فهرست مطالب

بورس اوراق بهادار - پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منا طبرسا، علی رضا معطوفی* صفحات 5-22

  هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر قدرت مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از قدرت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و از ریسک سقوط آتی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از مدل رگرسیون لجستیک جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی دار بین قدرت مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام وجود دارد.

  کلیدواژگان: قدرت مدیریت، قیمت سهام، ریسک سقوط آتی قیمت سهام
 • حسین جوکار*، نورالله صالحی، سجاد حمزه نژاد صفحات 23-58
  مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی ، اطلاعات حسابداری ، قیمت بازار سهام
 • سید مصطفی علوی*، محمد حسین قائمی صفحات 59-78
  بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، راهبری بنگاه، کنترل داخلی
 • محمد توحیدی*، سید عباس موسویان صفحات 79-113
  سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.
  کلیدواژگان: بورس بازی (سفته بازی)، دستکاری قیمت، تدلیس، نجش، غبن
 • علی رضا فضل زاده*، معصومه پاکراد، محمدرضا سلمانی بی شک صفحات 114-140

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده ای را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم گیری سرمایه گذارن مهم است لذا بررسی تاثیر آن ها بر همزمانی قیمت سهام(حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 100 شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1394 برای نمونه آماری انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تاثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

  کلیدواژگان: کیفیت افشا، کیفیت گزارشگری مالی، همزمانی قیمت سهام
 • مریم لشکری زاده*، زیبا خسروی صفحات 141-165
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و فرا اعتمادی مدیریتی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها انجام شده است.داده های مربوط به 60 شرکت از میان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش نمونه گیری حذفی برای دوره ی زمانی 1396-1388 از صنایع خودروسازی، پتروشیمی و داروسازی به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای اندازه گیری نااطمینانی تورم از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نااطمینانی تورمی تاثیر منفی و معنی داری و فرا اعتمادی مدیران تاثیر مثبت و معنی داری بر بیش سرمایه گذاری شرکت ها دارد. علاوه بر این فرااعتمادی مدیران سبب کاهش اثرات منفی نااطمینانی تورمی بر بیش سرمایه گذاری می شود. طی دوره های نااطمینانی تورمی پایین، فرا اعتمادی مدیریتی در شرکت ها، سرمایه گذاری بیش از حد را تشدید می کند و در دوره های نااطمینانی تورمی بالا فرااعتمادی مدیریتی سرمایه گذاری بیش از حد را کاهش می دهد. لازم به ذکر است سرمایه گذاری بیش ازحد در شرکت هایی که عمدتا از بیش اعتمادی مدیران ناشی شده و ارتباط منفی بین نااطمینانی تورمی و سرمایه گذاری بیش ازحد با توجه به بیش اعتمادی بوجود آمده، با اتخاذ تصمیمات مدیران قابل تعدیل است.
  کلیدواژگان: نااطمینانی تورم، فرا اعتمادی مدیریتی، سرمایه گذاری بیش از حد، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Alireza Matoufi *, Mona Tabarsa Pages 5-22

  The aim of this study is to investigate the effect of ceo power on future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research management power is used as the independent variable and Future Stock Price Crash Risk which is used as the dependent variable. The research in was conducted on the Stock Exchange companies during 2011-2015. The logistic regression model was used to analyze the data. The results showed a significant positive correlation between management power and Future Stock Price Crash Risk. The aim of this study is to investigate the effect of ceo power on future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research management power is used as the independent variable and Future Stock Price Crash Risk which is used as the dependent variable. The research in was conducted on the Stock Exchange companies during 2011-2015. The logistic regression model was used to analyze the data. The results showed a significant positive correlation between management power and Future Stock Price Crash Risk.

  Keywords: CEO Power, Stock Price, Future Stock Price Crash Risk
 • Hossein Jokar *, Salehi Noorollahr, Sajad Hamza Nejad Pages 23-58
  Several studies focused in the Tehran Stock Exchange, the relationship between audit quality or accounting information on stock market price, but; few studies paid to investigated the relation between Interaction audit quality and accounting information on stock market price of the company. so, The purpose of this paper is investigating the effect of audit quality and Values related to accounting information on stock market price. for this purpose, a sample consisting of 456 year - firm listed in the Tehran stock exchange during 2006 – 2014, with the multivariate regression analysis, were used. For empirically test the variables. The findings show, that there is a significant positive relationship between audit report with stock markt prices. but is not a significance relationship between the size of the auditor and stock markt prices. Also, The findings show a significant positive relationship between earnings per share with stock markt prices. In addition, there is a significant negative relationship between the book value per share and stock prices. In addition, there is a significant positive relationship between the auditor opinion and earnings per share with stock markt prices, but there is a significant negative relationship was found between Interaction effects the auditor opinion and book value per share and Interaction effects the size auditor and earnings per share ' with' stock markt prices. Also, is not a significance relationship between Interaction effects the size of the auditor and book value per share ' with' stock markt prices.
  Keywords: audit quality , accounting information , stock market price
 • Seyed Mostafa Alavi *, Mohammad Hosein Ghaemi Pages 59-78
  Undoubtedly, internal auditing has an effective situation on the corporate governance structure. Internal audit by timely identification of weaknesses in internal controls has a significant role in reducing fraud, manipulating of information, enhancing financial reporting and increasing the efficiency and effectiveness of the company. After the approval of the internal controls and the internal auditing charter in 1391(Iranian calendar) by the security exchange organization, the internal audit challenges and pathology are important. Many experts and managers in this area believe that many challenges, especially in the early years, has threatened internal auditing and has prevented its effectiveness. The present research, which is one of the survey research, conducted an interview, review of previous studies, produced, and tested a questionnaire using actual internal audit information. The society and the statistical sample included the directors and heads of internal audit, Financial experts and members of the audit committees of the companies listed in the Tehran stock exchange and otc of Iran. The number of respondents to the audit committee questionnaires has been sent 88 times three times. The weakness oversight of the security exchange organization, the lack of internal auditors' salaries and benefits, and finally, the not giving bonus are challenges of internal auditors. Additionally, internal auditors training, accreditation testing, lack of co-responsibility in several companies, revision of the internal audit charter, rewarding, ongoing meetings with independent auditors, and follow up of weaknesses in internal controls by the annual general meeting include are ways to improve the performance of internal audit.
  Keywords: Internal Audit, Corporate governance, internal control
 • Mohammad Tohidi *, Seyed Abbas Mosavian Pages 79-113
  Speculation is the purchase of an asset such as a financial instrument with the hope that it will become more valuable at a future date. In finance, speculation is also the practice of engaging in risky financial transactions in an attempt to profit from short term fluctuations in the market value of a tradable financial instrument. Speculation plays a necessary function for financial markets and it has several benefits for markets such as providing liquidity, enhancing efficiency and promoting capacity of bearing risk. On the other hand Speculation with manipulative behaviors can be led to speculative bubbles and excess volatility in financial markets. In This research, at first, we explain different types of manipulative behaviors used by speculators. Then we analyze these behaviors based on imamiah jurisprudence. In this research, we compare many types of manipulative behaviors with shariah principles such as: Tadlis, Najsh, Dharar, Ghabn and … Results shows many manipulative behaviors used by speculators are forbidden from sharia point of view.
  Keywords: speculation, price manipulation, tadlis, Tala'ub, najsh
 • Alireza Fazlzadeh *, Masoumeh Pakrad, Mohammad Reza Salmani Bishak Pages 114-140

  The purpose of this research is to investigation the impact of disclosure and financial reporting quality on stock price synchronicity. The accounting and financial reporting system plays a crucial role in providing the needed information to make investors' decisions appropriate and, consequently, the proper functioning of the capital market.Since the provided information by the companies is important for investorsʹ decision making, so examination their impact on the stock price synchronicity (simultaneous movements of stock prices with market movements or industry) is very important. The statistical population of this research includes all accepted companies in Tehran Stock Exchange. In order to attain the research purpose, 100 companies among the listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years 1383 to 1394 (2004-2015) were selected as statistical samples. For testing the hypotheses, multiple regression with mixed data has been used. Finding of research signify that the disclosure quality has a significant and positive impact and financial reporting quality has a significant and negative impact on stock price synchronicity.

  Keywords: Disclosure Quality, Financial Reporting Quality, Stock Price Synchronicity
 • Maryam Lashkarizadeh *, Ziba Khosravi Pages 141-165
  The impact of Managerial Overconfidence and Inflation Uncertainty on Overinvestment in pharmaceutical, petrochemical, and automotive Companies listed in Tehran Stock Exchange. Introduction and
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate the effect of uncertainty of inflation and management of distraction on the over-investment of companies.METHOD / APPROACH / DATA COLLECTION: The data of 60 companies from Tehran Stock Exchange (Tehran Stock Exchange) were investigated using the sampling method for the period of 1396-1388 from automotive, petrochemical and pharmaceutical industries in the form of seasonal companies have taken. In order to measure the uncertainty of inflation, we have used the generalized regression conditional variance model (GARCH). A combination of data approach was used to test the research hypotheses.
  Results
  The results of the hypothesis test showed that: "Inflation uncertainty has a negative and significant effect on corporate over-investment." "The lack of confidence of managers has a positive and significant effect on the over-investment of companies." "The excessive confidence of managers reduces the negative effects of uncertainty about inflation over non-equity." "During low inflation cycles of uncertainty, the management's excessive confidence in companies is likely to exacerbate (to reduce) over-investment."Discussion and
  Conclusion
  Reducing uncertainty in inflation increases the amount of over-investment, and management's high degree of trust increases such an effect. Excessive investment in companies that is largely due to managers' immense trust and a negative relationship between uncertainty about inflation and excessive investment with respect to reliability. .
  Keywords: Managerial Overconfidence, and Inflation Uncertainty, Overinvestment, Tehran Stock Exchange