فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مونس بخشی* صفحات 1-14
  گونه های Pseudocercospora از قارچهای بیمارگر گیاهی با دامنه میزبانی وسیع روی گیاهان علفی و چوبی هستند. از زمان توصیف اولیه این جنس، آرایه بندی آن همواره چالش برانگیز بوده است. در سال های اخیر داده های توالی DNA از نواحی ژنی مختلف اطلاعات مفیدی در مورد آرایه بندی صحیح جنس Pseudocercospora فراهم نموده اند. این داده ها نشان داده اند که گونه های Pseudocercospora  در بیش از یک مسیر درون قارچهای تیره Mycosphaerellaceae، راسته Capnodiales، رده Dothideomycetes، شاخه Ascomycota تکامل یافته اند و چندنیایی هستند. همچنین گونه های با ریختشناسی، نشانه ها و دامنه میزبانی مشابه، ولی از مناطق جغرافیایی مختلف ممکن است از لحاظ فیلوژنتیکی گونه های متمایزی باشند. شناسایی دقیق عامل بیماری، گام اول در مدیریت بیماری های این بیمارگرها است. صفات کلیدی ریختشناسی و داده های ژنتیکی نوین برای شناسایی گونه های این جنس، در این مقاله شرح داده شده اند.
  کلیدواژگان: خرمالو، قارچهای سرکوسپورویید، لکه برگی، لوبیا
 • محمد عباسی دمشهری، رضا قادری* صفحات 15-23
  زوال درختان مرکبات یکی از علل اصلی کاهش سطح زیرکشت باغ های مرکبات استان های جنوبی کشور از جمله استان فارس در سال های اخیر محسوب می شود. عوامل متعدد زیستی و غیرزیستی به زوال مرکبات در منابع مختلف ارتباط داده شده است که در استان فارس به نظر می رسد تنش های غیرزیستی از قبیل خشکی  و شوری آب یا خاک در کنار بیماری هایی عفونی مانند انگومک، سرخشکیدگی، نماتد ریشه مرکبات و جاروک اهمیت بیشتری دارند. عوامل اصلی و شیوه های مدیریت بیماری های شناخته شده عامل زوال درختان مرکبات در استان فارس در این مقاله شرح داده شده اند.
  کلیدواژگان: سرخشکیدگی، Phytophthora، جاروک
 • بنفشه صفایی فراهانی*، رضا مستوفی زاده قلمفرسا صفحات 24-37
  اسانسها ترکیبات آب گریز، فرار و معطری هستند که از دیرباز به شکل مواد خوشبوکننده و طعم دهنده به کار رفته اند. بر اساس مطالعات اخیر برخی اسانسها در برابر بعضی قارچهای مهم بیمارگر گیاهی، خاصیت قارچکشی نیز دارند. به عنوان مثال اسانس آویشن باغی رشد Penicillium italicum و اسانس اسطوخدوس رشد Botrytis cinerea، Rhizopus stolonifer و Aspergillus niger را به طور کامل در محیط کشت متوقف می کنند. از اسانس آویشن باغی برای مهار پوسیدگی سیاه پرتقال ناشی از Alternaria citri و کپک خاکستری توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea نیز استفاده شده است. فعالیت ضد قارچی اسانسها اغلب ناشی از تاثیر آنها بر دیواره سلولی، غشای سیتوپلاسمی، عملکرد میتوکندریایی و میزان اکسید نیتریک در سلولهای قارچی است. با توجه به افزایش نگرانی ها درباره مضرات قارچ کش های شیمیایی، اسانسها به عنوان قارچ کش های طبیعی می توانند بازار خوبی به دست آورند. در این مقاله، استفاده از اسانسهای گیاهان به شکل قارچ کش های طبیعی، نحوه اثر و جنبه های مربوط به سلامت آنها مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آویشن، اسطوخدوس، Aspergillus
 • مریم حاتم آبادی فراهانی* صفحات 38-49
  انار در بین محصولات باغی، از جایگاه خاصی برخوردار بوده و مبارزه با بیماری های آن در راستای افزایش عملکرد این محصول ضروری است. نماتدهای غده ریشه (Meloidogyne spp.) از عوامل خسارتزا در باغهای انار می باشند . انار یکی از گیاهان حساس نسبت به گونه های مختلف این نماتدها است. نماتدهای غده ریشه انگل داخلی ساکن ریشه هستند که پس از ورود به بافت ریشه با ایجاد غده هایی روی ریشه باعث ضعف عملکرد ریشه در جذب و انتقال آب و مواد غذایی شده، در نتیجه در قسمت های هوایی درخت نشانه های توقف رشد، ضعف عمومی، زردی و ریزش برگ ها و خشک شدن تدریجی سرشاخه ها همراه با کاهش عملکرد دیده می شود. در شرایط مناسب رطوبت و حرارت تخم های نماتد تفریخ و لارو سن دوم از آنها خارج می شود. لاروهای سن دوم موجود در خاک مرحله بیمارگر این نماتدها می باشند. مدیریت این بیماری به روش رعایت اصول بهداشتی، مراقبت از باغ های سالم، احداث نهالستان در مناطق سالم، شخم سالیانه باغ، استفاده از سیستم آبیاری قطره ای، آفتاب دهی خاک، بالا بردن میزان مواد آلی خاک و تقویت درختان می باشد.
  کلیدواژگان: انگل داخلی، مدیریت، Meloidogyne
 • امیررضا امیرمیجانی* صفحات 50-59
  Cladosporium  یکی از جنس های بزرگ قارچها است که گونه های آن اغلب به صورت بیمارگر گیاهان، گندرو در خاک و یا روی مواد گیاهی خشک، یا فراانگل سایر قارچ ها زندگی می کنند. صفات ظاهری کنیدیوم ها مانند شکل، نحوه تشکیل و تزیینات سطح آنها، ویژگی های کنیدیوم برها نظیر شکل، نحوه انشعاب و محل های کنیدیوم زایی و داده های بدست آمده از توالی یابی نواحی مختلف DNA در شناسایی گونه های این جنس از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. صفات ریخت شناسی و نواحی ژنومی مهم برای شناسایی گونه های نزدیک یا پنهان این جنس، در این مقاله شرح داده
  کلیدواژگان: راموکنیدیوم، کنیدیوم های میانی، گونه پنهان
 • هادی کریمی پور فرد*، کریم سعیدی صفحات 60-73
  آفت کش های زیستی از نماتدهای بیمارگر حشرات به روش ها و با مواد مختلفی در یک دهه اخیر تولید شده اند. اما تولید چنین آفت کش هایی همواره به دلیل کیفیت کم محصول نهایی، کارایی پایین آنها در کاربرد مزرعه ای  با محدودیتهایی همراه بوده است. اخیرا پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه افزایش زمان بقای فرمولاسیونهای حاوی نماتدهای بیماریزای حشرات به دست آمده است. فرمولاسیونهای گرانول قابل پخش در آب و کپسولهای آلجینات کلسیم، بقای این نماتدها را از هفت روز به 180 روز افزایش داده اند. همچنین فرمولاسیونهای مبتنی بر استفاده از اجساد حشرات میزبان که حاوی نماتدهای بیمارگر حشرات هستند، نسبت به محلولهای آبی حاوی این گروه از نماتدها کارایی بالاتری در کنترل آفات نشان داده اند. روش های نوین تولید انبوه آفت کشهای زیستی از نماتدهای بیمارگر حشرات  با استفاده از خطوط تولید خودکار و به کارگیری افزودنی های جدید با خواص بهتر برای کاربردهای مزرعه ای و افزایش میزان عفونت زایی این نماتدها در آفات، در این مقاله شرح داده شده اند.
|
 • Mounes Bakhshi * Pages 1-14
  Pseudocercospora species are plant pathogenic fungi occurring on a wide range of herbaceous and woody plants. Since its early description of the genus, its taxonomy has always been challenging. In recent years, Multi-gene DNA sequence data have provided significant information on the accurate taxonomy of the genus Pseudocercospora. These data revealed that the species of Pseudocercospora are polyphyletic and evolved in more than one approach within family Mycosphaerellaceae, order Capnodiales, class Dothideomycetes, phylum Ascomycota. Also those species from different geographic regions but with the same morphology, symptomatology and host range, may reside in different phylogenetic clades. Accurate identification of the plant disease agent is the first step to adopt the appropriate management strategies of the diseases related to these plant pathogens. Key features of morphology and new genetic data for identifying the species of the genus are described in this article.
  Keywords: Cercosporoid fungi, Diospyros lotus, Phaseolous vulgaris, Leaf spot
 • Mohammad Abbasi Domshahri, Reza Ghaderi * Pages 15-23
  During recent years, citrus trees decline has becoming one of the most important factors of limiting the area of citrus orchards in the south of Iran including Fars province. Different biotic and abiotic agents were attributed to citrus decline worldwide, but it appears that some abiotic stresses including soil drought, and soil or water salinity, as well as some infectious diseases including gummosis, dieback, citrus nematode and witch’s broom are more important in Fars province. This is an attempt to gather information of the potential agents of complex diseases known as “citrus trees decline”, as well as, discussion on management strategies of citrus decline in Fars province.
  Keywords: Dieback, Phytophthora, Whitch’s broom
 • Banafsheh Safaiefarahani *, Reza Mostowfizadeh, Ghalamfarsa Pages 24-37
  Essential oils are hydrophobic, volatile and aromatic compounds that have been used as fragrances and flavors for a long time. Recent studies have shown that some plant essential oils have fungicidal effects against some important plant pathogens. For instance, the essential oil of thyme inhibits the mycelial growth of Penicillium italicum and the essential oil of lavender shows the fungistatic effect on ‎ Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer and Aspergillus niger. The essential oil of thyme has also been used to control the black rot of orange caused by Alternaria citri and grey mold of strawberry fruits caused by Botrytis cinerea. Antifungal activities of essential oils are mainly related to their effects on fungal cell wall, cell membrane, mitochondria and nitric oxide level. As a result of increased concern about harmful chemical pesticides, essential oils can have a good place in the market as natural fungicides. In this paper, application of essential oils as natural fungicides, their mode of actions and some safety aspects of their application have been discussed.
  Keywords: Thyme, Lavender, Aspergillus
 • Maryam Hatamabadi farahani * Pages 38-49
  Pomegranate is an important fruit crop which is attacked by several pests and pathogens. Diseases caused by nematodes are of economic importance. The root knot nematodes (Meloidogyne spp.) causing considerable yield losses in pomegranate.  Root knot nematodes are sedentary endoparasite that are basically parasites of the roots, produces knots on root which cause weak root function in the absorption and transfer of water and nutrient. Above ground symptoms include dwarfing the plants, yellowing and reduction of foliage, falling leaves and yield losses. Under favorable temperature and moisture, eggs are hatching and second stage pathogenic juveniles are released. The management strategies are including sanitation, construction of nursery in healthy areas, annual plowing of garden, drip irrigation, soil solarization, organic amendment of soil and strengthen the trees.
  Keywords: Endoparasite, Management, Meloidogyne
 • Amirreza Amirmijani * Pages 50-59
  The genus Cladosporium is one of the largest genera of fungi. Its species live in different ways: as plant pathogens, as saprobes in the soil or on decaying plant materials, or as hyperparasitic on other fungi. Morphological characteristics of conidia such as shape, formation and surface ornamentation, the features of conidiophores including shape, ramification and conidiogenous loci, and sequencing data from different regions of DNA are very important for identification of Cladosporium species. In this article the important morphological characteristics and genomic regions which are useful for identification of closely related or cryptic species of this genus, are illustrated.
  Keywords: Ramoconidium, Intercalary conidia, Cryptic species
 • HADI KARIMIPOUR FARD *, KARIM SAEIDI Pages 60-73
  In the recant decade, biopesticides with entomopathogenic nematodes (EPNs) have been developed with using different methods and materials. But the production of such biopesticides has always accompanied by some limitations such as low quality of the final product, and reducing the efficacy under field conditions. Recently, significant progress has been made in increasing in the survival time of these products. Applying two types of formulations, water dispersible granules and calcium alginate capsules, has increased the EPN survival time from 7 days to 180 days. As compare to aqueous formulation, the formulations based on the use of insect cadavers with EPNs, showed higher efficiency in pest control. New methods of the mass production of EPNs, using automated production lines and the use of new additives with better properties for field applications and methods in increasing the infectivity of these nematodes in pests are discussed in this article.
  Keywords: Heterorhabditis, Melanoplus, Steinernema