فهرست مطالب

Economic Studies - Volume:8 Issue: 1, 2019
 • Volume:8 Issue: 1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه دیندار رستمی *، شمساللهشیرین بخش، زهرا افشاری صفحات 7-25
  هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه قیمت نفت بر سیاست های مالی صلاحدیدی در کشورهای عضو اپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با استفاده از رویکرد نوین خود بازگشت برداری ساختاری پنل(Panel SVAR) که در پدرونی(2013) مطرح گردیده، به منظور بررسی واکنش های پویای ناهمگن به تکانه های ساختاری ، اثر تکانه قیمت نفت مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر اثر تکانه نفتی بر سیاست مالی صلاحدیدی در کوتاه مدت مثبت اما در بلند مدت مطابق تئوری بی اثر می باشد. همچنین تکانه نفتی موجب افزایش تورم و مخارج دولت و نیز کاهش رشد اقتصادی مطابق پدیده نفرین منابع در کشورهای عضو اپک می گردد. همچنین در بررسی تجزیه واریانس بیشترین میزان تاثیرگذاری بر تغییرات سیاست های صلاحدیدی را متغیرهای مخارج دولت و رشد اقتصادی دارند. اما اثر سیاست های مالی صلاحدیدی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک بر خلاف تئوری کینزین و مطابق برخی مطالعات صورت پذیرفته منفی می باشد. با توجه به این که سیاست های مالی صلاحدیدی نقش پررنگی در تصمیمات کشورهای مزبور ایفا میکنند، نتایج گواه بر محدودیت اختیارات دولت ها در کشورهای عضو اپک می باشد.
  کلیدواژگان: رویکردPanel SVAR، کشورهای عضو اوپک، سیاست مالی صلاحدیدی
 • علی حسین صمدی *، سارا تقا صفحات 27-51
  کار آفرینی تحت تاثیر محیط ها و عوامل متعددی از جمله محیط نهادی است. نهادها نقش مهمی در تمایل افراد برای کار آفرینی فرصت و ضرورت بازی می کنند. هدف این مقاله شناسایی نقش و تاثیر کیفیت نهادی (از جمله حقوق مالکیت) در گسترش کارآفرینی ضرورت و فرصت است. نتایج تحقیق براساس داده های پانلی نامتوازن در دوره 2015-2005 نشان داد که حقوق مالکیت تاثیر معناداری بر کارآفرینی فرصت در کشورهای منبع محور ندارد؛ اما بر کارآفرینی ضرورت تاثیر منفی داشته است. همچنین در کشورهای کارایی محور حمایت از حقوق مالکیت زمینه مناسبی برای حمایت از کارآفرینی فرصت ایجاد کرده و کارآفرینی ضرورت را کاهش داده است. اما در گروه کشورهای نوآوری محور، تقویت حقوق مالکیت هر دو نوع کارآفرینی فرصت و ضرورت را افزایش داده است. این نتایج بیانگر این است که تاثیر حقوق مالکیت بر کارآفرینی (فرصت و ضرورت) به سطح توسعه اقتصادی کشورها وابسته است.
  کلیدواژگان: حقوق مالکیت، کارآفرینی فرصت، کارآفرینی ضرورت، سطح توسعه، داده های پانلی نامتوازن
 • افسانه کاظمی مهرآبادی *، وحید تقی نژاد عمران، سعید راسخی صفحات 53-68
 • هادی کشاورز *، حجت پارسا صفحات 69-90
  هدف این مقاله بررسی اثر سیاست پولی بر تولید و تورم در شرایط محدودیت وثیقه است. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای شرایط اقتصاد ایران طراحی گردیده است. برای رفتار بانک مرکزی دو سناریو در نظر گرفته شده است. در سناریو اول شوک درآمد نفت و شوک مخارج دولت بر نرخ رشد پایه پولی اثر می گذارد. در سناریو دوم که بر اساس قاعده کلان احتیاطی طراحی شده، قاعده پولی بر اساس شکاف تولید، تورم و قیمت مسکن از مقادیر وضعیت پایدار مدل سازی گردیده است. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد شوک پولی، تولید و تورم را افزایش می دهد. اثر شوک پولی بر مصرف خانوارهای صبور (دهنده) مثبت و برای خانوارهای کم طاقت (قرض گیرنده) منفی است. همچنین مقایسه روند تولید ناخالص داخلی و داده های شبیه سازی شده نشان می دهد که سناریو اول بهتر از سناریو دوم (قاعده کلان احتیاطی) می تواند واقعیت های اقتصاد ایران را توضیح دهد.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، محدودیت وثیقه، قاعده کلان احتیاطی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، ایران
 • مجتبی عباسیان، علی سردار شهرکی *، جواد شهرکی صفحات 91-105
  انرژی در جوامع در حال توسعه نقش مهمی دارد. نقش تقاضای انرژی در تصمیم گیری و سیاست گذاری بر تولید، توزیع و عرضه آن و اهمیت حیاتی انرژی، به ویژه سوخت های فسیلی، یک عامل موثر بر تولید کشاورزی است. این عامل تاثیر زیادی بر تولید محصولات کشاورزی در ایران دارد. پیش بینی مصرف محصولات نفتی توسط بخش کشاورزی می تواند به مدیران و برنامه ریزان کمک کند تا شیوه های مدیریت مناسب برای مصرف خود را به کار گیرند. در حال حاضر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل و مدل سازی روابط غیر خطی در نظر گرفته می شوند. در این تحقیق، شبکه های عصبی مصنوعی GMDH و RBF به منظور تخمین مصرف محصولات نفتی توسط بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای پایه ای شامل ارزش افزوده به قیمت ثابت، جمعیت روستایی، مساحت زمین های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی (تراکتور) و میزان مصرف محصولات نفتی، برق، قیمت محصولات نفتی و مصرف انرژی کل کشاورزی بخش برای دوره 1967-2017 انتخاب شدند. مقایسه MSE، MAE و MAPE برای مدلهای GMDH و RBF نشان داد که شبکه عصبی GMDH توانایی بالایی در مدل کردن مصرف انرژی بخش کشاورزی دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، نفت، عملکرد پایه شعاعی (RBF)، GMDH، بخش کشاورزی
 • سعید راسخی، زهرا شیدایی صفحات 119-137
 • عوامل حیاتی موفقیت گذار به اقتصادیادگیرنده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی ایران با رویکرد تئوری داده بنیاد
  بهنام عبدی، سید حمید خدادادحسینی صفحات 137-161

  زندگی در دنیای امروز یا تغییرات سریع در حوزه های مختلف اقتصادی، فناورانه، اجتماعی و سیاسی همراه است که با میزان قابل توجهی از عدم قطعیت مشخص می شود. تکامل کشورهای در حال توسعه در این اقتصاد جهانی که با سرعت و پیچیدگی فراوان در حال تغییر است، نیازمند گذار موفق به اقتصادیادگیرنده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که گذار موفق کشورهای در حال توسعه به اقتصادیادگیرنده مستلزم توجه به چه عواملی است؟ از طرف دیگر، برابر اصل وابستگی به مسیر مطرح در اقتصاد تکاملی، کشورهای مختلف با اقتصادهای ملی، ساختارها، نهادها، ارزشها فرهنگها و تاریخچه متفاوت، شخصیت متمایز سیستم ملی خود را دارند که چالش های مختص هر یک را برای گذار به اقتصادیادگیرنده ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش کیفی، استقرایی و اکتشافی حاضر با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) شامل تئوری داده بنیاد در مرحله کیفی و تحلیل کمی پیمایشی به توسعه مدلی می پردازد که برا تعیین عوامل موثر بر گذار ایران به اقتصادیادگیرنده موثرند. یافته ها نشان می دهند که تفکر گذار، نهاد سیاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، شرایط اقتصاد کلان، توسعه منطقه ای، بنگاه های یادگیرنده، تعامل دولت، صنعت و دانشگاه، سیستم ارتقاء یافته آموزش و پژوهش و یادگیری همکارانه مبتنی بر اعتماد متقابل در این رابطه قابل توجه هستند. این عوامل در قالب مدلی بر اساس مدل پارادایم سازماندهی و ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: اقتصادیادگیرنده، اقتصاد دانش بنیان، گذار، نهاد سیاست، تئوری داده بنیاد
|
 • Marzieh Dindar Rostami *, Shamsollah Shirinbakhsh, Zahra Afshari Pages 7-25
  The present study was aimed to investigate the effects of oil price shocks on discretionary fiscal policies in selected OPEC countries during 1980-2015. In this regard, the heterogeneous dynamic reaction to structural shock was examined using Panel Structural Vector Autoregressive (PSVAR) technique. Based on the findings, the effect of oil price shocks on discretionary fiscal policy was positive in short-run but ineffective in long-run. In addition, the oil price shocks caused an increase in inflation and government expenditure and a decrease in the economic growth in selected OPEC countries according to the Resource Curse phenomenon. Moreover, as variance decomposition showed, the government expenditure and economic growth have the most effect on discretionary policy changes. The effect of discretionary fiscal policy on economic growth in selected OPEC countries was negative, contrary to the Keynesian theory and the results of some other studies. Because discretionary fiscal policies play a major role in decisions of the countries mentioned above, the results also showed that a limitation in the government authority in OPEC countries would come into conflict with the decrease in economic growth and production fluctuation.
  Keywords: Panel SVAR, OPEC countries, Discretionary fiscal policy, Oil Price Shocks
 • Ali Hussein Samadi *, Sara Togha Pages 27-51
  Entrepreneurship is influenced by many factors and environments such as institutions. Institutions have an important role to play in the individual's tendency toward necessity and opportunity entrepreneurship. The purpose of this paper was to examine the impact of institutional quality (property rights) on opportunity and necessity entrepreneurship. The results, based on unbalanced panel data from 2005 to 2015, showed that property rights did not have a significant effect on the opportunity entrepreneurship in the factor-driven group while it had a negative impact on necessity entrepreneurship. In the efficiency-driven group, protecting property rights would provide the perfect context for opportunity entrepreneurship and reduce necessity entrepreneurship, but in the innovation-driven group, strengthening property rights increased both opportunity and necessity entrepreneurship. These results indicate that the impact of property rights on (opportunity- and necessity-) entrepreneurship depends on the level of economic development of countries.
  Keywords: Property rights, Opportunity entrepreneurship, Necessity entrepreneurship, Development level, Unbalanced panel data
 • AFSANEH KAZEMI MEHRABADI *, VAHID TAGHINEZHAD OMRAN, MOHAMMAD VALIPOUR KHATIR, Saeed Rasekhi Pages 53-68
  Forecasting industrial production is essential for efficient planning by managers. Although there are many statistical and mathematical methods for prediction, the use of intelligent algorithms with desirable features has made significant progress in recent years. The current study compared the accuracy of the Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System (ANFIS) approaches to assess the current state and predict the future state of industrial production. The seasonal dataset comprised the labor force, capital stock, human capital, trade openness, liquidity and credit financing to the industrial sector as input variables and value added of industrial production as the output variable for the period of 1988 to 2018. The dataset was used to forecast industrial production for Seasons of the year 2019 and 2020. The results showed that, while both are appropriate tools for forecasting industrial production, ANFIS had a lower the Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) than ANN. The findings of the research indicate that ANFIS is more effective in forecasting industrial production, which can help policymakers in planning and creating an effective strategy for the future.
  Keywords: Forecasting, Industrial Production, Artificial Neural Networks, Adaptive Nero-Fuzzy Inference System, Iran
 • Hadi Keshavarz *, Hojat Parsa Pages 69-90
  This study aimed to examine the effects of monetary policy on macroeconomic variables with regard to the collateral constraint. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) was developed for Iran’s economic status. Two scenarios were considered as to account for the behavior of the central bank. In the first scenario, the monetary rule is modeled according to the GDP gap and inflation. In the second scenario that is modeled by macro-prudential rule, in addition to the GDP gap and inflation, it is also the central bank responses to the housing price gap that contributes to a steady state. An examination of the impulse response functions in the two scenarios indicated that the monetary shock increased production and inflation. A monetary shock has a positive impact on the consumption of patient households (lenders) and a negative effect on impatient households’ (borrowers) consumption. The collateral constraint was assumed to cause the effects of shocks to be continued on both groups. A comparison between the two scenarios indicated that if the central bank responds to the housing price deviation, in addition to the GDP gap and inflation, the effectiveness of the monetary policy will be strengthened.
  Keywords: Monetary Policy, Collateral Constraint, Macro-Prudential Rule, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Iran
 • Mojtaba Abbasian, Ali Sardar Shahraki *, Javad Shahraki Pages 91-105
  Energy plays a significant role in today's developing societies. The role of energy demands to make decisions and policy with regard to its production, distribution, and supply. The vital importance of energy, especially fossil fuels, is a factor affecting agricultural production. This factor has a great influence on the production of agricultural products in Iran. The forecast of the consumption of oil products by the agricultural sector can help managers and planners to adopt sound management practices for their consumption. Presently, artificial neural networks are regarded as a powerful tool for the analysis and modeling of nonlinear relationships. The present study employed GMDH and RBF artificial neural networks to estimate the consumption of oil products by the agricultural sector. The underpinning parameters were selected to include the value added to the fixed price, rural population, agricultural land area, agricultural mechanization (tractor), and the consumption rate of oil products, electricity, price of oil products, and total energy use by the agricultural sector for the period of 1967-2017. The comparison of MSE, MAE, and MAPE for the GMDH and RBF models showed that the GMDH neural network was highly capable of modeling the energy consumption of the agricultural sector.
  Keywords: Artificial Neural Network, Oil, Radial Basis Function (RBF), Group Method of Data Handling, Agricultural Sector
 • Ahmed Yakubu, Mohammed Adebayo Ojuolape *, Jemeel Sanni Pages 107-118
  Transportation is a necessity if the day-to-day economic activities of the society must move on. There are different modes of informal transport available in Nigeria. This study evaluated the determinants of the modal choice of informal transport among commuters in North central city of Ilorin, Nigeria. The study used primary data generated through a structured questionnaire administered to 100 commuters randomly selected in Ilorin metropolis. The study used a multinomial logit model for data analysis. The results showed that earnings and household size were the core determinants of the choice of informal transport mode. The study concluded that different informal transport modes available to the commuters gave them the opportunity to make choices based on their income and the transport cost in Ilorin metropolis, Nigeria.
  Keywords: Informal Transport, Choice, Nigeria, Multinomial logit model
 • Saeed Rasekhi, Zahra Sheidaei Pages 119-137

  The aim of this article is to study the firm-level pricing behavior based on the firm’s competitive strategy through the exchange rate pass-through. Using Iranian export price microdata, we provide new empirical evidence on how firm’s exchange rate pass-through depends on firm’s strategic decisions of competition. After classifying firms in two groups based on their competitive strategies, we show that firms involving in strategic complements pass more exchange rate movements to export prices than firms with strategic substitutions. Furthermore, firms in strategic substitutions tend to increase their export volumesignificantly more than the firms in strategic complements as aresult of the depreciation of exchange rate.

  Keywords: Competitive Strategy, Strategic Complements, Strategic Substitution, Exchange Rate Pass-through Iran
 • The Success Factors in Developing Countries’ Transition to a Learning Economy: Evidence from Iran by a Grounded Theory Approach
  Behnam Abdia, Seyyed Hamid Khodadad Hosseini Pages 137-161

  An outstanding feature of the contemporary world is the rapid economic, technological, social, and political changes marked by a high level of uncertainty. For surviving in this complex and constantly changing economy, successful transition to a learning economy is a necessity for developing countries. This research was aimed to investigate the factors which played a role in the developing countries’ successful transition to a learning economy. Furthermore, according to evolutionary economics, countries arepath-dependent, i.e. the differences in structures and institutions of an economy give each economic system its specific nature that is illustrated in the particular challenges each country face in its transformation to a learning economy. Hence, based on the pieces of evidence from Iran, this inductive, exploratory, and qualitative research, using a grounded theory approach and a follow-up quantitative analysis based on survey data, led to the development of a model that can be used to analyze the success factors which contribute to this transition. The findings showed that in terms of the ‘paradigm model’, transitional thinking as casual condition, ICT, social capital and macro-economic conditions as intervening conditions, policy institution as central category, government,university and industry interactions, learning firms, collaborative learning, improved research and education system, and regional development as strategies were factors that could lead to a learning economy.

  Keywords: Learning Economy, Knowledge-Based Economy, Transition, Policy Institution, Grounded Theory Iran