فهرست مطالب

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی - پیاپی 13 (پاییز 1396)
 • پیاپی 13 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس قائدامینی هارونی*، نازنین صادق زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی ده چشمه صفحات 1-34
  هدف این پژوهش الگوی ساختاری رابطه بین قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 240 نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی از نوع تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد قلدری سازمانی ایلی نویز (2001) ، پرسش نامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر ارگ (2000) بود . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای قلدری سازمانی 89/0 و مقاومت در برابرتغییر سازمانی 88/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM)انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر دربین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال رابطه معنی دار دارد(p<0/05)
  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مهدی عزیزی*، جواد پورکریمی، سیدمحمد میرکمالی صفحات 35-56
  پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطه(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می باشد، که تعداد آن ها برابر با 10565 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری توزیع شده ایلمور (2001) و پرسشنامه محقق ساخته اعتماد سازمانی بر مبنای مولفه های اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(رهبری توزیع شده «94/0» و اعتماد سازمانی «91/0») ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران بالاتر از حد متوسط و میانگین فرضی قرار دارد. همچنین بین متغیر رهبری توزیع شده و اعتماد سازمانی دبیران و کلیه مولفه های آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(P<0.05). و در نهایت مولفه های فرهنگ مدرسه و تجارب رهبری سهم معناداری در پیش بینی متغیر ملاک اعتماد سازمانی دبیران دارند(=0.37 , 0.30β).
  کلیدواژگان: رهبری توزیع شده، اعتماد سازمانی، دبیران دوره متوسطه شهر تهران
 • فریبا فخرادخانی*، هادی رزقی شیرسوار صفحات 57-83
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبکهای تصمیمگیری مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران)عالی، میانی و اجرایی(96 به تعداد 176 نفر مشغول کار بودند که برای انتخاب - دانشگاه علامه طباطبائی که در سال تحصیلی 97 حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و براساس جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند. بهمنظور جمعآوری نظرات کارکنان و مدیران از دو پرسشنامه: جانشین پروری کیم) 2006 (که در این تحقیق پایایی آن 0 بود؛ همچنین بهمنظور / 0/88 و پرسشنامه تصمیم گیری عمومی بروس و اسکات که پایایی آن در این تحقیق 91 تجزیه و تحلیل داده ها، برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی آزمون تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد سبکهای تصمیم گیری بر راهبردهای جانشین پروری تاثیرگذار است. نتایج نشان داد که سبک تصمیم گیری عقلانی رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای جانشین پروری دارد، همچنین سبک تصمیم گیری شهودی و و ابستگی با راهبردهای جانشین پروری رابطه غیر معناداری دارند و در آخر نیز سبک های آنی و اجتنابی رابطه معکوس و معناداری دارند
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، سبک، جانشین پروری، مدیران، دانشگاه
 • عالمه کیخا* صفحات 85-108
  آموزش عالی و رهبری هوشمند آن به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام آموزشی هر کشوری محسوب می شود که می تواند نقش کلیدی در تعالی جوامع داشته باشد . رهبری هوشمند یکی از رویکردهایی است که صاحب نظران حوزه مدیریت به تازگی به آن توجه کرده اند؛ بنابراین، با توجه به نظریه های رهبری در الگوهای جدید تلاش می شود تا از زاویه خلاق و هوشمند به پدیده رهبری نگریسته شود، لذا هدف این مقاله ارائه مدل رهبری هوشمند برای دانشگاه ها است . در پژوهش حاضر برای طراحی الگوی بومی رهبری هوشمند از روش تحقیق کیفی و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه های زاهدان استفاده شد. همه مصاحبه ها ضبط، دست نویس و تایپ گردید. سپس در نرم افزار MAXQDA وارد و کدگذاری، طبقه بندی و توصیف شد و مطابق روش تحلیل محتوا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان ، دستیابی به غنای اطلاعاتی ، اشباع و تکرار داده ها حاصل شد. لذا الگوی مورد نظر در قالب 426 کد ،89 مفهوم ،19 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی)رهبری عقلایی ، رهبری عاطفی ، رهبری معنوی و رهبری جمعی) طراحی شد.
  کلیدواژگان: رهبری هوشمند، رهبری عقلایی، رهبری عاطفی، رهبری معنوی، رهبری جمعی
 • علی خالق خواه، حبیبه نجفی*، زهرا شاهی صفحات 109-136
  هدف از پژوهش حاضر،بررسی نقش رهبری اخلاقی درپیش بینی توسعه رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد که باجدول مورگان تعداد76 نفربه عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شدند.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه های:سکوت سازمانی ون داین وهمکاران(2003)،رفتار شغلی هری و همکاران(2004)ورفتار رهبری اخلاقی کارلشون و همکاران(2011) می باشد.جهت تحلیل داده های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است.نتایج نشان داد که میانگین رهبری اخلاقی و رفتار شغلی بصورت معناداری بالاتر از سطح متوسط بوده و مناسب می باشد(0/05 >P). میانگین سکوت سازمانی در سطح متوسط بوده و دارای اختلاف معناداری با متوسط جامعه آماری نمی باشد (0/05 <P). همچنین بررسی ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی با رفتار شغلی همبستگی مثبت و معناداری(0/05 >P) و با سکوت سازمانی همبستگی منفی و معنادری وجود دارد (0/05 >P). نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رهبری اخلاقی- ابعاد انصاف، اشتراک قدرت و شفافیت نقش بصورت معناداری می توانند رفتاری شغلی را پیش بینی نمایند(0/05>P) همچنین از بین مولفه های رهبری اخلاقی تنها اشتراک قدرت می تواند سکوت سازمانی را پیش بینی نماید(0/05>P).مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل باید به سبک رهبری و تقویت مولفه های آن در سازمان خود برای شکست سکوت کارکنان و رفتار شغلی مثبت، توجه ویژه نماید.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رفتار شغلی، سکوت سازمانی
 • غفار کریمیان پور*، قادر رضایی، سید محمد جابر باقری صفحات 137-154
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد به تغییر در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی (310 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، تعهد سازمانی آلن و مایر و تعهد به تغییر براتی و همکاران استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 89/0، 73/0 و 91/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS و از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار ستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف) و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد عدالت سازمانی به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی و تعهد به تغییر معلمان و به صورت غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معلمان تاثیر دارد. همچنین اثر مثبت و مستقیم تعهد سازمانی بر تعهد به تغییر معنادار بود.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به تغییر
|
 • Abbas Ghaedamini Harouni *, Nazanin Sadeqzadeh, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh Pages 1-34
  The purpose of this study was to investigate the structural pattern of the relationship between organizational bullying and resistance to change in faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch. The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting data, a descriptive correlation was used. The statistical population of this study was all faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch. 536 of them were selected by using random sampling method. A sample of 240 individuals was selected through stratified random sampling method. The instrument of this research was bullying standard questionnaire. The Illinois organization (2001) was the Standard Correction Resistance Questionnaire (2000). The validity of the questionnaires based on the content validity was evaluated by faculty members on the basis of the views of some of the statistical population and the structure by factor analysis method. After the necessary terms, validity was confirmed and, on the other hand, the questionnaires Cronbach's alpha method was 0.88 for organizational bullying and 0.88 for organization's corrosion, respectively. Data analysis was done on descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). The results of this study showed that organizational bullying with resistance to change among faculty members of Islamic Azad University, North Tehran Branch had a meaningful relationship (p <0.05)
  Keywords: Organizational bullying, Resistance to Change, Faculty Members of Islamic Azad University, Tehran North Branch
 • Mahdi Azizi Pages 35-56
  This study aimed to Examining relationship between Distributed Leadership of principals and organizational trust of teachers in publics high schools in tehran city. The method of the research is descriptive and its type is correlation. The Population of this study consisted of high school teachers in publics high schools in tehran city. That sample was selected by Multistage sampling and the size of sample was identified based on cochrane formula are 370 . data were collected through distributed leadership questionnaire of Elmor (2001) and organizational trust questionnaire of Researcher made. To determine the validity of the questionnaire, content validity and construct was used and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient on Pilot study(distributed leadership "0/94" and organizational trust "0/91").. The main findings are: distributed leadership of principals high school in the city of Tehran is above averag. Organizational trust of high school teachers in the city of Tehran and is above average. A positive relationship was found between general indicator of distributed leadership and organizational trust of high school teachers in the city of Tehran. Three components, school culture and leadership experience have a significant contribution to the prediction of organizational trust of the teachers(β=0/37& ./30).
  Keywords: distributed leadership, Organizational trust, high Schools teachers in the city of tehran
 • Fariba Fakhradkhani *, Hadi Rezghi Shairsavar Pages 57-83
  The purpose of this study was to investigate the effect of managers' decision making styles on success management strategies at Allameh Tabataba'i University. This research is descriptive-correlative in terms of the type of applied target and data gathering method. The statistical population of this study was all managers (high, middle and executive) of Allameh Tabataba'i University who were employed in the academic year of 1997-96. The sample size was Morgan table to select the sample size and 118 persons were selected based on Morgan's table. In order to collect the views of staff and managers, two questionnaires: Kim's successor (2006), the reliability of which was 0.88 and Bruce & Scott's general decision-making questionnaire, which had a reliability of 0.91 in this research; also for data analysis In order to test the hypotheses, inferential statistics of path analysis and regression analysis were used. The results of the analysis showed that decision-making styles affect successor strategies. The results showed that rational decision making style has a positive and significant relationship with success strategies, as well as intuitive decision making style and lack of meaningfulness with replacement strategies have a non-significant relationship and finally, there is a reverse and meaningful relationship between immediate and avoidant styles
  Keywords: Decision making, Style, successor, managers, university
 • Aleme Keikha * Pages 85-108
  Higher education and intelligent leadership are considered as an important part of every country's education system which could have a key role in reaching the goals of the society. In theories of leadership, new patterns attempt to view leadership from the angle of creative and intelligent phenomenon. This paper aimed to design and develop intelligent leadership model for universities. In this research, a qualitative research method and a purposeful sampling method and semi-structured interview with managers and faculty members of universities of Zahedan were used to design the native model of intelligent leadership. All interviews were recorded, handwritten and typed. Then it was coded, categorized and described in MAXQDA software and analyzed according to content analysis method. After interviewing with 20 experts, information richness, saturation and repetition of data were obtained. Therefore, the model was designed in the form of 426 codes, 89 concepts, 19 sub categories and 4 main categories (rational leadership, emotional leadership, spiritual leadership, and collective leadership).
  Keywords: intelligent leadership, rational leadership, emotional leadership, spiritual leadership, collective leadership
 • Ali Khaleghkhah, Habibeh Najafi *, Zahra Shahi Pages 109-136
  The purpose of this study was investigating the role of moral leadership in predicting the development of job behavior and breaking the organizational silence. The research method chosen in this research is descriptive and survey method.The statistical population of the study consisted of employees of Islamic Azad university, Ardabil branch. Based on the Morgan table data,76 individuals were selected as statistical sample and collected from them by stratified random sampling. The data gathering tool in this research is of Organizational Clarity Questionnaire Van Dine etal(2003);Harry and Colleagues' Career Behavior(2004), and Moral Leadership at Carlson and colleagues (2011).to analyze the data, one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and linear regression were used.the results of the research hypothesis test showed that the mean of ethical leadership and occupational behavior in the sample group was significantly higher than the average level(P<0.05)while the mean of organizational silence was moderate and There is no significant difference with the mean of the statistical population(P<0.05).Also,the research showed that there was a significant positive correlation between ethical leadership and job behavior (P<0.05)and organizational and organizational silence(P<0.05). Finally, the results of regression analysis showed that the components of ethical leadership dimensions of fairness, power sharing and transparency can significantly predict occupational behavior(P<0.05).among the components of ethical leadership, only subscription Power can predict organizational silence(P<0.05).the management of Islamic Azad university, Ardabil branch should pay attention to the style of leadership and the strengthening of its components in its organization to defeat the silence of human resources and positive job behavior.
  Keywords: ethical leadership, Job Behavior, Organizational silence, human resources
 • Ghaffar Karimianpour *, Ghader Rezaei, Seid Mohamad Jaber Bagheri Pages 137-154
  The purpose of this study is investigation of mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change in Salas babajani teachers. Method of study is correlational. the study population included all primary school teachers (310 persons) of Salas babajany. From among this population, 180 teacher were selected as sample based morgan table and using cluster sampling method. The used tools were Allen and Mayer organizational commitment Questionnaire, Barati et al commitment to change Questionnaire, Nihof and Morman organizational justice Questionnaire. Data analysis was performed Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and kolmogrove smirnov) in SPSS software and LISREL software. The analysis results showed that organizational justice directly affect on organizational commitment and commitment to change and indirect affect on commitment to change. Also positive and direct effect of organizational commitment on commitment to change was significant. The purpose of this study is investigation of mediator role organizational commitment in relationship between organizational justice and commitment to change in Salas babajani teachers.
  Keywords: Organizational justice, organizational commitment, commitment to change