فهرست مطالب

علوم آبزی پروری ایران - سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حمیدرضا شهریاری، نصرالله محبوبی صوفیانی*، فاطمه پیکان حیرتی، پدرام ملک پوری صفحات 1-8
  ترکیبات فنولی به عنوان یکی از فراوانترین متابولیت های گیاهی محسوب می شوند. این ترکیبات به طرق مختلف وارد اکوسیستم های آبی می شوند و سلامتی ماهیان و بالطبع انسان ها را به خطر می اندازند. در این تحقیق، تاثیر غلظت های مختلف فلاونوئید جنیستئین به صورت محلول در آب بر پارامتر های خونی شامل تعداد گلبول های قرمز خون (RBC)، غلظت هموگلوبین (Hb)، درصد هماتوکریت (Hct)، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCH)، متوسط حجم گلبول قرمز (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCHC)، شمارش افتراقی گلبول سفید در ماهی کپور معمولی با محدوده وزنی 82-52 گرم مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، 5 تیمار از جنیستئین با غلظت های 14/8، 28/8، 65/0، 127/3، 223/6 میکروگرم در لیتر و یک گروه شاهد طی یک دوره 30 روزه در نظر گرفته شد. پس از پایان آزمایش، از هر تیمار 7 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و از آن ها خونگیری به عمل آمد. نتایج بدست آمده حاکی از عدم وجود تغییرات معنی دار در تمامی پارامتر های اندازه گیری شده در مقایسه با گروه شاهد است. بنابراین، غلظت های مورد استفاده جنیستئین در مطالعه حاضر نمی تواند اثرات زیانباری بر سیستم خون سازی ماهی کپور معمولی داشته باشد که این خود حاکی از احتمال سمی نبودن ترکیبات فنولی موجود درفلاونوئیدها در محدوده مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: فیتو استروژن، ایزوفلاون، شمارش افتراقی، هموگلوبین، کپورمعمولی
 • محمد مزارعی، مسعود ستاری*، جاوید ایمان پور نمین صفحات 9-18
  رابطه طول-وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی Alosa braschnikowi (Borodin 1904) در سواحل استان گیلان مطالعه شد. تعداد 103 عدد ماهی از مهرماه 96 تا شهریور 97 به طور ماهانه با استفاده از تور گوشگیر و تور پره از سواحل استان گیلان (آستارا، انزلی و کیاشهر) صید شد. دامنه سنی در ماهیان ماده (+4-+1) بیشتر از ماهیان نر (+3-+1) بود. دامنه طول کل در ماهیان نر، 42-18 و در ماهیان ماده، 42-19 سانتی متر بود. دامنه طول چنگالی در ماهیان نر، 38-16 و در ماهیان ماده، 39-16/5 سانتی متر بود. بیشترین فراوانی طولی در کلاسه طولی 34-30 سانتی متر مشاهده شد. دامنه وزنی ماهیان نر، 570-45 گرم و ماهیان ماده، 810-50 گرم بود. میانگین طول کل، طول چنگالی و وزن کل به ترتیب، 4/70±29/62، 4/24±26/88 سانتی متر و 130/44±231/36 گرم بود. میانگین شاخص گنادوسوماتیک در کل جمعیت، 1/81±1/64 به دست آمد که حداقل و حداکثر آن به ترتیب در فصل پاییز و بهار بود. میانگین شاخص کبدی و شاخص چاقی در کل جمعیت به ترتیب، 0/34±0/78 و 0/13±0/80 به دست آمد که حداقل و حداکثر آن به ترتیب در فصل تابستان و بهار بود. با توجه به این که CF>1 نشان دهنده تغذیه خوب ماهی است، بررسی ضریب چاقی نشان داد که این ماهی از نرخ رشد چندان خوبی برخوردار نیست. رابطه طول کل-وزن برای کل جمعیت، نرها و ماده ها به ترتیب W=0.0029 L3.2954 (0.91  r2=)،  W=0.0022 L33742(0.89 r2=) و W=0.0052 L3.1409(0.93 r2=) به دست آمد. آزمون T-test نشان داد که الگوی رشد در هر دو جنس و کل جمعیت، آلومتریک مثبت (b>3) بود.
  کلیدواژگان: رابطه طول - وزن، شاخص گنادوسوماتیک، آلومتریک، شاخص کبدی
 • علی طاهری میرقائد*، سینا میرمظلومی، مهدی سلطانی، پولین شهره، اشکان زرگر، الهه سلطانی صفحات 19-26
  یرسینیا راکری عامل سپتی سمی یرسینیایی یا یرسینیوز و یکی از بیماری های با اهمیت اقتصادی در ماهیان پرورشی است. در مطالعه حاضر جداسازی، شناسایی، بیوتایپینگ و الگوی پروتئین های کل و غشای خارجی سلول یرسینیا راکری در تعدادی از مزارع قزل آلای رنگین کمان واقع در برخی استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان از اطلاعات به دست آمده در جهت ساخت و ارتقاء واکسن این بیماری استفاده کرد. تعداد هفت ایزوله طی بهار و تابستان 1397، از استان های مازندران، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و زنجان به دست آمد، که با روش های فنوتایپینگ و مولکولی شناسایی شدند. این ایزوله ها همراه با پنج ایزوله ای که قبلا از استان های خراسان شمالی و آذربایجان غربی جمع آوری شده بود در آزمایش های فنوتایپینگ به عنوان بیوتیپ یک شناسایی شدند. به علاوه، همه این ایزوله ها دارای الگوهای الکتروفورزی مشابه برای پروتئین های کل و پروتئین های غشای خارجی سلولی بودند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ایزوله های یرسینیا راکری عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی مزارع قزل آلای کشور مورد بررسی قرار گرفته است، از تنوع پایینی برخوردارند که می تواند برای مطالعات پیشگیری مانند واکسیناسیون مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یرسینیا راکری، پروتئین کل سلول، پروتئین غشای خارجی، بیوتایپینگ
 • احسان احمدی فر*، محسن شهریاری مقدم، نجمه شیخ زاده صفحات 27-36
  امروزه از گیاهان دارویی به عنوان محرک ایمنی، رشد و تقویت کننده سیستم فیزیولوژیک آبزیان استفاده می شود. در این پژوهش اثر عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) بر فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف 400 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/72±16/11 گرم در چهار تیمار با سه تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. عصاره برگ خرمالو به مقدار 0، 1، 3 و 5 درصد به جیره غذایی پایه اضافه و ماهیان به مدت 60 روز به میزان 3 درصد وزن بدن و در 3 وعده تغذیه شدند. مقایسه شاخص های خونی نشان داد که بالاترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول قرمز در تیمار حاوی بالاترین غلظت عصاره بوده است (0/05>P). شمارش افتراقی گلبول های سفید نشان داد بیشترین مقادیر مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل در تیمار حاوی 5 درصد عصاره وجود داشته است. مقایسه شاخص های بیوشیمیایی نشان داد، مقادیر پروتئین کل و گلوکز در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت (0/05<P). مقدار کلسترول به طور معنی داری در تیمار 5 درصد بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). فعالیت آنزیم های پروتئاز و آلکالین فسفاتاز و همچنین مقادیر ایمونوگلوبین و لیزوزیم در موکوس ماهیان در تیمارهای آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود و بیشترین مقدار آن در تیمار 5 درصد مشاهده گردید (0/05>P). با توجه به نتایج این تحقیق عصاره برگ درخت خرمالو می تواند به عنوان یک مکمل غذایی مفید جهت تقویت شاخص های ایمنی در ماهی کپور معمولی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عصاره برگ خرمالو، شاخص ایمنی، خون شناسی، کپور معمولی
 • امین مخلص آبادی فراهانی، سالار درافشان*، فاطمه پیکان حیرتی صفحات 37-47
  این مطالعه به منظور بهبود رنگ پذیری ماهی پرت، از طریق افزودن نمک صفراوی به جیره غذایی حاوی آستاگزانتین اجرا شد. ماهیان (با میانگین وزنی 2/6±25/5 گرم و طولی 0/34±6/34 سانتی متر) با 3 جیره متفاوت شامل تیمار شاهد (جیره پایه)، تیمار آستاگزانتین (4 گرم بر کیلوگرم آستاگزانتین) و تیمار آستاگزانتین-نمک صفراوی (به ترتیب 4 گرم و 1200 میلی گرم بر کیلوگرم از آستاگزانتین و نمک صفراوی) به مدت 90 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که شاخص های اصلی رشد به غیراز نرخ رشد ویژه، در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین، در مقایسه با سایر تیمارها به صورت معنی داری بهبود یافت (0/05>P)، با این وجود چنین تاثیری در تیمار آستاگزانتین-نمک صفراوی مشاهده نشد (0/05<P). نتایج ارزیابی رنگ سنجی با داده های عکس برداری نشان داد که زمان لازم برای دستیابی به حداکثر شدت رنگ پوست در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین-نمک صفراوی، حدود  یک سوم زمان مورد نیاز برای تیمار آستاگزانتین بود (30 در مقایسه با 90 روز). آنالیز بیوشیمیایی ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین-نمک صفراوی سطوح بالاتری از کارتنوئید را در پوست در مقایسه با ماهیان سایر تیمارها نشان دادند (0/05>P). ارزیابی رنگ سنجی با اسپکتوفتومتری انعکاسی نیز بیانگر رنگ قرمز شدیدتر در ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین-نمک صفراوی بود. بنابراین می توان بیان داشت که افزودن نمک صفراوی به جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود ابقاء رنگدانه در پوست و به تبع آن بهبود بازارپسندی ماهی شود.
  کلیدواژگان: رنگدانه، بازارپسندی، ماهی زینتی، رنگ سنجی
 • رضا فرضی*، میر مسعود سجادی، بهرام فلاحت کار صفحات 48-58
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری XTRACT جیره بر شاخص های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طلایی (Carassius gibelio) انجام پذیرفت. بدین منظور بچه ماهیان طلایی با میانگین وزنی 0/17±7/53 گرم و طول 0/26±8/34 سانتی متر در 6 تیمار و سه تکرار به صورت کاملا تصادفی در 18 آکواریوم به حجم آبگیری 80 لیتر توزیع شدند. ماده تجاری XTRACT جیره در سطوح صفر (X0)، 100 (X100)، 200 (X200)، 300(X300)، 400 (X400) و 500 (X500) میلی گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد. طول دوره پرورش 12 هفته در نظر گرفته شد. برای بررسی شاخص های رشد و مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش شاخص های رشد شامل افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی، بازده پروتئینی و بازده چربی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد تیمار تغذیه شده با 200 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده تجاری XTRACT در وزن نهایی، وزن کسب شده، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، بازده پروتئینی، بازده چربی و کاهش ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت (0/05>P). از نظر درصد بقا ماهیان بیشترین درصد ماندگاری در تیمارهای حاوی سطوح مختلف ماده تجاری مشاهده شد. آنالیز ترکیب شیمیایی نشان داد که بیشترین میزان پروتئین و رطوبت، در تیمارهای X200 و X100 میلی گرم در هر کیلوگرم خوراک ماده تجاری XTRACT بود و همچنین بیشترین میانگین چربی عضله در تیمار شاهد ثبت گردید. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان بیان داشت که استفاده از 200 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده تجاری XTRACT در جیره غذایی بچه ماهی طلایی می تواند باعث بهبود شاخص های رشد و بقا در ماهی طلایی شود.
  کلیدواژگان: آویشن، دارچین، فلفل، رشد، آنتی بیوتیک، افزودنی غذایی
 • مریم یاور، کامران رضایی توابع*، لعبت تقوی، جواد کرمی صفحات 59-67
  پتانسیل اکسیداسیون احیای (ORP) آب یک شاخص فیزیکوشیمیایی است که تحت تاثیر مجموعه مواد اکسیدکننده و احیاء کننده در آب بوده و علاوه بر این که بسیاری از پارامترهای کیفی آب را تحت تاثیر قرار می دهد، خود به تنهایی بیان گر شرایط عمومی کیفی آب نیز می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف ORP آب بر شاخص های کیفی پساب آبزی پروری ماهیان گرمابی شامل COD، BOD، TOC، نیترات و فسفات انجام گرفت. بدین منظور، پساب آبزی پروری در 4 تیمار ORP با سطوح 250-200 (تیمار شاهد)، 300-250 (تیمار اول)، 350-300 (تیمار دوم)، 400-350 (تیمار سوم) میلی ولت هر کدام در  سه تکرار در مخازن 70 لیتری به مدت چهار هفته قرار گرفت. سطوح مختلف ORP در تیمارها با ازون دهی توسط دستگاه ازون ساز به صورت روزانه تنظیم و اندازه گیری ORP نیز با دستگاه ORP متر دیجیتال انجام گردید. بر اساس نتایج، با افزایش سطح ORP در تیمارها، فاکتورهای BOD، COD و نیترات به طور معنی داری کاهش یافت، اما افزایش سطح ORP تاثیر معنی داری بر شاخص های فسفات و TOC نشان نداد. براساس نتایج این تحقیق استفاده از اکسیدکننده قوی مانند ازون و افزایش دامنه ORP می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود شاخص های کیفی فاضلاب آبزی پروری ماهیان گرمابی استفاده شود.
  کلیدواژگان: پساب آبزی پروری، پتانسیل اکسیداسیون و احیا، ماهیان گرمابی، ازون دهی
 • سید حامد معصومی، حسین آدینه*، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، حسنا قلی پور کنعانی صفحات 68-80
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رژیم غذایی حاوی عصاره یوکا بر رشد و تغذیه، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. ماهیان با میانگین وزنی 1/65±18/89 گرم و میانگین طولی 0/77±12/40 سانتی متر در 4 تیمار آزمایشی و هر یک با 3 تکرار به مدت 60 روز (دوره اول آزمایش: 50 روز بدون استرس آمونیاک) و (دوره دوم آزمایش: 10 روز تحت استرس آمونیاک به میزان 0/024 میلی گرم در لیتر) مورد آزمایش قرار گرفتند. سطوح مختلف عصاره گیاهی به میزان  0% (شاهد)، 0/5 (Y1)، 1 (Y2) و 1/5 (Y3) درصد بر روی غذای تجاری اسپری شد. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده در تیمار Y3 از نظر وزن نهایی، افزایش وزن، درصد رشد روزانه و سرعت رشد ویژه در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت (0/05>P). کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در رژیم غذایی حاوی 1% عصاره گیاهی (Y2) مشاهده شد. در پایان دوره آزمایش، 24 ساعت تعویض آب انجام نشد. در این مدت، نمونه برداری از آب محیط پرورش هر 4 ساعت یکبار صورت گرفت. آمونیاک آب از ساعت 16 تا 24 افزایش یافت. نتایج نشان داد که غلظت های مختلف عصاره یوکا بر عملکرد رشد و آمونیاک آب اثر می گذارد. بر اساس نتایج سنجش فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی می توان اظهار داشت که عصاره یوکا باعث تحریک ایمنی شده اما در برخی موارد تاثیر معنی دار آماری نداشته است که نیاز به مطالعات جامع تری دارد.
  کلیدواژگان: عصاره یوکا، پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، سیستم بازگردشی آب، پارامترهای رشد و ایمنی
 • معصومه درویشی*، رقیه صفری صفحات 81-88
  دیازینون یکی از پر مصرف ترین آفت کش های ارگانوفسفریک مورد استفاده در کشاورزی می باشد و می تواند بر سیستم ایمنی تاثیر بگذارد. بنابراین در این مطالعه اثر غلظت های تحت کشنده سم دیازینون (شاهد، 0/8، 1/6 و 3/2 میلی گرم بر لیتر)  بر بیان ژن های ایمنی (IL1-TNFalfa) در کبد ماهی گورخری در پایان دوره 30 روزه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه برداری از هر تیمار در پایان دوره انجام شد. پس از استخراج RNA از بافت کبد و سنتز cDNA با استفاده از کیت Suprime ScriptRTase، سنجش بیان ژن اینترلوکین 1 و TNF آلفا با استفاده از روش Real Time PCR انجام شد. نتایج نشان داد که بیان نسبی ژن های ایمنی (IL1 و TNFalfa) در تمام تیمارهای مورد بررسی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری یافت. هم چنین بیان نسبی ژن های مورد مطالعه روند وابسته به غلظت را نشان داده و با افزایش غلظت از 0/8 به 1/6 و 3/2 میلی گرم بر لیتر، میزان بیان ژن به ترتیب به 3/7، 3/9 و 6/6 برابر کنترل در TNFalfa و 3/96، 4/6 و 5/1 برابر کنترل در IL1 افزایش یافت. نتایج نشان داد که هر دو ژن فاکتور تومور نکروز شونده و اینترلوکین در سطح مولکولی می توانند به عنوان پاسخ های اولیه سلولی، شاخص موثری در پایش تغییرات اکوتوکسیکولوژی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: ماهی زبرا، آلودگی، سیستم ایمنی، ژنتیک
 • مهران مسلمی*، محمدعلی رحیمی، روزبه عابدی، سید ولی حسینی صفحات 89-95
  مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان، باعث دستیابی به شناخت و درک رفتار آن ها می گردد که بازاریابان تنها در این صورت می توانند، محصولی منطبق با خواسته های مصرف کنندگان را عرضه و حداکثر رضایت آن ها را تامین کنند. از این رو در تحقیق حاضر عوامل موثر بر مصرف ماهی در بین ساکنین شهرستان بابلسرمورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق مصاحبه حضوری و به صورت تصادفی- پیمایشی در مراکز خرید، بازارها، اداره ها و دیگر نقاط شهر بابلسر بر حسب سهم مناطق سه گانه شهرداری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، جمع آوری شدند. با توجه به حجم جامعه 91679 خانواری شهر بابلسر، تعداد نمونه مناسب با استفاده از فرمول کوکران، 110 خانوار به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی بین 10 تا 20 کیلوگرم ماهی مصرف می کنند. همچنین با اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در بازاریابی ماهی موثر است. داده ها در زمینه ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار خرید مصرف کنندگان به دست آمد. نتایج نشان داد که تازگی ماهی به عنوان مهم ترین عامل و زحمت دار بودن ماهی تازه نسبت به بسته بندی به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ماهی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، مصرف کنندگان ماهی، تازگی ماهی، بازار
 • انیتا گل پور*، سید عباس حسینی، سید علی اکبر هدایتی، علی جافر نوده، مهتاب خلجی صفحات 96-102
  نحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جلبک پادینا (Padina astraulis) بر شاخص های مقاومت موکوسی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام گرفت. بر این اساس تعداد 250 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 4±20/0 گرم در چهار تیمار و هر یک در سه تکرار شامل غذای بدون جلبک (تیمار شاهد)، غذای دارای جلبک به میزان 0/5 درصد (تیمار 1)، غذای دارای جلبک به میزان 1 درصد (تیمار 2) و غذای دارای جلبک به میزان 2 درصد (تیمار 3) توزیع و به مدت 42 روز تغذیه شدند و بعد از پایان دوره تغذیه به مدت 14 روز در مواجهه با نانو ذرات نقره با غلظت ppm 0/5 قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش، نمونه برداری از موکوس ماهی جهت بررسی شاخص های مقاومت موکوسی انجام گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان پروتین محلول موکوس در تیمارهای 1 و 2 درصد و کمترین میزان در تیمار 0/5 درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین میزان افزایش لیزوزیم و ALP موکوس در تیمارهای 1 و 2 درصد و کمترین میزان در تیمار 0/5 درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختلاف معنی داری یافت شد (0/05>P). با توجه به نتایج استفاده از جلبک پادینا با غلظت های 1 و 2 درصد می تواند باعث بهبود شاخص های مقاومت موکوسی بچه ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات نقره گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت موکوسی، کپورمعمولی، جلبک پادینا، نانو نقره
|
 • Hamidreza Shahryari, Nasrollah Mahboobi Soofiani *, Fatemeh Paykan Heyrati, Pedram Malekpouri Pages 1-8
  Phenolic compounds are one of the most abundant metabolites of plants. These compounds enter the aquatic ecosystems through different ways and consequently threat aquatic animal health as well as human life. In this project, the effect of different concentrations of water-borne genistein flavonoid on hematological parameters, including the number of red blood cells (RBC), hemoglobin concentration (Hb), percentage of hematocrit (Hct), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) and differential count of white blood cell were studied in common carp weighing 52-82 g. In this study, 5 different treatments of genistein, including 14.8, 28.8, 65.0, 127.3, 223.6 µg/l and a control group were considered in a period of 30 days. At the end of experiment, 7 fish from each treatment were randomly selected and blood samples were then withdrawn. The results showed no significant changes in all measured parameters as compared with the control group. Therefore, the tested concentrations of genistein in the present study could not cause deleterious effects on common carp hematopoiesis. This indicates that phenolic compounds in current conditions did not have any toxic effects on common carp.
  Keywords: Phytoestrogen, Isoflavone, Differential count, Hemoglobin, Common carp
 • Mohammad Hossein Mazareiy, Masoud Sattari *, Javid Imanpour Namin Imanpour Namin Pages 9-18
  Length-weight relationship and some biological parameters of Alosa braschnikowi (Borodin 1904) were studied from coastlines of the Caspian Sea (Guilan Province, Iran). . A total of 103 fish specimens were caught on a monthly basis using gill-net and beach seine net from were sampled from three stations i.e. Astara, Anzali, and Kiashahr. The age range in females (1+-4+) was greater than that of males (1+-3+). The total length of the males and females were 18-42 and 19-42 cm, and the fork lengths were 16-38 and 16-39 cm, respectively. The length frequency varied from 30-34 cm. The weight of males and females were 45-570 and 50-810 g, respectively. The mean total length, fork length, and total weight were 29.26±4.70, 26.88±24.4 and 231.36±130.44 g, respectively. The mean gonadosomatic index of the whole population was 1.64±1.81, where the minimum and maximum values were observed in autumn and spring, respectively. The mean hepatosomatic index and condition factor for the whole population were 0.78±0.34 and 0.083±0.13, while minimum and maximum values were recorded in summer and spring, respectively. Considering that CF>1 is an indicator of good feeding condition, the CF values obtained in this study suggests poor feeding condition for the species. The relationship of total length-weight for the whole population, males and females were W=0.0029 L3.2954 (r2=0.91), W=0.0022 L3.3742 (r2 =0.89) and W=0.0052 L3.1409 (r2=0.93), respectively. T-test showed positive alometric (b>3) growth pattern for both sexes and the whole population.
  Keywords: Length-weight, Gonadosomatic, Alometric, Hepatosomatic index
 • Ali Taheri Mirghaed *, Sina Mirmazlumi, Mehdi Soltani, Pulin Shohreh, Ashkan Zargar, Elahe Soltani Pages 19-26
  Yersinia ruckeri is the etiological agent of Yersinia septicemia or yersiniosis of farmed fishes. In this study, Y. ruckeri isolates were isolated and characterized in the case of phenotype, biotype as well as their patterns of whole cell and outer membrane proteins. Seven isolates were recovered from rainbow trout farms in the Mazandaran, Chaharmahal-va-Bakhtiari, Kohgiluyeh-va-Boyerahamad, and Zanjan provinces during spring and summer 2018.  These isolated Yersinia plus five previously recovered isolates form the North Khorasan and Western Azarbaijan Gharbi were identified as Y. ruckeri based on their phenotype, biotype and molecular characterization. All isolates were biotype one with the high identical patterns of whole cell proteins and outer membrane proteins in electrophoresis. These results illustrated that Y. ruckeri as the cause of yersiniosis in farmed rainbow trout in Iran Y. ruckeri isolates are mostly homogenous showing low diversity and thus, could be useful in further preventive studies such as vaccination.
  Keywords: Yersinia ruckeri, Whole cell protein, Outer membrane protein, Bio type
 • Ehsan Ahmadifar *, Mohsen Shahriari Moghadam, Najmeh Sheikhzadeh Pages 27-36
  Nowadays the herbal drugs products and their derivates are used as an immunostimulants, growth promoters and physiological booster in aquatic animals. In this research, the effect of persimmon leaf extract (Diospyros kaki) on the hematological and immunity indices of juvenile’s common carp have been investigated. For this purpose, a total of 400 juvenile common carp with an average weight of16.11±2.75 were randomly divided into four groups with three replicates. Persimmon leaf extract in values of 0, 1, 3 and 5% were added into diets and fish were fed with 3% of body weight for 60 days at 3 times. Comparison of the blood parameters indicated that the highest levels of hemoglobin, hematocrit and red blood cell were observed in the treatment containing the high concentration of persimmon leaf extract (P<0.05). The differential count of white cells indicated that highest concentrations of monocytes, lymphocytes and neutrophils were found in the treatment containing 5% of leaf extract. There was no significant difference between total protein and glucose in experimental and control treatments (P>0.05). The level of cholesterol was significantly higher in 5% treatment (P<0.05). The activity of protease and alkaline phosphatase enzymes, as well as the levels of immunoglobulin and lysozyme in mucus of fish, were significantly higher in treatments than in control and the highest amount was observed in 5% treatment (P<0.05). Based on the results, it can be concluded that the leaf extract can be used as a nutritional supplement to strengthen safety indicators in common carp.
  Keywords: Persimmon leaf extract, immune index, Hematology, Common carp
 • Amin Mokhles Abady Farahani, Salar Dorafshan *, Fatemeh Paykan Heyrati Pages 37-47
  This study was done to improve pigmentation rate of blood parrot by bile salt incorporation into the diet enriched with astaxanthin. The fish (mean weight 25.5±2.6 g and length 6.34±0.43 cm) were fed for 90 days using three different treatments, including control (basic diet), astaxanthin (enriched with 4g/kg astaxanthin) and astaxanthin-bile salt (enriched with 4 g and 1200 mg of astaxanthin and bile salt per kg of diet, respectively). The results showed that growth performance parameters (specific growth rates as an exception) were significantly improved in the fish fed on astaxanthin enriched diet (P<0.05). While fish fed the diet enriched with astaxanthin-bile salt did not show such an improvement (P>0.05). Colorimetric analysis showed that the period for the highest pigmentation intensity in fish fed the astaxanthin-bile salt are lower (about one-third) than the fish fed on diet enriched with astaxanthin (30 vs 90 days). At the end of the feeding trail, biochemical analysis showed that the fish fed on astaxanthin+bile salt diet had the highest skin carotenoid concentration (P<0.05). Colorimetric analysis using reflection spectroscopy showed the highest red color intensity in fish fed on the diet enriched with astaxantin-bile salt. In summary, it could be concluded that adding bile salt to the astaxantin enriched diet could improve pigment retention rate into the skin of parrot fish which rectify fish marketability.
  Keywords: pigment, Marketability, Ornamental fish, Colorimetric assay
 • Reza Farzi *, Mir Masoud Sajadi, Bahram Falahatkar Pages 48-58
  This study was conducted to evaluate the effects of dietary XTRACT on growth, survival and body composition of Carassius gibelio. For this purpose, goldfish fry with a mean weight of 7.53±0.17 gr and a length of 8.34±0.26 cm in 6 treatments with three replicates were distributed randomly in 18 aquaria with 80 liters water capacity. The commercial XTRACT diet was added to diets at levels of 100 (X100), 200 (X200), 300 (X300), 400 (X400), 500 (X500) mg / kg and control diet without XTRACT. The breeding period was considered to be 12 weeks. Growth indices, including weight gain, specific growth rate, body weight gain, status index, feed conversion ratio, survival rate, protein yield, and fat yield were measured for growth indices and comparison between treatments at the end of breeding period. The results showed that the treatment fed 200 mg/kg diet of commercial XTRACT material had significant differences with the control group in the final weights, weight gain, body weight gain percentage, specific protein yield, protein yield, lipid yield and reduction in feed conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed in treatments containing different levels of commercial matter. The analysis of the chemical composition showed that the highest protein and moisture content were in X200 and X100 mg/kg of XTRACT commercial feed and also the highest mean muscle fat in the control treatment. As a general conclusion, it can be stated that the use of 200 mg/kg of commercial XTRACT in the goldfish diet can increase and improve the growth and survival index in goldfish. The addition of commercial XTRACT to 200 mg / kg of feed for goldfish is suggested.
  Keywords: Thyme, Cinnamon, Pepper, growth, Feed additive, Antibiotic
 • Maryam Yavar, Kamran Rezaei Tavabe *, Lobat Taghavi, Javad Karami Pages 59-67
  Water Oxidation Reduction Potential (ORP)is a physicochemical index of water affected by a combination of oxidation and reduction agents in water and wastewater. In addition to affecting many water quality parameters, this index indicates a general quality of water and wastewater. The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of water ORP on quality indices of warm-water aquaculture wastewater parameters, including COD, BOD, TOC, nitrate and phosphate. To conduct this research, triplicate wastewater treatment in four ORP treatments with levels of 250-200 (control treatment), 250-200 (first treatment), 350-300 (second treatment), 400-350 (third treatment) mv in 70 L tanks conducted in for four weeks. Different levels of ORP in treatments were performed by ozonizing device on a daily basis and the ORP was measured with an ORP digital meter. According to the results, by increasing the ORP level in treatments, BOD, COD and nitrate factors decreased significantly but increasing of ORP level did not show significant effect on phosphate and TOC factors. In addition, the results of the study showed using of oxidizing agents such as ozone and regulating of ORP range could be used as an appropriate tool for improving the quality indices of warm-water aquaculture wastewater.
  Keywords: Aquaculture wastewater, Oxidation, Reduction Potential, Warm water fishes, Ozonation
 • Seyed Hamed Masoumi, Hossein Adineh *, Mohammad Harsij, Hojatollah Jafaryan, Hosna Gholipour Kaanany Pages 68-80
  The present study was aimed at determining the effects of dietary Yucca schidigera extract on growth, feed and water quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish with an average weight of 18.89±1.65 g and 12.40±0.77 cm was tested in four treatments, each with three replicates for 60 days (First period: 50 days without ammonia stress) and (Second period: 10 days under ammonia stress of 0.024 mg /L). Different levels of plant extract 0% (control), 0.5% (Y1), 1% (Y2) and 1.5% (Y3) were spread on the commercial diet. The results showed that fish fed in Y3 experimental had significant difference in final weight, weight gain, daily growth rate and specific growth rate compared with control (P<0.05). The lowest feed conversion ratio (FCR) observed in group fed diet containing 1% plant extract (Y2). At the end of experiment, 24 hours water was not replaced and water sampled every 4 hours. Ammonia (TAN) increased from 16 to 24 hours. The results indicate that different concentrations of Yucca extract affect the growth performance and Ammonia water. Based on the results obtained from the measurement of non-specific immune factors can be stated that Yucca extract stimulates the immune but not statistically significant effect in some cases there is need for further studies.
  Keywords: Yucca schidigera extract, Rainbow trout culture, recirculating system, Growth, Immunity parameters
 • Masomeh Darvishi *, Roghieh Safari Pages 81-88
  Diazinon is one of the most important organophosphoric pesticide used in agricultural fields and can effect on immune system. In this study, the effects of sub lethal doses of diazinon (0.8, 1.6 and 3.2 mg/l) on the expression of immune genes (TNFalfa and IL-1) in the liver of zebrafish (Danio rerio) were assessed during 30 days. For this purpose, sampling were done from each treatment at the end of trail. RNA extracted from liver, cDNA synthesized using Suprime ScriptRTase kit and genes expression was assayed using Real-time PCR. The result showed that relative expression of both studied genes significantly increased (P<0.05) in all studied treatments compared to control group. The amount of both studied gene expression was increased in the highest dose and amount of expression was 3.7, 3.9 and 6.6 fold of the control in TNFalfa and 3.96, 4.1 and 5.1 fold of control in IL-1. The results showed that TNFalfa and IL-1 in molecular level as the first cellular response, could be considered as an effective factor for monitoring of ecotoxicological alternations.
  Keywords: Zebrafish, Pollution, immune system, Genetic
 • Mehran Moslemi *, Mohammadali Rahimi, Rozbeh Abedi, Seyed Vali Hosseini Pages 89-95
  Study of affecting factors on the consumer’s behavior leads to the recognition of their behavior, which marketers can only supply a product that meets the needs of consumers and maximizes their satisfaction. In this study, factors affecting fish consumption in Babolsar were investigated. The data were collected through random interviews and randomly-survey in shopping centers, markets, and other parts of the city, according to the share of the three areas of the municipality, classified randomly. According to the population of 91679 households in Babolsar, 110 sample families were selected using Cochran formula. Data were collected on demographic characteristics and consumer purchasing behavior. The results showed that the most of respondents consumes fish between 10 and 20 kilos per year. Furthermore, with 95% confidence, it can be argued that effective factors affecting on the marketing of fish have been effective. The results showed that the fish freshness is the most important factors and difficulty of preparing of fresh fish in relation to fish fillets in the package is considered as the least important factor affecting the behavior of fish consumers.
  Keywords: Marketing, Fish consumers, Fish freshness, market
 • Anita Golpour *, Seyyed Abbas Hosseini, Seyyed Aliakbar Hedayati, Ali Jafar Nodeh, Mahtab Khalaji Pages 96-102
  The present study was carried out to investigate the effect of Padina astraulis hauck on common carp (Cyprinus carpio) mucus resistance indeces. According to this, a total of 250 fry with an average weight of 20±4 g in were introduced into four treatments each with three replications, including diet without algae (control), diet with 0.5% algae (Treatment 1), diet with 1% algae (Treatment 2) and diet with 2% algae (Treatment 3) and fed for 42 days. At the end of the feeding period, treatments wer exposured to silver nanoparticles at concentrations of 0.5%. At the end of experiment, sampling of fish mucus was performed. The results showed that the highest protein content of mucus was observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% treatment and control and there was no significant difference between treatments. The highest increase in lysozyme and ALP of the mucus were observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% and control group (P
  Keywords: Mucous resistance, Common carp, Padina algae, nano silver