فهرست مطالب

صنعت لاستیک ایران - پیاپی 93 (بهار 1398)
 • پیاپی 93 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه ی موردی: گروه صنعتی بارز)
  علی سلطان پور*، سید مهدی پورباقری، شهرام آریافر صفحات 5-18
  یکی از مشکل های پیش روی سازمان ها و موسسه ها، تعیین تعداد نیروی انسانی موردنیاز است. در همین باره روش های زمان سنجی، کاربرد گسترده ای یافته اند. یکی از پرکاربردترین این روش ها استفاده از کرنومتر، با درنظر گرفتن ضریب عملکرد، به روش وستینگهاوس است که در آن عنصرهای کاری، ثبت زمان های مربوط به عنصرهای کاری، تعداد مشاهده های لازم برای محاسبه ی زمان های نرمال و استاندارد و نیز ضریب های عملکرد مربوطه، مشخص و جمع آوری می شوند. سپس با درنظر گرفتن موردهای یادشده، اقدام به محاسبه ی زمان های نرمال و استاندارد می شود.در این پژوهش، هدف تعیین زمان استاندارد اپراتور دستگاه ساخت گرین تایر رادیال برای خودروهای سواری، در گروه صنعتی بارز است. از آنجا که زمان سنجی یکی از موضوع هایی ست که انسان به طور مستقیم و مشخص در آن نقش دارد و باتوجه به این که روش های ارائه شده، مانند روش وستینگهاوس، موضوع ها را با درنظر گرفتن قطعیت مورد بحث وبررسی قرار می دهند، قطعیت به کارگرفته شده در این موضوع ها- با توجه به نتیجه های به دست آمده- سبب بروز خطا در محاسبه ها و گاهی تصمیم گیری های اشتباه، می شود؛ بنابراین در این پژوهش با بهره گیری از عدم قطعیت فازی، درباره ی ضریب های عملکرد به روش وستینگهاوس و به ویژه زمان مشاهده ها، الگوریتم و دستورکاری برای روش پیشنهادی ارائه شده و در نهایت با یک مثال واقعی، زمان های نرمال و استاندارد بر اساس الگوریتم پیشنهادی، محاسبه و موردبررسی قرار گرفته است. در پایان، نتیجه های به دست آمده از روش پیشنهادی، در مقایسه با وضعیت قطعی به کار گرفته شده در روش وستینگهاوس معمول، از قابلیت ارائه ی دامنه ی تصمیم گیری گسترده ای به تصمیم گیران برخوردار است.
  کلیدواژگان: روش وستینگهاوس، عدم قطعیت فازی، زمان سنجی، گروه صنعتی بارز
 • نانوکامپوزیت پلی پروپیلن EPDM//نانو رس: مروری بر میکروساختار و ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی
  سحر عبداللهی* صفحات 19-34
  بهره گیری از نانو مواد مانند نانو رس، یکی از کارآمدترین روش ها برای بهبود ویژگی های کامپوزیت پلی پروپیلن (PP)-ترپلیمر اتیلن پروپیلن دی ان مونومر (EPDM)، است. در این مطالعه، پس از معرفی PP، EPDM، آلیاژ PP/EPDM و نانوکامپوزیت /PP/EPDM نانو رس (PEN)، به بررسی نتیجه های به دست آمده از مطالعه های صورت گرفته بر روی نانوکامپوزیت های PEN، شامل بررسی روش های تهیه، تاثیر اصلاح و اعمال درصدهای مختلف نانو رس بر ویژگی های مکانیکی، الکتریکی، نفوذپذیری و ریزساختار نانوکامپوزیت PEN تهیه شده به وسیله ی اکسترودر دوپیچه، تکامل میکروساختار نانوکامپوزیت PEN در طول مسیر اکسترودشدن در اکسترودر دوپیچه و درنهایت تغییر شکل نانوکامپوزیت PEN در اثر اعمال نیروی فشاری و برشی پرداخته می شود.بر اساس نتیجه های یادشده، ویژگی های کششی نانوکامپوزیت های PEN دارای حداکثر 5 درصد وزنی نانو رس در مقایسه با آمیزه ی خالص، به دلیل تغییر در ویژگی های فصل مشترک و ایجاد محدودیت در حرکت و جابه جایی زنجیرهای پلیمری، به واسطه ی وجود ذره های خارجی، بهبود پیدا می کند. استفاده از 5 درصد نانوذره ی رس، نفوذپذیری نانوکامپوزیت نهایی را به میزان 6 درصد، نسبت به اکسیژن، مقاومت الکتریکی حجمی را تا 70 درصد و ثابت دی الکتریک را به میزان 6 درصد کاهش می دهد. هم چنین دمای انتقال شیشه ای و مقاومت به شعله را به میزان 100 درجه ی سانتی گراد افزایش می دهد. روشن است که افزایش و استحکام و مدول کششی، به درجه ی پراکندگی لایه های نانو رس در محمل پلیمری وابسته است و هرچه درجه ی پراکنش ساختار بیشتر باشد، احتمال رسیدن به ساختار پراکنشی بیشتر می شود و در نتیجه به بالاترین کیفیت مطلوب نانوکامپوزیت خواهیم رسید. هم چنین بهترین روش تهیه ی نانوکامپوزیت، استفاده از اکسترودر دوپیچه است، به طوری که تمامی اجزا به طور هم زمان وارد اکسترودر شوند.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، اتیلن پروپیلن دی ان مونومر، پلی پروپیلن، نانو رس
 • شناسایی و رتبه بندی عامل های تاثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت لاستیک کشور
  غلامرضا جندقی*، محمدرضا فتحی، محمدحسن ملکی، علی زمانیان صفحات 35-46
  رقابت پذیری یکی از مهم ترین دغدغه های کسب وکار و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است. رقابت پذیری اقتصادهای کشورها به رقابت پذیری شرکت های آن کشور بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عامل های موثر بر رقابت پذیری صنعت لاستیک است. پژوهش حاضر از منظر جهت گیری، کاربردی و از بعد هدف، اکتشافی ست. در این مطالعه، با استفاده از مرور پیشینه و گفت وگو با خبرگان صنعت لاستیک، عامل های موثر بر رقابت پذیری این صنعت استخراج شد. جامعه ی آماری این پژوهش، خبرگان صنعت لاستیک است. از میان خبرگان صنعت لاستیک، 15 نفر از کارشناسان، با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شدند. مرحله های پژوهش حاضر عبارت اند از: استخراج عامل های موثر بر رقابت پذیری صنعت لاستیک با به کارگیری گفت وگو و مرور پیشینه، غربال عامل های پژوهش با روش آزمون آماری دوجمله ای، اولویت بندی معیارهای پژوهش با روش های دیمتل و ایداس. براساس نتیجه های به دست آمده از این پژوهش، ترتیب اولویت عامل های پژوهش عبارت اند از: زیرساخت های صنعتی لازم، بهره وری، کیفیت محصولات، حمایت های مالیاتی، بانکی و گمرکی.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، دیمتل، تصمیم گیری چند معیاره، صنعت لاستیک
 • مدل تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد کلی سازمان
  سودابه رشیدی*، نگار معتمدی، مهدی حدادزاده صفحات 47-60
  عملکرد سازمان تحت تاثیر عامل های گوناگونی ست که در روند دست یابی به هدف های تعیین شده، نقش بسزایی دارند. منابع انسانی در سازمان، به عنوان یک دارایی و نوع تعامل های آن ها در داخل و خارج از سازمان، ازجمله عامل هایی ست که می تواند پیش بینی کننده ی برآمدهای عملکردی سازمان باشد. بر همین اساس سازمان ها با توجه به نوع فعالیت خود، نیازمند توجه به سرمایه ی فکری خود و فراهم آوردن بستری مناسب برای بهبود فرایندهای کاری آن ها هستند تا به واسطه ی آن، پیوسته میزان کارآمدی کارکنان و سطح های عملکرد خود را ارتقا دهند. علاوه بر این، نوع پیوندها و ارتباط ها در حوزه ی کسب وکار و نیز نداشتن اطلاعات کافی تصمیم گیرندگان در سازمان از تغییرهای بازار، هرکدام می تواند نقش تعیین کننده ای در فرایندهای کاری سازمان ایفا کنند. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه ی فکری در قالب سرمایه های سازمانی، انسانی و مشتری بر عملکرد کلی سازمان در قالب عملکرد بازار و سازمان، با توجه به نقش سرمایه ی اجتماعی، پیوندهای کسب وکار و نبود اطمینان محیطی ست.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمان، سرمایه ی فکری، سرمایه ی اجتماعی، پیوندهای کسب وکار، نبود اطمینان محیطی
 • بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه ی آرتاویل تایر اردبیل)
  حسین رحیمی کلور، فاطمه عزیزی حمل ابادی، مجید یحیوی قاسم قشلاقی* صفحات 61-71
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه ی آرتاویل تایر اردبیل) انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی ست. جامعه ی آماری پژوهش را 95 نفر از مشتریان کارخانه ی آرتاویل تایر شهر اردبیل تشکیل داده است که با استفاده از روش سرشماری، همه ی 95 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.داده های موردنیاز از راه پرسش نامه های بازاریابی اخلاقی، اعتمادآفرینی و پرسش نامه ی رفتار خرید مشتریان جمع آوری شد. روایی صوری پرسش نامه ها توسط متخصصان و پژوهش گران موردتایید قرار گرفته و ضریب پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب 84/0 ، 78/0 و 81/0 به دست آمده است. بر اساس نتیجه های به دست آمده، بین بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی، با رفتار خرید مشتریان کارخانه ی آرتاویل تایر شهر اردبیل، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد و هم چنین بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی، بر رفتار خرید مشتریان کارخانه ی آرتاویل تایر شهر اردبیل تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، اعتمادآفرینی، رفتار خرید مشتریان
 • شناسایی و رتبه بندی مانع های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی
  عبدالحسین جعفرزاده*، محمدرضا فتحی، علی زمانیان، محمدحسین سلیمانی سروستانی صفحات 72-82
  هدف اصلی این پژوهش شناخت مانع های استقرار مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس و اولویت بندی آن ها، با استفاده از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی ست. در مرحله ی گردآوری داده ها، از مطالعه های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در مطالعه های میدانی، دو ابزار پرسش نامه ای- یکی در مرحله ی شناسایی مانع ها و دیگری در مرحله ی تعیین اولویت مانع ها و دریافت نظر خبرگان- استفاده شده که پرسش نامه ی دوم این مطالعه در قالب مقایسه های زوجی فازی طراحی شده است. پایایی این پژوهش براساس مقدار آلفای کرونباخ برابر با 80/0 مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس نتیجه های به دست آمده، برنامه ریزی نامناسب بیش ترین اهمیت نسبت به سایر مانع ها و محدودیت ها را دارد؛ به این ترتیب مهم ترین مانع، برنامه ریزی نامناسب خواهد بود و مابقی مانع ها، به ترتیب فقدان آموزش و بازآموزی مستمر، استفاده ی صحیح نکردن شرکت از تیم های کاری و توان مندسازی کارکنان، ارزیابی کیفیت نادرست، نبود تعهد لازم در مدیران، مشارکت عمومی، ساختار سازمانی مناسب و ارتباط مناسب بخش ها با هم و در نهایت تعهد به نوآوری ست.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، مانع ها استقرار، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی