فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا عباسی* صفحات 1-14
  استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد می شود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.
  کلیدواژگان: سیاست، کشاورزی، برنامه، اقتصاد روستائیان، کرمانشاه
 • جواد غیاثی*، محمدطاهر احمدی شادمهری صفحات 15-38
  سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: زعفران، انتقال قیمت، مدل تصحیح خطا
 • محمدرضا اسلامی، عباس بیکی احمدآبادی، سید محمدرضا داودی* صفحات 39-66
  چکیده در پژوهش حاضر هدف تحقیق بخش بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد، با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS می باشد، نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات آمیخته ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و تعداد 15 مورد از مهمترین انتظارات مشتریان صندوق شناسایی شد. براساس روش میدانی داده های مورد نیاز بر اساس سه نوع پرسشنامه کانو، مقایسات ذوجی و سنجش اهمیت گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه می باشد. گروه اول که به پرسشنامه کانو پاسخ داده اند، کلیه مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد که جمعا 16780 نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد
  کلیدواژگان: انتظارات مشتریان، مدل کانو، منطق فازی، تکنیک AHP، تکنیک TOPSIS
 • حسن آزرم*، محمد بخشوده صفحات 67-83
  در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ، گندم، استان فارس
 • حسین کرمی*، علی محمدی، حبیب الله رعنایی کردشولی، عباس عباسی صفحات 85-121
  با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تاثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تاثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تاخیر هم به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، صنایع تبدیلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حلقه های بازخوردی، پویایی شناسی سیستم ها
 • سیامک نیک مهر، قاسم لیانی سنگ نیشتی*، عبدالکریم اسماعیلی صفحات 123-141
  در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تاثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.
  کلیدواژگان: استراتژی های مدیریتی، سازمان شیلات ایران، تصمیم گیری چند معیاری
 • احسان طاهری* صفحات 143-165
  افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.
  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، هزینه تخریب آلاینده های هوا، مصرف حامل های انرژی، بخش کشاورزی
 • حامد قادرزاده*، زانیار پیرمحمدیانی صفحات 167-201
  مطالعه حاضر به بررسی کارایی انرژی محصول سیب زمینی در استان همدان میپردازد. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. اندازه نمونه برابر 139 مزرعه است. برای تحلیل کارایی انرژی شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص محاسبه شد. کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و دو مدل BCCوCCRمحاسبه گردید. مجموع انرژی های ورودی در تولید سیب زمینی برای سطح یک هکتار در استان همدان 0224/69249 مگاژول به دست آمد.انرژی کود شیمیایی با38/78درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در میان انرژی های ورودی را به خود اختصاص داده اند. نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب زمینی کاران به ترتیب برابر،2/224 و0/671کیلوگرم بر مگاژول و84751/885مگاژول بر هکتار محاسبه گردید.میانگین کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس به ترتیب0/748، 0/941 و 0/904برآورد شدند.در استان همدان بیشترین مصرف نادرست مربوط به نهاده های کود شیمیایی و بذر می باشد. مقدار مناسب کود با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان منطقه تعیین شود.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، سیب زمینی، کارایی، همدان
 • سیده اعظم درجاتی، عباسعلی ابونوری، مرجان دامن کشیده* صفحات 203-214
  هدف این مطالعه ،تعیین عوامل موثربرقیمت زمین های کشاورزی دیم در شهرستان ساوه بخش نوبران ،به روش هدانیک می باشد. به منظور برآورد معادله مورد نظر ،اطلاعات و داده ها از سازمان جهادکشاورزی شهرستان ساوه و آزمایشگاه آب وخاک پارس داروین شهرستان ساوه ،سازمان جهادکشاورزی شهر نوبران، درسال زراعی 94-1393 ،استخراج گردیده است.تعداد کل زمین های کشاورزی دیم در بخش نوبران شهرستان ساوه 614 قطعه به مساحت تقریبی 20هزارهکتار می باشد که در تخمین مدل براساس فرمول کوکران، 302 نمونه انتخاب شده است . در این بررسی اثر متغیرهای مساحت زمین ،فاصله تا مرکز روستا ،فاصله تا مرکز شهر،فاصله تا نزدیک ترین جاده آسفالت ، شیب زمین ،بافت خاک و درصد کربن خاک ،بر قیمت وارزش زمین در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ،متغیرهای بافت لومی- شنی وافزایش درصدکربن خاک ،تاثیر مثبت برقیمت زمین های کشاورزی داشته ودرمقابل شیب زمین کشاورزی وفاصله قطعه زمین تا روستا،تاثیر منفی برقیمت زمین های کشاورزی مورد بررسی دارد.
  کلیدواژگان: زمین دیم، قیمت زمین، روش هدانیک، شهرستان ساوه، ویژگی های کیفی زمین
 • فرشید اشراقی*، شایسته اکبری، رامتین جولایی صفحات 217-236
  در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی 1393-1371 عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.
  کلیدواژگان: انتقال قیمت، عدم تقارن قیمت، تمرکز بازار، شکر، ایران
 • جعفر حیدری*، رحمان زارعیان مزرعه خسرو، الهام حیدری، بیتا هزارخانی، رویا کریمی صفحات 237-261
  گوشت مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی شناخته شده و محصولی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی محسوب میشود. بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص تجزیه و تحلیل قیمت گوشت مرغ نشان می دهد مدل های ارائه شده در این مطالعات بر اساس متغیرهای مستقل به پیش بینی و تعیین قیمت مرغ پرداخته و بازخوردهای موجود در شکل گیری نوسان در قیمت را نادیده گرفته اند. در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی ساختار بازار مرغ و سازوکار ایجاد نوسان در قیمت این کالا پرداخته شده است. در مدل ارایه شده برهم کنش بازخوردهای اثرگذاری تقاضا ، عرضه داخلی ، واردات و هزینه های تولید مدلسازی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین نوسان مربوط به نزدیک شدن به عید نوروز است که قیمت افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه افزایش واردات تاثیر چندانی بر روی متعادل کردن قیمت در بلندمدت نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین گوشت مرغ، نوسانات قیمت مرغ، کالای اساسی، پویایی شناسی سیستم ها، پیش بینی قیمت
 • خدیجه عبدی رکنی، سیدعلی حسینی یکانی*، سمانه عابدی، فاطمه کشیری کلایی صفحات 263-275
  در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: مدیریت مواد مغذی، برنامه ریزی آرمانی، الگوی کشت، برنامه ریزی ریاضی مثبت
|
 • Mohammad Reza Abbasi * Pages 1-14
  Kermanshah, as a rich region in climatic peculiarities and fertile lands .The main objective of this work is the study and analyses of those programs and strategies. At the end of those comparisons we’ll also offer our conclusions and suggestions which will contribute to the improvement of the agricultural programs and to the increase and development of the agricultural sphere. The method of study is documentary and the existing documents, information and data have been used. An open survey has also been carried out among the peasants of the Kermanshah province as a result of which statistical data have been identified The field in the rural province of Kermanshah and interviews with people in the rural community of our survey form is a sample size of 324 participants from 14 city of the province were selected by experts professionals 12 index consider in this paper to analyze the data spss program also swot analysis for a better understanding of the strengths and weaknesses and has been created the opportunities and threats that the program.
  Keywords: policies, agriculture, program, rural income, Kermanshah
 • JAVAD GHIYASI * Pages 15-38
  Competetiveness measurement of markets is an important issue in economic analysis due to welfare and policy purposes. Specially,in agriculture products, there is important problems that vertical Price Transmission test can solve. " do producer/consumer price changes transmit to consumer/producer market? do price changes control with marketing agent for more profits?" In this servey using monthly data from march 2000 to april 2014, Asymmetry Price Transmission in iran's saffron market is evaluate. johansen cointegration test and granger causality is employed to longrun relation behavior and error correction model to price transmission behavior analysis. Results show bilateral longrun relation between consumer price index and producer price. also results show a symmetric price transmission in short and longrun periods. Finally due to symmetric price transmission, suggested to develope saffron bargains in goods bourse to beter market performance, specially for price transparency in interprovince and international retail markets.
  Keywords: saffron, price transmission, error correction model
 • Eb Bi, Sayyed Mohammad Reza Davoodi * Pages 39-66
  Insurance of agricultural products is one of the most basic and most effective tools, that farmers can best support the events and natural disasters. Given the importance of insurance in the agricultural sector the purpose of the researche, classification and analysis of customer expectations agricultural products insurance fund in Yazd province, using the model KANO, FAHP and is FTOPSIS, Type analysis is based on objective, functional and based on the method of data collection, research method is descriptive and analytical. The population in this study consisted of two groups, the first group that responded to the questionnaire Kano, all customers Yazd Agricultural Insurance Fund a total of 16780 persons. According to Morgan's table, the sample size has been determined was 375, and was used the simple random sampling method. The second group, who responded to the questionnaire population of binary comparisons and importance of questionnaire, is the experts Yazd Agricultural Insurance Fund. In the end the results showed that option, observance of justice by the insurance fund, the priority is superior to other options.
  Keywords: customer expectatlons, model KANO, AHP, TOPSIS
 • Hassan Azarm *, Mohammad Bakhshoodeh Pages 67-83
  In this study, 2013-14 cross sectional data were collected through questionnaires from 201 irrigated wheat producers in Fasa applying multistage random cluster sampling to investigate the relationship between inputs and determine the returns to scale. The results translog cost function indicated that own-price elasticities of demand are negative for all inputs.Also based on the absolute values of the own-price elasticities and cross elasticities demand coefficients revealed by implementing the policy on input prices the producers do not have the ability to reaction against these policies Therefore, it is suggested to accomplish implementing the policies with more cautious and exact planning. Finally, with increasing returns to scale characteristics of wheat production in Fars province, in the present circumstances it is possible the average cost of production is reduced by increasing the scale of production and farmers to improve profitability will contribute to more economical the production process. Therefore, in such circumstances, it seems necessary government support for producers.
  Keywords: Economies of Scale, Translog Cost Function, wheat, Fars province
 • Hossein Karami *, Ali Mohammadi, Habibollah Ranaee Kordshooli, Abbas Abbasi Pages 85-121
  Due to the importance of agricultural processing industries as one the engine of agricultural development in particular, economic and industrial development in general, it is important to identify sources of agricultural processing industries growth from policy planning view. Foreign Direct Investment (FDI) is one of the things that, must study its impact on agricultural processing industries properly. To address this problem, the holistic approach (system thinking) used to study the impact of existence of infrastructure on investment growth, in this article. System Dynamics (SD) method used in this article as a tool for the implementation of system thinking approach to use its capabilities in complex systems modeling and for achieving suitable results from simulation model. The population under study is Fars province's agricultural processing industries. Period of study is 1360-1410. Vensim software used for modeling and simulating in this article. The results from the simulation of designed model showed, there is direct and interactive relationship between FDI and amount of investment in the agricultural processing industries. Although the delay affects this relationship.
  Keywords: Investment, Processing Industries, Foreign Direct Investment, Feedback Loops, System Dynamics
 • Siamak Nikmehr, Abdoulkarim Esmaeili Pages 123-141
  In this study in order to compiling the management strategies of the Iranian Fisheries Organization, a series of interviews were conducted with a team of experts. Then, for determining the criteria and sub-criteria of the strategy evaluation, nine sub-criteria were selected in the form of three economic, environmental and management criteria. To evaluate these strategies, a questionnaire was developed to determine the weight of the criteria and sub-criteria and to determine the rating of each of the strategies. The results showed that the most effective criterion in the evaluation of strategies is the management criteria with a relative weight of 0.410. Economic and environmental criteria with weights of 0.300 and 0.290 are in the next category. The results also showed that the international marketing strategy for reaching the regional and global markets and Investments for using untapped and undeveloped aquatic resources respectively with the score of 0.761 and 0.324 have the highest and lowest rank among the strategies.
  Keywords: Management Strategies, Iranian Fisheries Organization, Multicriteria Decision Making
 • Ehsan Taheri * Pages 143-165
  Increasing energy consumption in agriculture sector, causes emission of greenhouse gases that destroy environment and incur many costs on the society which is called destruction cost. Increasing the price of energy carriers, is one way to decrease the emission of air pollutants and destruction cost of them. Since this policy also has a economic effects, So the aim of this paper is to investigate this effects on the agriculture sector of Iran using a CGE model. Database for the CGE model, is social accounting matrix of the year (2004) for Iran. Results show that after shock, consumption of energy carriers, production level, domestic demand, employment and export falls and price of agriculture activities and import of them raises. On the other hand, emissions of air pollutants decreases and therefor destruction cost of Other Agriculture activity and Cultivation and Horticulture activity decreases about 251.9 and 748.5 billion rials (fix price of the year 2000). In total, destruction cost of agriculture sector falls from about 5% to almost 3.2% of the value added of agriculture sector.
  Keywords: Computable general equilibrium model, destruction cost of air pollutants, energy consumption, agriculture sector
 • ZANYAR Pirmohamadyani Pages 167-201
  The current study attemptted to investigate energy efficiency and analyze the relationship of potato production in of Hamadan provinces. The data were collected by using a proportional stratified random sampling method through interview and questionnaire. The sample size is about 139 farms. The total energy used and energy returns was calculated to analyze energy efficiencies such as energy ratio, energy efficiency and net energy use.the Data Envelopment Analysis(DEA) was applied to calculate technical, pure technical and scale technical efficiencies through BCC and CCR models. The results showed that, the total energy input for potato production in Hamedan and as follows: 66295.13 MJ. The first rank of energy used sources respect to inputs goes to fertilizers with 38.78 in Hamedan plain. The energy ratio, energy efficiency and net energy of potato farmer in Bahar were 2. 224, 0. 671 kg/MJ and 84751.885 MJ/ha respectively. The average of technical, pure technical and scale technical efficiencies was estimated as follows 0.748, 0.941, 0.80 respectively. In Hamedan Province the highest misuse consumption belongs to chemical fertilizer and seed.
  Keywords: Data Envelopment Analysis, Energy Efficiency, Hamedan, Potato
 • Seyyedeh Azam Darajati, Abbas Ali Abounoori, Marjan Damankeshideh * Pages 203-214
  The aim of this study was to determine the effect of prices of agricultural land in the city of Saveh Nobaran District Diem, the method is Hedonic.in order To estimate the equation, the data from the city of Saveh Agriculture and Water and Soil Lab barking Darwin city of Saveh, Agricultural Jihad Organization of the city Nobararan in crops 2014-15 extracted Diem. The number of agricultural land in the city of Saveh 614 pieces an area of approximately 20000 hectares is Nobaran. In the estimation model based on Cochran formula, 302 have been used. The effect of variables Land area, distance to the center of the village, away from the city center, distance from the nearest paved road, slope, soil texture and soil carbon content, the value of the land intended. According to results of the model, variables silty-sandy texture and increase soil carbon content, the positive impact of prices of agricultural land. Land Agricultural land slope and distance to the village, the negative impact of prices of agricultural land.
  Keywords: Dry land, Hedonic methods, the city of Saveh, qualitative characteristics of the land
 • Farshid Eshraghi *, Shayesteh Akbari, Ramtin Joolaie Pages 217-236
  In this study, using annual data over the period 1992-2014, asymmetry of sugar market with Johansen co-integration technique and estimation of error correction model were investigated. The application of collective method in import market indicates at least one long-term relationship between the variables of domestic and import prices. Granger causality test showed that there was a one-way Granger causality relationship of import prices to domestic ones not a two-way causality relationship. The estimation of price transmission from imported to domestic price indicates asymmetry in price transmission mechanism of the market of sugar imports in Iran. The study of the main reason for this asymmetry is to use the concentration ratio indexes and Herfindahl- Hirschman indicating high concentration and the dominance of two countries of UAE and Brazil in the market of imports of sugar in Iran.
  Keywords: Price Transfer, Price Asymmetry, Market Concentration, Sugar, Iran
 • Jafar Heydari *, Rahman Zareayan M. K., Elham Heydari, Bita Hezarkhani, Roya Karimi Pages 237-261
  Poultry Meat is known as a basic commodity widely used by Iranian people. Investigating previous researches regarding analysis of poultry-meat prices, it is obtained that the presented models only predict and determine the prices based on independent variables and they had ignored the existing feedbacks affecting the price fluctuations. Previous researches are only able to predict the general trend with annual time units, while the most important factors that cause the fluctuations are the basic feedbacks especially supply and demand feedbacks. Furthermore, short term fluctuations such as monthly intervals are very important which are ignored. In this paper, by applying system dynamic methodology, the structure of poultry market and fluctuations mechanism in the prices are identified. In the presented model, the interaction between feedbacks of demand, domestic supply, import and production costs are considered. The results indicate that the main fluctuation is related to the approach to Nowruz holidays, which is Caused a significant price increase. According to the findings of the study, the increase in imports does not have much effect on pricing.
  Keywords: Supply Chain of Poultry Meat, Poultry Price Fluctuations, Basic Commodity, System Dynamics, Price Prediction
 • Khadijeh Abdi Rokni, Samaneh Abedi, Fatemeh Kashiri Kolaei Pages 263-275
  In the last decade the use of chemical fertilizers have been followed environmental consequences adverse such as water and soil pollution and health problems for humans and other living things. As the use of chemical fertilizers could create serious risks for the environment and public health, the aim of this study is to determine the optimal combination of fertilizers for crops in the Goharbaran region of Sari using Goal Programming model and the Game Theory, and finally, cropping pattern in the current and optimal fertilizer consumption for crops is discussed using Positive Mathematical Programming. Required data for this study has collected with interview of 250 farmers during the years 2014-2015. The results of this study showed that the consumption of fertilizers for all crops have not been optimal by representative farmers. Therefore, current fertilizer consumption for all crops is more than optimal value. Based on results of positive mathematical programming, despite of constantan the total cultivation level, profits increased 3% in optimum fertilizer consumption rather than current fertilizer consumption.
  Keywords: Nutrient management, Goal programming, Crop pattern, positive mathematical programming