فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اثر بلوک های کف حوضچه آرامش پایین دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب
  میرمحمود ولی نیا *، سید علی ایوب زاده، مهدی یاسی صفحه 1
 • بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی
  بهاره یارمحمدی *، جواد احدیان صفحه 2
 • بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه ی قرارگیری سری آبشکن های نفوذ پذیر بر روی ابعاد چاله ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس ملایم 90 درجه
  گلنار دبیری *، سید محمود کاشفی پور صفحه 3
 • بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه همگرایی
  سمیرا سلمان زاده *، جواد احدیان صفحه 4
 • پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد و K- Means
  پروا محمدی *، احمد فاخری فرد صفحه 5
 • مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب شستگی موضعی اطراف پایه پل
  الهام ایزدی نیا *، منوچهر حیدرپور صفحه 6

  آب شستگی موضعی در اطراف پایه پل ها منجر به عدم پایداری این سازه استراتژیک در زمان وقوع سیلاب می گردد. برای مقابله با این پدیده مخرب اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه روش های کنترل و کاهش آب شستگی است و کمتر به بررسی پدیده های اثرگذار بر انتقال رسوبات توجه شده است. در این مطالعه با برداشت پروفیل های سرعت در اطراف پایه پل و با بهره گیری از آنالیز کودرانت به بررسی ساختار جریان، چگونگی حرکت و انتقال رسوبات پرداخته شده است. رخدادهای غالب در پدیده انتقال رسوبات شامل برهم کنش بیرونی، برهم کنش درونی، حرکت جارویی و حرکت پرتابی است. نتایج نشان داد در جلوی پایه و نزدیک بستر بیشترین احتمال وقوع مربوط به برهم کنش بیرونی و برهم کنش درونی و در حدود 30تا 33 درصد است بنابراین در داخل گودال جریان در نزدیک بستر انرژی کافی برای انتقال رسوبات را ندارد. در بیرون از گودال نوسانات هر یک از رخدادها نسبت به داخل گودال کاهش می یابد و رخداد غالب در این ناحیه حرکت جارویی خواهد بود که باعث انتقال رسوبات می گردد.

  کلیدواژگان: سرعت سنجی، پایه پل، آب شکستگی، آنالیز کودرانت
 • شبیه سازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رفتار هیدرولوژی حوضه آبریز مطالعه موردی: حوزه معرف کسیلیان
  هوشنگ خیری صفحه 7

  در این پژوهش شبیه سازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی مولفه های بیلان آب در حوضه معرف کسیلیان با استفاده از مدل BROOK90 انجام شد. این مدل، بیلان آب یک منطقه را به صورت روزانه شبیه سازی می کند. ورودی های مدل شامل: بارش، بیشینه و کمینه درجه حرارت، شدت تابش خورشیدی، فشار بخارآب و سرعت باد روزانه می باشند. مدل با داده های مربوط به دوره آماری 1997-1992 واسنجی و با داده های 1998 تا 2000 به روش سعی و خطا اعتبارسنجی گردید، سپس داده های ورودی مدل جهت انعکاس تاثیر تغییرات اقلیمی تغییر داده شدند تا مقادیر مولفه های بیلان شبیه سازی شده از سناریوهای مختلف با مقادیر مشابه آن در حالت اجرای بهینه مقایسه گردد. نتایج نشان می دهد افزایش درجه حرارت سبب کاهش حجم مولفه های بیلان و تغییر در نحوه توزیع زمانی آن ها می شود. افزایش دما با تغییر نوع بارش و تغییر در زمان ذوب برف سبب افزایش پتانسیل سیل خیزی در حوضه آبریز و سبب کاهش آب به هنگام در فصول زراعی می گردد. افزایش مقدار بارش، سبب افزایش کلیه مولفه های بیلان می گردد که بیشترین افزایش مربوط به مولفه رواناب سطحی است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که حساسیت مولفه های رواناب حوضه به تغییرات بارش بیشتر است درصورتی که مولفه های تبخیر و تعرق به تغییرات درجه حرارت حساس ترند.

  کلیدواژگان: بیلان آب، مدل گردش عمومی جو، سیل خیزی، مدل EROOK 90، مدل بارش، رواناب
 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه بیشه)
  مهدی اژدری مقدم، محمد رضا کاویانپور، امین حسنعلی پور شهرآبادی * صفحه 8

  سرریزهای پلکانی از لحاظ اقتصادی در پایین دست سدهای وزنی بتن غلطکی قابل توجیه می باشند و مزیت آن ها بر سرریزهای شوت، نرخ بالای استهلاک انرژی در طول سرریز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. جریان های عبوری از این سرریزها به 3 دسته جریان ریزشی، انتقالی و رویه ای تقسیم می شوند. در این پژوهش 4 مدل آزمایشگاهی ساخته شده از سرریز سدهای بالا و پایین سیاه بیشه با مقیاس به ترتیب 1:15 و 1:20 با شیب های 44/18، 56/26، 74/29 و 81/38 درجه مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسی تشکیل رژیم های مختلف جریان و مقایسه پروفیل جریان عبوری و فشار وارد بر کف پله ها می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تبدیل رژیم های جریان به یکدیگر با افزایش شیب، سریع تر بوقوع می پیوندد. روابطی جهت تخمین شروع تشکیل رژیم های جریان ارائه شد. تمرکز بر پروفیل جریان و فشار در کف پله ها، نشان داد که رژیم های مختلف جریان با پروفیل جریان متفاوت، نوسانات فشار متفاوتی را بر کف پله ها وارد می کنند. بنابراین تفاوت در فشارهای وارده بر کف پله ها بیانگر تفاوت در نیروهای اعمالی به سازه کف پله ها در رژیم های مختلف جریان است. نمودارهای ضریب نوسانات فشار در رژیم های مختلف نیز بیانگر این موضوع است که تغییر رژیم جریان عبوری تاثیر بسزایی در نوسانات فشار ندارد.

  کلیدواژگان: پروفیل جریان، رژیم جریان، سرریز پلکانی، شیب سرریز، فشار
 • شبیه سازی چرخه گوگرد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد سیمره، ایران)
  اسکندر شبان *، حامد کتابچی صفحه 9

  ترکیبات گوگردی از عوامل آلاینده آب محسوب می شوند و توجه به رفتار آنها در پیکره های آبی عمیق مانند مخازن سدها ضروری است. معمول ترین ترکیبات گوگردی در این پیکره ها، سولفات و سولفیدهیدروژن هستند. پیش بینی فعل وانفعالات بین این ترکیبات می تواند کمک موثری در طراحی سازه های آبی و مدیریت کیفیت آب نماید. مدل CE-QUAL-W2 ابزار مناسبی برای شبیه سازی کیفیت آب در مخازن است که اخیرا توانایی شبیه سازی چرخه گوگرد نیز به آن افزوده شده است. در این مطالعه وضعیت ترکیبات گوگردی به همراه عوامل مهمی مانند لایه بندی حرارتی و توزیع اکسیژن محلول در قالب یک نمونه واقعی (در مخزن سد سیمره) شبیه سازی شده است. بررسی های انجام شده در این مطالعه نشان داد که: (1) رابطه معناداری میان وضعیت اکسیژن محلول و توزیع ترکیبات گوگردی در راستای عمق مخزن وجود دارد بطوریکه با کاهش اکسیژن محلول بر غلظت سولفیدهیدروژن افزوده می شود؛ (2) رفتار چرخه گوگرد به فعل وانفعالات عمدتا بیولوژیکی در رسوبات کف مخزن مربوط است؛ (3) با افزایش غلظت سولفات در مخزن، میزان احیاء سولفات افزایش می یابد و سولفیدهیدروژن زیاد می شود؛ (4) به دلیل ظرفیت محدود انحلال سولفیدهیدروژن در آب، این ماده به صورت حباب از آب خارج می گردد به صورتی که با افزایش مقدار سولفات در آب، میزان انتشار سولفیدهیدروژن به هوا به شدت افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: پیکره های آبی عمیق، ترکیبات گوگردی، کیفیت آب، لایه بندی حرارتی
 • حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان
  فرید فضیله *، غلامحسین کرمی، رسول اجل لوئیان صفحه 10

  بر اثر کاهش جریان در بالادست رودخانه ی زاینده رود طی چند سال اخیر، این رودخانه بصورت متناوب و بدون الگوی زمانی خاصی خشک و آبدار می شود. این پدیده تاثیر بسزایی بر الگوی جریان آب زیرزمینی دارد. تغییر الگوی جریان و افت سطح ایستابی منجر به تحکیم آبخوان، کاهش ضریب ذخیره و فرونشست در سطح شهر اصفهان می گردد. به منظور مدیریت و برقراری تعادل مابین رودخانه و آبخوان نیاز به تشخیص ارتباط آن دو و همچنین تعیین میزان تبادل آب مابین آنهاست که در این تحقیق برای این هدف از خطوط هم پتانسیل و معادله ی لهمن استفاده گردید. طی دو دوره که در یکی رودخانه 5 ماه کاملا خشک و در دوره بعد آب در آن جاری شده است، سطح ایستابی اندازه گیری و خطوط هم پتانسیل برای این دو دوره رسم گردید. میزان آب محاسبه شده که سفره از رودخانه می گیرد حدود 55028 مترمکعب در روز می باشد. جهت صحت سنجی از آمار هیدرومتری قبل و بعد شهر اصفهان استفاده گردید که با کاستن پساب فاضلاب و افزودن آب های برداشتی از رودخانه به عدد حاصل از تفاضل جریان ورودی به شهر و خروجی از آن که معادل 9/1 مترمکعب در روز بوده است، نتیجه حاصله قابل قبول و معقول می-باشد.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، شهر اصفهان، معادله لهمن، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، رودخانه زاینده رود