فهرست مطالب

مهندسی بهداشت محیط - سال ششم شماره 3 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 3 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملیحه امینی*، نرجس اکاتی صفحات 227-238
  زمینه و هدف
  با افزایش جمعیت، روند آلوده شدن منابع آب تشدید شده و بشر نیازمند روش هایی نو و ارزان برای پالایش و بهبود کیفیت آب گردیده است. فلزات سنگین از جمله آلاینده های محیط زیستی هستند که عمدتا از فعالیت های صنعتی و کشاورزی بشر منشا می گیرند و در تمام نقاط جوامع صنعتی یافت می شوند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش فلز کادمیم بر گیاه نی تالابی در شرایط گلخانه، در دانشگاه جیرفت انجام شد. 
  روش کار
  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل فلز کادمیم به عنوان فاکتور اول و سطوح مختلف غلظت فلز شامل 0، 50، 100، 200، 400، 600، 800 ، 1000 میلی گرم بر کیلوگرم خاک در گلخانه به عنوان فاکتور دوم بودند. میزان مقاومت گیاه نی تالابی به تنش فلز کادمیم در مرحله استقرار تا رشد کامل در شرایط گلخانه بررسی گردید و میزان غلظت کادمیم در اندام های زیرزمینی و اندام های هوایی و خاک گلدان ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت فلز در تیمارهای آزمایشی میزان جذب توسط بافت های زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد هرچند تجمع چشم گیر فلز در بافت های زیرزمینی بوده و انتقال آن و تجمع در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده است. با جذب و تجمع فلز در اندام های زیرزمینی، توانایی رشد گیاه نیز با تغییر ویژگی های فیزیولوژیک کاهش یافته است که در رابطه با فلز کادمیم با حلالیت بالا در آب و جذب قابل توجه در اندام های زیرزمینی موجب توقف رشد اندام های هوایی گیاه گردیده است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج نشان داد که با توجه به رشد اندام های زیزمینی، نی تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلز کادمیم، دارای فاکتور انتقال پایین و توانایی تجمع فلزات در ریشه خود می باشد.
  کلیدواژگان: تالاب مصنوعی، کادمیم، گیاه پالایی، نی تالابی
 • امیرحسین بقایی*، امیر دلیری صفحات 239-250
  زمینه و هدف
  آلودگی خاک و انباشتگی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می نماید. این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل زمین آماری پراکنش سرب و کادمیوم  با استفاده از شاخص های زیست محیطی در منطقه جنوب غرب اصفهان در سال 1396صورت پذیرفت.
  روش کار
  این نوع مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در منطقه جنوب غربی استان اصفهان با تعداد 150 نمونه صورت پذیرفت. نمونه برداری در ابتدا به صورت تصادفی بر روی یک شبکه منظم با فاصله 3 کیلومتر به عمق 10-0 سانتی متر صورت پذیرفته  و با نزدیک شدن به معدن سرب و روی و یا شهرکهای مسکونی، فاصله نمونه برداری ها تا حدود 50 متر کاهش یافت. غلظت سرب و کادمیوم به روش هضم نمونه ها با مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک با کمک دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد وضعیت پراکنش فلزات سنگین با استفاده از روش زمین آمار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب در اطراف مجتمع ایرانکوه و شهرک سپاهان شهر اصفهان به ترتیب با مقدار بالای 300 و زیر 200 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. مقدار غلظت کادمیوم و سرب در اطراف شهر بهارستان و پارک جنگلی صفه عددی زیر حد استاندارد را نشان می دهد. بیشترین و کمترین فاکتور عامل آلودگی سرب و کادمیوم (CF) نیز به ترتیب  در اطراف مجتمع ایرانکوه و شهرک سپاهان شهر اصفهان به ترتیب با مقادیر بالای 6 و زیر 3 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پهنه بندی وضعیت پراکنش فلزات سنگین با استفاده از شاخص های زیست محیطی می تواند تا حد زیادی گویای وضعیت پراکنش آلایندگی در منطقه باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، شاخص آلودگی، پهنه بندی، زمین آمار
 • الهام عبدالله زاده شرقی*، فائزه یادگاری، لیلا داورپناه صفحات 251-264
  زمینه و هدف
  در این تحقیق عملکرد فرایند انعقاد و لخته سازی در حذف آلاینده ها از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی واحد بی هوازی تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رنگرزی پارچه بررسی شد.
  مواد و روش ها
  از دستگاه جارتست به عنوان یک سیستم پایلوت منقطع، از FeCl3، PAC و Alum به عنوان منعقدساز و از دو پلی الکترولیت Zetafloc 7563 و Megafloc 3045PWG به عنوان لخته ساز کاتیونی و آنیونی استفاده شد و تاثیر میزان و نوع منعقدساز و نوع لخته ساز در حذف COD، کدورت و رنگ در دو مرحله بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات انعقاد و لخته سازی روی فاضلاب خام ورودی نشان داد که Alum در غلظت 40 میلی گرم در لیتر موثرترین منعقدساز با میزان حذف COD، کدورت و رنگ به ترتیب برابر با %5/1±1/73، %7/93 و %7/71 بود. درحالیکه، نتایج آزمایشات انعقاد و لخته سازی روی پساب خروجی تصفیه بیولوژیکی بی هوازی نشان داد که بیشترین درصد حذف COD و کدورت برابر با %6/2±2/52 و %1/99 به ترتیب و مربوط به PAC با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر بود. همچنین درصد حذف COD منعقدساز FeCl3 با غلظت  400 میلی گرم در لیتر نیز %5/3±2/52 بود. تفاوت نتایج حاصل از دو مرحله به علت تغییر ماهیت آلاینده ها پس از قرارگیری در معرض تصفیه بیولوژیکی و pH متفاوت فاضلاب استفاده شده در این دو مرحله بود.
  نتیجه گیری
  بررسی ها نشان داد استفاده از تصفیه فیزیکوشیمیایی به روش انعقاد و لخته سازی به تنهایی قادر به کاهش مطلوب آلاینده های موجود در فاضلاب رنگرزی به کار برده شده جهت استفاده مجدد نبود، درحالیکه میتوان از این روش به عنوان یک پیش تصفیه بیولوژیکی یا یکی از مراحل تصفیه ثانویه و تکمیلی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فاضلاب رنگرزی پارچه، تصفیه فیزیکوشیمیایی، انعقاد و لخته سازی، حذف COD، حذف رنگ
 • محمد رفیعی، مهسا جهانگیری راد، فاطمه صوفی کریمی* صفحات 265-280
  زمینه و هدف
  توسعه پایدار به روند تحولاتی اطلاق می گردد که ضمن تامین نیاز کنونی جامعه بتواند نیازهای نسل های آینده را بدون هرگونه کاهش توانایی های آنان در برآوردن نیازهایشان تامین نماید. برنامه توسعه پایدار شامل 17 آرمان بوده که طیف گسترده ایاز فعالیت های انسانی را در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی پوشش می دهد. در این مطالعه شاخص های توسعه پایدار کشور در بخش های جمعیت و بهداشت که ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی را تحت تاثیر قرار می دهند مورد توجه قرار گرفته است.
  روش کار
  روش مطالعه روش اسنادی بوده و شاخص های مرتبط با بخش های جمعیت و سلامت انتخاب و ضمن مقایسه وضعیت کشور با متوسط بین المللی و کشورهای منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات مورد نظر از مراجع و گزارشات بین المللی از جمله بانک جهانی و سازمان آمار ایران گردآوری شده است.
  یافته ها
  میانگین نرخ رشد جمعیت در ایران با میانگین جهانی و اکثر کشورها برابری می کند. ایران در مقایسه با کشورهای جهان از نظر شاخص های مرتبط با جمعیت و سلامت توسعه پایدار وضعیتی بهتر از میانگین جهانی داشته و مابین کشورهای پر درآمد و کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرارگرفته است. همچنین در برخی شاخص ها همانند پوشش واکسیناسیون، ابتلا به دیابت و مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث بیشترین مقدار شاخص و مواردی همچون ابتلا به ایدز کمترین میزان را در جهان دارد. در مورد مسایل زیست محیطی وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود.
  نتیجه گیری
  هرچند ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بیشتر شاخص های جمعیتی و بهداشتی توسعه پایدار وضعیتی بهتر از میانگین جهانی دارد اما شاخص های مرتبط با مسائل زیست محیطی، ساختار جمعیتی سالخورده و پیامدهای آن، مرگ بر اثر سوانح و حوادث چالش های اساسی آتی خواهند بود که اتخاذ اقدامات مدیریتی سریع و کارآمد را در این موارد می طلبد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، شاخص های توسعه پایدار، جمعیت، سلامت، بهداشت
 • ندا محمدی، کوروش رحمانی، مرتضی عالی قدری* صفحات 281-292
  زمینه و هدف
  انتقال عفونت از وسایل و محیط به بیماران به شکل وسیعی از طریق تماس صورت می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده ای و میکروبی در سال 1396 انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی سطوح محیطی17 بخش بستری بیمارستان مورد مطالعه طی یک ماه و در دو مرحله مورد ارزیابی مشاهده ای (از طریق تکمیل چک لیست) و میکروبی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق مقایسه با استانداردها و ضوابط انگلستان انجام گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد میزان آلودگی بخش ها و سطوح مختلف بیمارستان مورد مطالعه از نظر میکروبی 75/75 درصد و از نظر مشاهده ای 15/29 درصد می باشد. طبق تحلیل های آماری در روش میکروبی در میان سطوح تجهیزات پزشکی ونتیلاتور آلوده ترین محل و در میان سطوح محیطی شبه خانگی کمد بیمار آلوده ترین محل گزارش گردید. در پایش مشاهده ای نیز در میان سطوح تجهیزات پزشکی کلیشه پرونده آلوده ترین و از بین سطوح محیطی شبه خانگی نیز یخچال آلوده ترین محل تعیین شد. آلوده ترین بخش از نظر پایش میکروبی کاردیوتراکس و از نظر پایش مشاهده ای داخلی مردان تعیین شد.
  نتیجه گیری
  لذا پیشنهاد می گردد که با برنامه ریزی مدون و بکارگیری روش های مناسب و پیشگیرانه، اجرای برنامه های ضدعفونی، تدوین راهنمای نظافت و گندزدایی، آموزش و پایش مداوم آن با روش های استاندارد میزان آلودگی به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: سطوح محیطی، پایش میکروبی، پایش مشاهده ای، اردبیل
 • بهناز عطاییان*، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده، محسن خرسند صفحات 293-310
  زمینه و هدف
  استفاده از قارچ کش های با پایه ترکیبات مسی جزء مهمی از عملیات کشاورزی در باغات انگور است که موجب افزایش تولید محصول می گردد. اگرچه استفاده بلندمدت این قارچ کشها می تواند موجب افزایش غلظت مس در خاکهای باغات انگور شود.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر، پارامترهای شیمیایی خاک و آب شامل میزان آلودگی مس، EC و pH و میزان ماده آلی و بافت خاک در 23 ایستگاه در غالب طرح کاملا تصادفی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان میدهد که بافت خاک منطقه مورد مطالعه یک بافت شنی لومی است که برا رشد نهال های انگور مناسب است.  غلظت مس بطور معنی داری بیش از سطح مورد نیاز رشد بهینه درختان انگور بود اما از سطح آلودگی کمتر گزارش شد. میزان اسیدیته خاک و آب و سطح ماده آلی خاک نیز در محدوده بهینه قرار داشتند.  هرچند سطحEC  خاک در تمامی تاکستان ها بر اساس استاندارد وزارت کشاورزی در شرایط نرمال قرار داشت، اما EC آب در مناطقی بسیار بیشتر و یا در آستانه مقادیر نامطلوب بدست آمد که می تواند به دلیل حفر چاه غیر مجاز با عمق زیاد و برخورد به سفره آب شور باشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل علت رشد سریع مقادیر عنصر مس در تاکستان های شهرستان ملایر علاوه بر استفاده از سموم قارچ کش به دلیل وجود معادن، کارخانجات و پراکنش آلودگی مربوط به این صنایع و همچنین استفاده از کود شیمیایی و حیوانی در منطقه است.
  کلیدواژگان: مس، آلودگی، فلزات سنگین، پهنه بندی، تاکستان
 • محمدتقی کوهیان افضل، احمد فرخیان فیروزی*، مهدی تقوی زاهد کلایی صفحات 311-325
  زمینه و هدف
  نانوذرات آهن صفرظرفیتی سطح ویژه و واکنش پذیری بالایی داشته و در حذف یون نیترات توانایی بالایی دارند. هدف از این تحقیق حذف یون نیترات از محیط های آبی توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی دوست دار طبیعت بود.
  روش کار
  در این مطالعه نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به روش احیای شیمیایی سولفات آهن توسط بوروهیدرید سدیم سنتز شدند. با استفاده از پلیمر های طبیعی و سبز گوارگام و ترکیب زانتان گام+گوارگام نسبت به پوشش دار کردن و پایدارسازی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده و جلوگیری از رسوب و هماوری ذرات اقدام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بدون پوشش، با پوشش گوارگام و زانتان گام+گوارگام به ترتیب یون نیترات را در مدت زمان بهینه  100، 50 و 40  دقیقه و در اسیدیته های 2، 5 و 6 احیاء نمودند. با افزایش غلظت نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (2 تا 10 گرم بر لیتر) احیای یون نیترات به ترتیب از 43/83 به 36/91 توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش گوارگام، 47/89 به 16/96 توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش زانتان گام+گوارگام و 01/66 به 06/76 درصد توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی بدون پوشش افزایش یافت. با افزایش غلظت نیترات (100 تا 400 میلی گرم در لیتر) راندمان احیای آن توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش گوارگام، زانتان گام+گوارگام و بدون پوشش به ترتیب از 26/84 به 04/69 ،  65/88 به 49/75 و 17/66 به 97/47 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پایدارکننده های پلیمری سبب بهبود عملکرد نانوذرات آهن صفرظرفیتی در حذف نیترات از محلول می گردد.
  کلیدواژگان: نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، نیترات، احیاء، گوارگام
 • میلاد سعیدی*، علیرضا رودباری صفحات 326-338
  زمینه و هدف
  تهران از نظر آلودگی هوا یکی از شهرهای بسیار آلوده جهان است. مدل سازی یک ابزار مفید در مدیریت آلودگی هوا بشمار میرود. اهداف این مطالعه شامل تعیین توزیع غلظت آلاینده های اصلی هوا در شهر تهران و ساختن مدلی فتوشیمیایی متناسب جغرافیا و خصوصیات طبیعی شهر تهران می باشد.
  روش کار
  در این تحقیق با استفاده از سیستم مدل سازی WRF/CAMx غلظت همه آلاینده های ناشی از منابع متحرک در یک اپیزود 60 روزه (آذرماه و دی ماه سال 1394) در محدوده شهر تهران محاسبه شده و همچنین کانتور توزیع غلظت برای آلاینده های ، CO و  رسم شده است. در این راستا سیاهه انتشار مربوط به منابع متحرک با کد نویسی در فرترن و خروجی های مدل هواشناسی WRF برای مدل سازی کیفیت هوا آماده شده و سپس با استفاده از مدل CAMx، کیفیت هوای شهر تهران در طول این 60 روز  شبیه سازی شده است.
  یافته ها
  نتایج مربوط به شبیه سازی هواشناسی با مقادیر اندازه گیری شده در ایستگاه مهرآباد مقایسه و درستی سنجی شده اند.  همچنین به منظور درستی سنجی نتایج مربوط به شبیه سازی، غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرومتر با غلظت اندازه گیری شده ایستگاه های پایش آلودگی هوا مقایسه شده است. در این مطالعه کانتور غلظت برای ، CO و  و نحوه توزیع غلظت این آلاینده ها مشخص شده است با توجه به کانتورهای غلظت نقاط مرکزی تهران از آلودگی بیشتر برخودارند. میزان خطای میانگین مدل نسبت به مقادیر اندازه گیری شده برای ایستگاه های شریف، شادآباد، شهرری و گلبرگ به ترتیب 41%، 24%، 37.8% و 37.2% می باشد. که در بحث شبیه سازی آلودگی هوا قابل قبول می باشند.
  نتیجه گیری
  این مدل سازی نشان می دهد در نقاطی که منابع متحرک بیشتر تردد دارند مقدار آلودگی هوا بیشتر است و می توان گفت بیشتر آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک می باشد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، آلودگی هوا، ذرات معلق، WRF-CAMx
|
 • Malihe Amini*, Narjes Okati Pages 227-238
  Background and Objectives
  With increasing population, the process of contamination of water resources has intensified and humans need new and inexpensive ways to refine and improve water quality. Heavy metals are the environmental pollutants that originate mainly from industrial and agricultural activities and are found in all parts of the industrial communities. This research was conducted to evaluate cadmium stress resistance for Pharagmites australis in greenhouse conditions in University of Jiroft.
  Methods
  The experiments were conducted in a completely randomized design with factorial arrangement with two factors and three replications. Experiments were included: cadmium as the first factor and levels of metal stress including 0, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 mg.kg-1 soil for greenhouse experiments as the second factor. The resistance of Pharagmites australis to cadmium stress at deposition stage to full growth in greenhouse conditions was investigated and the concentration of cadmium in the underground organs and aboveground organs and soil pots were measured.
  Results
  results of Greenhouse experiments showed that with increasing in metal concentrations, it's absorbing with underground organs and aboveground organs were increased. However, impressive accumulation of cadmium was in underground organs and its translocation and accumulation in aboveground organs has been reported much less. With absorption and accumulation of metal in underground organs, ability of plant growth was decreased with changes in physiological characteristics. Even in respect of cadmium with high solubility in water and significant uptake in underground organs, have seen stop growing in aboveground plant parts. 
  Conclusion
  In summary results of this research showed that regarding the growth of underground organs, the Pharagmites australis is relatively resistant to cadmium stress, has low transmission factor and ability to accumulate cadmium in its underground organs.
  Keywords: Cadmium, Constructed wetland, Pharagmites australis, Phytoremediation
 • Amir Hossein Baghaie*, Amir Daliri Pages 239-250
  Background and objective
  Soil contamination and accumulation of heavy metals in soil and agricultural products is one of the most important environmental that threatens the life of plants, animals and humans. This research was conducted to investigate the geo-statistical analysis of Pb and Cd distributed in the southwest of Isfahan using environmental indexes in 2017.
  Methods
  This study is a descriptive cross-sectional study with 150 samples in the southwest region of Isfahan province. The sampling was initially randomly performed on a regular network at a distance of 3 km to a depth of 0-10 cm. The sampling distance was reduced to about 50 meters by approaching the lead and zinc mine or residential area. The concentration of lead and cadmium was measured by digestion of samples with a mixture of nitric acid and chloride acid with the help of atomic absorption spectroscopy. The distribution of heavy metals was studied using geostatistical analysis.
  Results
  The highest and lowest concentrations of lead and cadmium were observed around the Irankouh complex and Sepahan Shahr of Isfahan with a value of above 300 and below 200 mg / kg, respectively. The concentration of cadmium and lead in the Baharestan town and Sofeh forest park is below the standard level. The highest and lowest factor contamination of lead and cadmium contamination (CF) was observed around the Irankouh complex and Sepahan Shahr of Isfahan with the amount above 6 and below 3, respectively.
  Conclusion
  Heavy metal distribution mapping using environmental indexes can indicate the status of pollution distribution in the region.
  Keywords: Heavy metals, Pollution indexes, Mapping, Geostatistic
 • Elham Abdollahzadeh Sharghi*, Faezeh Yadegari, Leila Davarpanah Pages 251-264
  Background and Objective
  In this research, the performance of coagulation and flocculation process for the removal of pollutants from raw wastewater as well as anaerobic unit effluent of biological treatment of textile dyeing factory wastewater treatment plant was investigated.
  Methods
  For this purpose, the Jar test unit as a batch reactor, FeCl3, PAC, and Alum as coagulants, and two polyelectrolytes, namely, Zetafloc 7563 and Megafloc 3045PWG as cationic and anionic flocculants were used and the effect of coagulant dosage and type as well as flocculant type on removal of COD, turbidity and color were investigated in two stages.
  Findings
  The results of coagulation and flocculation experiments on raw wastewater showed that Alum at concentration of 40 mg/L was the most effective coagulant with COD, turbidity and color removal efficiency of 73.1±1.5%, 93.7% and 71.7%, respectively. However, the results of coagulation and flocculation experiments on the effluent from biological anaerobic treatment unit showed that the highest percentage of COD and turbidity removal were 52.2±2.6% and 99.1%, respectively that corresponds to PAC with concentration of 2000 mg/L. Additionally, the COD removal efficiency of FeCl3 coagulant at concentration of 400 mg/L was 52.2±3.5%. The difference in the results of the two stages was due to the change in the nature of the pollutants after exposure to biological treatment and different pH of the wastewater used in these stages.
  Discussion and
  Conclusion
  A general review of the results showed that use of physicochemical treatment applying only coagulation and flocculation process could not reduce the pollutants present in the dyeing wastewater for reuse, while this method could be considered as a pretreatment or one of the secondary treatment steps and post treatment.
  Keywords: Textile dyeing wastewater, Physicochemical treatment, Coagulation, flocculation, COD removal, color removal
 • Mohammad Rafiee, Mahsa Jahangiri, Rad, Fatemeh Sofi, Karimi* Pages 265-280
  Background and objectives
  Sustainable development refers to the process of development that, while meeting the current needs of society, can provide the needs of future generations without any reduction in their ability to meet their needs. The Sustainable Development Program through its 17 defined goals covers a wide range of human activities in economic, social, and environmental dimensions. The present study set out with the aim of assessing the Iran's sustainable development indicators in two parts of population and health that in turn affect different dimensions of economic, social and human development.
  Methods
  A documentary methodology was adopted in this research. Indicators related to the population and health targets were selected and have been analyzed by comparing the country with the international average and the countries of the region. The required information was compiled from international references and reports, including the World Bank and the Statistics Organization of Iran.
  Results
  The average population growth rate in Iran fairly equals the world average and most countries. Compared to the most of the communities, Iran has a better status than the world average in terms of population and health-related indicators of sustainable development, and is among the high-income and upper middle-income countries. Also, in some indices such as vaccination coverage, diabetes and high mortality rates from accidents Iran has the highest score and also the lowest rate in the world with regard to the infection rate. There is no favorable situation regarding environmental issues.
  Conclusion
  Although Iran shows a better status than the world average in most of the population and health related indicators of sustainable development, the country's environmental issues, the aging population structure and its consequences, death from accidents will be a major challenge for the future, which will require rapid and effective management measures in this area.
  Keywords: Sustainable development, Sustainable development indicators, Population, Health
 • Neda Mohammadi, Morteza Alighadri*, Kourosh Rahmani Pages 281-292
  Background and objectives
  The transmission of infection from the equipment and the environment to patients is widely carried out through contact. The aim of this study was to determine the health status of medical equipment and pseudo-homogeneous environmental levels in hospitals in Ardebil, in observational and microbiological hospitals in year 1396.
  Methods
  in this descriptive cross-sectional study, 17 levels of hospitalization in Imam Khomeini Hospital (RA) were evaluated in a two month observational stage (by completing the checklist) and microbial. Data analysis was done by using SPSS software and by comparing it with British standards.
  Results
  This study showed that the rate of contamination in different parts of the hospital was microbial 75.75% and 29.15%, respectively. According to statistical analyzes in the microbial method, the most infected ventilators were among the most polluted medical equipment and among the peripheral levels of the most infectious patient ward. At the observation station, among the medical equipment levels, the cliché was the most contaminated case, and among the pseudo-environmental environmental levels, the most infected fridge was determined. The most contaminated part in terms of cardiothoracic microbial monitoring was determined in terms of male in-patient observation.
  Conclusion
  Therefore, it is suggested that by systematically planning and applying appropriate and preventive methods, implementing disinfection programs, developing guidelines for cleaning and disinfection, training and continuous monitoring of the standard methods of contamination will be minimized.
  Keywords: Environmental levels, Microbial monitoring, Observational monitoring, Ardabil
 • Behnaz Attaeian*, Samar Mortazavi, Behnoush Farokhzadeh, Mohsen Khorsand Pages 293-310
  Background and objectives
  The use of copper based fungicides is a crucial part of agricultural operations in vineyards, increasing productivity and crops. However, the long term application of fungicide could increase the copper concentration in the vineyard soils.


  Methods
  In this study, soil and water chemical parameters including copper contamination, pH and EC as well as soil organic matter and texture were determined in 23 stations across Malayer vineyards in a completely randomized layout. 


  Results
  The soil texture of vineyards was a type of sandy loam in the study area which is suitable for grape seedlings growth.Copper concentration ​​was significantly higher than the level required for optimum grapevine growth but less than the contamination level. The water and soil pH and soil organic matter content were in optimum condition. While soil EC was in normal range according to the Ministry of Agriculture standard, the EC value of water was above the optimum value, which can be due to the unauthorized deep-water wells and exposure to the saline watertable.


  Conclusion
  According to the results, it seems that the sharp increase in copper concentration in the Malayer vineyard could be a result of fungicides application as well as pollution transmittal of mining, factories and chemical and animal fertilizers application in the study area.
  Keywords: Copper, Pollution, Heavy Metal, Zonning, Vineyard
 • Mohammad Taghi Kouhiyan Afzal, Ahmad Farrokhian Firouzi*, Mehdi Taghavi Zahedkolaei Pages 311-325
  Background and objectives
  Zerovalent iron nanoparticles (ZVIN) had high potential for nitrate removal from aqueous solutions due to high surface area and reactivity of them. The aim of this study was nitrate removal from aqueous solutions using environmentally friendly stabilized ZVIN.
  Methods
  ZVIN were synthesized via chemical reduction by sodium borohydride. In order to preventing of ZVIN from being agglomerated these particles were stabilized by natural and green biopolymers of Guar gum and Xantan gum.
  Results
  Xantan gum+ Guar gum stabilized ZVIN had the most efficiency for nitrate reduction from aqueous solutions. Results also revealed optimum contact times for nitrate removal were 100, 50 and 40 minutes for Bare, Guar gum and Xantan gum+ Guar gum stabilized ZVIN respectively. The optimum pH values for nitrate reduction were 2, 5 and 6 for Bare, Guar gum and Xantan gum+ Guar gum stabilized ZVIN respectively. Nitrate removal efficiency increased by increasing of ZVIN dosages (2 to 10 g/L) from 66.01 to 76.06, 83.43 to 91.36 and 89.47 to 96.16 percent for Bare, Guar gum and  Xantan gum+ Guar gum stabilized ZVIN respectively. The results showed when nitrate dosages enhanced (from 100 to 400 mg/L) the efficiency of nitrate removal from aqueous solutions decreased from 66.17 to 47.97, 84.26 to 69.06 and 88.65 to 75.49 percent for Bare, Guar gum and  Xantan gum+ Guar gum stabilized ZVIN respectively.
  Conclusion
  Results of this study revealed that application of polymeric stabilizers caused increasing zero-valent iron nanoparticle efficiency in nitrate removal from aqueous solution.
  Keywords: Zerovalent iron nanoparticles, Nitrate, Removal, Guar gum
 • Milad Saeedi*, Alireza Roudbari Pages 326-338
  Background and objectives
  Tehran is one of the most polluted cities in the world in terms of air pollution. Modeling is a useful tool in air pollution management. The objectives of this study are to determine the distribution of the main air pollutants concentration in Tehran and to construct a photochemical model appropriate to the geography and natural characteristics of Tehran.  
  Methods
  In this research, by using the WRF / CAMx modeling system, the concentration of all pollutants from moving sources in a 60-day episode (22 November 2015 to 20 January 2016) is calculated in Tehran, and concentration contour has been plotted for , CO, and . In this regard, the emission inventory for moving sources has been calculated with coding in the FORTRAN and the outputs of the WRF meteorological model was prepared for air quality modeling and then, by using the CAMx model, the air quality of Tehran was simulated during this 60 day period.
  Results
  The results of the meteorological simulation have been compared and validated with the measured values at the Mehrabad station. Also, for the purpose of validation, the results of the simulation of pollutant concentrations of the particle matters with the measured concentrations of air pollution monitoring stations have been compared. In this study, the concentration contour and the distribution of pollutants have been drown for , CO, and . According to the concentration contours, the center of Tehran is more polluted. The Normalized Mean Bias for Sharif, Shadabad, Shahrery, and Golbarg stations is 41%, 24%, 37.8% and 37.2%, respectively. Which are acceptable in the simulation of air pollution.
  Conclusion
  This study shows that the amount of air pollutions is higher in the areas where moving sources are more in traffic, and it can be said that the majority of Tehran's air pollution is generated by moving sources.
  Keywords: Simulation, Air pollution, Particle Matter, WRF-CAMx