فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • فرشته امینی*، مختار عارفی صفحات 1-23
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی زنان شهر کرمانشاه است. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1398-1397 تشکیل می دهد. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 120 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایاز مراکز مشاوره زندگی، روان یاران، هاتف و حامی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا، سبک های دل بستگی کولینز و رید و تعارضات زناشویی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی توانایی پیش بینی تعارضات زناشویی را دارند. همچنین مولفه های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی با مولفه های تعارض زناشویی رابطه ی معنادار دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی از مولفه های موثر و مرتبط با تعارض زناشویی هستند که این نکته می تواند در مراکز مشاوره خانواده موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی، سبک های دل بستگی، تعارضات زناشویی، زنان
 • نسا جاوید جهرمی*، محمد سعید مردوخی، عزت الله کرد میرزا صفحات 24-40
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خلاقیت پسران ابتدایی شهر شیراز بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 40 دانش آموز انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش یا کنترل تخصیص یافتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 60 دقیقه ای هفتگی برنامه ی آموزش مهارت های اجتماعی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25-SPSS انجام شد. نتایج MANCOVA و ANCOVA نشان داد که مداخله ی به کاررفته باعث افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر می شود. به طورکلی، می توان گفت که مداخله ی آموزش مهارت های اجتماعی برای کمک به دانش آموزان پسر اثربخش است و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، خلاقیت، دانش آموز
 • سمانه سادات حیدریه زاده* صفحات 41-56
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان یزد در سال تحصیلی 91-92 انجام شده است. جامعه موردبررسی شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر یزد بود (10806)، نمونه موردبررسی بر اساس جدول مورگان شامل 378 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی نیز همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر این می توان عملکرد تحصیلی را از متغیرهای مسئولیت پذیری و خودکارآمدی پیش بینی کرد. همچنین یافته ها نشان داد بین میزان خودکارآمدی در دانش آموزان دختر پایه های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میزان مسئولیت پذیری و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی
 • مژگان علی آبادی، افسانه خواجوند خوشلی* صفحات 57-74
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های تعهد زناشویی با عملکرد جنسی دانشجویان زن متاهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه منابع طبیعی گرگان است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های تعهد زناشویی و عملکرد جنسی مورداستفاده قرار گرفت. پرسشنامه ها در بین آن ها توزیع و سپس جمع آوری گردید. در این تحقیق نتایج رگرسیون چندگانه نشان که تعهد زناشویی سهم معناداری در پیش بینی این متغیر دارد از بین مولفه های تعهد زناشویی، مولفه تعهد به ازدواج سهم معناداری در پیش بینی عملکرد جنسی دانشجویان دارا بود درحالی که دو مولفه دیگر سهم معناداری نداشتند.
  کلیدواژگان: تعهد زناشویی، عملکرد جنسی زناشویی، دانشجویان زن متاهل
|
 • Fereshteh Amini Pages 1-23

  The purpose of this study was to predict marital conflicts based on parenting styles, personality traits and attachment styles in Kermanshah women. Descriptive research is a correlation type.
  The statistical population of this study consists of all marital conflicts women referring to counseling centers in Kermanshah in 1398-1397. The sample in this study, according to the Morgan table, was selected by 120 cluster sampling from life counseling centers, psychoanalysts, Hatef and Hami, and with satisfaction from those women willing to cooperate in the study, questionnaires Parenting styles, McCary and Costa's personality traits, Collins and Reid attachment styles, and marital conflicts. The results of regression and Pearson correlation coefficient showed that the components of parenting styles, personality traits and attachment styles can predict marital conflicts. Also, the components of parenting styles, personality traits and attachment styles have a significant relationship with marital conflict components. According to the findings of this study, it can be said that parenting, personality traits and attachment styles are effective components related to marital conflict, which can be considered in family counseling centers.
  Keywords: parenting styles, personality traits, attachment styles, marital conflicts, women
 • Nesa Javid Pages 24-40

  The current research aimed to examine the effective1ness of social skills training on creativity in elementary boys. The research design was semi-experimental with control group and multivariate ANCOVA. The statistical population of the research included all elementary school students in Shiraz among whom 40 were recruited using multistage random sampling method and were randomized into either treatment or control group equally. The participants filled out the Abedi's Creativity Questionnaire,. The treatment group was administered 8 weekly sessions of the intervention each lasting 60 mins while the control group received no intervention. The data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA and the analyses were performed using SPSS-25 software. The results of MANCOVA and ANCOVA showed that the social skills increased students' creativity. Generally, one can conclude that the social skills is effective for helping students and is recommended.
  Keywords: Social skills training, creativity, boys
 • Samaneh Sadat Heydariehzadeh Pages 41-56
  This research is done in order to indagate the relationship between amenability and selfefficiency, and educational function of girl students of high schools in the city of Yazd about the years 2012-2013. The sample includes 387 cases among 10806 students of the city of Yazd high schools as determined in the Morgan table. Cluster sampling is used in this research.One way analysis of variance (ANOVA) is used for inferential analysis in order to explore significant differece among students of first, second, third and fourth grades in self efficiency, amenability and educational function. Also Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression were calculated. Results showed positive and significant correlation between amenability and selfefficiency (r= 0.76, p<0.01) and between amenability and educational function (r= 0.51, p<0.01) of girl students. Also the condition between self - efficiency and educational function is the same (r= 0. 6, p<0.01). Moreover educational function can be anticipated from the variables of amenability and self- efficiency. There was no significance among girl students of different grades, however there was significant difference between amenability and educational function.
  Keywords: : Responsibility, self-efficacy, academic performance
 • Afsaneh Khajevand Pages 57-74

  This research aims to investigate the relationship between marital commitment with sexual functionality of married women student of Gorgon university of agricultural and natural resources. For this purpose, marital commitment (DCI) and sexual functionality measure scale (SFMS) inventory were used. This research is an applied investigation and samples were selected from married women student of Gorgon university of agricultural and natural resources which according to morgen table, 140 individuals were randomly selected and inventory was answered by the questioner and data collected in SPSS Software V21. The multiple linear regression showed that the marital commitment has a meaningful contribution. Among commitment subscale, marriage commitment has a meaningful contribution in prediction of sexual functionality. It is concluded that commitment has a meaningful contribution in prediction of sexual functionality.
  Keywords: marital commitment, couple sexual functionality, married women students