فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصادی - پیاپی 71 (زمستان 1397)
 • پیاپی 71 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سهیلا پروین*، مهنوش عبدالله میلانی، وحید رضائی صفحات 1-19
  افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار (HSPI) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار (HSPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، شاخص قیمت ویژه خانوار، تورم
 • ناصر خیابانی، شقایق شجری پورجابری* صفحات 21-52
  نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.
  کلیدواژگان: قیمت های مسکن، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری، اعتبارات، اثر وثیقه، شتاب دهنده مالی
 • سحر رحیمی راد، حسن حیدری*، رضا نجارزاده صفحات 53-90
  در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هزینه تحقیق و توسعه، داده های تلفیقی، الگوی اثرات ثابت، الگوی اثرات تصادفی
 • رضا طالبلو، محمد مهدی داودی* صفحات 91-125
  در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم‏های بازده دارایی‏ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم‏های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه‏گذاری به خود اختصاص می‏دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می‏توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه‏گذاری کاراتر عمل کردند.
  کلیدواژگان: تابع کاپیولا، بهینه‏سازی پرتفوی سرمایه‏گذاری، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، آزمون شارپ
 • سمیه شاه حسینی*، زهرا آملی، مریم خلیلی صفحات 127-154
  در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهرهوری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.
  کلیدواژگان: بنگاه های صنعتی ایران، شدت تحقیق و توسعه، بهره وری نیروی کار، شدت صادرات، شدت سرمایه، مدل داده های تابلویی پویا
 • سید احسان خاندوزی*، محمد مهدی مجاهدی، مرتضی خورسندی، علی افسری صفحات 155-184
  عدالت به عنوان یکی از مهم ترین هدف های نظام اقتصادی محسوب می شود و اهداف دیگری نظیر کارایی و رشد اقتصادی باید همراه با عدالت دنبال شود. در اقتصاد اسلامی، عدالت بازتوزیعی به عنوان یکی از انواع عدالت، می تواند از طریق پرداخت های واجب و مستحب افراد به فقرا و یا از طریق اعطای یارانه دولت برقرار شود. در این تحقیق، ابتدا به مرور تئوری های نوع دوستی و عقلانیت تعدیل یافته در غرب و عدالت بازتوزیعی و انفاق در اقتصاد اسلامی می پردازیم و سپس با وارد کردن راهکارهای دیگرخواهانه برای بازتوزیع درآمد در الگوی نسل های همپوشان (OLG) دو دوره ای، این الگو را تعمیم داده و پس از تحلیل، اثرات اقتصادی رفتارهای بازتوزیعی مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش رفتارهای بازتوزیعی که در قالب افزایش انفاق ظهور پیدا می کند، تاثیر مثبت بر پس انداز و انباشت سرمایه دارد و در نتیجه با رشد اقتصادی سازگار است. بنابراین، یک راهکار بهینه برای برقراری رشد توام با عدالت، افزایش انگیزه مردم برای رفتارهای دیگرخواهانه و کمک داوطلبانه به فقرا است.
  کلیدواژگان: بازتوزیع، پس انداز، انباشت سرمایه، اقتصاد اسلامی، الگوی نسل های همپوشان
 • فرزاد اصغری، فرید احمدی* صفحات 185-223
  هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده است. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: خوشه بندی مشتریان، رتبه بندی مشتریان، پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات، صندوق کارآفرینی امید، تحلیل عاملی رب پی سی ای، الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»
 • علیرضا کازرونی، خاطره علیلو*، زانا مظفری صفحات 225-260
  رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم ترین پدیده های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بین المللی است. امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر همزمان پدیده شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1385 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت موجودی سرمایه و شاخص سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی استان های ایران داشته اند. همچنین اثر نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی منفی بوده است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شهرنشینی، سرمایه، GMM
 • مجید بابائی، حسین توکلیان*، عباس شاکری صفحات 261-311
  مطالعات اولیه در پیش بینی تورم بیشتر در قالب منحنی فیلیپس سنتی بود که رابطه تورم و بیکاری براساس آن مفهوم پیدا می کرد، اما بعد از چند دهه و به خصوص بعد از نقد لوکاس، منحنی فیلیپس اولیه دچار تحولات شگرفی شد. منحنی جدید، تورم واقعی و انتظاری را نه به نرخ بیکاری، بلکه به مقیاسی از هزینه نهایی کل مرتبط می سازد. از آنجا که هزینه نهایی در الگوی اصلی منحنی فیلیپس نوکینزینی، تورم را تحریک می کند، موجب می شود که تدوین مدل هایی که در پیش بینی تورم کارا عمل کنند با مشکل روبه رو شوند. از این رو با استفاده از مدل TVP-DMA که توانایی رفع این عیوب را دارد، سعی در ارتقای کارایی پیش بینی تورم در اقتصاد ایران را داشته ایم. در مدل های سنتی متغیرهای مستقل در کل دوره زمانی یا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد یا این تاثیر بی معنی است، اما در روش های TVPDMA یک متغیر مستقل در یک دوره زمانی می تواند تاثیر معنی دار و در یک دوره تاثیر بی معنی داشته باشد. به عبارت دیگر، این مدل کمک می کند اثرگذاری معنادار یا غیر معنادار یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در سال های مختلف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از داده های فصلی در بازه زمانی 1394-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق براساس خروجی مدل هایTVP، DMS،DMA بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد نقدینگی 19، نرخ رشد اقتصادی 7، نرخ بیکاری 8، نرخ ارز 31، تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی 14، نرخ رشد درآمدهای نفتی 15، نااطمینانی تورم 14و نرخ رشد کسری بودجه 4 دوره از 100 دوره زمانی تحت بررسی همگی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند. بر این اساس می توان بیان داشت که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی مهم ترین شاخص های موثر بر تورم در دوره مورد بررسی بوده اند.
  کلیدواژگان: تورم، نااطمینانی تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، بیکاری، TVP-DMA
 • سیاب ممی پور*، الهام مقدسی صفحات 313-337
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این  منظور انتقال شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد در حالت کلی، همه دارایی ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می دهد اثر شوک های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتا مدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های منفی روی قیمت طلا دارد.  نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می دهد اثرات شوک های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است. در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه گذاران می شود. در حالی که میزان پوشش دارایی های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: پوشش تورمی، طلا، ارز، سهام، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، ایران
|
 • Soheila Parvin *, Mahnoosh Abdollah Milani, Vahid Rezaei Pages 1-19
  Supportive policies that lead to significant relative price changes have widespread impact on income distribution that cannot be considered by adjusting expenditures with the consumer price index. While households have different consumption patterns in different income deciles, the Consumer Price Index (CPI) measures changes in prices based on the pattern of consumption in the average-income households. To overcome the issue, this paper examines the impact of relative price changes on distribution of real income (real expenditure) based on the HSPI Index, which is calculated using the weights of goods in each household’s basket. The period under study is 2007-2015. To measure inequality, the Gini coefficient is used based on Ogwang method. The results show that in periods that price of foods increase more than other categories, income inequality is the more when calculated, respectively, based on Household Specific Price Index (HSPI) and Consumer Price Index (CPI) than Gini coefficient based on nominal expenditures. Because of higher share of foods in consumption basket of low-income households, higher relative price of this category leads to worsening of income distribution and loss of welfare for low-income class.
  Keywords: inequality, Special household price Index, Inflation
 • Naser Khiabani, Shaghayegh Shajari * Pages 21-52
  Housing price swings have always been under the spotlight for policy-makers and academics. Financial accelerator mechanism (developed by Bernanke and Gertler, 1999) can provide some explanation to these fluctuations. With focusing on the concept of financial accelerator, this paper sheds light on the long- and short-run correlation of housing prices and credit in Iran. We applied a Structural Vector Error Correction Model (SVECM) to housing and credit market over period 1988q2-2015q1. Our findings confirm the existence of a cointegrated relationship between credit and housing prices. In a long-run perspective, the causation goes from credit to housing prices. However, in the short-run we find an existence of contemporaneous bi-directional dependence between housing prices and credit. In general, we find the evidence of housing collateral effect in housing and credit markets in Iran. However, this role is small and limited compared to the same role in countries with developed financial and mortgage markets.
  Keywords: Housing Prices, Structural Vector Auto Regressive Model, Credit, Collateral Effect, Financial Accelerator
 • Sahar Rahimi Rad, Hassan Heydari *, Reza Najarzadeh Pages 53-90
  Research and development expenditure is a key indicator of resources allocated to science and technological activities, so knowledge about its features and factors underlying firm decision about R&D expenditures have great importance. According to international comparisons, R&D intensity in Iranian manufacturing firms is low compared to developing countries and emerging-market economies. Therefore, the aim of the paper is to analyze factors determining R&D intensity in Iranian manufacturing firms. Using data covering 1995-2014 based on two-digit ISIC data of Iranian manufacturing firms, we have developed a panel-data model to analyze R&D intensity. Our results show that high-tech companies with higher ratio of human resources with tertiary education are more open to foreign trade, have greater size and also have higher ratio of investment to value-added. The results show that profitability of high-tech companies and their value-added growth have no significant effect on their decision to make R&D activities. In mid- and low-technology companies, none of explanatory variables has significant effect on R&D intensity. This shows that these industries in Iran are not developed enough to be sensitive about R&D in their strategies. Based on these results and considering very different variables that affect decisions of companies about R&D, it is necessary to implement different policies for industries with different level of technology.
  Keywords: R&D Expenditure, Panel Data, Fixed Effect Method, Random Effect Method
 • Reza Taleblou, Mohammad Mahdi Davoudi * Pages 91-125
  In this paper, an optimal investment portfolio including securities of four sectors: financial, chemical, pharmaceutical and automotive is estimated. Various types of Copula models are used to study the structure of asset co-dependency. Different types of GARCH models are used to explain volatility of asset returns, and Extreme Value theory is used to model the tails of the distribution. Also, expected shortfall model is used to calculate asset portfolio risk. The results of this research show that securities of chemical sector have the highest weight in optimal investment model. Also, in order to achieve higher returns (and of course, with higher risk tolerance), we can increase the weight of the pharmaceutical sector in the asset portfolio. The automotive sector does not have a significant weight in any of investment portfolios due to high level of fluctuations. The results of the Sharpe test also showed that two types of Copula models, Frank and Gumbel, were more effective in diversifying investment portfolios.
  Keywords: Copula Function, Optimization of Investment Portfolio, Expected Shortfall, Extreme Value Theory, Sharpe Test
 • Somayeh Shahhosseini *, Zahra Amoli, Maryam Khalili Pages 127-154
  In international economics literature, there is a great emphasis on importance of exports on economic development and growth. Because of growth in international trade, all countries try to activate this engine of economy by implementing proper policies. The experience of emerging economies has shown that countries with high intensity of industrial exports have experienced faster economic growth than others. Thus, focusing on industrial export and studying factors which affect export intensity are very important. So, in this study we investigate the impact of firm- and industry-level characteristics on export intensity. For this purpose, the data for Iranian manufacturing firms during 2007 to 2013 have been used. The results of empirical model estimated by using Dynamic Panel-Data approach and GMM Estimator show that export intensity of firms is positively affected by research and development intensity, capital intensity, labor productivity of firms and export intensity of industry while firm size, industry concentration and industry-level labor productivity has negative and significant effect on export intensity.
  Keywords: Iranian Manufacturing Firms, R&D Intensity, Labor Productivity, Capital intensity, Dynamic Panel-Data Approach
 • Seyyed Ehsan Khandoozi *, Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar, Morteza Khorsandi, Ali Afsari Pages 155-184
  Justice is known as one of the most important principles of any economic system and pursuing other objectives such as efficiency and economic growth should go along with achieving justice. In Islamic economics, redistributive justice as a kind of justice can be achieved through obligatory and voluntary charities or through government subsidies. In this study, we generalize two-period overlapping generations model by entering the Islamic guidelines for redistribution in this model and examine the economic impact of redistributive behavior by analyzing the model in Islamic economics framework. The results show that an increase in redistributive behavior that emerges in the form of in Infaq (Transfer payment), has a positive impact on saving and capital accumulation and therefore is consistent with economic growth. So, one optimal approach for implementation of redistributive justice is to encourage people to Infaq and voluntary donations.
  Keywords: Redistribution, Saving, Capital Accumulation, Islamic Economics, Overlapping Generations Model
 • Farzad Asghari, Farid Ahmadi * Pages 185-223
  The aim of this paper is to present a hybrid model to evaluate performance of loan portfolio of banking system regarding loan repayment status and to forecast credit status of loan applicants. At first stage, we have taken credit granting management approach in order to cluster and rank 100,224 loans granted by Karafarini Omid Fund. All the data on the loans granted to clients was extracted from core banking software of the Fund. Because of having access to this valuable and valid dataset, qualitative data collection methods are not used. In the first section of paper, a type of robust principal component analysis (ROBPCA) was utilized to classify the clients. Then, the eigenvector derived from ROBPCA was used as input to a two-step K-means clustering algorithm. Then, to propose a model to forecast credit status of applicants prior to granting loans, support vector machine (SVM) and artificial genetic neural networks were used. The results obtained from the applicants’ credit status forecasting showed that the model based on the artificial genetic neural networks with the mean-square error of 0.23 and %78 coefficient of determination leads to more accurate forecasting than support vector machine. Therefore, the proposed model for forecasting the applicants’ credit status can predict their performance with relative accurately. A new method in the form of data mining software provides credit institutions with the possibility of predicting applicants’ credit regarding loan repayments.
  Keywords: Clustering, Ranking, Forecasting Credit Status of Loan Applicants, Karafarini Omid Fund, ROBPCA Principal Component Analysis, K-means Algorithm
 • Alireza Kazerooni, Khatereh Alilou *, Zana Mozaffari Pages 225-260
  The main goal of every development plan is to achieve economic growth and mass production with considerations for the needs of economy and optimal utilization of resources and capital in the society. Urbanization is one of the most important aspects of the modern society, which embodies significant factors that can lead to economic growth. Urbanization is the relationship between population, employment, migration, physical construction and human environment, and its development at any time and in any geographical area is influenced by national and international conditions. Today, the effect of foreign direct investment on economic growth has been confirmed by theories and empirical evidence. This study examines the contemporaneous effects of urbanization and foreign direct investment on economic growth in Iranian provinces over period 2006-2015 by using Generalized Moment Method (GMM). Our results show that foreign direct investment, government size, capital stock and human capital index have a positive impact on economic growth in Iranian provinces. However, the effect of urbanization intensity on economic growth has been found to be negative.
  Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Urbanization, Capital, GMM
 • Majid Babaie, Hossein Tavakolian *, Abbas Shakeri Pages 261-311
  First studies in inflation forecasting were mostly based on traditional Philips curve in which the relation between inflation and unemployment is studied. However, after several decades and especially after the Lucas criticism, Philips curve faced great takeovers. The new Philips curve ties real and expected inflation, not to unemployment rate but to a scale of the marginal cost. Since in the original form of Philips curve, marginal cost stimulates inflation, it is difficult to formulate models that are effective in predicting inflation. Therefore, using TVP-DMA model, which has the ability to fix these deficiencies, we try to improve predictability of inflation in Iranian economy. An independent variable in conventional models can be either significant or insignificant while in TVP-DMA model, it may be significant during a period of time and insignificant in rest of the times. Therefore, this approach lets us to determine the periods in which an independent variable is significant and when it is not. In this study, we use seasonal data during the period 1991-2015. The results based on outputs of the TVP, DMS, and DMA models show that, out of 100 time periods under study, the liquidity growth rate in 19, economic growth rate in 7, unemployment in 8, exchange rate growth in 31, changes in the bank deposit rate in 14, oil revenues growth rate in 15, inflation uncertainty in 14 and the budget deficit growth rate in 4 periods have significant effect on inflation. Based on these results, it can be stated that exchange rate growth, liquidity growth and oil revenues growth rate are the most important indicators influencing inflation rate in Iran.
  Keywords: Inflation, Inflation uncertainty, Economic Growth, Liquidity, Unemployment, TVP-DMA
 • Siab Mamipour *, Elham Mogaddasi Pages 313-337
  This paper aims to study the role of gold, stock and foreign currency as hedges against inflation in Iran based on monthly data over period 2000-2016 by using a novel approach with nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL). To achieve this goal, the effect of positive and negative inflation shocks  on price of these assets is estimated separately. The results show that all assets (foreign currency, gold and stock) are hedges against inflation in Iranian economy. As inflation rate increases, the prices of these assets also increase, but the magnitude and type of their hedge against inflation vary in different time horizons. The results show that the effects of both positive and negative inflation shocks on gold price are symmetric in the short-run, but in the long run, the effect of positive inflation shocks on gold price are more than negative shocks. The results of the inflationary coverage of foreign currency show that the effects of the positive and negative inflation shocks on it are asymmetric in the short-run and long-run; while these effects are symmetric for stocks in both short- and long-term. Furthermore, stocks is a proper hedge against inflation in the long run and not only it maintains purchasing power, but also it increases value of investors’ assets. Moreover, the inflationary coverage of foreign currency and gold are the same and less than rising inflation, but exchange rate is a hedge in the short-run and gold plays the role of hedge against inflation in the long-run.
  Keywords: Hedge against Inflation, Gold, Foreing Currency, Stocks, NARDL Model, Iran