فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری - پیاپی 25 (بهار 1398)
 • پیاپی 25 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامحسین اسدی *، فاطمه مرشدی صفحات 9-30

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر احساسات سرمایه‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در «بورس ‎اوراق ‎بهادار ‎تهران» طی سال‎های 1389 تا 1395 است. برای بررسی فرضیه های این پژوهش از تحلیل رگرسیون ترکیبی/ تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین احساسات سرمایه‏ گذاران (بر اساس شاخص آرمز) و معیارهای مختلف خطر سقوط قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ به بیان دیگر با افزایش شاخص آرمز که نشانگر احساسات سرمایه‎گذاران است، خطر سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. نتایج همچنین حاکی از تاثیر منفی و معنادار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در ارتباط فوق است و ارتباط معناداری بین متغیرهای نسبت بدهی، نسبت سودآوری و اندازه شرکت با خطر سقوط سهام مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: احساسات سرمایه‏ گذاران، شاخص آرمز، خطر سقوط قیمت سهام
 • سید محمد رضا داودی *، کیمیا میرسعیدی صفحات 31-57

  زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیست شناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سوال هایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده می شود که بازده های دو هفته ای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سال های 1376-1394 در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان می دهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین 4 تا 13 دوره (هر دوره 14 روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان می دهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسب شده از متوسط بیشتر است.

  کلیدواژگان: زنجیرمارکوف، احتمال انتقال، حالات حدی، نیکویی برازش
 • غلامحسین گل ارضی *، کیمیا دانایی صفحات 59-76

  بیش واکنشی یکی از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار می باشد که پیامدهای مخربی من جمله عدم کارایی بازار را به دنبال دارد. در این تحقیق به بررسی وجود بیش واکنشی سهامداران و مقایسه آن در شرکت های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی عملکرد استراتژی سرمایه گذاری معکوس در شرکت های کوچک و بزرگ به منظور کسب بازده غیرعادی پرداخته شده است. دوره زمانی موردمطالعه از سال 1382 تا 1396 می باشد. برای بررسی پدیده بیش واکنشی، از روش اثر بازنده- برنده دی بونت و تالر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش واکنشی در میان سهامداران بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و همچنین بیش واکنشی در میان سهامداران شرکت های بزرگ مشاهده شده است و در شرکت های کوچک بیش واکنشی در میان سهامداران مشاهده نشده است. درنهایت با توجه به وجود بیش واکنشی در بازار، سرمایه گذاران می توانند با به کارگیری استراتژی سرمایه گذاری معکوس به بازده اضافی دست یابند.

  کلیدواژگان: استراتژی سرمایه گذاری معکوس، بازده غیر عادی انباشته، بیش واکنشی، پرتفوی بازنده، پرتفوی برنده
 • خلیل عباسی موصلو، علیرضا سارنج *، رضا تهرانی، محمد ندیری صفحات 77-99

  نوسانات بازدهی در بازارهای مالی عمیقا به ماهیت، رفتار و تمایلات معامله گران وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بازار سهام ایران بر اساس رفتار معامله گران اخلال گر است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به شاخص کل و 96 شرکت انتخابی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نوسان بازده روزانه شاخص کل طی دوره پنج ساله 1391 لغایت 1395 با استفاده از آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو - دنینگ نمایانگر این است که فرهنگ رایج معامله گران بازار سهام ایران معاملات اخلالی است؛ همچنین معنا داری خطای رفتاری معامله گران بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با ریسک معامله گران اخلال گر مواجه است. بررسی تاثیر ارزش وقفه ای ریسک معامله گران اخلال گر بر بازهی سهام شرکت های مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیونی دو متغیره نشان داد که معامله گران اخلال گر بر بازدهی سهام این بازار تاثیر معنادارای دارند و اثر اخلال سیستماتیک بر اثر نقدی اخلال غلبه دارد؛ یعنی معامله گران اخلال گر می توانند با اتخاذ استراتژی اخلالی و تحمیل ریسک خود بر بازار عایدی بیشتری از معامله گران عقلایی با استراتژی معکوس به دست آورند. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ استراتژی معاملاتی مناسب و به سیاست گذاران بازار سهام در اعمال سازوکارهایی برای کاهش معاملات اخلالی کمک کند.

  کلیدواژگان: استراتژی های معاملاتی، رفتار معامله گران، اخلال سیستماتیک، استراتژی اخلالی
 • ناصر جمشیدی *، حسن قالیباف اصل صفحات 101-120

  پژوهش حاضر در صدد است تا رفتار سرمایه گذاران حقیقی «بورس اوراق بهادار تهران» را از منظر بروز خطاهای رفتاری و ارتباط میان آن ها بررسی کند. برای این منظور صورت وضعیت سبد سرمایه گذاری آن ها طی دوره پنج ساله از سال 1391 تا 1395 بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی تصمیم های معاملاتی ضعیفی می گیرند؛ به طوری که سهام خریداری شده توسط آن ها عملکرد ضعیف تری از سهام فروخته شده دارد، به عبارت دیگر دچار خطای معاملاتی هستند؛ همچنین همراستا با اثر تمایلاتی، سرمایه گذاران نسبت به فروش سهامی که قیمت آن افزایش یافته و نگهداری سهامی که با افت قیمت مواجه شده است، تمایل دارند. درنهایت اینکه آن ها بازده گذشته سهم را به عنوان معرف بازدهی آینده در نظر می گیرند (سوگیری نماگری). در ادامه تجزیه و تحلیل خطاهای شناختی چندگانه به منظور بررسی اینکه آیا سرمایه گذاران با یک خطای شناختی، مستعد بروز سایر خطاهای شناختی نیز هستند، صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که رفتار برخی از سرمایه گذاران نشان دهنده بیش از یک خطای شناختی است.

  کلیدواژگان: خطاهای شناختی، فرااعتمادی، نماگری، اثر تمایلاتی، خطای معاملاتی
 • نرگس یزدانیان *، علی حاجی اکبری صفحات 121-146

  در پژوهش حاضر، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام به صورت تجربی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1396 است که تعداد 114 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. پژوهش از نوع همبستگی بوده و روش گردآوری داده ها در بخش مبانی نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر چولگی و کشیدگی بازده سهام، تاثیر معکوس و معنادار داشته است. تاثیر این نوسانات بر چولگی و کشیدگی سیستماتیک پرتفوی شرکت ها نیز ارزیابی شد و نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر کشیدگی سیستماتیک پرتفوی تاثیر مستقیم داشته است؛ اما تاثیر آن بر چولگی سیستماتیک بازده تایید نشد.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، چولگی بازده، کشیدگی بازده، پرتفوی
 • رامین بشیر خداپرستی *، صمد مصلحی صفحات 147-167

  در این پژوهش، عملکرد چهار استراتژی پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه توقف - زیان (SL)، اختیار فروش ترکیبی (SPP)، سهم ثابت (CPPI) و ارزش در معرض خطر پویا (D-VaR)، باهم مقایسه شده و بر اساس معیار عملکرد امگا با مقادیر آستانه 1 تا 4 درصد و همچنین میزان ارزش در معرض خطر تجربی ارزیابی شده است. با توجه به داده های روزانه شاخص کل قیمت «بورس اوراق بهادار تهران» برای 10سال، نمونه آماری شامل 2467 مشاهده از اول فروردین ماه 1388 تا آخر اسفندماه 1397 است. مقایسه استراتژی ها با استفاده از نرم افزار R نسخه 5/3 به روش شبیه سازی بوت استرپ بلوکی صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی های SPP و CPPI با معیار امگای بالاتر در مقایسه با استراتژی SL عملکرد بهتری داشته اند و استراتژی D-VaR در سطح 90 درصد بنا به میانگین و نواسانات برآورد شده از مدل پارامتریک بعد از فرآیند شبیه سازی بوت استرپ و همچنین با توجه به معیارهای عملکرد امگا و ارزش در معرض خطر تجربی نسبت به سایر استراتژی ها عملکرد بهتری را در پوشش ریسک پرتفوی داشته است.

  کلیدواژگان: استراتژی های بیمه پرتفوی، نسبت امگا، شبیه سازی بوت استرپ
|
 • Gholamhossein Assadi *, Fatemeh Morshedi Pages 9-30

  Research on the relationship existing between Investors’ sentiments and stock pricing and price crash risk is of scholars’ concerns,especially in behavioral economics and finance. The purpose of this paper is to analyze the effect of investors’ sentiments over stock price crash risk among Tehran Stock Exchange (TSE)’s listed companies during 2010 to 2016. To review the research hypothesis, pooled/panel model regression analysis was applied. The findings indicate that there is a direct relationship between investors’ sentiments (based on Arms index) and different criteria of stock price crash risk. In other words, as Arms index, an indicator of investors’ sentiments rises.

  Keywords: Investor Sentiment, Arms Index, The risk of Falling Stock Prices
 • Sayyed Mohammad Reza Davoodi *, Kimiya Mirsaeedi Pages 31-57

  Markov chains as a special kind of random processes such that the future status of process is dependent on current status, has many applications in industry, biology, finance, etc. The Markov Chain Analysis framework provides answers to questions that may not be appropriate in other analytical frameworks such as fundamental, technical, and time series. This study with two different methods show that two week rate of return (fourteen days) of Tehran Stock Exchange Index is a markov chain in a state space consists of six status and defined on the basis of return and risk. The average time to transfer between the state space is also between 4 to 13 days, and also the maximum amount of probability (which represents the long-term behavior of the process) relates to a situation in which the return is greater than average.

  Keywords: Chain Marmarok, Probability of Transmission, Subtleties, Goodness of Fit
 • Gholamhossein Golarzi *, Kimiya Danayi Pages 59-76

  Overreaction is one of the anomalies in stock market that has a destructive effect on market efficiency. The purpose of this article is to assess the overreaction of shareholders and comparison this phenomenon in small and large companies in Tehran stock exchange. Also, in this research we evaluate the performance of contrarian investment strategy to achieve abnormal returns. The study period was from 1382 to 1396. We used the De Bondt-Thaler winner–loser effect method to assessing the overreaction phenomena. The results showed that an overreaction exists among the shareholders of Tehran stock exchange. Also, the overreaction has been observed among the shareholders of large companies; but it hasn’t been observed among the shareholders of small companies. Generally, investors and portfolio managers can take advantage of market inefficiencies and to achieve abnormal returns by following a contrarian strategy in Tehran stock exchange.

  Keywords: Contrarian Investment Strategy, Cumulative AbnormalReturn, Overreaction
 • Khalil Abbasi Museloo, Alireza Saranj*, Reza Tehrani, Mohammad Nadiri Pages 77-99

  The return volatility in financial markets depends heavily on the nature, behavior and desires of the trader. The aim of this study is to determine the appropriate trading strategy in Iran stock market based on the behavior of noise traders. In order to achieve this research aims, related data to total index and 96 selected companies has been used. The results of daily fluctuation analysis of the total index by using the Chow-analysis multiple variance test (CD) during the five-year period from 2011 to 2016 showed that the common culture of traders on Iranian stock market is noise trading. Statistically significant Behavioral Error (BE) of Iranian stock market traders point out that this market faces the noise trader risk (NTR). So the results of the survey of the effect of noise trader risk (NTR) lagging value on the stocks retune of the selected companies by using a two-variable regression model indicate that: firstly, noise traders have a significant effect on stock returns in this market, and secondly, the systematic noise effect (SNE) overcomes cash noise effect (CNE), That means that noise traders by adopting a noisy strategy and expanding their risk exposure on market can earn more than information traders with reverse strategy. The results of this research can help investors to adopt a suitable trading strategy and competent authorities to apply mechanisms to reduce noisy transactions.

  Keywords: Trading Strategy, Traders Behavior, Systematic Noise Effect, Noisy Strategy
 • Naser Jamshidi *, Hasan Ghalibaf asl Pages 101-120

  The aim of this study is to investigate the behavior of individual investors from the perspective of behavioral errors and relationship between them in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we examined the portfolio statement of individual and institutional investors during a five-year period from 2012 to 2016. The result show that individual investors make poor trading decisions: stocks they purchase underperform those they sell. On the other hand, both individual investors tend to sell stocks that have appreciated in price, but not those that have depreciated in price (consistent with a disposition effect). Finally, they appear to believe that past returns are indicative of future returns (a representativeness bias). In the following, the analysis of multiple cognitive errors is done to determine whether investors with a cognitive error are prone to other cognitive errors. The results indicate that the behavior of some investors represents more than one cognitive error.

  Keywords: Representativeness, Disposition Effect, Trading Error, Multiple Conitive Errors
 • Narges Yazdanian*, Ali Hajiakbari Pages 121-146

  This study empirically has examined the effect of volatility in exchange rates on the levels of skewness and kurtosis of stock portfolio returns. The statistical population of research consists all of companies listed in Tehran stock exchange market during 2010 to 2017 that a number of 114 companies were considered as statistical sample of research. The research method is Correlation type and the method of gathering information in literature is based on library research and in the part of hypothesis testing is based on documentation of financial reports. Generally the statistical method had been used in this research is based on combinational data regression method. Results showed that exchange rate volatilities have negative and significant effect on the skewness and kurtosis of stock returns. Also the effect of these volatilities on the systematic skewness and kurtosis of were investigated and the results showed that the exchange rate volatilities have significant and direct effect on the systematic kurtosis of returns, but its effect on the systematic skewness of returns was not confirmed.

  Keywords: Volatility, in Exchange Rate, Skewness of return, Kurtosis of return, Portfolio
 • Ramin BashirKhodaparasti*, Samad Moslehi Pages 147-167

  In this study, performance of four portfolio insurance strategies based on Stop-loss Portfolio(SL), Synthetic Put Portfolio Option(SPP), Constant Proportion Portfolio(CPPI) and Dynamic Value at Risk(D-VaR) were compared and based on the Omega performance criterion with threshold values of 1 to 4 percent and also empirical Value at Risk were evaluated. According to daily data of Tehran Stock Exchange index for 10 years, the sample includes 2467 observations from the first of April 2009 to the end of March 2019. Using the software R version 3.4.4, comparison of portfolio insurance strategies based on bootstrap block simulation were compared. The results showed that SPP and CPPI strategies with higher omega criteria had better performance than SL's strategy and also, the D-VaR strategy at level of 90% based on estimated the average and volatility from the parametric model after the Bootstrap simulation process and according to the omega performance criterion and empirical value at risk has more effective than other strategies in hedging portfolio toward the other strategies.

  Keywords: Portfolio Insurance Strategies, Omega Ratio, Bootstrap