فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال سیزدهم شماره 5 (پیاپی 88، امرداد 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا حاجی نژاد*، عباس جمشیدیان، شقایق حاجیان شهری صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  تاماریکس دیوکا، گیاه دارویی منطقه بلوچستان است که اثرات آنتی اکسیدان و ضددیابتی دارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر آسیب کبدی ناشی از جیره پرچرب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول یا گروه کنترل با جیره عادی تغذیه شدند؛ گروه دوم (گروه هیپرلیپیدمیک) به مدت یک ماه با جیره حاوی چربی بالا تغذیه شدند و به گروه سوم به مدت یک ماه، رژیم پرچرب داده شد. در ادامه، عصاره تاماریکس دیوکا را با دوز 200 میلی گرم برکیلوگرم به صورت خوراکی به مدت یک ماه دریافت کردند. در آخر دوره، از قلب رت ها جهت اندازه گیری آنزیم های کبدی، کلسترول و تری گلیسرید سرم، خونگیری به عمل آمد. نمونه های بافتی کبد پس از آسان کشی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین & ائوزین، به وسیله میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
  یافته ها
  تجویز عصاره تاماریکس دیوکا (با دوز 200 میلی گرم برکیلوگرم در وزن بدن) باعث کاهش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید سرم در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان شد (001/0p<). همچنین تیمار با عصاره تاماریکس دیوکا، سطح آنزیم های کبدی آسپارتات ترانس آمینار (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) را نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان، به طور معنی داری کاهش داد (01/0p<). در بررسی هیستوپاتولوژی، تجمع چربی در گروه تحت درمان با تاماریکس دیوکا نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک بدون درمان کمتر بود.

  نتیجه گیری
  تجویز عصاره هیدروالکلی تاماریکس دیوکا می تواند آسیب ناشی از تغذیه با جیره پرچرب را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تاماریکس دیوکا، موش صحرایی، هیپرلیپیدمی، کبد چرب
 • مهران نوری* صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  ناباروری، ازجمله اختلالاتی است که شیوع آن رو به افزایش است و عوامل متعددی همراه با کاهش کیفیت اسپرم می توانند نقش مهمی در ایجاد این اختلال ایفا کنند. هدف از انجام این مطالعه تعیین همبستگی بین دریافت آنتی اکسیدان های رژیم غذایی و کیفیت اسپرم در مردان نابارور مبتلا به الیگواسپرمی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 175 مرد مبتلا به ناباروری الیگواسپرمی در مرکز ناباروری اصفهان (سال 1396) انجام شد. در این مطالعه برای ارزیابی دریافت غذایی افراد از یک پرسشنامه بسامد خوراکی که روایی آن تایید شده بود، استفاده گردید. نمونه اسپرم با رعایت عدم رابطه جنسی، به مدت سه روز جمع آوری شد و برای اطمینان بیشتر، از افراد 2 نمونه گرفته شد. پارامترهای اسپرم (غلظت، تحرک، تعداد و شکل اسپرم) طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی و کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن افراد، 19/32 سال بود. میانگین وزن و شاخص توده بدنی افراد مورد بررسی به ترتیب 28/85 کیلوگرم و 80/26 کیلوگرم برمترمربع برآورد شد. بین مصرف بتا-کاروتن و ویتامین C باDFI ، ارتباط معنی دار معکوسی یافت نشد. همچنین بین دریافت لوتئین و بتا-کریپتوگزانتین با تعداد و غلظت اسپرم، ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد یک همبستگی معکوس بین برخی از آنتی اکسیدان های دریافتی و پارامترهای اسپرمی مرتبط وجود دارد؛ بنابراین برای بررسی بیشتر، تحقیقات وسیع تری با جامعه هدف بالاتر نیاز است.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، بسامد خوراک، ناباروری، پارامترهای اسپرمی، تحرک اسپرم
 • حسن اتوکش، حجت الله جعفری فشارکی، سید محمدرضا رضوی* صفحات 19-24
  زمینه و هدف
  در افراد مبتلا به نارسایی کلیه، آمیلاز خون افزایش و کسر دفعی آن کاهش می یابد. از کسر دفعی آمیلاز می توان به عنوان راه تشخیص در افراد مبتلا به رد حال پیوند کلیه استفاده کرد. در این مطالعه به بررسی ارتباط بین کسر دفعی ادراری آمیلاز و رد حاد پیوند کلیه در کودکان پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد - شاهدی، فاکتورهای آمیلاز خون، ادرار و کراتینین خون و ادرار در کودکان پیوندی که در مرحله رد حاد پیوند نبودند (30 بیمار) و کودکان در مرحله رد حاد پیوند (30 بیمار)، اندازه گیری و کسر دفعی آمیلاز در آن ها تعیین گردید. جهت رد انسداد ناشی از دستکاری جراحی، از سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار استفاده شد. به منظور رد مسمومیت با سیکلوسپورین و عفونت ادراری (فاکتورهای تشخیص افتراقی رد حال پیوند) به ترتیب سطح سیکلوسپورین سرم و CRP ادرار اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون تی تست و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در کودکان دچار رد حاد پیوند کلیه، متغیرهای کراتینین ادراری (5/5±1/20 در برابر 7/4±9/15، 002/0p=)، آمیلاز ادراری (6/376±9/744 در برابر 3/218±8/584، 049/0p=) و کسر دفعی آمیلاز (4/118±7/238 در برابر 5/2±112/96، 001/0p<) نسبت به گروه فاقد رد پیوند، به طور معنی داری بالاتر بود. براساس آنالیز رگرسیون لجستیک، از بین متغیرهای قابل اندازه گیری تنها کسر دفعی آمیلاز و کراتینین ادرار توانست رد پیوند کلیه را به طور مستقل پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد می توان با بررسی دقیق کراتینین ادرار و کسر دفعی آمیلاز، احتمال رد حاد پیوند کلیه را در کودکان پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: آمیلاز، کودکان، رد پیوند، پیوند کلیه
 • نازیلا نجاری، امیرحسین مهدی زاده*، محمد مهدی زاده، زهرا جعفری ندوشن، ابوالفضل محمدبیگی صفحات 25-32
  زمینه و هدف
  مشکلات دهان و دندان، یکی از درگیری های مهم جامعه امروزی است. به منظور کاهش تبعات و هزینه این بیماری ها، اصل پیشگیری و کنترل پلاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثربخشی روش های مذکور بر سلامت دندان در کودکان بررسی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مداخله ای بر روی 66 نفر از دانش آموزان ابتدایی پسر در روستای قمرود انجام گرفت. دانش آموزان به صورت تصادفی در یکی از دو گروه متداول و آموزش با فیلم قرار گرفتند. مقادیر پلاک ایندکس و درصد خونریزی از لثه ثبت شده از دانش آموزان، در قبل و 2 هفته بعد از آموزش در چک لیست ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه متداول، میانگین پلاک ایندکس قبل از مداخله، 95/16±66/58 و پس از مداخله، 76/10±60/18 گزارش شد. همچنین میانگین خونریزی از لثه قبل از مداخله، 97/1±28/1 و پس از مداخله، 46/0±16/0 ارزیابی شد. در گروه آموزش با فیلم نیز میانگین پلاک ایندکس قبل از مداخله، 08/14±84/53 و پس از مداخله، 91/10±29/19 بود و میانگین خونریزی از لثه، قبل از مداخله، 71/3±68/1 و پس از مداخله، 76/0±31/0 برآورد شد. براساس آزمون تی زوجی، تغییرات مذکور در هر دو گروه معنی دار بود، اما طبق آزمون تی مستقل، میان تغییرات در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این پژوهش، هر دو روش آموزش متداول و آموزش با فیلم، تاثیر معنی داری در کاهش پلاک ایندکس و شاخص خونریزی از لثه دارند، اما در بین اثربخشی این دو روش، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان و دندان، روش ها، آموزش، پلاک دندانی، درصد خونریزی از لثه
 • داود بیات، مامک هاشمی، کامران محلوجی، ابوالفضل محمدبیگی، محمود پرهام، مجید اصغری* صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  ماساژ، یکی از روش های کهن درمانی است که در همه ملل موردتوجه و استفاده بوده است. در گذشته از ماساژ به منظور حفظ تندرستی و درمان بیماری استفاده می شده که تا زمان حاضر نیز تداوم دارد. این مطالعه مروری با هدف رسیدن به کاربردها و مکانیسم ماساژهای نوین و سنتی صورت گرفت.
  روش بررسی
  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar و PubMed برای یافتن مکانیسم و کاربردهای ماساژهای شایع انجام شد، جهت بررسی و جستجوی منابع طب ایرانی نیز از نرم افزار طب جامع نسخه یک استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه کتابخانه ای، 75 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی به دست آمد، همچنین از مطالب 19 کتاب از کتب معتبر طب ایرانی استفاده و نکته برداری شد. ماساژ های سطحی، کلاسیک، بافت همبند و تخلیه لنفاوی (ماساژهای نوین)، مورد بررسی قرار گرفت و ماساژهای توئینا، آبهیانگ و دلک (ماساژ های سنتی)، با آن ها مقایسه و ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد مکانیسم ماساژ های نوین در ماساژهای سنتی نیز وجود دارد، ولی ماساژهای سنتی دارای مکانیسم های خاصی مبتنی بر مکاتب طبی شان هستند. انواع مختلف ماساژ نیز کاربردهای خاص خود را دارند. دلک با داشتن قابلیت تطابق با شرایط سنین و مزاج های مختلف می تواند راهکار کاملی از درمان و پیشگیری بدون دارو باشد.
  کلیدواژگان: ماساژ، ماساژ- درمانی، طب سنتی، دلک، مکانیسم
 • اعظم فتحی، جواد حکیم الهی، میثم فدایی، زینب کریمی، ذبیح الله قارلی پور، احمد راهبر، سیامک محبی* صفحات 45-52
  زمینه و هدف

  آرتریت روماتوئید، یک بیماری التهابی خودایمنی است که منجر به تخریب مفصل و ناتوانی بیماران می شود. افراد مبتلا به این بیماری در معرض کاهش کیفیت زندگی قرار دارند. عامل کلیدی در مدیریت موفق آرتریت روماتوئید، داشتن رفتار ��ودمراقبتی مناسب است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رفتار خودمراقبتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر قم صورت گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی به روش توصیفی - تحلیلی بر روی 200 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید، مراجعه کننده به کلینیک شهر قم در سال 1395 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سازه های کیفیت زندگی (SF-20) و رفتارهای خودمراقبتی جمع آوری و پرسشنامه ها از طریق مصاحبه تکمیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس مستقل یک طرفه، آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون با سطح اطمینان 95% تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان، 3/10±3/48 سال و 77% زن و 23% مرد بودند. نتایج همبستگی بین خودمراقبتی و کیفیت زندگی با سن بیماران، ارتباط معنی دار معکوسی نشان داد و ارتباط بین خودمراقبتی و کیفیت زندگی، معنی دار مثبت بود. همچنین با افزایش میزان خودمراقبتی، کیفیت زندگی بیماران از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود (001/0>p، 583/0=r).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد متغیرهای رفتارهای خودمراقبتی به طور غیرمستقیم برروی کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید موثر است. بنابراین، شناسایی بهتر عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید توسط کارکنان بهداشتی به منظور مداخلات موثر بهداشتی در جهت ارتقای کیفیت زندگی این بیماران، از موارد ضروری است.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، کیفیت زندگی، خودمراقبتی
 • سید رضا وکیلی نیا*، مجید اصغری، مهدی علی زاده وقاصلو صفحات 53-60
  زمینه و هدف
  آب درمانی، سابقه چند هزارساله دارد. آبزن، وسیله ای ساده برای پیشگیری و درمان بیماری ها است و استفاده از آب گرم در درمان بیماری ها، قدمت زیادی دارد. با توجه به نبود مقاله ای تخصصی در مورد آبزن درمانی، در این مطالعه به تبیین این روش با کنکاش در متون طب ایرانی و تحقیقات علمی جدید پرداخته شد.
  روش بررسی
  جستجو در نرم افزار کتابخانه جامع طب سنتی مرکز تحقیقات نور، در پایگاه های
  Google Scholar، PubMed، SID و سایر مجلات فارسی پیرامون کلمه آبزن، کلمات مشابه و هم معنی آن انجام شد. در نهایت، دسته بندی اطلاعات و ویرایش نهایی صورت گرفت.
  یافته ها
  آبزن، به ظرفی به اندازه قامت انسان که پر از آب گرم باشد، می گویند. ولی در طب ایرانی به قرار دادن بدن یا اجزایی از بدن درون محفظه ای در معرض هوا یا مایعات با دماهای مختلف جهت مقاصد درمانی اطلاق می گردد. نقش اصلی آبزن تر، رطوبت رسانی بوده که بیشترین کاربرد آن در پیشگیری و درمان بیماری ها همراه با غلبه خشکی مزاج است. آبزن گرم (تر یا خشک) با نقش موثر خود در برانگیختن حرارت غریزی و تقویت بدن می تواند به تنهایی جزء راهکارهای مناسب علاج محسوب شود. درجه گرمی و مدت توقف در آبزن از نکات اصلی موثر در نتیجه درمان است.
  نتیجه گیری
  رطوبت رسانی، تسکین و تقویت، جزء عملکردهای اصلی آبزن هستند. علاوه براین، از آبزن به عنوان وسیله ای برای ترکیب داروهای گیاهی در درمان بیماری ها نیز استفاده می شود.
  کلیدواژگان: آبزن، رطوبت رسانی، دمای داغ - درمان، غریزه، آب درمانی- روش ها، طب سنتی، درمان تسکینی
 • میر مهدی چینی فروش اصل*، امیر همتی، محمد شریفی فرد، علیرضا قلی نیا صفحات 61-65
  زمینه و هدف
  سل یکی از 10 علت مرگ ومیر در سراسر دنیا است. این بیماری همراه با درگیری ریوی و خارج ریوی دیده می شود. گره های لنفاوی، پلور، دستگاه ادراری تناسلی، استخوان و بافت مننژ از ارگان های خارج ریوی عمده درگیر در این بیماری هستند. عفونت اولیه طحال از موارد نادر گرفتاری سل است. در این مطالعه به بررسی یک مورد بیمار مبتلا به سل اولیه طحال پرداخته شده است.
  معرفی مورد
   بیمار خانم 43 ساله ای است که با شکایت درد شکم و احساس سنگینی در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل بستری و تحت عمل اسپلنکتومی قرار گرفت. در نمونه پاتولوژی حاصل از طحال خارج شده، گرانولوم های پنیری متعددی همراه با سلول های اپیتلوئید و سلول های بزرگ لانگهانس مشاهده گردید که تشخیص سل اولیه طحال داده شد.
  کلیدواژگان: سل، سل طحالی، عفونت های مایکوباکتریوم
|
 • Mohammad Reza Hajinezhad*, Abbas Jamshid, Shaghayegh Hajian Shahri Pages 1-8
  Background and Objectives
  Tamarix dioica is a medicinal herb in Sistan and Baluchestan, which has antidiabetic and antioxidant properties. This research aimed to investigate the effects of the hydro-alcoholic extract of this plant on liver damage caused by a high fat diet.
   
  Methods
  In this experimental study, 30 males adult Wistar rats, were randomly divided into 3 equal groups. The first group or the control group received a normal diet. The second group (hyperlipidemic group) received a high fat diet (HFD) for 30 days, and the third group received a high-fat diet for 30 days. In the following, the rats orally received hydroalcoholic extract of tamarix dioica (dose, 200mg/kg bw) for 30 days. serum liver enzymes. At the end of the period, blood samples were taken from the heart of the rats to assess liver enzymes and serum levels of cholesterol and triglyceride. After euthanasia, liver tissue samples, were taken and examined under a light microscope after staining with hematoxylin-eosin.
   
  Results
  Administration of the extract of Tamarix dioica (200mg/kg bw), significantly reduced serum cholesterol and triglyceride levels compared to the hyperlipidemic rats with no treatment (p<0.001). Furthermore, the treatment with the extract of Tamarix dioica decreased the levels of serum alanine aminotransferase (ALT) and serum aspartate aminotransferase (AST) compared to the untreated hyperlipidemic rats (p<0.01). In histopathological evaluation, fat accumulation in cells, was significantly lower in Tamarix dioica treated rats compared to the hyperlipidemic rats.
   
  Conclusion
  Administration of Tamarix dioica extract can reduce the liver damage induced by high fat diet.
  Keywords: Tamarix dioica, Rats, Hyperlipidemia, Fatty Liver
 • Mehran Nouri* Pages 9-18
  Background and Objectives
  Infertility is one of the disorders, which its prevalence is increasing and several factors associated with reduction of sperm quality, can play an important role in this disorder. The aim of this study was to determine the correlation between dietary antioxidants intake and sperm quality in infertile men with oligozoospermia.
   
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 175 infertile men with oligozoospermia in Isfahan Infertility Center in 2018. In this study, a food frequency questionnaire with confirmed validity, was used to assess dietary intake. Sperm sample was collected with 3-day abstinence of sex, and two samples were taken for more assurance. Sperm parameters (concentration, motility, count, and morphology), were evaluated according to WHO standards. Linear regression analysis was used to determine the relationship between each antioxidant and sperm quality parameters. Dara were analyzed using linear regression and covariance analysis.
   
  Results
  In this study, the mean age of the subjects was 32.19 years. The mean weight and body mass index of the individuals, were 85.28kg and 26.87kg/m2. There was a significant reverse correlation between beta-carotene and vitamin C intake with DFI. Also, there was a significant correlation between the intake of lutein and beta-cryptoxanthine with the count and concentration of sperm.
   
  Conclusion
  The findings of the present study indicated an inverse correlation between some of the antioxidants and related sperm parameters. Therefore, broader research with a higher target community, is required for further investigation.
  Keywords: Antioxidants, Food Frequency, Infertility, Sperm Parameters, Sperm motility
 • Hasan Otukesh, Hojjatollah Jafari, Fesharaki, Mohammad Reza Razavi* Pages 19-24
  Background and Objectives
  Serum amylase increases and its excretion fraction decreases in patients with renal failure. Excretion fraction can be used as a diagnostic way in individuals with acute renal transplant rejection. In this study, the association between amylase excretion fraction and acute renal transplant rejection, was investigated in pediatrics.
   
  Methods
  in this case - control study, serum and urine amylase and serum and urine creatinine, were measured in children without (30 cases) and with (30 cases) acute renal transplant rejection, and their amylase excretion fraction was determined. Sonography of kidney and urinary tract, was used to rule out the obstruction due to surgical manipulation. To rule out cyclosporine intoxication and urinary tract infection (differential diagnostic factors of acute renal transplant rejection), serum cyclosporine and urine CRP were assessed, respectively. Data analysis was performed using t-test and logistic regression test.
   
  Results
  In children with acute renal transplant rejection, variables of urine creatinine (20.1±5.5 vs 15.9±4.7, p=0.002), urine amylase (744.9±376.6 vs 584.8±218.3, p=0.049), and amylase fraction excretion (238.7±118.4 vs 96.112±2.5, p<0.001), were significantly higher, as compared to the group without acute renal transplant rejection. Based on the multiple logistic regression analysis, among the measurable variables, only amylase fraction excretion, urine amylase and urine creatinine, only amylase fraction excretion and urine creatinine could independently predict acute renal transplant rejection.
   
  Conclusion
  The findings of the current study showed that accurate assessment of the urine creatinine and amylase fraction excretion, can predict the probability of acute renal transplant rejection in children.
  Keywords: Amylases, Pediatrics, Graft Rejection, Kidney Transplantation
 • Nazila Najari, Amir Hosain Mehdizadeh*, Mohammad Mehdizadeh, Zahra Jafary Nodoushan, Abolfazl Mohammadbeigi Pages 25-32
  Background and Objectives
  Oral and dental diseases are one of the most important problems of today’s society. To reduce the cost and outcomes of these diseases, prevention and control of plaque is of high importance. This study aimed to determine the effectiveness of conventional and video education methods on children’s dental health.
  Methods
  This interventional study was performed on 66 male elementary school students in Qomrood village in 2018. The students were randomly assigned to one of the two groups of conventional and video education methods. The amount of plaque index and bleeding on probing (BOP), were recorded in checklist before and after 2 weeks of education. The data were analyzed by independent and paired t-tests.
  Results
  In the conventional group, the mean plaque index before the intervention was reported to be 58.66±16.95 and after intervention 18.60±10.76; also, the mean BOP was 1.28±1.97 before intervention and 0.16±0.46 after intervention. In video education group, the mean plaque index before the intervention was 53.84±14.08 and after intervention 19.29±10.91, and the mean BOP was obtained 1.68±3.71 before intervention and 0.31±0.76 after intervention. The result of paired samples t-test showed the changes of both group were significant, but the result of independent samples t-test, there was no significant difference between the changes of the two groups.
  Conclusion
  According to the results of this research, both methods of conventional education and video education have significant effect on reduction of plaque index and BOP, but, there is no significant difference between the effectiveness of these methods.
  Keywords: Oral hygiene, method, education, Dental plaque, BOP
 • Davood Bayat, Mamak Hashemi, Kamran Mahlouji, Abolfazl Mohammadbeigi, Mahmoud Parham, Majid Asghari* Pages 33-44
  Background and Objectives
  Massage is one of the ancient therapeutic methods, which has been considered and used by all nations. In the past, massage has been used to maintain health and treat diseases, that has continued until the present time. This review study was performed with the purpose of achieving applications and mechanisms of current and traditional massages.
  Methods
  Google Scholar and PubMed Databases, were searched to find out the mechanisms and applications of popular massages and software of Teb Jame (version 1), was used to investigate and search references of Iranian traditional medicine.
  Results
  In this study, 75 articles were obtained from the databases and the contents of 19 books of authentic Iranian medicine books were used and notated. The current massages of tactile massage, classical massage, connective tissue massage, and manual lymphatic drainage therapy, were studied and traditional massages of Tuina, Abhyang, and Dalk, were evaluated and compared with them.
  Conclusion
  The results of this study showed that the mechanism of current massage exists in the traditional massage, but traditional massages have their own special mechanisms based on their medical philosophy. Different types of massages have their own special applications. Dalk can be a comprehensive approach for non-drug prevention and treatment due to its capability to adjust all ages and all temperaments.
  Keywords: Massage, Massage- therapy, traditional medicine, Dalk, mechanism
 • Azam Fathi, Javad Hakimelahi, Maysam Fadaie, Zaynab Karimi, Zabilolah Gharlipour, Ahmad Rahbar, Siamak Mohebi* Pages 45-52
  Background and Objectives

  Rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease, which causes joint destruction and disability. People with this disease are at risk of reduction of quality of life. A key factor in successful management of rheumatoid arthritis is an appropriate self-care behavior. The aim of the present study was to evaluate self-care behavior and life expectancy in patient with rheumatoid arthritis in Qom city.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 200 Patient with rheumatoid arthritis referred to rheumatology clinic in Qom city. Information was collected using 20-Item Short Form Health Survey (SF-20) and self-care behaviors questionnaires, and the questionnaires were completed through interviews. Data were analyzed using independent t-test, independent one-way ANOVA, Duncan’s post hoc test, and Pearson correlation coefficient at a confidence level of 95%.

  Results

  The mean age of the participants was 48.3±10.3 and 77% of them were female and 23% were male. The results of correlation between self-care and quality of life showed a significant negative correlation with the age of the patients, and there was a significant positive correlation between self-care and quality of life. Also, increase in the level of self-care was associated with higher quality of life in the patients (p<0.001, r=0.583).

  Conclusion

  According to the findings of this research, the variables of self-care behaviors are indirectly affect the quality of life of patients with rheumatoid arthritis. Better identification of the predictive factors of quality of life of the patients with rheumatoid arthritis by health workers is essential for effective health interventions in order to improve the quality of life of these patients.

  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Quality of Life, Self-
 • Seyed Reza Vakilinia*, Mahdi Alizadeh Vaghasloo, Magid Asghari Pages 53-60
  Background and Objectives
  Hydrotherapy has a history of several thousand years. Abzan (Sitz Bath), is a simple device for preventing and treatment of diseases and using hot water has a long history in the treatment of diseases. Due to the lack of specific literature on Abzan therapy, in this study, the explanation of this method was investigated in the context of Iranian traditional medicine and new scientific research.
  Methods
  A literature search was performed for Abzan and similar words and synonyms in the comprehensive traditional medicine library of the Noor research center, as well as in the PubMed, Google Scholar, SID, and other Persian journals. Ultimately, information classification and final edition, were carried out.
  Results
  Abzan is specifically referred to a human-sized container filled with hot water. But, in the Iranian medicine, it is referred to placing the body or parts of the body inside the container exposed to air or fluids with different temperatures for therapeutic purposes. The main role of wet Abzan is moisture update, which is most widely used in the prevention and treatment of diseases associated with domination of the dry temperament. Hot Abzan (wet or dry), due to its effective role in stimulation of instinct heat and strengthening the body, can be considered alone, as one of the appropriate remedies. The degree of warmth and the duration of stay in Abzan are among the main points affecting treatment outcome.
  Conclusion
  Moisture update, relief and strengthening are three of the main functions of Abzan. Additionally, it used as a means of combining herbal medicines to treat diseases.
  Keywords: Abzan, Moisture update, Hot temperature-therapy, Instinct, Hydrotherapy-methods, Medicine traditional, Palliative medicine
 • Mir Mahdi Chinifroush Asl*, Amir Hemmati, Mohammad Sharififard, Alireza Gholinia Pages 61-65
  Background and Objectives
  Tuberculosis (TB) is included within the top ten causes of death worldwide. This disease is associated with pulmonary and extrapulmonary involvement. The major extra pulmonary organs involved in the disease, are lymph nodes, pleura, genitourinary tract, bones, and meningeal tissue. Primary splenic infection is one of the rare complications of TB.
  Case Report
  Patient is a 43-year-old woman, who presented with abdominal pain and dragging sensation and underwent splenectomy Fatemi hospital in Ardabil city. Postoperative histopathology of the splenectomy specimen showed multiple caseous granulomas with epithelioid and Langhans-type giant cells, which was diagnosed as primary splenic tuberculosis.
  Keywords: Tuberculosis, Splenic Tuberculosis, Mycobacterium infections