فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال هشتم شماره 29 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 29 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی*، سید حبیب الله میر غفوری، سید حیدر میر فخرالدینی صفحات 1-34
  شرکت های تعاونی کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست پذیری بلند مدت نیاز به لحاظ کردن عوامل پایداری در فعالیت های زنجیره تامین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری) در عملکرد پایداری شرکت های تعاونی کشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تعاونی کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و  بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای میان روسای این تعاونی ها توزیع و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تایید تاثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری بر عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی و نتایج آزمون فرضیه مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی بود، اما رابطه آن با عملکرد اقتصادی تایید نشد.
  کلیدواژگان: پایداری شرکت، مدیریت زنجیره تامین پایدار، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی
 • حسن عاشقی*، طاهره بیگی، روح اله شاهسون صفحات 35-56
  پژوهش حاضر با هدف تبیین شایستگی در مدیریت تعاونی ها و شناسایی و طبقه بندی شایستگی های مدیران تعاونی با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفت. برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست مبانی و پیشینه توسعه شایستگی مدیران با تاکید بر شایستگی مدیران تعاونی مطالعه شد، سپس چارچوب اجرای مصاحبه تدوین و با انجام مصاحبه و تحلیل محتوا، داده ها و اطلاعات پژوهش گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حوزه مدیریت تعاون بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، 7 نفر از افراد دارای سابقه دانشگاهی - مدیریتی به عنوان نمونه انتخاب شدند و یافته های بخش نظری با هم اندیشی آنها، نهایی و تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد پرداختن به شایستگی های مدیران و توسعه شایستگی ها از مسیرهای استراتژیک توسعه پایدار و سودآوری تعاونی ها محسوب می شود. همچنین شایستگی های مدیران تعاونی در سه بخش مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار قابل طبقه بندی و تبیین است. برای توسعه شایستگی مدیران تعاونی نیز باید شایستگی ها در سه گروه یادشده تعریف، تبیین و با روش ها و شیوه هایی چون آموزش، مشاوره، مدیریت و پژوهش توسعه یابند.
  کلیدواژگان: تعاون، مدیران، شایستگی و توسعه
 • غلامحسین حسینی نیا، وحید علی ابادی* صفحات 57-78
  توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را آشکار می کند.این تحقیق با هدف اصلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مولفه های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%=α) محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مولفه های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه  به  مقدار زد بیشترین میزان اختلاف را دارند.
  کلیدواژگان: اکوسیستم کارافرینی، تحلیل شکاف، وضعیت موجود و مطلوب، شرکت دانش بنیان
 • اسداله مهرآرا، ایمان قاسمی همدانی*، زهرا عطف صفحات 79-107
  زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به منظور پیش آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع شده. طی این مرحله، سوالات به منظور فهم بیشتر آن ها اصلاح شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به صورت حضوری بین مدیران شرکت های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به صورت کامل جمع آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.
  کلیدواژگان: هوش تجاری، مزیت رقابتی، استراتژی گرایش به کارآفرینی، صنعت کاشت زعفران
 • سمیرا جابری، امید مهراب قوچانی، منصور غنیان* صفحات 109-133
  یکی از دلایل احتمالی ناکامی تشکل‏های ایجادشده کم‏توجهی یا بی‏توجهی به بستر و مجموعه اقداماتی است که باید قبل از شروع عملیات استقرار تشکل‏ها انجام شوند. با توجه به این مسئله، هدف مطالعه حاضر تبیین نگرش و تمایل کشاورزان نسبت به راه اندازی و عضویت در تشکل آب بران بود. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان دهلران - که تا کنون هیچ تشکل آب‏برانی در آن ایجاد نشده است- تشکیل دادند که از میان آنها نمونه‏ای با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شد. پرسش نامه‏ای محقق ساخته، که روایی و پایایی آن تایید شده بود، برای جمع‏آوری داده‏ها به کار رفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان از وجود نگرش مثبت بهره‏برداران منطقه نسبت به ایجاد تشکل آب بران داشت. کشاورزان بزرگ ‏مالک با اراضی یکپارچه تمایل کمتری نسبت به مشارکت در تشکیل این تشکل داشتند. علاوه بر این، وجود رابطه ا‏ی مثبت و معنی‏دار میان نگرش و تمایل به مشارکت بهره‏برداران ملاحظه شد. در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور تسهیل فرایند تصمیم‏سازی در راستای ایجاد تعاونی‏های پایدار و موفق در آینده ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار منابع آب، نگرش، تشکل آب بران، مشارکت، نهادسازی
 • بهمن خسروی پور*، خدیجه سلیمانی هارونی، نادیا آنی صفحات 133-152
  در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعه آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه ها به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود و داده ها با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه‏ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعا 20/53 درصد کل واریانس موانع موثر بر کارآفرینی را تبیین ‏کرده ا ند.
  کلیدواژگان: زنان کارآفرین، زنان روستایی، موانع کارآفرینی، اولویت بندی
 • ابوالفضل محمودی*، جلال خیرخواه مقدم، غلامرضا یاوری، اقسانه نیکوکار صفحات 153-186
  این تحقیق با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی درکاهش هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی،کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل محصول سیب زمینی در شهرستان اردبیل انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی سیب زمینی کار در شهرستان اردبیل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی، 183 کشاورز انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز به شیوه پیمایشی و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنا دار در مجموع هزینه های کل تولید میان کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها وجود داشته است به طوری که اعضای تعاونی های تولید 9% هزینه های بیشتری داشتند. در بین مراحل مختلف تولید، بیشترین تفاوت معنادار به مرحله کاشت برمی گردد که کشاورزان عضو تعاونی ها 24% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. حاصل جمع هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی و برداشت معنادار نبوده است ولی اعضای تعاونی ها در این مراحل به ترتیب 3% و 2% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. هزینه های حمل و نقل از نظر آماری بین دو گروه کشاورزان معنادار بوده به طوری که کشاورزان عضو تعاونی ها 22% هزینه کمتری انجام داده اند. نتایج تخمین تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد اعضای تعاونی های تولید هزینه های بیشتری نسبت به کشاورزان غیرعضو دارند و فرضیه هموتتیک بودن ساختار تولید سیب زمینی در بین کشاورزان پذیرفته نشده است و افزایش سطح تولید موجب استفاده بیشتر از نهاده بذر و  نیروی کار و استفاده کمتر از زمین و ماشین آلات خواهد شد. پیشنهاده می شود تعاونی ها به صورت گسترده و به موازات نیاز کشاورزان در همه مراحل تولید و بازاریابی نیز مشارکت کنند و حیطه های عملکردی خود را رشد و توسعه دهند.
  کلیدواژگان: تعاونی های کشاورزی، هزینه تولید، تابع هزینه ترانسلوگ، اردبیل
|
 • Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi *, Seyed Habibollah Mirghafoori, Seyed Heidar Mir Fakhreddini Pages 1-34
  Agricultural cooperatives need to consider sustainability factors in their supply chain operations to achieve sustainable performance in order to achieve long-term viability. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the effect of Ssustainable Supply Chain Management Dimensions including sustainable procurement, sustainable design, sustainable distribution and investment improvement on sustainability performance of cooperative agricultural companies. The statistical population of the research were agricultural cooperatives in the cities of Mazandaran province, whose information was most actively registered and active in the site. The number of these cooperatives is 132 cooperatives and the sample was selected by stratified random sampling and based on the Morgan Table, there were 100 cooperatives. A questionnaire was distributed among the heads of these cooperatives to collect the data. In order to analyze the data, Structural Equation Model and SMART- PLS software were used. Results showed that the confirmation of the impact of sustainable design, stable distribution and improve investment on economic performance, social performance and environmental performance as well as results of tests on Sustainable Procurement indicated the relationship between the Sustainable Procurement and social performance and environmental, but Its relationship with economic performance has not been verified.
  Keywords: Company sustainability, sustainable supply chain management, Environmental performance, social performance, Economic Performance
 • Hasan Asheghi *, Tahereh Bigi, Roholah Shahsavan Pages 35-56
  The purpose of this study was to determine the competence in cooperative management and to identify and categorize the competencies of cooperative managers. In order to achieve this goal, a qualitative research approach has been used. To formulate the research framework, the first literature and the history of managerial competence development with emphasis on the competence of cooperative managers, then the framework for the implementation of the interview were formulated and interviews and content analysis, data and research data were collected. The statistical population of the research were experts in the field of cooperative management, which was selected by a targeted sampling method of 7 people with academic-managerial characteristics. The findings of the theoretical part were finalized with their co-authorship. The findings of this research showed that addressing the competencies of managers and developing competencies is one of the strategic paths of sustainable development and profitability of cooperatives. The findings also indicated that the competencies of the cooperative managers could be categorized and explained in three parts of their management, management, and business management. The results of this study indicated that competencies should be defined and explained in order to develop the competence of cooperative managers, and should be developed with methods and practices such as education, counseling, management and research.
  Keywords: Co-operatives, managers, competency, development
 • Gholamhossein Hosseininia, Vahid Aliabadi * Pages 57-78
  Entrepreneurship is a multi-faceted phenomenon, which, on the one hand, is affected by all economic, social, cultural and political dimensions and, on the other hand, affects these dimensions. Therefore, the development of entrepreneurship depends on the different aspects of the angles and the various aspects that necessitate the application of the ecosystem approach. This research was essentially aimed at examining the existing and desired status of the components of the ecosystem of entrepreneurship in knowledge companies. The statistical population of the research consisted of the members of knowledge societies in Kermanshah and Hamedan provinces. Using the Pontoon chart, 335 of them were selected through a sampling procedure. The main tool of the research was questionnaire, the reliability of the questionnaire was calculated by sequential alpha coefficient (88% -86% = α). The collected data were analyzed using SPSS software. The results showed that the greatest gap between the existing and the optimal level of the dimensions of the business ecosystem in the knowledge-based companies, in terms of support, financially, is visible and the smallest gap in the human resources, as well as the components related to the market and financial dimensions according to the amount z have the most difference
  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Gap Analysis, status, desirability, Knowledge-based enterprise
 • Asadollah Mehrara, Iman Ghasemi Hamedani *, Zahra Atf Pages 79-107
  The purpose of this study was to investigate the effect of business intelligence on competitive advantage with the role of mediation of entrepreneurial orientation strategy in saffron planting. This research was in terms of target type of application and in terms of collecting descriptive-survey information from field studies. The source of the research questionnaire was based on the research of Kasriou and Kouleau (2018). We examined the validity of this questionnaire. Also, to determine the reliability of this study, Alpha Cronbach's Criterion was used. In order to measure the reliability of the questionnaire, 20 questionnaires were distributed to be pre-tested. During this stage, the questions were modified in order to understand and then 89 questionnaires were distributed among the managers of saffron exporting companies and all 89 healthy questionnaires were returned and completely collected. The result of data analysis using SPSS and PPS software was that the entrepreneurial orientation strategy was a partial intermediate variable between the variables of business intelligence and gaining competitive advantage.
  Keywords: Business Intelligence, Competitive advantage, Entrepreneurial Orientation Strategy, saffron planting industry
 • Samira Jaberi, Omid M. Ghoochani, Mansour Ghanian * Pages 109-133
  One of the reasons for the failure of established WUAs is the lack of attention the social context and the set of actions that must be taken before the start of the establishment of WUAs. Regarding this issue, the purpose of this study was to explain the attitude and intention of farmers to participate in the establishment of WUAs. The statistical population of this study included all farmers in the central district of Dehloran Township, which any WUAs has not been established in this region until now and a sample selected using completely random sampling method and Cochran formula among them. A researcher-made questionnaire, which its validity and reliability confirmed, used to collect data.  The data were analyzed using SPSS V20 software. The results of the study showed that there was a positive attitude among the beneficiaries of the region. The findings also showed that large farmers with integrated lands, tend to be less inclined to participate in establishing WUAs. In addition, the results showed a positive and significant relationship between attitude and willingness to participate of the beneficiaries. Finally, some suggestions provided for facilitating the decision-making process towards the establishment of sustainable and successful cooperatives in the future.
  Keywords: Sustainable Water Resources’ Management, attitudes, WUAs, participation, Institutionalization
 • Bahman Khosravipour *, Khadijeh Soleimani Harooni, Nadia Ani Pages 133-152
  Given the many barriers to women entrepreneurship that hinder their success in economic activities, identifying them will help encourage and facilitate the success of women entrepreneurs. Therefore, in this research, the views of rural women in the central part of Kermanshah Province on the rural entrepreneurship barriers were measured. This research was a survey type and the instrument used was a questionnaire. Data were analyzed by SPSSv20 software. The obstacles were prioritized in six groups of development, personality, socioeconomic, socio-cultural, managerial, and family.
  Keywords: Entrepreneurial women, Rural Women, entrepreneurship barriers, Prioritization
 • Abolfazl Mahmoodi *, Jalal Kheirkhah Moghadam, Gholamreza Yavari, Afsaneh Nikoukar Pages 153-186
  This research was carried out with the aim of investigating the role of agricultural cooperatives in reducing production costs during Tillage, planting, harvesting and transportation of potatoes in Ardabil.The statistical population of the study consisted of farmers of cooperative and non-cooperative members of potato work in Ardabil city which were selected by random sampling method, 183 farmers. The required information was collected through a survey and completed questionnaires. The results showed that there was a significant difference in total of production costs between cooperatives members and non-members, so that members of the production cooperative was observed at the planting stage, which the cooperatives farmers spent 24% more than non-members. The sum of production costs in the tillage and harvesting stages was not significant. However, members of cooperatives at these stages were 3% and 2% respectively more than non-member farmers. Transportation costs were statistically significant between the two groups of farmers, so that cooperatives' farmers paid less than 22%. The Trans log cost function estimation showed that members of the production cooperatives had more costs than non-member farmers and the hypothesis of homothetic structure of potato production is unacceptable among farmers. By increasing the production level, more use made of seed input and labor, and less use of land and machinery was achieved per hectare. It is suggested that cooperatives participate in a broad and parallel way with the needs of farmers in all stages of production and marketing, and develop and expand their functional fields.
  Keywords: Agricultural cooperatives, cost of production, cost transfer function, Ardebil