص های شیمیایی و میکروبی تیمار دارای پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) در مقایسه با سایر تیمارها تغییرات کمتری را هنگام نگهداری نشان دادند، به طوری که طی نگهداری تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشتند (0/05>P). براساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود که فیش فینگرهای پوشش داده شده با کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) نسبت به سایر تیمارها موثرتر بوده و سه روز بر زمان ماندگاری فیش فینگرها افزودند.
  کلیدواژگان: کیتوزان، اسانس دارچین، کپور نقره ای، پوشش خوراکی
|
 • Fatemeh Pishehvarzad, Seid Vali Hosseini *, Hamid Farahmand, Mariano Lastra, Sonia Lopez Pages 208-214
  Skin aging is accompanied by up regulation of the matrix metalloproteinase (MMP) expression and down regulation of collagen synthesis. Extracted sterols of marine algaes have been reported as anti-cancer agents and antioxidants, which can indicate the potential for anti-wrinkle properties in the human skin. In this study, the sterols extracted from Persian Gulf red algae Gracilaria salicornia were evaluated at concentrations 1.7, 3.5, 7, 14, 28, 56 and 112 μg / ml for determination of procollagen synthesis in human skin cells. To determine the acceptable dose of this precursor, the cytotoxicity test of G. salicornia sterols on the human skin fibroblast cells was tested at levels 2.3, 4.6, 9.3, 18.75, 37.5, 75, 150 and 300 μg/ml. The results indicate increased procollagen synthesis in the skin cells by increasing the concentration of sterols, and the lack of toxicity of this substance in the required dosage of the treatment. The extracts IC50 for human skin fibroblasts was 111 μg / ml. The effect of extracts on increasing of skin procollagen showed significant differences at concentrations 1.75 to 112 μg / ml (P<0.0001). Therefore, extracted sterols can play an important role on reducing the skin aging process due to the synthesis of skin cells procollagen. More research is needed for other uses of algae sterols for the use of cosmetic products.
  Keywords: Procollagen, Cytotoxicity, Sterol, Persian Gulf red algae, Skin healing, Gracilaria salicornia
 • Pegah Farhang, Alireza Mirvaghefi *, Bagher Mojazi Amiri Pages 216-223
  Considering the widespread use of antibiotics in aquaculture and the lack of farmer’s attention to the harmful effects of the antibacterial drugs administration, study of the antibiotic effects on the biological indicators of aquatic animals is necessary. In this study, in order to probe of oxytetracycline effects on blood parameters (red blood cells, white blood cells, hematocrit and hemoglobin) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by Aeromonas hydrophila, the effects of antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT) on the side effects of antibiotic treatments was investigated. By examining the results of this research, which was carried out on 120 rainbow trout fish with an average weight of 175.92±30 g in four treatments (Control, treated with oxytetracycline, treated with oxytetracycline and BHT 0/5% and 0.8% daily diet) and three repetitions, in period of 61 days, BHT antioxidants showed effective roles in improving side effects of oxytetracycline on hematological parameters. On the other hand, due to the lack of significant differences between 0.5 and 0.8 % doses (daily diet) of BHT on blood parameters, it seems the dose of 0.5% is more economic in rainbow trout aquaculture.
  Keywords: Aeromonas hydrophila, Antioxidant, Antibiotic, BHT, Blood parameters, Oxytetracycline
 • Fateh Moezzi, Hadi Poorbagher *, Soheil Eagderi Pages 225-234
  Habitat models are applied to estimate species abundance and diversity using habitat parameters that can be used in exploitation and conservation of many aquatic species. Habitat models are effective tools in estimating species abundance and diversity of aquatic communities using habitat parameters has high importance in exploitation and conservation of aquatic resources. Identifying models with the best performance and habitat parameters with the highest importance, would affect appropriate utilisation of this tools and in making optimal management decisions. The present study evaluated performance of four models (multiple linear regression, partial least square regression, support vector machines and random forest) in prediction of biodiversity indices in fishes of a river in the southern Caspian Sea. In addition, importance of environmental parameters in prediction of those indices were calculated. Multiple linear regression and partial least square regression had weak performance. Support vector machine and random forest had the best performance. Various environmental parameters had varying importance across the examined models. In conclusion, support vector machines and random forest are suggested as suitable models for prediction of biodiversity indices of the southern Caspian fishes.
  Keywords: Model, Biodiversity, Caspian Sea, Habitat, Prediction
 • Hadi Yousefi Siahkalroudi, Siamak Yousefi Siahkalroodi *, Shadi Khatami Pages 236-244
  Gamaridae is one of the most diversified and prominent family of Amphipoda. This order provides the main food for the most fish species and are so sensitive to environmental pollution, which leads to their ecological and economic importance. However, regarding to high degree in morphological and ecological differences among the different species of the order, the first step to study these group of animals is to identify the species. The main aim of this study was to collect and identify Gammarus species distributed in the rivers of the eastern part of Tehran Province, including Jajrood, Hablehrood and Lar. In order to collecting the samples, ten sampling points in different parts of three rivers were selected. Sampling was carried out seasonally from October 2013 to June 2014. 20 samples were taken from each point by dredge device and kept in ethanol to transfer to the laboratory for further experiments. For identification the samples to species level, some of the available classification keys were applied. The samples were identified by classification key at species level and results showed that all of samples were G. komareki. Then, molecular assessments by DNA extraction, DNA qualification and isolation the mitochondrial gene in COI segment by using universal primers were conducted; at the end of the process was finished by gene sequencing. The obtained sequence was compared by Genbank. The results showed that G. komareki has varied populations in the rivers of eastern part of Tehran province. Although there was no significant morphological difference among the populations, their different abundance revealed the difference in the rivers environments.
  Keywords: genetic diversity, Gammarus, Jajrood, Hablehrood, Lar
 • Reza Zeilab, Abdolmohammad Abedian Kenari *, Amir Hossein Esmaily Pages 246-254
  In this study, the effect of ethanolic extract of dill (graveolens Anethum) on growth and immunological parameters of rainbow trout fingerlings was evaluated (average initial weight of 12±0.32 g). A basal diet was supplemented with levels of 0 (control), 500, 1000, 1500 and 3000 mg ethanolic extract of dill kg-1 to formulate five experimental diets. After 56 days of feeding trial, fish fed diet with 1000 and 1500 mg kg-1 had the highest final weight compared to control but in terms of feed conversion ratio, specific growth ratio and protein efficiency ratio did not show a significant difference compared to control group. All treatments had a high survival rate and did not show significant differences with each other. The highest activity of lysozyme and complement was observed in the 1500 mg kg-1 treatment but did not significant difference compared to the control group (P>0.05). The results showed that concentrations of 1000 and 1500 mg kg-1 of ethanolic extract of dill increased the weight in these factors and the concentration of 1500 mg kg-1 treatment had better effect on immunity.
  Keywords: Anethum graveolens, Immunological parameters, Growth, Feeding
 • Seraj Bita * Pages 256-263
  Biogenic amines are nitrogen-based organic compounds, which are basically produced by decarboxylation of amino acids. The presence of high amounts of biogenic amines in food represents deterioration and undesirable quality of food. In this study, changes in the amount of biogenic amines produced in the muscle of the croaker (Otolithes rubber) as a chemical indicator of spoilage caused by different methods of thawing (water, air, refrigerator and microwave) were evaluated. The croaker fishes were kept in powdered ice and transported to the processing factory, where they were deep frozen at -36°C through a freezing tunnel, followed by storage in cold store at -18°C for 4 months. The experiments were conducted by application of different thawing methods of water, air, refrigerator and microwave, followed by simultaneous monitoring of changes in the biogenic amines (histamine, putrescine, tyramine and cadaverine). The results showed a significant decrease in the amount of histamine during thawing in refrigerator compared to the other methods and control (P<0.05). Also, a significant decrease was observed in the amount of putrescine produced during thawing by microwave technique compared to the other methods (P<0.05), but there were no significant differences between the amounts of tyramine and cadaverine produced by different thawing methods compared to the control treatment (P<0.05). The highest levels of histamine and putrescine were observed in thawing methods of air and refrigerator respectively. Based on the results of this study, it can be concluded that thawing by refrigerator method can be suitable technique for defrosting the frozen croaker fish.
  Keywords: Quality assessment, Biogenic amines, Thawing, Croaker fish
 • Mehran Moslemi *, Narges Osko, Rozbeh Abedi, Seid Vali Hosseini Pages 264-272
  In this project, the effect of Origanum vulgare’s extract (0, 1, 2 and 3%) on the quality and shelf-life of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets was investigated during 14-day storage in the refrigerator. Treatments at days 1, 4, 7, 10, and 14 were investigated in terms of TVB-N, TBA, moisture content, WHC and TVC (total microbial content). Based on the results, TVB-N in all treatments were significantly reduced compared to control (P<0.05). Its lowest content was observed in samples coated with 3% of O. vulgare’s extract. The same trend was observed for TBA in all treatments. At the end of storage period, the highest and lowest TVC were observed in control and 3% treatment, respectively. There was no significant difference in the water holding capacity of all treatments. The results showed that different concentrations of O. vulgare’s extract have significant antimicrobial and antioxidant effects on the grass carp fillets during the storage period in the refrigerator. According to the results of the evaluation of treatments, the shelf-life of the coated fillets in storage conditions was estimated in the control group up to 4 days and in treated treatments 7 to 10 days. Based on the results, the treatment with 3% of O. vulgare’s extract is recommended as the best treatment for effective storage of grass carp fillet quality during refrigerated storage.
  Keywords: Grass carp, MAP, Origanum vulgare’s extract, Shelf-life
 • Majid Noroozei, Hamed Mousavi, Sabet *, Soheil Eagderi Pages 274-284
  Due to complexity of nemacheilid’s taxonomy based on their morphological characters, researches try to use other proper diagnostic characters such as osteological ones. Hence the current study aimed to describe osteological structures of Paraschistura altato provide its diagnostic osteological characters. For this purpose, seven specimens were collected from the Sistan basin and after clearing and staining, their skeletal structures were examined. According to the results, Paraschistura altacan be distinguished based on some osteological characters, including nail shaped of prevomer, having four basibranchials, 10 pterygiophores, 6 hyporals, aveolar structure of bony swim bladder and straight or somewhat serrated supraneural 3 from other members of this genus in Iran.
  Keywords: Taxonomy, Freshwater, Loach, Skeleton, Staining
 • Marzie Sorosh Hadad, Javid Imanpour Namin *, Akbar Nasrollahzade, Masoud Sattari Pages 286-292
  Length-weight relationship, growth pattern, condition factor and age composition of Alburnus chalcoides in the southwest coasts of the Caspian Sea (Astara, Anzali and Kiashar) were examined from September 2017 to October 2018. A total of 77 fish were caught using beach seine. The mean length and weight of fish were 19.25±5.17 cm and 76.78±83.92 g, respectively. Fish age ranged from 0-4 years and age class 0-1 accounted for 81.8% of the examined specimens. Considering the growth pattern, the regression coefficient (b) was bigger than 3. The figure obtained from Pauly equation was 5.28 which is larger than the t value of Pauly table (1.66), suggesting a heterogeneous or alometric growth pattern for the species under question. The CF values were 0.83±0.14 and 0.82±0.11 in males and females, respectively. Mean gonadosomatic index was higher in females and significantly varied in females (8.04±4.82) as compared to males (3.05±1.47). Mean hepatosomatic index was 0.79±0.49 in males and 0.75±0.44 in females.
  Keywords: Growth pattern, Alburnus chalcoides, Condition factor, Caspian Sea
 • Maryam Pilmal, Ebrahim Alizadeh Doughikollaee *, Mostafa Yousef Elahi Pages 294-304
  This study aimed to investigate the effect of edible chitosan coating containing Cinnamomum verum essential oil onchemical and microbial properties of silver carp fish fingers during storage in refrigerator. Fish fingers were separately immersed in chitosan coating (2%), cinnamon essential oil (1.5%) and chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) for 1 minute, then packed and stored in refrigerator (4°C). Chemical (pH, Peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N)) and microbial parameters (total viable count (TVC) and psychrotrophic count (PTC)) were measured at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days. The results showed that with increasing storage time the pH, PV, TBA and TVB-N values increase significantly (P<0.05). The TVC and PTC counts of fish fingers increased significantly during refrigerated storage (P<0.05). Chemical and microbial indicators of chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) treatment showed a little change in comparison with the other treatments during storage a significant difference with other treatments during storage (P<0.05). According to the results, it can be concluded that the fish fingers coated with chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) have affected in compared to the other treatments and increased the shelf life of fish finger for 3 days.
  Keywords: Chitosan, Cinnamon essential oil, Hypophthalmichthys molitrix, Edible coating