فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 27 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غزاله بنی کمال*، لیلا میرسعیدی، علی امامی صفحات 5-16
  بهینه سازی فضاهای کاری مناسب زنان، موضوع مهمی است که باید در مطالعه زندگی زنان مورد توجه قرار گیرد. فضاهای کاری بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی شان یکی از مهم ترین مسایل، در جهت تقویت جامعه به شمار می آیند. حضور زنان در جامعه و در فضاهای کاری و مشارکت آن ها در امور اجتماعی متضمن ایجاد جامعه ای توسعه یافته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش عوامل فضایی کالبدی و دستیابی به راهکارهای طراحی معماری در راستای بهینه سازی فضای کاری برای زنان بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده، روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. جامعه مورد مطالعه شامل 265 نفر از زنان شاغل در ادارات دولتی استان گلستان در شمال ایران بوده است. به منظور آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش، از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که عواملی از قبیل وجود حریم شخصی و قلمرو، امنیت و آراستگی، زیبایی و نظم فضا از مهم ترین عوامل موثر کالبدی و فضایی در بهینه سازی فضای کاری زنان می باشند.
  کلیدواژگان: فضای کاری، زنان، طراحی، بهینه سازی، عوامل کالبدی
 • رضا ولی زاده*، شادی امینی، سجاد رجبی صفحات 17-28
  امروزه بروز سوانح طبیعی در نقاط مختلف جهان موجب گردیده تا ایمن تر نمودن مناطق، به یک چالش درازمدت اما دست یافتنی تبدیل شود. در این میان، تاب آوری راهی مهم برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن هاست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب آوری شهرستان های استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، استان آذربایجان شرقی می باشد و شیوه جمع آوری داده ها، اسنادی و کتابخانه ای می باشد که از سالنامه آماری 1395 استان آذربایجان شرقی استخراج شده اند. داده ها شامل 25 گویه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمانی، خدماتی-زیرساختی و محیطی می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کریجینگ در GIS، جهت تحلیل فضایی شاخص ها و از روش همپوشانی فازی جهت تلفیق نقشه های حاصل از روش کریجینگ استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی، شهرستان های مرند، جلفا، شبستر و تبریز دارای تاب آوری بالایی در برابر مخاطرات طبیعی می باشد، این در حالی است که شهرستان های ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر و اهر به لحاظ تاب آوری در شرایط نامناسبی قرار دارند و هنگام مواجه با بحران های طبیعی با مشکلات و تلفات جانی و مالی زیادی روبرو می گردند.
  کلیدواژگان: بلایای طبیعی، تاب آوری، روش کریجینگ، همپوشانی فازی، آذربایجان شرقی
 • حدیث لقمانی*، ایرج اعتصام، حسین ذبیحی صفحات 29-42
  بازنمایی شهر و باز تعریف واقعیت های زمانی، مکانی، و فضایی در رسانه های مختلفی چون سینما به دلیل درگیر نمودن ذهن و اندیشه ناخودآگاه بیننده می تواند نقش مهمی در شکل گیری تصویر شهر،  شناخت آن ،  و تعریف هنجارها و ناهنجارهای الگوهای رفتاری شهری ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف تاثیر رسانه های جمعی و به طور خاص سینما به عنوان یکی از قوی ترین و مهم ترین ابزارهای بیانی فضای شهری  در جهت برانگیختن احساسات،  شکل دادن ادراکات و تصورات  و آگاهی شهروندان به عنوان مخاطب و بازتعریف فضاها و الگوهای اجتماعی و در نتیجه احساس تعلق و تعصب به فضا انجام شده است. از این رو روش مورد استفاده در تحقیق روش کیفی است و از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است  که در سینمای ایران ، کمتر به ارزش های زیبایی شناسانه و مفهوم گرای معماری و فضاهای شهری توجه شده و اغلب به عنوان عنصری صرفا بصری مورد استفاده قرار گرفته است. جز محدودی از موارد، فیلمها  به ندرت توانسته اند به طور شایسته به ارائه تصویری از شهر که در خور تعریف آن از جنبه های مختلف فرم، عملکرد و معنا باشد، بپردازند . با این وجود، کم نیستند فیلم هایی که فضاها و معماری در آن کارکرد مفهومی و زیبایی شناسانه دارد. این تحقیق به شناسایی عناصر معماری و شهرسازی فیلم " در دنیای تو ساعت چند است؟" به عنوان نمونه ای موفق در جهت انتخاب لوکیشن های شهری شهر رشت و انزلی  و بازنمایی  فضاهای شهری آنها  به  مخاطب به منظور  معرفی، شناخت و  برانگیختن حس نوستالژیک شهروندان و انتقال مفاهیمی چون حس تعلق و تعصب به فضا و...  به وی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: شهر، سینما، فیلم، فضای شهری
 • سیوان ولدبیگی* صفحات 43-54
  رشد بخش های سه گانه اقتصادی در هر منطقه بیانگر پیشرفت و توسعه اقتصادی آن منطقه است. رشد و توسعه  اقتصادی هر منطقه زمانی محقق می گردد که به هر بخش در جایگاه خود توجه شود. بنابراین تدوین  یک برنامه اقتصادی مناسب برای اشتغال زایی و توسعه  پایدار منطقه، مستلزم شناخت کافی از موقعیت و مزیت های اقتصادی آن منطقه می باشد. بر این اساس تحقیق حاضر  قصد دارد تا با استفاده از مدل تغییر سهم به  بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی حوضه گرمسیری غرب کشور در جهت تعیین نقش غالب اقتصادی و پیش بینی وضعیت آینده اشتغال حوضه به عنوان هدف اصلی تحقیق بپردازد. ضمن اینکه  ورود و خروج نیروی شاغل را از طریق روش ضریب مکانی مورد برسی قرار می دهد. تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق جزء تحقیق های کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و ابزارهای مانند نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در مجموع در دوره 90-1385 بخش های صنعت و خدمات سهم خود را در مقابل بخش کشاورزی از دست داده اند. نقش غالب اقتصادی حوضه در این دوره با کشاورزی بوده است که در صورت ادامه چنین روندی با توجه به قابلیت های بالقوه حوضه در زمینه کشاورزی و به تبع آن صنعت (صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی)، می توان انتظار آن را داشت که مسئله اشتغال در حوضه و به تبع آن استان های کرمانشاه و ایلام  با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری برطرف گردد. این در حالیست که تحقق این امر مستلزم تدوین استراتژی ها و سیاست های توسعه ای مناسب در راستای سرمایه گذاری در فعالیت های پایه و اصلی حوضه گرمسیری است.
  کلیدواژگان: اشتغال، توسعه متعادل منطقه ای، حوضه گرمسیری غرب کشور، مدل تغییر سهم، ضریب مکانی
 • معصومه کرمی نژاد*، حافظه دهقان پور صفحات 55-66
  کودکان نسبت به آنچه در محیط زندگی خود می بینند هوشیارند. اغلب پژوهش گران معتقدند کودکی که تجربه مطلوبی در فضاهای آموزشی داشته باشد، فرایندهای شناختی و رفتاری متعاقب آن، موجب افزایش خلاقیت او شده و به تثبیت یادگیری او کمک می کند. امروزه مکان مناسبی برای آموزش کودکان به گونه ای که پاسخگوی نیازهای آنان باشد، وجود ندارد و اغلب مکان ها هم برای چنین منظوری احداث نگردیده و بر حسب ضرورت و اضطرار مورد استفاده کودکان هستند. هدف اساسی این پژوهش، دست یابی به مولفه های طراحی فضای آموزشی است که در آن کودک احساس یگانگی با فضا داشته باشد. پیداست این امر احساس خلاقیت کودک را برمی انگیزد و فعالیت و تحرک متناظر با آن در محیط بیشتر می شود. روش پژوهش در این مسیر با اتخاذ رویکرد کمی، استدلال منطقی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است که بر مبنای روایت محوری شناختی با استفاده از تکنیک ترجیحات بصری صورت گرفته است. مصاحبه عمیق در جامعه نمونه متشکل از ده نفر از کودکان 8  تا 10 سال انجام گرفته که مبنای آماری آن آزمون کفایت معنی گذاشته شده است. یافته های تحقیق موید آن است که در معماری فضای یادگیری کودکان، عواملی همچون تداعی کنندگی، تنوع پذیری، تحرک پذیری، انعطاف پذیری، فضای بینابین و شفافیت مهم ترین شاخص های ارتقاء کیفیت فضا از منظر مخاطبان کودک است.
  کلیدواژگان: فضای آموزشی، معماری کودکان، کیفیت محیط، روایت محوری، ترجیحات بصری
 • عرفان خصم افکن نظام*، فرشته نویدی مجد، بابک فدوی انبیایی صفحات 67-80
  شکل گیری شخصیت یک طراح و فراگیری مهارت های طراحی وابسته به مولفه ها و متغیرهای ویژه ای از جمله: مشاهده و جستار نمونه ها، نحوه ی تحلیل و برخورد با نمونه ها، درگیری مستقیم و آغشته شدن با دغدغه مسئله طراحی و... می باشد. نقد معماری و تحلیل آثار گذشتگان و نمونه های موفق و ناموفق، همواره نقش کلیدی در آموزش معماری بر عهده می گیرند. این که چگونه می توان از اطلاعات عددی و مفهومی، به اطلاعات بصری دست یافت یا به عبارت دقیق تر، «راز اثر هنری» را کشف کرد؛ تحلیل و نقد دانش بنیان «پروژه های موجود از لحاظ نوع برخورد طراح با طرح و مسائل طراحی(از قبیل: عملکرد، سازماندهی، زمینه و...)» و «نحوه ی برقراری رابطه بین پروژه و بافت شهری، اجتماعی و فرهنگی شهر» می باشد، این که طراح چه «اهداف، ضروریات و کانسپت هایی» را برای طرح خود برگزیده است و چگونه آنها در پروژه نهایی به نمایش گذاشته است.
  کلیدواژگان: الگو، تحلیل فرآیند مبنا، مسکن، برنامه دهی دورک
 • گلاره کشاورزی، سارا جلالیان* صفحات 81-101
  یکی از نیازهای انسان، نیاز به تعامل عاطفی با مکانی است که در آن زندگی می کند و به عبارتی حس تعلق به مکان خوانده می شود، ایجاد مهمترین رابطه ای که بین انسان و مکان برقرار است و این رابطه در مکانهای مانند مجموعه های مسکونی از اهمیت زیادی برخوردار است، فضای که عمده زمان زندگی افراد در آن می گذرد با به گونه ای مطلوب باشد که عرصه های تعریف شده و سلسله مراتب فضایی منظمی را تامین کند. در این نوشتار با هدف بررسی چگونگی ایجاد نقش عوامل موثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجموعه مسکونی مورد پژوهش (مجتمع مسکونی اعتمادیه همدان) ابتدا مولفه ها و شاخصه های دلبستگی و ایجاد تعلق به مجموعه مسکونی، سپس شاخصه های موثر قلمرویابی بررسی گردید، رویکرد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که با دو رویکرد کیفی و کمی انجام شده، در مرحله اول که با مروری بر پیشینه ی نظری پژوهش می باشد با روش تحلیل محتوای متن و در بخش مطالعات میدانی با روش مطالعه موردی و همبستگی به سنجش رابطه بین ویژگی های عوامل محیطی موثر بر قلمرویابی و حس مکان می پردازد. نتایج نشان می دهد که عوامل موثر در قلمروپایی نظیر نظم بصری، تعادل در محیط، مرزبندی و... نقش مهمی در شکل گیری محیط دارند. ایجاد قلمرو به وسیله ی علائم و نشانه های فیزیکی (مثل دیوار، نرده ی جدا کننده،...) به آن شکل می دهد و عامل مهم در ارتقا حس تعلق به مکان در مجتمع مسکونی است، همچنین توجه به ویژگیهای کالبدی نظیر فرم، زیبایی، انعطاف پذیری و روابط که در مجموعه تا حدودی مشاهده می شد، نیز می تواند در ارتقا این حس موثر باشد.
  کلیدواژگان: قلمروپایی، حس تعلق به مکان، دلبستگی به مکان، مجتمع مسکونی اعتمادیه
|
 • Ghazaleh Banikamal Pages 5-16
  Optimizing suitable work spaces for women is an important issue that should be considered in the study of women's lives. Due to their physical structure and their social function, workspaces are one of the most important issues for strengthening society. The presence of women in society and in the workplaces and their participation in social affairs involves the creation of a developed society. The optimization verb, which is a stronger word than improvement, is to achieve optimization and optimize the operation. Therefore, the theory of optimization involves a few studies of optimizations and how to find them. This research aims to determine the role of physical space agents and the achievement of architectural design solutions in order to optimize the work space for women. The research method in this research is descriptive-analytic, data collecting method, library and survey using questionnaire. The population of the study consisted of 265 women employed in government departments of Golestan province in northern Iran, using the Cochran formula. In order to test the hypotheses presented in this research, a single-sample T test was used in the SPSS software environment. The findings of this study indicate that factors such as privacy and territory, security and adornment of the work space, beauty, space order, the proper space for communication with each other, and effective physical and spatial factors in optimization The workspace of women.
  Keywords: Work space, women, design, optimization, physical factors
 • Reza Vehalizad Pages 17-28
  Today, natural disasters in different parts of the world have made it a long-term, achievable challenge to make areas safer. Meanwhile, resilience is an important way to strengthen communities by using their capacities. The present study was conducted with the purpose of spatial resilience analysis of cities in East Azarbaijan Province. The methodology of the present study is applied in terms of purpose and in terms of nature, descriptive-analytical. The study area in the present study is East Azarbaijan province. The data collection, documentary and library collection method is extracted from the statistical yearbook of 1395 East Azarbaijan province. The data includes 25 items in terms of social, economic, health and health services, infrastructure services and the environment. For analyzing the data, the Kriging method in GIS is used for spatial analysis of the indices and the fuzzy overlapping method for combining maps derived from the Kriging method. Findings of the study showed that among the 20 counties of East Azarbaijan, Marand, Jolfa, Shabestar and Tabriz cities have high resilience to natural hazards, while Malekan, Bonab, Ajbashir, Azarshahr and Ahar cities are resilient to the conditions. It is inadequate and faces many financial and financial losses and losses when faced with natural disasters.
  Keywords: Natural Disasters, Resilience, Kriging Method, Fuzzy Overlay, East Azarbaijan
 • Hadis laoghmani Pages 29-42
  Representation of the city and the redefinition of time, space, and space realities in various media such as cinema due to the involvement of the unconscious mind and mind of the viewer can play an important role in shaping the city's image, recognizing it, and defining the norms and abnormalities of urban behavioral patterns. Slowly The present research is aimed at the impact of mass media and in particular on cinema as one of the most powerful and most effective means of expressing urban space in order to stimulate emotions, shape perceptions and perceptions of citizens as audiences, and redefine spaces and social patterns and in The result of the feeling of belonging and bias to space has been done. Therefore, the method used in qualitative research is used and the content analysis technique has been used. The results indicate that in Iranian cinema, less attention has been paid to the aesthetic and conceptual values ​​of architecture and urban spaces, and is often used as a purely visual element. Except for a limited number of cases, films have rarely been able to adequately present a picture of the city that deserves to be defined in terms of form, function, and meaning. However, there are few films in which the spaces and architecture have a conceptual and aesthetic function. This research identifies the elements of the architecture and urbanization of the movie "In your world, how many hours?" As a successful example in selecting the urban locations of Rasht and Anzali and representing their urban spaces, they are addressed to the audience in order to introduce, recognize and stimulate the nostalgia of citizens and transfer concepts such as sense of belonging and bias to space.
  Keywords: City, cinema, movie, urban space
 • Sivan Valadbeygi Pages 43-54
  Economic growth in the three sectors in each region Show progress and economic development of the region. Economic growth and development of the region can be achieved when given to each section in place. So the formulation of an economic program for employment and sustainable development requires a good understanding of the situation and the economic advantages of the region.
  This research by use the shift-share model to analyze of the economic situation of the basin tropical West in order to determine the dominant role of economic and predict the future state of the basin of employment as the main aim of their research. In addition, entry and exit employed workers examined the Location Quotient mode.
  Research in terms of research applied research component of the research method is analytical. In order to gather the required information, including the detailed results of the census of public libraries and tools have been used.
  The results indicate that total in the period 90-1385 industrial and service sectors have lost their share of the agricultural sector. Agriculture is the dominant economic role of the basin in this period that the continuation of this trend with respect to potential watershed in the field of agriculture and subsequently of industry, can be expected the employment issue in the basin and consequently Kermanshah and Ilam provinces due to the high rate of unemployment to be eliminated. While achieving this requires the formulation of appropriate development strategies and policies in order to invest in basic activities of tropical basin.
  Keywords: Occupation, balanced regional development, Basin tropical West Country, shift-share Model, Location Quotient
 • Masoumeh Karaminejad Pages 55-66
  Children are careful and aware of what they see in their environment. Educational places can create their first experiences from the social environment and learning. Most researchers believe that a child who has a good experience in educational settings, the cognitive and behavioral processes that follow, will increase his creativity and help maintain his learning.
  Statement of the problem: Today, there is no proper place to educate children in a way that meets their needs, and most places are not designed for such a purpose and are used as needed.
  Purpose
  The main goal of this research is to find the components of the design of the educational environment in which the child has a sense of intimacy and unity with space. This increases the feeling of creativity of the child and increases the activity and mobility of the child in the environment.
  Research
  Methodology
  The research method in this way is a quantitative approach with logical reasoning. The method of data collection is the use of documentary studies and information gathering based on cognitive narrative with the use of visual preferences technique. A deep interview was conducted in a sample population of 10 children aged 8 to 10 years, which is based on a statistical test of adequacy.
  Conclusion
  Research findings show that in the architecture of the child's learning environment, factors such as seduction, diversity, mobility, flexibility, interstitial space and transparency are the most important indicators for improving the quality of space from the perspective of the child's addressed
  Keywords: Educational space, children's architecture, environmental quality, narrative, visual preferences
 • Erfan Khasm Afkan Pages 67-80
  The formation of a designer's personality and the acquisition of design skills are dependent on specific components and variables, such as observation and sampling, analysis and handling of samples, direct involvement and impregnation with the design problem. Architectural critique and analysis of the works of the past and successful and unsuccessful examples have always played a key role in architecture training. How to get numerical and conceptual information to visual information, or more specifically, to discover the "mystery of artwork; analyzing and criticizing scholars." Available projects in terms of the designer's encounter with design and design issues (such as: Function, organization, context ...) and "how to establish a relationship between the project and the urban, social, and cultural context of the city", how the designer chose "goals, requirements and concepts" for his design and how they are The final project has been exhibited.
  Keywords: Pattern, Process Analysis, Housing, Duerk Architectural Programming
 • Sara jalalian Pages 81-101
  A sense of belonging to a place means the experience and perception of a particular site that identifies a person's orientation towards a location with a sense of difference, orientation and spatial understanding. In this study, the sense of belonging to a place as one of the components of creating the quality of space in residential spaces is discussed. In pursuit of this goal, the purpose of this study was to compare the sense of belonging place as physical and non-physical, which is measured by comparing the sense of belonging in a residential complex. In this paper, after physical examination and environmental factors, we can analyze the physical and emotional factors such as light, materials, color space, proportions, etc., in addition to physical factors, in order to promote the sense of belonging to the location. And the environment There were also emotional factors that could be considered security, the readability of space. According to a study conducted by documentary and library studies, the achievement of the following research can be noted that residential spaces are physically distinct in character, which is more successful in creating a sense of belonging to a place. In fact, as much as possible, the environment is more capable of providing different levels of human needs; in the same way, the person believes that his relationship with the environment is effective and that the environment is more appropriate.
  Keywords: sense of belonging to place, physical factors, residential complex