فهرست مطالب

پژوهش پرستاری ایران - پیاپی 59 (خرداد و تیر 1398)
 • پیاپی 59 (خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طاهره صباغی قمی، مریم جدید میلانی*، سیدامیرحسین پیشگویی، کبری آخوندی صفحات 1-6
  مقدمه
  یکی از مهمترین اهداف سلامت عمومی، کاهش ناتوانی های وابسته به افزایش سن در سالمندان است. از سویی، زنان سالمند، به ویژه در طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین، بیماری های مزمن و معلولیتها را بیشتر تجربه می کنندبنابراین، مهم است که زنان در معرض خطر را شناسایی شده تا پس از شناسایی آنان اقدامات ارتقاء سطح سلامتی را مطابق با نیاز آنان اجرا نمود. از آنجاییکه مفهوم سلامت در سالمندی به مفهوم سالمند فعال و سالمند غیرفعال وابسته استلذا، در این پژوهش سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم در سال 1397 مقایسه گردیده است.
  روش کار
  مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، برروی 100 نفر از زنان سالمند شهر قم انجام شد که 50 نفر از سالمندان فعال و 50 نفر از سالمندان غیرفعال بودند. جهت جمع آوری داده ها از چهار ابزار مشخصات دموگرافیک فردی، ابزار آزمون کوتاه شناختی (جهت تشخیص مشکلات شناختی و حذف از نمونه ها)، ابزار فعالیت روزانه و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی گلدبرگ استفاده گردید. ابزارهای پژوهش با انجام مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل و در نرم افزار SPSS 22 با استفاده ازآزمون تی مستقلتحلیل گردید.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر اختلاف معناداری بین وضعیت سلامت عمومی دو گروه زنان سالمند فعال و غیر فعال وجود داشت (004/0 = P)، وضعیت سلامت عمومی زنان سالمند فعال بهتر از سالمندان زن غیرفعال بود (سالمندان زن فعال 22/9±24/32 و سالمندان زن غیرفعال 24/9±62/37). همچنین میانگین حیطه های اضطراب، افسردگی در سالمند غیر فعال بهتر بوده که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (0001/0>P)، اما اختلاف حیطه های نشانه جسمانی و کارکرد اجتماعی بین دو گروه معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به روند سالمند شدن جمعیت کشور، نیاز هست به فعال نگه داشتن زنان سالمند توجه بیشتری شود و تسهیلات آموزشی، مشاوره ای و رفاهی در سطح جامعه برای سالمندان فراهم گردد تا سلامت سالمندان در تمامی حیطه ها تضمین گردد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی- سالمندی- سالمند فعال- سالمند غیر فعال- زنان
 • مریم اسدی، فریبا تباری*، شیما حقانی، فتانه قدیریان صفحات 7-14
  مقدمه
  ملال جنسیتی یا اختلال هویت جنسی یک مشکل روانی پیچیده است و این بیماران به دلیل وجود مسائل جنسیتی و فشارهای وارده به آن ها، بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی از جمله اضطراب قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی بر اضطراب مددجویان تراجنسی تحت هورمون تراپی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که با شرکت 87 بیمار تراجنسی در سال 1397 که در مرکز بهزیستی تهران پرونده داشتند، انجام شد. نمونه های پژوهش بر اساس معیارهای ورود به مطالعه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از توضیح در مورد اهداف و اخذ رضایت کتبی، بیماران به روش طرح بلوک های جایگشتی تصادفی دو درمان با بلوک های چهار تایی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و سوابق بیماری و اضطراب اشپیل برگر توسط هر دو گروه تکمیل گردید. در گروه مداخله آموزش براساس آموزش مبتنی برالگوی توانمندسازی شامل (درک تهدید، مشکل گشایی ، مشارکت اموزشی و ارزشیابی) انجام شد. سپس به مدت 3 ماه، پیگیری به صورت تماس تلفنی یکبار در هفته انجام شد. در گروه آزمون 3 ماه پس از مداخله و در گروه کنترل نیز 3 ماه پس از پر کردن پرسش نامه اولیه از طریق تکمیل مجدد پرسش نامه ها، نتایج با ستفاده از نرم افزار SPSS ورژن 16 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، قبل از مداخله، دو گروه از نظر جنس (067/0 = P)، سن (999/0 = P)، وضعیت تاهل (999/0 = P)، وضعیت اشتغال و درآمد (409/0 = P)، سطح تحصیلات (457/0 = P)، مدت زمان تشخیص بیماری (341/0 = P)، مدت زمان مصرف داروهای هورمونی (975/0 = P)، نوع داروهای مصرفی (120/0 = P) و سابقه داشتن جراحی تغییر جنسیت (994/0 = P) تفاوت معنادار آماری نداشته و همگن بودند. پس از اجرای مداخله، در میانگین اضطراب آشکار (045/0 = P) تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود. اما در رابطه با میانگین اضطراب نهان بین دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود نداشت (731/0 = P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، آموزش براضطراب آشکار مددجویان تاثیر داشت؛ بنابر این پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی توسط پرستاران جهت کاهش اضطراب این بیماران بر اساس الگوی توانمندسازی طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: هورمون درمانی، اختلال هویت جنسی، ملال جنسی، اضطراب، الگوی توانمندسازی، کارآزمایی بالینی
 • لیلا ممشلی*، فاطمه بارانی، حمید حجتی، نفیسه آغازی، نفیسه حکمتی پور صفحات 15-22
  مقدمه
  یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه ی مدرن، تاثیر ابزار های ارتباطی به ویژه اینترنت و تلفن همراه است که این تاثیر در جوانان خصوصا قشر دانشجو بدون شک وجود دارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و آسیب های ناشی از تلفن همراه در دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 250 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علی آباد کتول انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) و مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری یو من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن و با نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 2/89 درصد آسیب معمولی و 4/2 درصد آسیب زیاد و 4/8 درصد بدون آسیب بودند. از نظر اعتیاد به اینترنت 4/86 درصد عدم اعتیاد، 08/0 درصد اعتیاد و 8/12 درصد در معرض اعتیاد به اینترنت بودند. و بین اعتیاد به اینترنت و آسیب های ناشی از تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد (67/0 = r، 01/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های این پژوهش دانشجویان پرستاری از نظر اعتیاد به اینترنت و آسیب های تلفن همراه، وضعیت نسبتا مطلوبی دارند ولی در معرض خطر نیز هستند. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند در اتخاذ رویکردی واقع بینانه تر نسبت به این وسایل کمک کند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، اینترنت، تلفن همراه، پرستاری
 • اشرف طلایی*، داود شجاعی زاده صفحات 23-30
  مقدمه
  هدف از این تحقیق تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان بود.
  روش کار
  این تحقیق از نوع کابردی و از نظر شیوه جمع اوری داده ها نیمه تجربی به شکل میدانی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دبیرستانی آموزش و پرورش شهر تهران بودند که نمونه ای به حجم 84 نفر برای هرگروه مداخله و کنترل انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سازه های نظریه برنامه ریزی شده در پیشگیری از مصرف سیگار از نمونه پرسشنامه به کار رفته در مطالعات براتی و همکاران و عابدینی و همکاران مشتمل بر 33 گویه بود که اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. مداخله صورت گرفته شامل بهبود نگرش و هنجارهای انتزاعی رفتارهای پیشگیری از مصرف سیگار در قالب 4 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای و به مدت 1 ماه (هر هفته یک جلسه) بود. در نهایت جهت تعین نرمال بودن از آزمون چولگی- کشیدگی استفاده که با توجه به نرمال بودن از آزمون های کوواریانس، t مستقل، خی دو و تحلیل واریانس برای تبیین فرضیه های تحقیق استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که رفتار برنامه ریزی شده بر آگاهی، نگرش منفی، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری و رفتار بصورت کلی تاثیر گذا ر بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود با بهره گیری از آموزش بر پایه تئوری رفتار برنامه ریزی شده که بر روی عوامل مهم روانشناختی ایجاد و یا تغییر رفتار، تاکید می کند، می توان آگاهی نسبت به مصرف سیگار، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده و رفتار پیشگیری از مصرف سیگار را بطور کلی بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: رفتار برنامه ریزی شده، سیگار، نوجوانان، پیشگیری
 • سیما عیوضی*، جهانگیر کرمی، پیمان حاتمیان صفحات 31-37
  چکیده
  مقدمه
   با توجه به اهمیت تمرین های ذهنی در سلامت روان افراد و نیز موثر بودن آنها در شادکامی انسان ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر کاهش اضطراب  و ارتقاء تاب آوری در زنان میانسال انجام شد.
  روش کار
   پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود، که با بهره گیری از طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانوان میانسال مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر کرمانشاه حاضر در کلاسهای آموزشی یوگا در سال 1396 بود که 30 نفر از آنهایی که نمره بالاتر از حد متوسط در مقیاس اضطراب و  نمره پایین تر در تاب آوری کسب کردند، انتخاب و به روش تصادفی(به این صورت که هر کدام شانس برابر برای انتخاب شدن داشتند) در دو گروه جایگزین شدند. از هردو گروه قبل و بعد از مداخله پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. افراد گروه آزمایش 16 جلسه 75 دقیقه ای (هفته ای2 جلسه) تحت تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اضطراب بک (1999) و تاب آوری کانر دیویدسون (2003) بود. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل کوواریانس با استفاده از SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   نتایج  حاصل از یافته ها بیانگر آن بود که بین دو گروه  آزمایش و گواه بعد از تمرینات ذهن آگاهی، در میزان نمره اضطراب و نیز سطح تاب آوری تفاوت حاصل شد، و این تفاوت در سطح (001/0) معنا دار بود.
  نتیجه گیری
   بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت  که می توان از یوگا به عنوان درمانی راحت، در دسترس و کم هزینه برای درمان اضطراب و ارتقاء تاب آوری در زنان میانسال استفاده کرد.
  کلیدواژگان: یوگا، اضطراب، تاب آوری، زنان میانسال
 • پیمان حاتمیان، مریم ظهیری، جهانگیر کرمی، مهین ویس مرادی صفحات 38-43
  مقدمه
  با توجه به افزایش جهانی نرخ شیوع بیماری های قلبی لازم است پیش بین های و عوامل به وجود آورنده این بیماری ها شناسایی شوند تا بتوان در جهت پشگیری ازآنها گامی موثر برداشت. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای مرتبط با سلامتی قلب بر اساس خودکارآمدی و سبک دلبستگی انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل تمام افراد بالای 25 سال شهر کرمانشاه در سال 1396 بود که به روش نمونه گیری دردسترس، نمونه ای به تعداد 255 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های باورهای خودکارامدی (GSE-10)، پرسشنامه مقیاس سبک های دلبستگی هارزان و شیور و پرسشنامه کنترل رفتارهای مرتبط با سلامتی قلب استفاده شد. نهایتا داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که خود کارآمدی رابطه مثبتی با کنترل رفتارهای مرتبط با سلامت قلب دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که سبک دلبستگی ایمن به طور مثبت و سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به طور منفی با کنترل بیماری های مرتبط با سلامتی قلب در ارتباط بودند.
  نتیجه گیری
  بنابراین از یافته های پژوهش چنین می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی و سبک های دلبستگی، توان پیش بینی سلامت قلب در افراد مبتلا به بیماری قلبی را دارند.
  کلیدواژگان: رفتارهای مرتبط با سلامت قلب، سبک های دلبستگی، خودکارآمدی
 • نرگس ارسلانی، مسعود فلاحی خشکناب*، اکبر بیگلریان، اقدس رحیمی صفحات 44-51
  مقدمه
  خشونت محل کار یکی از مشکلات شایع پرستاران می باشد که باعث فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت، کاهش بهره وری، افزایش غیبت از کار و بروز اختلالات روانی می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر وضعیت خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان سال 1395 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و 44 پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های فاطمه الزهراء نجف آباد و دکتر شریعتی اصفهان اجرا شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (22 نفر) و گروه کنترل (22 نفر) قرار گرفتند. آموزش مهارت های ارتباطی در قالب یک کارگاه 8 ساعته برای گروه آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خشونت محل کار در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  پرستاران مورد مطالعه از نظر سن، جنس، سابقه کار، وضعیت تاهل با هم تفاوت آماری معنی داری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون کواریانس دو گروه قبل از اجرای برنامه آموزش مهارت های ارتباطی از نظر میانگین نمره خشونت با هم اختلاف معنی داری نداشتند اما بعد از اجرای برنامه آموزش مهارت های ارتباطی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل همه ابعاد خشونت (کلامی، فیزیکی، نژادی و جنسی) به نسبت قابل توجهی کاهش یافت که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  از انجا که یافته ها حاکی از بالا بودن خشونت در بخش های اورژانس بوده و عوامل متعددی در ایجاد خشونت نقش دارد توجه به عوامل زمینه ساز خشونت و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در مراکز درمانی می تواند گام موثری در جهت کاهش خشونت های بیمارستانی بر علیه پرسنل پرستاری باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، خشونت محل کار، پرستار
 • سمانه نجفی، آرزو داوری نیا مطلق قوچان، جواد اکبری، علیرضا مرادی، سید محمد رسول رضوانی، نجمه ابراهیمی* صفحات 52-58
  مقدمه
  معنویت یکی از منابع قدرتمند ایجاد امید و نشاط است. سلامت معنوی در دانشجویان عامل ایجاد امید، انگیزش و پیشرفت تحصیلی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط سلامت معنوی با امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1396 می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی که بر روی 288 نفر از دانشجویان علوم پزشکی گناباد انجام گردید. داده ها براساس پرسشنامه پژوهشگرساخته امید به آینده شغلی و پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون جمع آوری گردید. درپایان داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده آمار تحلیلی (رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سلامت معنوی 83/15±36/90 و امید به آینده شغلی 48/10±05/76 بود. یافته های این پژوهش نشان داد که بین سلامت معنوی و امید به آینده شغلی رابطه آماری معنی داری بصورت مثبت و مستقیم وجود دارد (001/0>P). بین دو بعد سلامت معنوی (سلامت معنوی وجودی و سلامت معنوی مذهبی) با امید به آینده شغلی ارتباط آماری معناداری یافت شد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته ها اهمیت پرداختن به موضوع سلامت معنوی در بین دانشجویان را مورد تاکید قرار می دهد. باتوجه به این که سلامت معنوی باعث افزایش امید به آینده شغلی دانشجویان می گردد، پیشنهاد می شود دست اندرکاران و مسئولان ذی ربط توجه ویژه ای به مقوله سلامت معنوی دانشجویان و راهکارهای ارتقای آن داشته باشند.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، امید، شغل، دانشجو
 • شهرزاد غیاثوندیان، هومن شهسواری، انوشیروان کاظم نژاد، زهرا گودرزی*، سیده نرجس رضوی صفحات 59-66
  مقدمه
  اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی از انتظارات مدرسین و دانشجویان از فرایند تدریس- یادگیری است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های مدرس و شیوه مدیریت او در کلاس درس قرار گیرد. تعیین اینکه کدام شیوه مدیریت کلاس درس مدرس با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط بیشتری دارد می تواند مدرس را در انتخاب شیوه مدیریت بهتر کلاس یاری نماید. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شیوه مدیریت کلاس با اشتیاق به مطالعه و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که در سال 1394 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل 23 مدرس و 117 دانشجوی پرستاری بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه تعدیل شده PCMSA، پرسشنامه UWES-S، و فرم جمع آوری اطلاعات دموگرافیک بود، برای موفقیت تحصیلی دانشجویان، معدل دروس اختصاصی محاسبه شد. پس از ترجمه و بازترجمه هر دو ابزار روایی صوری آنها توسط 4 تن از اساتید پرستاری باتجربه در امر آموزش تایید شد. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه شیوه های مدیریت کلاس درس در شرایط دو مشاهده گر همزمان از فرمول محاسباتی کاپا استفاده شد که حداقل 92/0 برآورد گردید. پایایی پرسشنامه اشتیاق به یادگیری با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 آنالیز شد و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ANOVA و Gabriel) ضریب همبستگی اسپیرمن و کای اسکوئر) مورد تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  بیشتر مدرسین با 2/65% شیوه غیرمداخله ای، 13% از شیوه مداخله ای و 7/21% شیوه تعاملی را در مدیریت کلاس درس بکار می گرفتند. ارتباط بین شیوه مدیریت کلاس درس و اشتیاق به یادگیری در دانشجویان معنی داری نبود (331/0 = P) ولی بین شیوه مدیریت کلاس درس و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>P). همچنین بین اشتیاق به یادگیری و موفقیت تحصیلی در شیوه تعاملی مدیریت کلاس درس رابطه معنی دار اما ضعیفی وجود داشت (33/0 = r، 001/0 > P).
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها با توجه به اینکه شیوه مدیریت تعاملی ارتباط معنی داری قوی با موفقیت تحصیلی دانشجویان و ارتباط معنی دار اما ضعیفی با اشتیاق به مطالعه دارد، از این رو پیشنهاد می شود به عنوان شیوه انتخابی با احتیاط (به علت کم بودن حجم نمونه) مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیوه مدیریت کلاس درس، موفقیت تحصیلی، اشتیاق به مطالعه، آموزش پرستاری
 • عزتاللهقدم پور، زهرا مرمزی پور، مهرا رنجبردار، آرمان آج*، سعید پیرعین الدین صفحات 67-76
  مقدمه
  افسردگی در سالمندان از موضوعات مهم در گستره علم روان شناختی است. بازنگری پژوهش ها نشان داده است که بیش از سی و دو درصد سالمندان حداقل یک بار به افسردگی بالینی دچار می شوند. افسردگی، سالمندان را با مشکلاتی همچون ضعف مهارت های اجتماعی، افکار خودآیند منفی ذهنی - بدنی، تضاد شناختی و اضطراب شدید روبه رو می کند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی ذهنی - بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی شهر خرم آباد بود.
  روش کار
  این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 30 آزمودنی بود که از میان سالمندان (60 سال به بالاتر) دارای افسردگی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهر خرم آباد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تصویر بدنی، پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم و مقیاس تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی ذهنی - بدنی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد.
  یافته ها
  داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار اس.پی.اس. اس انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها نشان داد که میزان تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی ذهنی - بدنی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دارتری داشته است.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از آن بودکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درکاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی ذهنی - بدنی اثربخش است. پیشنهاد می شود که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سازمان های مربوطه همانند بهزیستی، که با سالمندان مبتلا به افسردگی روبه رو هستند، برای کاهش تضاد شناختی و افکار خودآیند منفی استفاده بهینه کرد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سالمندان، تضاد شناختی، افکار خودآیند منفی
 • علی عزیزی قادیکلایی، فاطمه جعفرآقایی*، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 77-85
  مقدمه
  حرفه پرستاری با کمبود نیروی انسانی و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات درمانی مواجه است. با این حال به سبب شرایط کاری و مشکلات خاص حرفه، تمایل به ترک شغل در بین پرستاران دیده می شود. بنابراین یکی از مهمترین چالش های سیستم بهداشت و درمان داشتن کارکنان با تعهد قوی نسبت به سازمان است. این پژوهش با هدف تعیین تعهد سازمانی و عوامل مرتبط با آن بین پرستاران تازه کار انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که از فروردین تا خرداد 1397 انجام شد. نمونه های پژوهش شامل 600 نفر پرستار تازه کار بودند، که به روش نمونه گیری سهمیه ای بصورت در دسترس از 26 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزاری شامل پرسشنامه های مشخصات فردی_شغلی، بی نزاکتی در محل کار (کورتینا، 2001)، رفتارهای زورگویانه در محل کار (اسکارتین 2010)، عاطفه منفی (پرایس، 2001)، عاطفه مثبت (پرایس، 2001)، شانس ارتقاء (پرایس، 2001) و تعهد سازمانی (پرایس، 2001) که توسط پرستاران تازه کار تکمیل شد، جمع آوری گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون لجستیک انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره تعهد سازمانی 66/0 ± 14/3 (در دامنه 5-1) بود. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد که متغیرهای بی نزاکتی در محل کار (004/0 = P، 55/0-89/0 = CI95%، 70/0 = OR)، عاطفه منفی (030/0 = P، 59/0-97/0 = CI95%، 75/0 = OR)، عاطفه مثبت (038/0 = P، 01/1-74/1 = CI95%، 33/1 = OR)، شانس ارتقاء (001/0 > P، 33/2-00/5 = CI95%، 41/3 = OR)، رضایت از دریافتی (001/0 > P، 62/1-31/4 = CI95%، 65/2 = OR) و انتخاب حرفه پرستاری بر اساس علاقه (002/0 = P، 32/1-62/3 = CI95%، 19/2 = OR) می تواند به طور معنی داری تعهد سازمانی را پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، مدیران پرستاری می توانند با افزایش شانس ارتقاء، بهبود عواطف پرستاران، حذف سوء رفتارها و افزایش حقوق پرستاران، تعهد سازمانی را در پرستاران تازه کار افزایش دهند.
  کلیدواژگان: پرستار، تعهد، سازمان
|
 • Tahere Sabaghiqomi, Maryam Jadid, Milani*, Seyed Amirhossin Pishgooei, Kobra Akhoundzae Pages 1-6
  Introduction
  One of the main goals of public health is reducing the disability-related age in elderly. On the one hand, older women especially in the low social and economic class, more experience chronic diseases and disabilities therefore, it is important to be identified women at risk in order to improve their health according to their needs. Since the concept of health in elderly depends on the concept of active and inactive elderly therefore, in this study general health had been compared in active and inactive elderly women in Qom, Iran, 2018.
  Methods
  This analytical descriptive study was conducted by using cluster samplingon 100 elderly women in the city of Qom that 50 elderly people were active and 50elderly were inactive. Data were collected byusing four tools including: demographic questionnaire, Abbreviated Mental Test (AMTs) (To identify cognitive problems and remove samples), Instrumental Activity of Daily living (IADL) and General Health Questionnaire (GHQ28). The research instrument was completed by asking of elders and analyzed in SPSS 22 using Independent T-Test.
  Results
  In this study, there was significant difference between the active and inactive elderly women (P=0.004), the general health of active elderly women were better than inactive (active elderly women 32.24±9.22 and inactive 37.62±9.24).Also, the mean of anxiety, depression in inactive elderly was higher and there was a significant difference between the two groups (P <0.0001). However, there was no significant difference between the domains of physical signs and social functioning between the two groups.
  Conclusions
  With increasing the elderly in country's population, it is necessary to pay more attention to keeping older women active and provide educational, counseling and welfare facilities for the elderly in order to ensure the health of the elderly in all aspects.
  Keywords: General Health, Aged, Active Elder, Inactive Elder, Female
 • Maryam Asadi, Fariba Tabari*, Shima Haghani, Fataneh Ghadirian Pages 7-14
  Introduction
  Gender disorder or sexual dysfunction is a complex psychological problem and these patients are more vulnerable to psychological problems, such as anxiety due to gender issues and pressures on them. The aim of this study was to investigate the effect of empowerment baced education on the anxiety of transgene patients under hormone therapy.
  Methods
  The present study is a randomized clinical trial with 87 transgender patients in 1397 affiliated with the Tehran Welfare Center. The samples were selected based on inclusion. After explaining about goals and obtaining written consent, patients were randomly assigned to two groups of intervention and control. Demographic information questionnaires and Spiel berger's anxiety and history questionnaires were completed by both groups. In the intervention group, educated based on empowerment-based education (perception of threat, problem solving, training participation, and evaluation). For 3 months, follow up was conducted once a week by phone. In the experimental group 3 months after the intervention, and in the control group 3 months after completing the initial questionnaire by completing the questionnaires, the results were analyzed by using SPSS software version 24 and by descriptive ststistics, independent t-test, paired t-test and Fisher's Exact Test. P<0.05 was considered meaningful.
  Results
  According to the findings, there was no significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics and disease records before the intervention (P>0.05). After intervention, it was revealed that there was a significant difference between the two groups in the mean of apparent anxiety (P = 0.045). However, there was no significant difference in the mean of anxiety anxiety between the two groups (P = 0.731).
  Conclusions
  Based on the findings of this study, education had effect on clients' apparent anxiety; so it is suggested that educational nursing interventions should be designed and implemented to reduce the anxiety of these patients based on empowerment model.
  Keywords: Anxiety, Hormone Treatment, Gender Identity Disorder, Gender Dysphoria
 • Leila Mamashli*, Fatemeh Barani, Hamid Hojjati, Nafise Aghazi, Nafise Hekmatipour Pages 15-22
  Introduction
  One of the most important features of the growing modern society is the impact of communication tools, especially on the Internet and mobile phones, which is undoubtedly affecting young people, especially the student population. Therefore, this study aimed to assess the addiction to Internet and cell phone damage in nursing students in 2016.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 250 nursing students of Aliabad Azad University in a simple random sampling. Data collection tools included demographic information form, Young's Internet addiction scale (IAT), and Cell-Phone Over-Use Scale (COS). Data were analyzed using SPSS 21 software using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficients.
  Results
  This study showed that 89.2% of injuries and 2.4% of injuries and 8.4% of injuries were not damaged. In terms of Internet addiction, 86.4% were addicted, 0/08% had addiction and 12.8% were addicted to the Internet. Also, there was a significant relationship between internet addiction and mobile phone damage (P < 0.01).
  Conclusions
  According to the findings of this research Nursing students are in a relatively good condition, however, in danger of being addicted to the Internet and mobile phone injuries. Therefore, holding workshops can help us adopt a more realistic approach to these devices.
  Keywords: Internet, Addiction, Cell Phone, Nursing
 • Ashraf Talaei*, Davood Shojaeezadeh Pages 23-30
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of educational program based on the theory of planned behavior in preventing smoking in students.
  Methods
  This research was a kind of method and in terms of collecting data in a semi experimental field. The research population was high school students in the district of Tehran, and a sample of 84 subjects was selected for each intervention and control group. The instrument of this study was a questionnaire of the proposed theory of cigarette smoking prevention from a sample of questionnaires used in the studies of Brothey et al., Abedini and colleagues, including 33 items that confirmed their reliability and reliability. The intervention included improving the attitude and abstract norms of smoking prevention behaviors in 4 training sessions of 60 minutes and 1 month (one session per week). Finally, to determine the normality of the skidding-elongation test, using independent t-test, chi-square and variance analysis to determine the hypotheses of the research, using normal t-test.
  Results
  The findings of the study showed that planned behavior had a significant effect on knowledge, negative attitude, mental norms, perceived behavioral control and behavioral intention and behavior (P < 0.05).
  Conclusions
  Based on the findings, it is suggested that by using education based on the theory of planned behavior that emphasizes on the important psychological factors of behavior or change, one can be aware of smoking, abstract norms and perceived behavioral control and improved overall smoking prevention behavior.
  Keywords: Planned Behavior, Smoking, Adolescents, Prevention
 • Sima Evazei*, Jahangir Karami, Peyman Hatamian Pages 31-37
  Introduction
  Regarding the importance of mental exercises in mental health of individuals, the present study was conducted to evaluate the effectiveness of yoga based mindfulness on anxiety reduction and resiliency promotion in middle-aged women.
  Methods
  The present study was semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study included all middle-aged women who referred to sports clubs in Kermanshah for enrollment in yoga classes, 30 of these subjects, whose score in anxiety was higher than the average and in resilience be lower, were selected and randomly assigned (Each has equal chance of being elected) to two groups. Both groups were pre-test and post-test before and after the intervention. The experimental group received 16 sessions of 75 minutes (weekly 3 sessions) under yoga practice. Data collection tools include Beck Anxiety Inventory (1999) and The Conner-Davidson Resonance Scale (2003). The collected data were analyzed by covariance analysis using spss-23. The results showed that there is a significant difference between the two groups in anxiety and resiliency.
  Results
  The results of the findings indicated that between the two experimental and control groups after the mindfulness exercises, there was a difference in the level of anxiety score and resilience level, and this difference was significant at the level (0.001).
  Conclusions
  Therefore, it can be concluded that yoga can be used as a convenient, affordable and low-cost treatment for the treatment of anxiety and promoting resilience in middle-aged women.
  Keywords: Yoga, Anxiety, Resilience, Middle-aged Women
 • Peyman Hatamian, Mahen Vesmoradei, Maryam Zahery, Jahangir Karami Pages 38-43
  Introduction
  Due to the increasing global prevalence of heart disease, it is necessary to identify the predictors and creating factors of these diseases in order to be effective in coping with them. Therefore, the present study aims to predict heart health behaviors based on Self-efficacy and attachment style.
  Methods
  The research method was descriptive-correlational and the population consisted on all of people older than 25years old in Kermanshah in 1396 was selected by Convenience sampling method. A sample of 255 people was selected. Data were then analyzed using Pearson correlation coefficient and the regression analysis was analyzed. For gathering data Self-efficacy beliefs questionnaire (GSE-10), Harsan's attachment styles questionnaire, and Shaver's and Heart Health Related Behavior Control Questionnaire has been used.
  Results
  The results showed that self-efficacy was positively correlated with control of cardio-related behaviors. The results showed that safe attachment style was positively associated with anxiety and avoidance attachment negatively with controlling health-related diseases the heart was in touch.
  Conclusions
  Therefore, it can be concluded from the research findings that self-efficacy and attachment styles have the ability to predict heart health in people with heart disease.
  Keywords: Heart Health Related Behaviors, Attachment Styles, Self-efficacy
 • Narges Arsalani, Masoud Faiiahi, Khoshknab*, Akbar Biglarian, Aghdas Rahimi Pages 44-51
  Introduction
  Workplace violence is common problems in nurses that causes burnout, tend to leave, and reduced productivity, increased absenteeism and mental disorders. The aim of this study was to evaluate the effect of communication skills on the violence workplace of nurses working in the emergency department in a hospital of Najaf Abad in 1395.
  Methods
  This quasi-experimental study using pretest-posttest control group was conducted on 44 nurses working in the emergency department of a hospital of Al-Najaf Abad. The samples were randomly divided into two groups (n = 22) and control (n = 22). Intervention in the form of an 8-hour workshop was conducted for the intervention group. Data gathered with demographic form and International Workplace Violence Questionnaire in pre-test and post-test; and analyzed by ANCOVA using PASW. The significant level for all the tests was 0.05.
  Results
  Nurses examined had no significant difference in age, sex, work experience, marital status. Based on the results of the covariance test, the two groups did not show a significant difference in the mean score of violence before the implementation of the communication skills training, but after implementing the communicative skills training program in the experimental group, all the dimensions of violence (verbal, physical, Racial and sexual) were significantly reduced, which was statistically significant.
  Conclusions
  Considering the findings of high violence in emergency departments and the role of different factors in violence, so attention to the causes of violence and the holding of classes and workshops in the health center can be an effective step to reduce hospital violence against nursing staff.
  Keywords: Communication Skills, Workplace Violence, Nurse
 • Samane Najafi, Arezoo Davarinia Motlagh Ghoochan, Javad Akbari, Alireza Moradi, Seyyedmohammadrasol Rezvani, Najmeh Ebrahimi* Pages 52-58
  Introduction
  Identifying the factors associated with the job prospect of their promotion can be an effective step on the academic motivation and progress of the students. Since spiritual health is an important aspect of health that strengthens the mental function and adaptability of the individual and promotes general health, this study aimed to investigate the relationship between spiritual health and the job prospect of the students of Gonabad University of Medical Sciences in 2017.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 288 students of Gonabad University of Medical Sciences. Data were collected based on a researcher-made questionnaire on job prospect hope and standard spiritual health instrument. Finally, data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percent) and analytical statistics (Linear Regression, Pearson correlation coefficient, t independent and one way ANOVA). Results were considered significant at a level less than 0.05.
  Results
  The mean and standard deviation of spiritual health was 90.36 ± 15.83 and the hope of job prospect was 76.05 ± 10.48. The findings of this study showed that there was a statistically significant positive correlation between spiritual health and hope for job prospect (P < 0.001). There was a significant relationship between the two dimensions of spiritual well-being (spiritual well-being and spiritual religious wellbeing) with the hope of a career future (P < 0.001).
  Conclusions
  Findings emphasize the importance of addressing the issue of spiritual health among students. As spiritual health increases the hope of the job prospect of students, itis suggested that administrators should pay special attention to the students' spiritual health and the solutions to improve it.
  Keywords: Spiritual Health, Hope, Job, Student
 • Shahrzad Ghiyasvandian, Hooman Shahsavari, Anooshiravan Kazemnejad, Zahra Goodarzi*, Seyede Narjes Razavi Pages 59-66
  Introduction
  The engagement of learning and academic achievement is the expectation of instructors and students of the teaching-learning process, which can be influenced by various factors, such as the characteristics of the teacher and his management style in the classroom. Determining which classroom management styles are more relevant to students' engagement and academic achievement can help the instructor in choosing a better classroom management approach. The aim of this study was to determine the relationship between classroom management style and engagement to learning and academic achievement in nursing students.
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 1394 at Nursing and Midwifery School of Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 23 teachers and 177 students who selected by counting all method. Data collection tools included modified PCMSA and UWES-S questionnaires and demographic data forms. After translating and redefining, both of their factual validity tools were confirmed by 4 experienced teaching nurses. In order to calculate the reliability of the classroom management practices questionnaire, the Kappa computational formula was used simultaneously for two observers, which was at least 0.92. The reliability of the desire to learning questionnaire by calculating the Cronbach's alpha coefficient was 0.87. The data was analyzed using spss16 software and analyzed by descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (ANOVA and Gabriel, Spearman and Chi-square correlation coefficient).
  Results
  Most teachers use 65.2% non-interactive, 13% intermediate and 21.7% interactive in classroom management. There was no significant relationship between classroom management practices and students engagement to learning (P = 0.331), but there was a significant relationship between classroom management practices and students' academic achievement (P < 0.001). There was also a significant, but weak, relationship between the engagement to learning and academic achievement in the interactive classroom management (r = 0.33, P < 0.001).
  Conclusions
  According to the results, considering that the interactive management method has a significant relationship with the academic success of the students and has a meaningful but weak relationship with enthusiasm for studying, it is therefore proposed to use as a selective method with caution (due to the low volume Sample) to be used.
  Keywords: Classroom Management Style, Academic Achievement, Engagement, Nursing Education
 • Ezatollah Ghadampour, Zahra Marmazipour, Mehra Ranjbordar, Arman Aj*, Saeed Pireinoldin Pages 67-76
  Introduction
  Depression in the elderly is one of the most important issues in the field of psychological science. A review of research has shown that more than thirty-two percent of the elderly suffer from clinical depression at least once. Depression affects the elderly with problems such as poor social skills, negative self-concept, mental-physical, cognitive, and severe anxiety. The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) to reduce cognitive conflicts and negative self-coming thoughts elderly patients with depression city Khorramabad.
  Methods
  This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 30 subjects from among the elderly (60 years and above) with depression Sheltered well-being of Khorramabad were selected and randomly assigned to experimental groups (based on acceptance and commitment therapy) and control group were assigned. Intervention in the experimental group received eight sessions of treatment based on acceptance and commitment. During this period, the control group received no intervention. To collect data reduce cognitive conflicts and negative self-coming thoughts Scale and Beck depression Inventory II scales the pre-test and post-test for both experimental and control groups were used.
  Results
  Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Data analysis software program (SPSS.21) was performed. The results of covariance analysis showed a significant difference between the two groups. The findings showed that the level of reduce cognitive conflicts and negative self-coming thoughts in the experimental group was significantly lower than the control group.
  Conclusions
  Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Results showed that treatment based on acceptance and commitment is effective in reducing cognitive conflicts and negative self-coming thoughts. It is suggested that acceptance and commitment therapy in relevant organizations, such as those of welfare, faced with elderly people with depression, be optimized to reduce cognitive conflicts and negative self-coming thoughts.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Elderly, Cognitive Conflicts, Negative Self-coming Thoughts
 • Ali Azizi Qadikolaee, Fateme Jafaraghaee*, Minoo Mitra Chehrzad, Ehsan Kazemnezhad, Leyli Pages 77-85
  Introduction
  Nursing profession faces a shortage of human resources due to increasing demand for health services. However hard working and some special problems in nursing increased intention to leave in nursing. Therefore, one of the most important challenges in the healthcare system is having employees with a strong commitment to the organization. This research conducted to determine organizational commitment and related factors among novice nurses.
  Methods
  This was an analytical, descriptive, cross-sectional study conducted on March to May 2018. Research samples consisted of 600 novice nurses who were selected through quota consensus sampling from 26 hospitals affiliated to Guilan University of Medical Sciences. Data were collected using tools including personal work-related characteristics, the workplace incivility (Cortina, 2001), the workplace bullying behaviors (Escartín, 2010), the negative affectivity (Price, 2001), the positive affectivity (Price, 2001), the promotional chance (Price, 2001) and the organizational commitment (Price, 2001) that were completed by novice nurses. Data analysis was carried out using Spearman’s rho, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Stepwise (LR) multiple logistic regression.
  Results
  The mean score of organizational commitment was 3.14 ± 0.66 (range: 1-5). The results of linear regression indicated that workplace incivility (OR= 0.70, C.I.95%= 0.55-0.89, P= 0.004), negative affectivity (OR= 0.75, C.I.95%= 0.59-0.97, P= 0.030), positive affectivity (OR = 1.33, C.I.95% = 1.01-1.74, P= 0.038), promotional chance (OR = 3.41, C.I.95% = 2.33-5.00, P˂ 0.001), satisfaction with the salary (OR = 2.65, C.I.95% = 1.62-4.31, P˂ 0.001) and interest in the nursing profession (OR= 2.19, C.I.95%= 1.32-3.62, P= 0.002) could significantly predict nurse’s organizational commitment.
  Conclusions
  According to the results of this study, nursing managers can increase organizational commitment in novice nurses by increasing their chances of promotion, improving nurse’s affections, eliminating mistreatments and increasing nurses' salaries.
  Keywords: Nurse, Commitment, Organization