فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی نمکی، نادرقلی قورچیان*، پریوش جعفری صفحات 1-15
  زمینه و هدف
  در چند دهه اخیر دانشگاه ها سرمایه گذاری بیشتری روی گردآوری و بازتولید دانش انجام داده اند رقابت بر سر دستیابی به چنین شرایطی، نظامهای جدیدی از رتبه بندی و  ارزیابی دانشگاه ها را ایجاد کرده است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل مناسبی جهت رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور است.
  روش بررسی
  در این تحقیق ابتدا نتایج حاصل از بررسی های مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفت (مرور اسنادی) و سپس داده های حاصل از  مصاحبه های نیمه ساختاریافته از طریق روش تحلیل تم بررسی شد. کدگذاری روابط نهفته بین مفاهیم از طریق مراجعه مجدد به متن مصاحبه و بازبینی کدها انجام شده و در نهایت مولفه های نهایی استخراج شد. در انتهای این مرحله مولفه های انتخابی با مدل بدست آمده از چارچوب نظری و پیشینه مطابقت داده شده و در نهایت مولفه های نهایی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدست آمد
  یافته ها
  شاخص های بدست آمده در این تحقیق برای رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شامل موارد زیر بود: کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی، بزرگی دانشگاه، اشتغالزایی و کارافرینی و رتبه علمی و وجهه علمی وبین المللی
  نتیجه گیری
  تحلیل نتایج نشان داد که شاخص های در نظر گرفته شده در مدل پیشنهادی برای رتبه بندی دانشگاه ها با داده های تجربی مناسبت داشته و از شرایط مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی علمی، رتبه بندی دانشگاه ها، کارکرد آموزشی، کارکرد پژوهشی
 • حبیبه عباسی، بابک نصیری قرقانی*، رضا سورانی یانچشمه، مریم مصلح صفحات 16-36
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر به شناسایی مولفه ها و شاخصهای موثر برای تبدیل دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دانشگاه های نسل سوم با استفاده از تکنیک AHP پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی- توسعه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و پیمایشی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند در تصمیمات مدیران و دست اندرکاران مفید واقع شود لذا می توان آن را تصمیم گرا نامید. جامعه آماری این پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی هستند. جهت شناسایی مولفه های دانشگاه های نسل سوم مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مستندات، مقالات و تحقیقات سایر پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شد. مولفه ها پس از استخراج با استفاده از نظر خبرگان با بکارگیری روش دلفی بازبینی و بومی سازی شد. پس از نتایج حاصل تجزیه تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، برای اولویت بندی مولفه ها از تکنیک تحلیل شبکه ایAHP از نرم افزار Expert Choice استفاده شد.
  یافته ها
  مهمترین مولفه دانشگاه نسل سوم، رهبری و مدیریت می باشد. تبادل دانش و ارتباط با صنعت بعنوان اولویت دوم، آموزش کارآفرینی اولویت سوم، فرهنگ و ساختار دانشگاه اولویت چهارم، ماموریت، سیاست و استراتژی دانشگاه اولویت پنجم، ارزشیابی اولویت ششم و در نهایت آخرین اولویت بین المللی سازی دانشگاه ها می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، توصیه می شود تغییر نگرش مدیریتی به نظام آموزش دانشگاه ها، اصلاح ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید برای تبادل دانش و ارتباط با صنعت و ایجاد اکوسیستم کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در اولویت نظام اداری دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی سازمانی، تکنیک AHP، رتبه بندی سلسله مراتبی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • ندا علی حاجی اکبری، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده، سید موسی طباطبایی صفحات 37-64
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای بود.
  روش بررسی
  جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده است که شامل دو بخش کیفی و کمی است. اطلاعات و داده های لازم از مدیران و معاونین دانشگاه های علمی و کاربردی و مراکز فنی و حرفه ای شهر تهران جمع آوری گردیده و سپس الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای اعتبارسنجی شده است. الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای دارای 11 عامل اصلی عوامل فردی، عوامل ساختاری سازمان، بازاریابی خدمات، منابع مالی، خدمات و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، فراگیر محوری و توجه به انتظارات، عوامل حقوقی و قانونی، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان، عوامل اجتماعی و فرهنگی و پیامدها است که شامل 63 شاخص تشکیل دهنده آنها می باشد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که ضرایب مسیر همه متغیرهای تحقیق در سطح 01/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم عوامل فردی (41/0 =β)، عوامل ساختاری سازمان (53/0 =β)، بازاریابی خدمات (41/0 =β)، منابع مالی (50/0 =β)، خدمات و محصول آموزشی (48/0 =β)، رویه و سیاستهای آموزشی (45/0 =β)، فراگیر محوری و توجه به انتظارات (39/0 =β)، عوامل حقوقی و قانونی (45/0- =β)، همسویی سیاستهای بازاریابی و سازمان (35/0 =β)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (46/0- =β) و پیامدها (45/0 =β) بر بازاریابی آموزشی در سطح (01/0>P) مثبت و معنادار است. براساس یافته های تحقیق میزان 99/0 از بازاریابی آموزشی توسط مدل پژوهش تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  براساس محاسبه بارهای عاملی عوامل ساختاری سازمان (53/0) بیشتریت اثرگذاری را بر بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای دارد و متغیرهای منابع مالی (50/0)، خدمات و محصول آموزشی (48/0) و رویه و سیاستهای آموزشی (45/0) در اولویتهای بعدی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی آموزشی، فنی و حرفه ای
 • زهره قربانیان، لیلا صفایی فخری* صفحات 65-78
  زمینه و هدف
  یکی از مولفه های مهم جهت افزایش شایستگی های حرفه ای کارکنان، بهبود انطباق پذیری شغلی می باشد. با توجه به اهمیت انطباق پذیری شغلی و شایستگی های حرفه ای کارکنان در بهبود کیفیت خدمت، سازمان ها تلاش می کنند که کارکنان خود را به منظور ارائه خدمات با کیفی تر، توانمند سازند و سطح شایستگی حرفه ای آنان را در عمل ارتقا بخشند، از این رو، هدف این مطالعه تعیین رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و کاربردی بود که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در معاونت آموزشی وزارت بهداشت و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 169 نفر بود. در این پژوهش از پرسشنامه انطباق پذیری شغلی ساویکاس و پورفلی (2012) و پرسشنامه پژوهشگرساخته شایستگی های حرفه ای کارکنان استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین بعد نگرش بیش از میانگین ابعاد دیگر شایستگی حرفه ای کارکنان و میانگین بعد دغدغه شغلی بیش از میانگین ابعاد دیگر انطباق پذیری شغلی کارکنان مورد مطالعه بود و ارتباط بین متغیر انطباق پذیری شغلی و ابعاد آن شامل کنترل شغلی، کنجکاوی شغلی و اعتماد شغلی با متغیر شایستگی های حرفه ای کارکنان از لحاظ آماری معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و تاثیر انطباق پذیری شغلی بر شایستگی کارکنان مورد مطالعه که در این پژوهش بیش از متوسط ارزیابی شده است، لازم است مدیریت بر انطباق پذیری شغلی کارکنان تاکید نمایند تا از مزایای آنها در بهبود شایستگی های حرفه ای کارکنان بهره مند شود.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری شغلی، شایستگی های حرفه ای کارکنان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • فاطمه نارنجی ثانی، حمید جمال الدینی*، سعید روحانی صفحات 79-102
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا انجام شده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها آمیخته-اکتشافی است. در این راستا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از مطلعان کلیدی سازمان، مهمترین عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش شناسایی شد که عبارتند از؛ «اهداف و برنامه های آموزشی، نیروی انسانی آموزشی، منابع مالی آموزشی، محتوای آموزشی، فرآیندهای آموزشی، روش تدریس، زیرساخت آموزشی» . در مرحله بعد در قالب روش توصیفی- تحلیلی براساس عوامل شناسایی شده پرسشنامه محقق ساخته تهیه و از این طریق نظرات و دیدگاه های کارکنان درخصوص وضعیت موجود عوامل، گردآوری گردید. نتایج تحلیل کمی نشان می دهد که از بین عوامل هفتگانه، «اهداف و برنامه های آموزشی، محتوای آموزشی، فرآیندهای آموزشی، روش تدریس، زیرساخت آموزشی در وضعیت نسبتا مطلوب و عوامل نیروی انسانی و منابع مالی آموزش در وضعیت نامطلوب قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: نظام مدیریت آموزش، عوامل درونی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 • فاطمه ایزدپناه*، مصطفی معظمی، محمدعلی سخاجو، اکبر کرامت صفحات 103-113
  زمینه و هدف
  آموزش و بهسازی کارکنان یکی از اولویت های هر سازمانی است. اما آموزش کارکنان به تنهایی کافی نیست و اطمینان از اثرات و نتایج مثبت آن باید یکی دیگر از اولویت های سازمان ها باشد. هدف از پژوهش حاضر « ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397» بوده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد. بدین منظور تعداد 76 نفر از کارشناسان شرکت کننده در برنامه، مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های مربوط به ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده و همچنین مولفه های مدل ارزشیابی سیپ با ابزار پرسشنامه محقق ساخته ای جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استباطی شامل آزمون های T استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزشی سازمان غذا و دارو در ابعاد زمینه (محتوا)، درون داد، فرایند و برون داد اثر بخش بوده است و همچنین این دوره ها توانسته اند رضایت کارکنان را فراهم سازند.
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان گفت که شرکت کنندگان در دوره های آموزشی درمجموع، میزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح مطلوبی ارزیابی نموده اند و آموزش های مذکور موجب افزایش دانش، مهارت و نگرش شغلی نیروی انسانی و افزایش نظم و دقت، ایجاد جاذبه و علاقه مندی نسبت به شغل خویش و رفع مشکلات کاری مرتبط شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثربخشی، آموزش های سازمانی، رضایتمندی، الگوی سیپ
 • علی گل افشانی، محمد صالحی* صفحات 114-129
  چکیده
  زمینه و هدف
  برای اینکه دانشگاه ها بتوانند به استقلال دست یابند نیازمند رهبرانی بصیر و اثربخش هستند؛ چرا که رهبری بصیر چشم انداز و دورنمای سازمان را ترسیم می کند. لذا هدف کلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور می-باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه-های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 320 نفر با روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته رهبری بصیر با 90 سوال و 2 بعد و 6 مولفه و پرسش نامه محقق ساخته استقلال دانشگاهی با60 سوال و 2 بعد و 7 مولفه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های SPSS20 و PLS بکارگرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رهبری بصیر با بار عاملی 580/0 بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدل ارائه شده نیز دارای برازش مناسب می باشد.
  نتیجه گیری
  رهبری بصیر به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود ارتقای کیفیت اثر بخشی آموزشی و استقلال دانشگاهی محسوب می شود. در حوزه استقلال آکادمیک از دانشگاه های علوم پزشکی انتظار می رود که به مدیریت باثبات و پایدار پایبند باشند. پژوهش فوق می تواند چشم انداز جدیدی در راستای تغییر سیاست های کلی مدیران و مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه در راستای بازبینی برنامه ها بسته های تحول و نوآوری، ایجاد کند.
  کلیدواژگان: رهبری بصیر، استقلال دانشگاهی، آموزش علوم پزشکی، نظام سلامت
|
 • Ali Namaki, Nadergholi Ghourchian *, Parivash Jafari Pages 1-15
  Abstract
  Background and objective
  In recent decades, universities have been investing more in collecting and reproducing knowledge. Competition for achieving such a situation has created new systems for ranking and evaluating universities. The main purpose of this research is to provide a good model for ranking universities and higher education institutions throughout the country. Methods and Materials: In this research, the results of theoretical research were first analyzed and then the data from semi-structured interviews were analyzed through the method of analysis. The encoding of strong relationships between concepts was accomplished by revising the text of the interview and reviewing the code, and ultimately the final components were extracted. At the end of this stage, the selected components were matched according to the model obtained from the theoretical framework and the background and, finally, the final values ​​of ranking of universities and higher education centers were obtained.
  Results
  The indexes obtained in this research for the ranking of universities and higher education institutions included: educational function, research performance, university magnitude, job creation and entrepreneurship, and academic rank and scientific and international reputation
  Conclusion
  Based on the results, the calculated fit of the proposed model for ranking universities is suitable with experimental data and has favorable conditions.
  Keywords: Ranking, Ranking of Universities, Educational Function, Research Function
 • Habibeh Abbasi, Babak Nasiri Gharghani *, Reza Sourani Yancheshmeh, Maryam Mosleh Pages 16-36
  Background and Objective
  This study aimed to identify the factors and indices for the transformation of Iran’s medical sciences university’s into the third-generation universities by the AHP technique. Analysis
  method
  This study is an applied-development research. The questionnaire was used for surveying and data collection. The results of this research can be useful for decision makers and managers so it is decision orientated. The statistical population of this study consists of 14 faculty members of medical science universities. In order to identify the components of third-generation universities, took place studies by the library and internet, including books, documents, papers and other research; then Experts review, modify and localize the questions through using the Delphi method. After the results of analyzing the data obtained from the questionnaires, for prioritizing the components, the AHP network analysis technique was used Expert Choice software.
  Findings
  The most important component of the third-generation university is leadership and management. Transition and communicating to the industry is a second priority, learning of entrepreneurship, the third priority, culture and structure, fourth priority, mission, policy and strategy of the university, fifth priority, evaluation, sixth priority, and ultimately the final priority is internationalization of universities.
  Conclusion
  According to the results, it is recommended to change the management’s attitude about the educational system, reform based on new strategies and communicating to the industry and entrepreneurship ecosystem in order to improve situation of innovation and entrepreneurship in the administrative system of Medical Science Universities.
  Keywords: third generation university, Organizational Entrepreneurship, AHP technique, Hierarchy Prioritization, Medical Science Universities
 • Neda Haji Ali Akbari, Nader Soleimani *, Hamid Shafizadeh, Seyed Mosa Tabatabaee Pages 37-64
  Background and objective
  The purpose of this study was to develop and validate the marketing education model in technical and vocational education. Methods and Materials: To achieve the research goal, a sequential mix has been used that includes two qualitative and quantitative parts. The information and data needed from the directors and deputies of scientific and applied universities and technical and professional centers of Tehran were gathered and then the marketing marketing model was validated in technical and professional education. The educational marketing model in technical and vocational education has 11 factors of individual factors, structural elements of organization, service marketing, financial resources, educational products and services, pivotal orientation and expectations, legal and legal factors, alignment of marketing policies And organization, social and cultural factors and outcomes, which includes 63 indicators of their constituents.
  Results
  The research findings showed that the path coefficients of all research variables were positive and significant at the level of 0.01. The direct effect of individual factors (β = 0.41), structural factors of organization (β = 0.53), service marketing (β = 0.41), financial resources (β = 0.50), educational services and products (48 / (Β = 0/45), educational policies and policies (β = 0.45), pivotal focus and attention to expectations (β = 0.39), legal and legal factors (β = 0.45), alignment of marketing policies and organization ( Β = 0.35), social and cultural factors (β = -0.46) and outcomes (β = 0.45) have positive and significant effects on educational marketing at the level (P <0.01).
  Conclusion
  Based on factor load calculations, structural factors of the organization (53/0) have the most effect on educational marketing in technical and vocational education, and the variables of financial resources (0.50), educational services and products (0.48), and educational policies and procedures (45 / 0) are in the next priority.
  Keywords: Marketing, educational marketing, technical, vocational
 • Zohreh Ghorbanian, Leila Safaee Fakhri * Pages 65-78
  Abstract
  Objective
  Undoubtedly, improvement of job adaptability is one of the important components for increasing professional competencies of employees. Considering the importance of job adaptability and professional competence of staff in improving the quality of service, organizations are trying to empower their staff to provide better quality services and improve their professional competence in practice. In this study, the relationship between job adaptability and professional competencies of the staff of the Ministry of Health and Medical Education was discussed.
  Methods
  The study was descriptive. The population of the Research Department of the Ministry of Health staff and According to Morgan table the sample size of 169 people. In this study, Savisas and Porfeli's Job Adaptability Questionnaire (2012) and a researcher-made professional competency questionnaire were used.
  Results
  In this study, the mean of dimension of attitude over average of other dimensions of employees' professional competence and the average of occupational occupational dimension were more than the average of other dimensions of occupational adaptability of the employees studied. The relationship between job adaptability variable and its dimensions including job control, job curiosity and job trust with professional competency variables were statistically significant (p-value< 0.05) and relationship between occupational duty and professional competency variables was not statistically significant.
  Conclusion
  According to the results of this study, one can understand the relationship between job adaptability and professional competencies of employees, and they have to step up their coordination. Considering that the impact of job adaptability on employees' merit is more than average evaluated in this research, it is necessary to emphasize on the adaptability of employees in order to benefit from their improvement in employee professional competencies.
  Keywords: Job adaptability, Professional qualifications of employees, Ministry of Health, Medical Education
 • Fatemeh Narenji Thani, Hamid Jamaladdini *, Saeed Rouhani Pages 79-102
  Identification and evaluation of internal factors related to the education management system in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran The purpose of this study was to identify and assess the current status of internal factors related to the educational management system in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran. The research method is based on the purpose is applied and in terms of collecting data is blended-exploratory. In this regard, in the qualitative section, the most important internal factors associated with the educational management system were identified through semi-structured interviews with 14 key Experts of the organization that include: "Goals and educational programs, human resources, educational resources, educational content, educational processes, teaching methods, educational infrastructure". In the next stage, a researcher-made questionnaire was prepared in a descriptive-analytical manner based on the identified factors. In this way, the attitudes of staff were examined about the status of the identified factors.The results of quantitative analysis show that among the seven factors, "goals and educational programs, educational content, educational processes, teaching methods, educational infrastructure in a relatively desirable, and the factors of human resources and financial resources in the field of education are in an unfavorable situation.
  Keywords: Education management system, Internal Factors, Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran
 • Fatemeh Izadpanah *, Mostafa Moazzami, Mohamad Ali Sakhajoo, Akbar Keramat Pages 103-113
  Background and objective
  Training and staffing is one of the priorities of any organization. But training employees alone is not enough, and ensuring its positive effects should be one of the priorities of the organization. The purpose of this study was to "evaluate the effectiveness of continuing Training courses of pharmacists and physicians of the Food and Drug Administration based on the CIPP model in 2018". Method and Materials: The present study is descriptive-survey method and it is an applied research objective. To this end, a total of 76 experts were counted in the census and based on participation in in-service training courses. The data related to the effectiveness of educational courses organized by the Food and Drug Organization as well as the components of the evaluation model of the CIPP were collected by a researcher-made questionnaire. Data analysis was done from descriptive statistics and inferential statistics including T Used.
  Results
  The results of the research show that the training courses of the Food and Drug Administration have been effective in the field of content, process and outsourcing, and also have provided satisfactory staffing.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, the participants in the training courses in general assessed the effectiveness of the courses at a desirable level, and these training increased the knowledge, skills and attitudes of the workforce and Increasing order and accuracy, creating gravity and interest in your job and fixing work problems. Key Words: Efficacy Evaluation, Organizational Training, Satisfaction, CIPP Model
  Keywords: Efficacy Evaluation, Organizational training, Satisfaction, CIPP Model
 • Ali Golafshani, Mohammad Salehi, * Pages 114-129
  Abstract
  Background and Objective
  For universities to be able to achieve independence, they need sophisticated and effective leaders, because visionary leadership portrays the vision and outlook of the organization. Therefore, the general objective of the present research is to provide a model for explaining the effect of visionary leadership on the independence of the Macro Medical Universities of Iran in Region 1 Health Scheme. Methods and Materials: The study was conducted using a descriptive survey approach as its methodology. The statistical population comprised 1851 faculty members of the region 1 macro medical universities of Iran 320 of whom were selected as the study sample using the stratified random sampling method according to Cochran's formula. To collect data, a researcher-made questionnaire on visionary leadership consisting of 90 questions (with 2 dimensions and 6 components), and a researcher-made questionnaire on universities independence with 60 questions (2 dimensions and 8 components) were used. To analyze the data, the structural equation test was performed using SPSS20 and PLS software.
  Results
  The results revealed that visionary leadership had a significant positive impact on the independence of the Iran’s region 1 macro medical universities with the factorial load of 0.666. The model also had an appropriate goodness of fit.
  Conclusion
  Visionary leadership is considered as one of the important factors in improving the quality of educational effectiveness and university independence. This research can create a new perspective in order to change the general policies of managers and authorities of the macro medical universities of region 1 in order to revise the transformation and innovation scheme
  Keywords: Visionary Leadership, Independence, medical education, health system