فهرست مطالب

فرهنگ در دانشگاه اسلامی - پیاپی 30 (بهار 1398)
 • پیاپی 30 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدرضا سیدجوادین صفحه 2
 • احمدرضا شاه علی* صفحات 3-22
  هدف

  هدف محققدر این مقاله، استخراج شاخصهای دانشگاه فرهنگ ساز از دیدگاه مقام معظم رهبری بود.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری داده ها و اطلاعات با مراجعه به منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.

  یافته ها

  دانشگاه فرهنگ ساز با سه مولفه باورها، ارزشها و هنجارها، دارای 28 شاخص است که از مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاهیان استنتاج شده است.

  نتیجه گیری

  دانشگاه فرهنگ ساز با شناخت فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب و اتخاذ رویکردهای مناسب فرهنگ سازی در چارچوب شاخصهای مستخرج از مطالبات مقام معظم رهبری، قادر است جامعه را به وضعیت مطلوب فرهنگی هدایت کند.

  کلیدواژگان: دانشگاه، فرهنگ ساز، رهبری
 • مسعود آذربایجانی، حبیب الله طاهرپور کلانتری، فرج الله رهنورد آهن، حسن اشراقی* صفحات 23-44
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسلام و شناسایی عوامل سطح فردی موثر بر تعادل کار- خانواده انجام شد.

  روش

  روش این پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی است. برای تبیین مفهوم تعادل، علاوه بر پژوهشها و مقالات مختلف، به کتب المیزان و میزان الحکمه نیز رجوع شد.

  یافته ها

  مفهوم و مولفه های تعادل و ابعاد زندگی انسان مسلمان، بر اساس بررسی منابع، تببین و عوامل سطح فردی موثر بر تعادل کار- خانواده، گردآوری و دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  تعادل در زندگی، مفهومی است که برای غیر متدینین نیز قابل دستیابی است، ولی اسلام سبب تغییر نوع نگاه به آن و ارتقای سطح و کیفیت آن می شود. تعادل از سه مولفه زمان، رضایت و درگیری تشکیل می شود و برای رسیدن به تعادل، توجه به همه این مولفه ها لازم است. عوامل متعدد جمعیت شناختی، شخصی، سازمانی، خانوادگی و اجتماعی، در سطح فردی روی تعادل موثرند که می بایست در سیاستگذاری به آنها توجه کافی داشت.

  کلیدواژگان: تعادل، توازن، اعتدال، خانواده، زندگی
 • امیررضا کنجکاو منفرد*، محمد غفاری صفحات 45-60
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی و عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه با تاکید بر نقش تعهد سازمانی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه پژوهش را کارکنان دانشگاه دولتی یزد تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به دلیل مشخص بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 300 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است.

  یافته ها

  روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به وسیله روایی محتوایی، متوسط واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی مدل مفهومی، از روش های آمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده، توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس تجزیه تحلیل شد.

  نتیجه گیری

  مهم ترین نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی و عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی داخلی، عدالت سازمانی، تمایل به ترک شغل
 • زهرا فروتنی* صفحات 61-80

  امروزه معنویت و فرهنگ یکی از سازه های موثر بر حوزه های مختلف زندگی شناخته شده؛ زیرا تعیین کننده نگرشهای افراد درباره کار و فعالیت است.

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی علمی تاثیر سرمایه معنوی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان انجام شد.

  روش

  تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر خوی به تعداد 2800 نفر است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی به تعداد 340 نفر انتخاب شد. ابزار سنجش متغیرها، پرسشنامه استاندارد بود. برای تحلیل داده ها، از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

  در سطح اطمینان 99 درصد، بین سرمایه معنوی و ابعاد آن(ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت، تاثیرگذاری معنوی) با تمایل کارآفرینی دانشجویان رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد و سرمایه معنوی، 77/0 درصد از تغییرات تمایل کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  با افزایش سرمایه معنوی دانشجویان، تمایل کارآفرینی آنان افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: معنویت، سرمایه معنوی، کارآفرینی، تمایل کارآفرینی
 • نیلوفر میکائیلی*، هاجر اسرافیلی، سجاد بشرپور صفحات 81-100
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علی رابطه سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی با گرایش به رفتار پرخطر با نقش میانجی بهزیستی روان شناختی انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری(SEM) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 98-1397 بودند که 373 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی، خردمندی، هوش اخلاقی دانشجویان، خطرپذیری و بهزیستی روان شناختی استفاده شد.

  یافته ها

  درباره شاخصهای برازندگی در مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی، می توان گفت مقدار خی دو در مدل معادلات ساختاری در سطح خطای 5 درصد معنادار و نسبت خی دو به درجه آزادی در مدل معادلات ساختاری فرضیه اصلی با توجه به ملاک مد نظر، بیانگر برازش مناسب مدل است. بین گرایش به رفتارهای پر خطر و سبک زندگی اسلامی، خردمندی و هوش اخلاقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، از طریق بهزیستی روان شناختی رابطه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  این مدل می تواند الگوی مناسبی برای شناسایی عوامل دخیل در رفتار پر خطر دانشجویان باشد و نتایج آن در راستای برنامه ریزی برای کاهش گرایش به رفتار پر خطر در دانشجویان استفاده شود.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، خردمندی، هوش اخلاقی، بهزیستی روان شناختی، گرایش به رفتار پرخطر
 • میثم فرخی*، سیده کبری پارسا سادات صفحات 101-118
  هدف

  این پژوهش به منظور مطالعه چگونگی موزه گردی در میان دانشجویان دختر دانشگاه های شهر تهران انجام شد.

  روش

  در این راستا با 40 دانشجوی دختر دانشگاه های شهر تهران بر اساس نمونه گیری هدفمند (که از ابتدای زمستان سال 1395 تا ابتدای زمستان 1396 از موزه های شهر تهران بازدید کرده اند) مصاحبه عمیق صورت گرفت. پیرامون موزه های شهر تهران نیز دو باغ موزه گلستان و سعدآباد به عنوان موزه های تاریخی، باغ موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان موزه هنری و موزه ملی علوم و فناوری تهران نیز به عنوان گونه ای از موزه علوم و فنون مطالعه شدند.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس روش تحلیل مضمون، حاکی از آن است که موزه گردی دانشجویان دختر دانشگاه های تهران در سه مضمون فراگیر شامل «بازدید فردی- گروهی»، «فعالیتهای جانبی» و «خودابرازی و نمایش خود» قرار می‏گیرند.

  نتیجه گیری

  بازدید دانشجویان در یک طیف از بازدید به صورت فردی و شخصی تا بازدید به صورت گروهی شامل اعضای خانواده و دوستان (اعم از همجنس و مخالف) قرار می گیرد. همچنین دانشجویان مذکور در بازدید موزه به فعالیتهای جانبی مانند دیدن فضای سبز، گذران اوقات فراغت و شادی می پردازند. برخی از دانشجویان دختر نیز در موزه گردی تمایل به خود ابرازی و نمایش خود در محیط موزه دارند که این امر در قالبهایی مانند تهیه عکس و فیلم و بارگذاری آن در فضاهای مجازی یا در آلبوم های شخصی، نمایش و نشان دادن چهره ای خاص از خود، گرایش به استفاده از محیط آزادانه و فضای آرام و ایمن موزه نمود می یابد.

  کلیدواژگان: موزه گردی، اوقات فراغت، دانشجویان دختر، موزه های تهران
 • هدیه حسنی*، احمد ودادی صفحات 119-139
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل فردی موثر بر رشد هوش فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام شد.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به تعداد 600 نفر بودند که برای نمونه پژوهش، 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است.

  یافته ها

  ویژگی های فردی، خودکارامدی و تجربیات فردی، به دلیل سطح معناداری بیش از 0.05 بر رشد هوش فرهنگی کارکنان واحد تهران مرکز تاثیر ندارد. عامل دیگر، ویژگی های کارآفرینانه است که دو مولفه آن؛ یعنی توفیق طلبی و خلاقیت، به دلیل دارا بودن سطح معناداری کمتر از 0.05، بر رشد هوش فرهنگی موثرند.

  نتیجه گیری

  با تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرضیه های تایید شده، می توان زمینه مناسبی را برای رشد و تقویت هوش فرهنگی کارکنان فراهم آورد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، خودکارامدی عمومی، ویژگی های کارآفرینانه، تجربه ها و ویژگی های فردی
|
 • Ahmadreza Shahali * Pages 3-22
  Objectives

  The main porpuse of the present research is to extract the indicators of a cultural-creator university from the point of view of the Supreme Leader.

  Method

  This paper has been written using descriptive-analytical method and by collecting data and information by referring to library resources.

  Results

  A cultural-creator university, with three components of beliefs, values and norms, has 28 indicators that are derived from the demands of the Supreme Leader from Academics.

  Conclusion

  A cultural-creator university, by recognizing the existing culture and desirable culture, and adopting appropriate approaches to cultural development, in the framework of the indices extracted from the demands of the Supreme Leader, can lead the society to a desirable cultural situation.

  Keywords: university, culture-creator, supreme leader
 • Masoud Azarbajani, Habibollah Taherpor Kalantari, Farajollah Rahnemod Ahan, Hasan Eshraghi * Pages 23-44
  Objectives

  The purpose of this study is to explain the concept of balance in life based on Islamic perspective and identify the factors of individual level affecting work-family balance.

  Method

  The method of this research is qualitative of exploratory type. To explain the concept of balance, in addition to various researches and articles, al-Mizan and Mizan al-Hikma books are also refered.

  Results

  The concept and components of balance and dimensions of the life of Muslim human beings were determined based on the study of the sources and the factors of individual level affecting work-family balance which were mentioned in the research background were collected and classified.

  Conclusion

  Balance in life is a concept that can also be achieved for non-motile people, but Islam causes a change in the way of looking at it and raising its level and quality. Balance consists of three components of time, satisfaction, and involvement, which requires attention to all of them in order to achieving balance. The various factors of demographic, personal, organizational, family and social affairs, affect individuals on the balance level that should be considered in policy making.

  Keywords: balance, equilibrium, temperance, family, Life
 • Amirreza Konjkav Monfared *, Mohammad Ghafari Pages 45-60
  Objectives

  The purpose of this study is to investigate the effect of social responsibility, internal marketing and organizational justice on the employees’ turnover intentions in Yazd University.  

  Method

  This paper is an applied and descriptive research .The Statistical population is composed of employees of Yazd University. 300 questionnaires were distributed randomly among employees of Yazd University. In order to collect the research data, a questionnaire was developed.

  Results

   The validity of questionnaire was examined and confirmed through AVE and content validity. Also the reliability of questionnaire was examined through Cronbach’s Alpha Coefficient. In this paper SPSS and PLS software has been used for data analysis.

  Conclusion

  The results of this study showed that social responsibility, internal marketing and organizational justice have a negative and significant effect on turnover intentions and have a positive and significant effect on organizational commitment. Also, the findings showed that organizational commitment has a negative and significant effect on the employees’ turnover intentions in Yazd University.

  Keywords: social responsibility, domestic marketing, organizational justice, turnover intentions
 • Zahra Forotani * Pages 61-80

  Nowadays Spirituality and culture are known as one of the most influential structures in various areas of life, because this concept determines the attitudes of individuals about work and activity. In view of the importance of the subject, the purpose of this study is to examine the effect of spiritual capital on students' entrepreneurial desire.

  Objectives

  The purpose of this study is to investigate the role of spiritual capital in students' entrepreneurial desire. The research method is descriptive- Correlation and of applied type.The statistical population were consisted 2800 people of undergraduate and postgraduate students of khoy Payame Noor University and the samples were selected by stratified random sampling of 340 people.The main instrument for measuring variables was the standard questionnaire.For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, simple linear regression and structural equation modeling were used.

  Results

  The results of the article indicate that in the level of certainty of 99 percent there is a positive and significant relationship between spiritual valueism, privacy with God, the importance of spirituality, spiritual influence and spiritual capital with students' entrepreneurial inclination.According to the results of the research, spiritual capital and all its dimensions are directly, positively and significantly related to the students' entrepreneurial desire and spiritual capital predicts 0.77 of changes of the student's entrepreneurial desire.

  Conclusion

  The author of the present research concludes that the increase in Students' spiritual capital will result in the rise of their entrepreneurial desire.

  Keywords: spirituality, spiritual capital, entrepreneurship
 • Niloofar Mikaeeli *, Hajar Esrafili, Sajad Basharpor Pages 81-100
  Objectives

  The purpose of the present study is to provide a model for the relationship between the Islamic lifestyle, wisdom and moral intelligence with a tendency towards high-risk behavior with the mediating role of psychological well-being.

  Method

  This study is one of the descriptive-correlation schemes through structural equation modeling (SEM). The statistical population of this study is all students of Mohaghegh Ardebili University who studied in the years 2018.Using multi-stage random cluster sampling, 373 people were selected as sample.Data were gathered by Islamic Life Style test, Three Dimensional Wisdom Scale, Moral Competency Inventory, High risk Behavior scale and Ryff’s Psychological Well-being Scales.

  Results

  About Fitness indices in the structural equation model the main hypothesis, it can be said that the amount of the structural equation model is significant at the level of 5% error. Also, the ratio of χ 2 to degree of freedom in the structural equation model of the main hypothesis according to the desired criterion, indicates fit for the model. Therefore, there is a relationship between the tendency towards high-risk behaviors and Islamic lifestyle, wisdom and moral intelligence directly, also indirectly, through psychological well-being.

  Conclusion

  The authors of the survey conclude that the mentioned model can be a good pattern for identifying the factors involved in high-risk students' behavior, and the results of this study can be used to reduce the tendency toward high-risk behavior among students.

  Keywords: Islamic lifestyle, wisdom, moral intelligence, psychological well-being, tendency to high risk behavior
 • Meysam Farokhi *, Seyede Kobra Parsa Sadat Pages 101-118
  Objectives

  The purpose of this study is to investigate the Quality of museum- going among female university students in Tehran.

  Method

  In this regard, a deep interview was conducted with 40 female students of Tehran universities based on purposeful sampling (which during the past year, from the beginning of the winter of 1395 to the beginning of winter of 1396, visited the museums of Tehran). Around the museums of Tehran, two gardens of the Golestan and Saadabad Museum as historical museums, the Museum of Contemporary Art Museum of Tehran as the Museum of Art are studied. The National Museum of Science and Technology of Tehran, is also studied as a museum of science and technology.

  Results

  Based on the method of the analysis of the subject, it has been analyzed how the museum colleges of female students of Tehran universities are divided into three themes including "individual-group visits", "side activities", self-reflection and self-representation".

  Conclusion

  Visiting students are in a range of individual and personal visits to a group visit include family members and friends (boys and girls). Students also spend time for side activities such as visiting green arias, spending leisure time and joy at the museum. Some female college students also want to attract others attention by striking pose and posture in the museum environment, showing and displaying their own personal appearance in such forms as photo and video making and uploading it to virtual spaces or in personal albums. The tendency to use the free environment and the quiet and safe atmosphere of the museum is revealed.

  Keywords: museum- going free time, girl students, tehran museums
 • Hedie Hasani *, Ahmad Vedadi Pages 119-139
  Objectives

  The present study is written with the aim to determine the individual factors affecting the growth of cultural intelligence of the staff of Islamic Azad University, Tehran Branch.

  Method

  The research has been applied in terms of purpose and it is flipping in terms of method and the standard questionnaire is used for collecting data. The statistical population is the staff of Islamic Azad University (Tehran Branch) with 600 persons and 234 people were selected by simple random sampling method as a sample of this study.descriptive statistics and logistic regression test have been used to analyze the data and test the research hypotheses.

  Results

  Findings show that individual characteristics, self-efficacy and individual experiences are not affected on the growth of the cultural intelligence of the Tehran unit's staff because of significance level more than0.05. Another factor is entrepreneurial characteristics, whose two components are success and creativity staff because of having a significant level of less than 0.05 is effective on the growth of cultural intelligence.

  Conclusion

  By strengthening the strengths and using the approved hypotheses, we can provide a suitable platform for the growth and strengthening of the cultural intelligence of the staff.

  Keywords: cultural intelligence, general self-efficacy, entrepreneurial features, individual variables, experience