فهرست مطالب

 • Volume:25 Issue:1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهرا پورمشیر، عاطفه امیراحمدی*، رضا نادری صفحات 1-10
  برپایه مطالعات تاکسونومیک متعدد جنس Bromus به 8 تا 9 بخش، زیرجنس و یا جنس های مجزا تقسیم بندی می شود. مدت مدیدی است که رابطه بین گونهBromus pumilio (syn: Boissiera squarrosa)  با گونه های دیگر جنس Bromus موضوع بحث است. جهت بازسازی روابط فیلوژنی و آشکارسازی مرزهای درون جنسی از 31 توالی ریبوزومی هسته ای ITS و 28 توالی کلروپلاستی trnL-F استفاده شد. تحلیل های مولکولی به وسیله روش پارسیمونی و بایسین اجرا شد. نتایج برپایه توالی ITS هسته ای ریبوزومی نشان می دهد که بخش های Bromus، Ceratochloea، Genea، Mexibromus و Neobromus تک نیا هستند در حالیکه داده های کلروپلاستی تک نیا بودن هیچ یک از بخش های جنس Bromus را نشان نمی دهد. شواهد بر پایه داده های ریبوزومی ITS هیچ رابطه نزدیکی بین گونه B. pumilio (sect. Boissiera) با گونه های B. danthoniae یا B. lanceolatus  (sect. Bromus) نشان نمی دهد و به جای آن گونه B. pumilio را با حمایت بالا به عنوان گروه خواهری B. gracillimus (sect. Nevskiella) در نظر می گیرد، همچنین در داده های کلروپلاستی گونه B. pumilio گروه خواهری کلادی متشکل از B. inermis (sect. Pnigma)، B. gunckelii (sect. Neobromus) و گونه های بخش Ceratochloa است.
 • فاطمه معین*، زیبا جم زاد، محمدرضا رحیمی نژاد صفحات 11-21
  امروزه تغییرات اقلیم در سطح جهان چالشی بزرگ برای تنوع زیستی است. داشتن اطلاعات از داده های مکانی گونه به مراتب برای نشان دادن تنوع زیستی و حفاظت موثر است. پیشرفت های اخیر در شبیه سازی مدل های رایانه ای فرصت مناسبی را برای محققین علوم گیاهی در تلفیق داده های هرباریومی با اطلاعات تکاملی و اکولوژیکی گونه که برای حفظ تنوع زیستی نیز با اهمیت است فراهم آورده است. گونه Salvia aristata Auch. ex Benth (Lamiaceae) گیاهی انحصاری ناحیه ایرانو-تورانی است که پراکنش آن به مناطق شمال، شمال غرب و مرکز ایران محدود می شود.

  اخیرا چندین گزارش برای S. aristata از بخش شرقی ترکیه ذکر شده است. دراین مطالعه از شبیه سازی کنام های اکولوژیک با تاکید بر داده های اقلیمی برای تخمین توزیع گونه در زمان حاضر، گذشته و آینده استفاده کردیم براساس نتایج Area Under the Curve (AUC>0.9)، مدل شبیه سازی شده کارایی بالا دارد. ارتفاع مهمترین عامل تعیین کننده در پراکندگی جغرافیایی گونه S. aristata است. براساس مدل های شبیه سازی شده، در آخرین عصر یخبندان نقاط جغرافیای مناسب برای پراکندگی S. aristata نسبت به پراکندگی گونه ی کنونی کمتر بوده است. همچنین، مدل شبیه سازی شده برای آینده نشان داد که نقاط جغرافیایی احتمالی مناسب برای حضور S. aristata در 60 سال پیش رو کاهش خواهد یافت.
 • فورکات کازانو*، کومیلجون توجی بااو، ناتالیا بشکو، اورزیمات تورگینو، نارگیزا آچیلووا، اولگ بک کوردیرو، منصور اسمانو صفحات 22-29
  مروری بر روی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان ارایه می گردد. این جنس رلیک، هفت گونه دارد که دو تای آنها انحصاری ازبکستان هستند. هم نامهای اصلی، نمونه های تیپ، اطلاعات بوم شناختی، کلید شناسایی، تصاویر و نقشه پراکندگی گونه ها ارایه می گردد.
 • مهمت فیرات* صفحات 30-35
  Hirtellina kurdica (Merxm. & Rech.f.) Dittrich ،   (Asteraceae) به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ترکیه شرح داده می شود. شرح گونه به همراه تصاویر گیاه، اکن و دانه گرده و هم چنین نقشه پراکندگی جغرافیایی آن ارایه می گردد.
 • مهناز حیدری ریکان، فرخ قهرمانی نژاد*، مصطفی اسدی صفحات 36-39
  طی جمع آوری نمونه های جنس Silene گونه اندمیک Silene muradica Schischk. از فلور ترکیه از بخش Spergulifoliae شناسایی شده و به عنوان رکورد جدید برای فلور ایران گزارش می گردد. این گونه از نظر داشتن کاسه بدون کرک و گلبرگهای سفید-سبز، با بریدگی پهنک تا حدود یک سوم از انتها، از گونه Silene spergulifolia (Desf.) Bieb. قابل تشخیص است. نقشه پراکنش و تصاویر این گونه ارایه می شود.
 • سیدرضا صفوی* صفحات 40-43
  Scorzoneratomentosa L. که از کردستان در شمال غرب ایران جمع آوری گردیده، برای اولین بار از کشور گزارش می شود.
 • سارا صادقیان*، احمد حاتمی، عفت جعفری، بهنام حمزه صفحات 44-48
  تحقیق حاضر عدد کروموزومی دو گونه Tanacetum به نام های T. stapfianum (Rech. f.) podlech (2 جمعیت) و T. lingulatum (Boiss.) Bornm. (یک جمعیت) را برای اولین بار گزارش می کند. این گونه ها متعلق به خانواده Asteraceae و جزء گیاهان انحصاری ایران می باشند. پارامتر های کروموزومی آنها بررسی شد. هر دو گونه دیپلوئید و دارای فرمول کاریوتایپی 18x=2n =2 بودند. ایدیوگرام آنها نیز رسم گردید.
 • بهناز علیجانپور*، هجرانه عزیزی، سیامک مشایخی مشایخی، مولود علیجانپور صفحات 49-55
  Echinops یکی از جنس های تیره گل آفتابگردان است که با 72 گونه در ایران معرفی شده است. بررسی کاریوتیپی بر روی 18 جمعیت از 7 گونه Echinops از شیب جنوبی بخش مرکزی البرز ایران صورت گرفت تاکسون ها اعداد کروموزومی 2n=30, 32, 34, 36 را نشان دادند اعداد کروموزومی 5 گونه شامل E. cephalotes, E. chorassanicus, E. macrophyllus, E. robustus, E. elbursensis برای اولین بار گزارش شدند. چندین عدد کروموزومی پایه در تعداد کمی از گونه های Echinops وجود دارد. تفاوت در عدد کروموزومی پایه احتمالا به وسیله هم جوشی یا تقسیم بر روی تکامل کاریوتیپی جنس نقش بازی کرده است. کروموزوم ها غالبا متاسانتریک یا ساب متاسانتریک هستند و اندازه آنها از  μm 40/41 در E. cephalotes جمعیت خجیر به μm 02/79 در E. elbursensis جمعیت امام زاده هاشم متغیر است. گونه ها در رده های A1، B1 و B2 طبقه بندی کاریوتیپی stebbin هستند که نشان می دهد دارای کاریوتیپ ابتدایی می باشند. آنالیزهای خوشه ای صفات کاریوتیپی تقسیمات موجود بخش ها رادر جنس تایید نمی کند.
 • ساره سادات کاظمی، ایرج مهرگان*، یونس عصری، سارا سعادتمند، هری سیپمن صفحات 56-60
  گونه های گلسنگ Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold، Canoparmelia crozalsiana (B. de Lesd. ex Harm.) Elix & Hale و Candelaria pacifica M. Westb. & Arup برای اولین بار از ایران گزارش می شوند، که از میان آنها جنس های Bilimbia و Canoparmelia برای ایران جدید هستند. این گونه ها به فرم اپی فیت در جنگل های پهن برگ استان گلستان رویش دارند. ویژگی های ریخت شناسی، رویشگاه و پراکنش جغرافیایی گیاهی این گونه ها مورد بحث قرار گرفته است.
 • مهناز صادقی، براتعلی فاخری*، جلوه سهرابی پور، عباسعلی امام جمعه، داوود صمصام پور صفحات 61-71
  در این مطالعه وضعیت تاکسونومیک جنس Dictyota درسواحل جنوبی ایران مورد بررسی قرار گرفت. طبقه بندی این جنس در سطح گونه به دلیل تنوع بالای مورفولوژیک در پاسخ به شرایط محیطی و همچنین همپوشانی ویژگی های تشخیصی پیچیده و دشوار است. برای روشن شدن، اطلاعات مورفولوژیک را با داده های توالی های ژن های سیتوپلاسمی rbcL و psbA تلفیق کردیم. در این مطالعه گونه Dictyota acutiloba به عنوان یک رکورد جدید از منطقه شناسایی کرده و حضور Dictyota ciliolata را براساس مطالعات درخلیج فارس تایید نمودیم. همچنین بررسی های ما نشان داد که گونه D. ciliolata دارای تنوع مورفولوژیک درون گونه ای بالایی می باشد.
 • جمیلا پایانونا شرکولووا*، ایلیور مورادولایویچ مصطفی او، مالیکا ماشرابونا ایمینوا، عبدومورود ساتوروویچ ساتورو صفحات 72-78
  مروری جامع بر روی گونه های قارچ های میکروسکوپی Dothideomycetes بر روی درختان و درختچه های غیربومی ازبکستان ارایه می گردد. لیست 31 گونه قارچ میکروسکوپی گروه  Dothideomycetes متعلق به یازده جنس و 7 خانواده و 3 راسته از جنوب ازبکستان گزارش می گردند. از میان آنها دو گونه شامل  Camarosporium meliae Annal, Pleospora spegazziniana Sacc. برا اولین بار از ازبکستان گزارش می گردند. براساس نتایج ما این قارچ ها از روی 25 گیاه میزبان گزارش می گردند.
|
 • Zahra Pourmoshir, Atefe Amirahmadi *, Reza Naderi Pages 1-10
  According to various taxonomic treatments, Bromus has been divided into 8 to 9 sections, subgenera or even separate genera. The relationship of Bromus pumilio (syn.: Boissiera squarrosa) with other species of Bromus has long been a matter of dispute. To clarify this problem, the nuclear ribosomal DNA ITS and chloroplast DNA trnL-F sequences for 31 and 28 species respectively were used to reconstruct the phylogenetic relationship and reveal the infrageneric boundaries. Molecular analysis performed by Maximum Parsimony analyses and Bayesian method. The results based on nrDNA ITS show that sects. Bromus, Ceratochloa, Genea, Mexibromus and Neobromus are monophyletic, while the plastid data doesn’t support the monophyly of any sections in the genus Bromus.Evidence based on the nrDNA ITS data doesn’t show any close relationships between B. pumilio (sect. Boissiera) and B. danthoniae or B. lanceolatus (sect. Bromus) and instead robustly supports B. pumilio as the sister group of B. gracillimus (sect. Nevskiella), while in the plastid data B. pumilio is the sister group of a clade comprising B. inermis (sect. Pnigma), B. gunckelii (sect. Neobromus)and species of sect. Ceratochloa.
  Keywords: Bromus pumilio, Boissiera, phylogeny, flora of Iran, Poaceae
 • Fatemeh Moein *, Ziba Jamzad, Mohammad Reza Rahiminejad Pages 11-21
  The current global climate change is a big challenge for biodiversity. Efforts on monitoring biodiversity and conservation is more effective by having information about species spatial distribution. Development in computational model provide new opportunity for botanist to integrate herbarium specimen’s records with evolutionary and ecological data which are so crucial for biodiversity. Salvia aristata Auch. ex Benth (Lamiaceae) is an Irano-Turanian endemic species restricted to western, northwest and center of Iran along with few records from eastern parts of Turkey. In this study, we applied ecological niche modeling with emphasizing on climate data to infer S. aristata distribution in the past, present and future. Our niche model produced good results with high performance based on Area Under Curve (AUC>0.9). Altitude was the most important variable contributing in niche models of S. aristata. The last glacial model showed that S. aristata had more restricted niches during Last Glacial Maximum than its current distributions. Also, our future niche model showed that the suitable area of S. aristata will be decreased in 60 years.
  Keywords: Salvia, herbarium, ecological niche modeling, conservation, Climate change, Iran
 • Furkat Khassanov *, Komiljon Tojibaev, Natalya Beshko, Orzimat Turginov, Nargiza Achilova, Ulugbek Kodirov, Mansur Usmonov Pages 22-29
  A revision of the genus Plocama (Rubiaceae) in the flora of Uzbekistan is presented. This relic genus includes 7 species, and 2 of them are endemics to Uzbekistan. Main synonyms, nomenclatural types, ecological data, diagnostic key, images of speccies and distribution maps of the species are given.
  Keywords: Plocama, Endemic, Middle Asia, Taxonomy, typification, geographical distribution
 • Mehmet Fırat * Pages 30-35
  Hirtellina kurdica (Merxm. & Rech. f.) Dittrich,(Asteraceae)is described as a new record for the Flora of Turkey (C9 Şırnak, Siirt). A detailed morphological description, photographs, distribution map, pollen and achen morphology of this new record are given.
  Keywords: new record, Hirtellina kurdica, Şırnak, Siirt, Turkey
 • Mahnaz Heidari Rikan, Farrokh Ghahremaninejad *, Mostafa Assadi Pages 36-39
  Silene muradica Schischk. from sect. Spergulifoliae that was recognized as an endemic from the east of Turkey, is recorded from Iran for the first time.Itis related to Silene spergulifolia (Desf.) Bieb. but is distinguished from it by the following characters: Calyx whitish-green, sparsely papillose or scabrid at the base to glabrous, petal limb divided at the tip to ca. one third. The distribution map and some photos of the new record are presented.
  Keywords: Caryophyllaceae, Silene muradica, sect. Spergulifoliae, new record, W. Azarbayejan, Iran
 • Seyed Reza Safavi * Pages 40-43
  Scorzonera tomentosaL. is reported for the first time from Iran, it has been collected from Kordestan, NW. of Iran.
  Keywords: Asteraceae, Scorzonera, new record, Taxonomy, Kordestan, Iran
 • Sara Sadeghian *, Ahmad Hatami, Efat Jafari, Behnam Hamzehee Pages 44-48
  The present study is reported somatic chromosome number of two Tanacetum speciesincluding T. stapfianum (Rech.f.) podlech (2 population)and T. lingulatum (Boiss.) Bornm. (1 population) for the first time. They belong to Asteraceae family and are endemic species from Iran. Two species of Tanacetum were collected from their habitats to investigate their karyotypes. Both species were diploid and chromosome numbers were 2n=2x=18. Ideograms are depicted for each population.
  Keywords: Asteraceae, chromosome number, new counting, Tanacetum, Iran
 • Behnaz Alijanpoor *, Hejraneh Azizi, Syamak Mashayekhi, Moloud Alijanpoor Pages 49-55
  Echinops is a genus of Asteraeceae that is represented in Iran by 72 species, karyotype analysis was performed on 18 population of 7 Echinops species in southern slope of Central Albourzof Iran . The taxa revealed chromosome counts of 2n=30, 32, 34 and 36. Chromosome numbers of 5 species are reported for the first time including E. cephalotes, E. chorassanicus, E. macrophyllus, E. robustus and E. elbursensis. There are multiple basic chromosome numbers in a few Echinops species. Differences in basic chromosome numbers point towards the possible role played by centric fusion/fission in the karyotypic evolution of the genus. The chromosomes were mainly metacentric or sub-metacentric and their size varied from 41.40 μm in E. cephalotes of Khojir (1) to 79.02 μm in E. elbursensis of Emamzadeh Hashem population. The species occupied classes 1A, 1B and 2B of stebbin's karyotype classification, indicating them to have primitive karyotype. Cluster analysis of karyotype features indicated that cytological studies didn’t support sectional classification.
  Keywords: Echinops, Karyotype, sectional classification, chromosome number, Iran
 • Sareh Sadat Kazemi, Iraj Mehregan *, Younes Asri, Sara Saadatmand, Harrie J.M. Sipman Pages 56-60
  The lichen species Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold, Canoparmelia crozalsiana (B. de Lesd. ex Harm.) Elix & Haleand Candelaria pacifica M. Westb. & Arup are reported for the first time from Iran; Involved are new reports of two genera for Iran, Bilimbia and Canoparmelia. The species grow as epiphyte in broad-leaved forests in Golestan Province. Characteristics of morphology, habitat and geographic distribution of these species are discussed.
  Keywords: Iran, Golestan, new record, epiphyte, lichen
 • Mahnaz Sadeghi, Barat Ali Fakheri *, Jelveh Sohrabipour, Abbasali Emamjomeh, Davood Samsampour Pages 61-71
  In this research, the taxonomic status of the genus Dictyota in southern coastlines of Iran was studied. Taxonomy of the genus at species levels is complicated and difficult due to the high morphological plasticity in response to environmental conditions and overlapping of diagnostic characters. In this study, we combined morphological information with cytoplasmic barcoding data from DNA rbcL and psbA. We identified Dictyota acutiloba as new record and also confirmed the presence of Dictyota ciliolata in the Persian Gulf and Gulf of Oman. Our studies showed D. ciliolata species has high inter-specific morphological diversity.
  Keywords: brown algae, Dictyota, DNA barcoding, new record, psbA, rbcL
 • Jamila Sherkulova *, Ilyor Muradullayevich Mustafaev, Malika Mashrabovna Iminova, Abdumurod Sattorovich Sattorov Pages 72-78
  A comprehensive review of the species, host ranges and geographical distribution of microfungi (Dothideomycetes) on introduced trees and shrubs in southern Uzbekistan are presented. The listed 31 species of Dothideomycetes microfungi belonging to 11 genera, 7 families and 3 orders are recorded in Southern Uzbekistan. From them 2 species (Camarosporium meliae Annal, Pleospora spegazziniana Sacc, are reported for the first time from Uzbekistan. According to our results these fungi are recorded on 25 host plant species.
  Keywords: Microfungi, Dothideomycetes, Ascomycota, Karshi, Shakhrisabz, Termez