فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 32 (زمستان 1397)
 • پیاپی 32 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی علی پور صنوبری، حمید علی زاده*، علی اکبر ارجمند نیا، سعید حسن زاده صفحات 1-14
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی نرم افزار آموزشی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه انتخابی در دانش آموزان با اختلال خواندن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم ابتدایی مراکز اختلال های یادگیری شهر مشهد، در سال تحصیلی 97- 1396 بود که از این جامعه، 32 دانش آموز با اختلال خواندن (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) به عنوان نمونه به صورت تصادفی منظم انتخاب و به تصادف در گروه آزمایش و گواه جایگماری شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون توجه انتخابی (D2) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 هفته برنامه آموزشی مبتنی بر خانواده را دریافت کرد و گروه گواه، مداخله‎ ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نرم افزارآموزشی خانواده محور بر توجه انتخابی دانش آموزان با اختلال خواندن در گروه آزمایش تاثیر معنادار دارد (05/0<p). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که نرم افزار آموزشی خانواده محور بر توجه انتخابی در دانش آموزان با اختلال خواندن موثر است و می توان از آن به عنوان مداخله موثر سود جست.
  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، دانش آموزان با اختلال خواندن، توجه انتخابی
 • شهروز نعمتی*، کیومرث تقی پور صفحات 15-45
  در پژوهش حاضر از طریق مطالعه مروری نظامند و کلیدواژه های تخصصیAssistive technology، Instructional Technology، Learning Technology در حوزه اختلال های یادگیری ویژه و با استفاده از کلیدواژهای Learning Disability، Specific Learning Disabilities، Reading disorders or Dyslexia، Dysgraphia or written expression، Dyscalculia در پایگاه های اطلاعاتی شامل Pupmed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct، Google Scholar، Magiran بین سال های 2017-1995 یافته ها و اطلاعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. از بین 52 مقاله پژوهشی انتخاب شده، پژوهش های انجام شده در ارتباط با کاربرد تکنولوژی کمکی در اختلال نوشتن از بیشترین فراوانی (با تعداد 26) برخوردار است، و کاربرد تکنولوژی کمکی در اختلال ریاضیات 17 بار و در اختلال خواندن 12 بار مورد پژوهش قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعات آزمایشی (با 79 درصد) بیشترین فراوانی را در بین انواع مطالعات دارند. نرم افزارهای آموزشی طراحی شده (با فراوانی 29) پرکاربردترین تکنولوژی کمکی جهت استفاده برای افراد دارای اختلالات یادگیری ویژه است. نرم افزار پردازشگر کلمه (با فراوانی 6)، تکنولوژی بازشناسی گفتار (با فراوانی 6)، نرم افزار پیش بینی کلمه (با فراوانی 5)، نرم افزارهای متن به گفتار، گفتار به متن، چک کننده های املاء، و ابزارهای طراحی و سازماندهی (هر کدام با فراوانی 3)، تکنولوژی مبتنی بر اینترنت (با فراوانی 2)، و دیکشنری (با فراوانی 1) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند
  کلیدواژگان: تکنولوژی کمکی، اختلال های یادگیری ویژه، مطالعه میان رشته ای
 • جلال کلانتری، سیامک سامانی*، غلام علی افروز، ژاله رفاهی صفحات 47-67
  هدف پژوهش حاضر بررسی دغدغه های داشتن فرزند معلول و کیفیت و رضایت زناشویی خانواده های خویشاوند بود. بدین منظور با روش مروری متون اصلی شامل کتابها و مقاله های علمی معتبر در این زمینه بین سال های 1990 تا 2017 از پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, ERIC, Science Direct و Pub Med استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جستجو در این پایگاه ها با کلید واژه هایdisabled children in family, Kinship Marriage, Marital satisfaction, Families with disabled children, marital adjustment, marital quality, children with developmental disabilities بود. همچنین، از برخی منابع فارسی موجود در این زمینه استفاده شد. مرور ادبیات پژوهش نشان داد در خانواده هایی که ازدواج خویشاوندی دارند، نگرانی و دغدغه بیشتری نسبت به داشتن فرزند معلول دارند که می تواند کیفیت و رضایت زناشویی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.. همچنین برخی پژوهش ها نشان دادند که کیفیت و رضایت زناشویی در خانواده های خویشاوند زمانی بیشترین تاثیر را می پذیرد که فرزند معلولی در خانواده باشد. بر اساس مرور ادبیات پژوهش می-توان گفت ازدواج خویشاوندی می تواند با استرس و نگرانی هایی در مورد داشتن فرزند معلول همراه باشد. به طور کلی ازدواج خویشاوندی به علت تبعاتی که به دنبال دارد، توجه بیشتری را از سوی پژوهشگران و متخصصان بالینی و پزشکان این حوزه می طلبد. سایر کاربردهای نظری و شواهد تجربی در ارتباط با ازدواج خویشاوندی در متن مقاله به تفصیل بیان شده اند.
  کلیدواژگان: ازدواج خویشاوندی، دغدغه های معلولیت فرزندان، کیفیت و رضایت زناشویی
 • آرمان عزیزی، مریم فاتحی زاده*، احمد احمدی، رضوان جزایری، امید عیسی نژاد صفحات 69-100
  هدف پژوهش حاضر کشف آسیب های زیرمنظومه های زوجی، والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و بررسی اثر بخشی درمان رابطه ی والد- فرزند بر مشکلات کشف شده و توانمندسازی این خانواده هاست. این پژوهش از نوع ترکیبی(کیفی- کمی) است. قسمت اول پژوهش به صورت کیفی است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. نمونه این قسمت شامل 16 خانواده (27 عضو) بودند که تجربه دست اولی از پدیده ی مورد مطالعه را داشته اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود که با روش کلایزی تحلیل گردید. درقسمت دوم پژوهش 4 نفر از والدین (2 نفر مادر و 2 نفر پدر) به صورت هدفمند انتخاب گردید و به صورت روش مورد منفرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های بخش کیفی شامل کشف آسیب های سه زیرمنظومه ی خانواده و تدوین پرسشنامه ی خانواده ADHD محور بود که شامل 77 سوال با روایی و پایایی مناسب بود. یافته های بخش کمی هم شامل اثربخشی معنادار درمان رابطه والد- فرزند بر توانمندی خانواده و مشکلات کشف شده خانواده ADHD محور بود. نتایج نشان داد که آسیب های کودک بیش فعال نه تنها بر تک تک اعضای خانواده تاثیر منفی می گذارد بلکه نظام خانوادگی را نیز به چالش می کشد و نیاز جدی این خانواده ها را به حمایت، نظارت، درمان و آموزش جامع را تایید می کند.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، آسیب، زیرمنظومه های خانواده، مورد منفرد، پژوهش ترکیبی
 • فاطمه ابراهیمی، محبوبه طاهر* صفحات 101-125
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های خودتنظیمی بر مهارت های اجتماعی و کارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستانی مبتلا به کم توانی ذهنی خفیف بود. طرح پژوهش آزمایشی از نوع تک آزمودنی با پیگیری دو هفته ای بود. جامعه آماری شامل کودکان پسر پیش دبستانی مبتلا به کم توانی ذهنی خفیف (هوشبهر بین 50 - 70) 8 تا 10 ساله شهرستان شاهرود در سال 97- 1396 بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 4 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1999) و پرسشنامه عصب روان شناختی کولیج (2002) توسط مربیان تکمیل شد. برنامه آموزش خودتنظیمی به مدت یک ماه در 8 جلسه 45 دقیقه ای با روش های بازی، قصه گویی و نمایش آموزش داده شد. یافته های بدست آمده از تحلیل دیداری نمودارها، درصد تمامی داده های غیرهمپوش و اندازه اثر بیانگر تاثیر آموزش خودتنظیمی در افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات کارکرد های اجرایی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش دبستانی بود. بنابراین می توان گفت آموزش خودتنظیمی با بهبود توانایی برنامه ریزی، خودبازبینی و سازماندهی دانش آموزان با کم توانی ذهنی خفیف در افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات کارکرد های اجرایی آنها موثر است.
  کلیدواژگان: خودتنظیمی، مهارت های اجتماعی، کارکرد‎های اجرایی، کودکان با کم توانی ذهنی خفیف، پیش دبستانی
 • علی آگاهی، حسین شاره* صفحات 127-151
  حافظه ی کاری مهم ترین پیش بینی کننده استدلال سیال است. حافظه ی کاری و استدلال سیال به عنوان دو کارکرد شناختی پیچیده، همبستگی زیادی باهم دارند. پژوهش های زیادی این رابطه ی قوی را تائید کرده اند؛ اما متغیرهای پنهان بین این دو کارکرد همچنان ناشناخته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه ی بین حافظه ی کاری و استدلال سیال در کودکان نارساخوان است. مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی موردپژوهش کلیه ی دانش آموزان نارساخوان مشهد است؛ که از بین آنان یک گروه 205 نفره به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از مقیاس هوشی وکسلر 4 و مقیاس هوشی تهران استنفورد بینه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: 1- حافظه ی کاری با استدلال سیال رابطه ی معنی داری دارد (p=0/04). 2-تنها 2/26 درصد از تغییرات متغیر استدلال سیال تحت تاثیر سرعت پردازش و حافظه ی کاری است 3-تنها 8/11 درصد از تغییرات متغیر استدلال سیال کلامی تحت تاثیر سرعت پردازش، حافظه ی کاری کلامی و غیرکلامی است 4- تنها 2/18 درصد از تغییرات متغیر استدلال سیال غیرکلامی تحت تاثیر سرعت پردازش، حافظه ی کاری کلامی و حافظه ی کاری غیرکلامی است. پژوهش حاضر ارتباط معنی دار حافظه ی کاری با استدلال سیال رانشان داد اما نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدلال سیال و حافظه ی کاری کودکان نارساخوان مورد تائید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: حافظه کاری، استدلال سیال، سرعت پردازش، نارساخوان
 • سیده فاطمه موسوی* صفحات 153-179
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ادراک مثبت و استرس والدینی در پیش بینی رضایت زناشویی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه ‏و عادی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دو گروه از مادران ‏با فرزند عادی و دارای ‏کودکان با نیازهای ویژه بودند که تعداد 161 مادر با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای ‏سنجش شامل مقیاس استرس والدینی، مقیاس ادراک مثبت و مقیاس رضایت زناشویی کانزاس بود. رابطه متغیرها و سهم پیش بین آنها با ‏استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری در محیطAMOS.V24 ‎، و تفاوت بین دو گروه در متغیرهای پژوهش با آزمون ‏t‏ گروه های ‏مستقل در محیط SPSS.V24‎تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین استرس والدینی با رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار و بین ‏ادراک مثبت با رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود داشته، ادراک مثبت از قدرت پیش بینی کنندگی خوبی برای رضایت ‏زناشویی برخوردارست. نتایج همچنین نشان داد بین دو گروه از مادران شرکت کننده، در ادراک مثبت و استرس والدینی‎ ‎تفاوت معناداری ‏وجود دارد. برخورداری از ادراک مثبت نسبت به خود و توانایی های خود، می تواند نقش موثری در کاهش استرس های مربوط به وظایف ‏فرزندپروری و افزایش رضایت از زندگی زناشویی به ویژه در مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه ایفا کند.‏
  کلیدواژگان: ادراک مثبت، استرس والدینی، رضایت زناشویی
 • اسماعیل صائمی*، ناهید شتاب بوشهری، محمدرضا دوستان، زهرا جهان بازی صفحات 181-209
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آرایش تمرینی و فراوانی بازخورد بر یادگیری حرکتی پرتاب از بالای شانه کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی طراحی شد. به همین منظور، ابتدا توسط غربالگری از پرسش نامه رشدی ویلسون و همچنین سیاهه مشاهده حرکتی آموزگاران، از میان 330 دانش آموز پسر، تعداد 40 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی شناسایی و در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس-آزمون، همراه با آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. پس از اجرای پیش آزمون، شرکت کنندگان در 4 گروه همگن با عنوان های (گروه آرایش تمرینی تصادفی و بازخورد33%، آرایش تمرین تمرین تصادفی و بازخورد 100%، آرایش تمرین مسدود و بازخورد 33%، آرایش تمرین مسدود و بازخورد100%) قرارگرفتند، تکلیف مورد نظر آزمون دقت پرتاب از بالای شانه و مدت زمان انجام تمرینات پنج جلسه بود. داده ها از طریق تحلیل کواریانس مرکب و همچنین آزمون های تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0/05 تحلیل شدند. نتایج در مرحله اکتساب حاکی از برتری گروه مسدود نسبت به گروه تصادفی بود، اما بین تواترهای بازخورد 100% و 33% در این مرحله تفاوت معناداری مشاهده نشد، در دو مرحله یادداری و انتقال، گروه آرایش تمرینی تصادفی با بازخورد 33% عملکرد بهتری نسبت به سه گروه دیگر داشت. بطور خلاصه، نتایج تحقیق حاضر با تایید فرضیه نقطه چالش پیشنهاد می کند برای بهبود یادگیری حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی از روش های مبتنی بر نقطه چالش استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین تصادفی، تمرین مسدود، بازخورد آگاهی از نتیجه، فرضیه نقطه چالش
 • محمدحسین فلاح یخدانی*، احمد شریفی اردانی، محسن مظفری صفحات 203-227
  مقدمه زندگی زوجین نابینا و کم بینا دارای نیازها، دغدغه ها و مشکلات خاصی است. هدف از این پژوهش، تبیین و کاوش کلیه جنبه های تجارب زیسته زوجین نابینا / کم بینا بود. روش برای این منظور از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوج هایی بودند که هر دو نابینا یا کم بینا بوده و در انجمن توانبخشی یزد ثبت نام کرده و دارای فرزند بودند و بیش از 1 سال از ازدواج آنها سپری شده بود. پس از انجام مصاحبه با 24 نفر، محققان به اشباع رسیدند و مطلب جدیدی بدست نیامد. داده های این مطالعه کیفی به روش 7 مرحله ای کلایزی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها با بررسی دقیق، متن کل مصاحبه ها به 321 کد مجزا تقسیم بندی شد. با بررسی مجدد کدها، 40 زیرمفهوم استخراج شد. این زیرمفهوم ها در 7 مفهوم نهایی جای داده شدند. این مفاهیم عبارتند از: 1- «پیروی از دستورات دین و حضور خدا در زندگی»؛ 2- «توانمند بودن فرد نابینا و توانایی حل مشکلات»؛ 3- «زندگی عادی افراد نابینا»؛ 4- «نگرانی از برخورد ناصحیح جامعه»؛ 5- «اعتماد به نفس پایین ناشی از محدودیت های نابینایی / کم بینایی»؛ 6- «فرهنگ و دیدگاه نامناسب مردمی و برنامه ریزی» و 7- «واقع نگری افراد نابینا / کم بینا». نتیجه گیری جامعه افراد نابینا / کم بینا از زندگی همانند سایر اقشار جامعه برخوردارند. این طیف از افراد شیوه های همسرداری و فرزندپروری همانند افراد بینا دارند. البته به دلیل نابینایی، دچار مشکلات و محدودیت هایی نیز می باشند که باید از سایر توانایی های خود بهره گیری نمایند
  کلیدواژگان: تجارب زیسته، نابینا، پدیدارشناسی، همسرداری، فرزندپروری
|
 • Ali Alipoursanobari, Hamid Alizade *, Ali Akbar Arjmandnia, Saeid Hassanzadeh Pages 1-14
  The purpose of this research is to provide family-centered educational software for assess its effectiveness the reading skills of elementary students with specific learning disability. The population of this research includes all students in third grad of elementary schools in Mashhad learning disabilities who were enrolled in 2018. The sample of 32 patients (group 16) form according to ten Learning Disorders Center at Mashhad systematic random sampling from the list of students from third basic learning disability centers (N = 215) 32 people selected randomly in two experimental and control groups were located. Data collection for this study by examining the cursor (Karami& Moradi, 2005), respectively. The results showed that family-based education software on children's reading performance with reading bakery (F=540/41,P<0/001 ) it is affect. This means that the content of the application as well as the training that was given to families to use it at home were able to improve reading difficulties and disabilities, students with disabilities accelerated reading up.
  Keywords: Family-centered education, learning disabilities, Students Inability to read
 • Shahrooz Nemati *, Kiomars Taghipoor Pages 15-45
  Specific learning disabilities is neurodevelopmental disorder that maintained influences the academic learning. Various interventional approaches have been used to help of this groups. In recent years assertive technology is one of the most important approaches in this area. The aim of the current research was to study the application of assistive technology in specific learning disabilities area. In the same vein a systematic review study method with use of assistive technology key words includes: Assistive technology, Instructional Technology, Learning Technology about specific learning disabilities includes Learning Disability, Specific Learning Disabilities, Reading disorders or Dyslexia, Dysgraphia or written expression and Dyslexia, and Dyscalculia from web the Data ( Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, Science direct, Google Scholar, Magiran),between1995-2017 was conducted in accordance with research objectives to executed current study. Results revealed that among 52 selected research papers about applying assistive technology in specific learning disabilities areas written expression has the highest frequency (26). Application of assistive technology in mathematic (17) and reading (12) disorders have been carry out. In the same vein, experimental studies (with 79%) are the most frequent among different types of studies. instructional software (with 29 frequency) the most used for individuals with specific learning disabilities. Word processing software (with 6 frequency), Speech recognition technology (with 6 frequency), Word prediction software (with 5 frequency), Speech-to-Text Software, Text-to-Speech Software, Spelling checkers and Organizational and design tools (which of them with 3 frequency), Internet based technology and Dictionary are respectively in the next priority.
  Keywords: Assistive Technology, Specific learning disabilities, Interdisciplinary Study
 • Jalal Kalantari, Siamak Samani *, Gholamali Afrooz, Jhaleh Refahi Pages 47-67
  Kinship marriages play an important role in the emergence of various types of children's disabilities, which can affect the quality and marital satisfaction of these families. The purpose of this study was to investigate the concerns about having a disabled child and the quality and marital satisfaction of relatives. For this purpose, a review of the original texts including scientific books and scientific articles in this field between 1990 and 2017 was extracted from the Google Scholar, ERIC, Science Direct and Pubmed databases. Searching for these databases was provided by the disabled children in the family, Kinship Marriage, Marital satisfaction, Marital Adjustment, Marital Quality, Children with Developmental Disabilities. Also, some Persian sources used in this field were used. A review of the literature of research has shown that in families with kinship marriages, there is a greater concern and concern than having a disabled child that can affect their quality and marital satisfaction. Also, some studies have shown that quality and marital satisfaction in Kinship families have the greatest impact once they become a child of disability in the family. Based on the literature review,. Generally, kinship due to the implications is sought more by researchers and clinicians and doctors in the field. Other theoretical applications and empirical evidence related to kinship marriage are detailed in the paper
  Keywords: Kidnship marriage, Children's disability issues, quality, marital
 • Arman Azizi, Maryam Fatehizade *, Ahmad Ahmadi, Rezvan Jazayeri, Omid Isanejad Pages 69-100
  The purpose of this study was to discovering the pathologies of subsystems in families with children with attention deficit hyperactivity disorder and survey the effectiveness of child parent relationship therapy on discovered problems and empowerment of these families. The present study is a mixed method (qualitative-quantitative). The first part of the research is qualitative in the phenomenological method. The sample consisted of 16 families (27 members) who had the first-hand experience with this phenomenon. The tool was a semi-structured interview, which was analyzed data with Colaizzi method. In the second part of the study, 4 parents (2 mothers and 2 fathers) were selected purposefully and analyzed in a single case method. Qualitative findings included the discovery of pathologies in three subsystems of families and development of an ADHD-based family questionnaire, which included 77 questions with appropriate validity and reliability. Quantitative findings included the significant effectiveness of child parent relationship therapy on family empowerment and the discovered problems in ADHD-based family. The results showed that injuries by ADHD children not only negatively affected each family member but also challenged the family system and confirmed the need of these families to support, supervise, treatment and comprehensive education.
  Keywords: Attention deficit, hyperactivity disorder, Injury, Family Subsystem, Single Case, Mixed Method Study
 • Fatemeh Ebrahimi, Mahboobe Taher * Pages 101-125
  The present study investigated the effect of teaching self-regulation skills on executive functions and social skills of preschool students with mild mental disability. The study used a single-subject experimental and a single baseline design with a two-week post-test follow-up. The target population included all preschool children – 8-10 years of age – with mild mental disability (with IQ between 50 and 70) in Shahrood, Iran, in 2017-18. The sample included four students selected through convenience sampling. Gresham and Elliott's (1999) Social Skills Questionnaire and Coolidge's (2001) Neuropsychological Inventory were completed by the instructors. To train the students, the self-regulation package was employed over eight 45-minute sessions in one month using games, storytelling, and role-plays. To assess the results, visual analysis of the diagrams, the percentage of all non-overlapping data (PAND), and effect size were employed. Therefore, it can be concluded that teaching self-regulation skills is effective in increasing social skills and executive functions students with mild mental disability by improving the ability to plan, self- monitoring and organization in students with mild mental disability.
  Keywords: self-regulation, social skills, executive functions, Children with mild mental disability, Preschool
 • Ali Agahi, Hossein Shareh * Pages 127-151
  Working memory is the most important predictor of fluid reasoning. Working memory and fluid reasoning as two complicated cognitive functions have a significant correlation. A large number of studies have confirmed the strong association between working memory and fluid reasoning; however, the hidden variables between them are still unknown. The aim of the present study was to identify the mediating role of processing speed in the relationship between fluid reasoning and working memory among children with dyslexia. This research was a descript4e-correlational study. The statistical population included all students with dyslexia in Mashhad schools, of whom 205 students were selected using convenience sampling method. For collecting data, the Wechsler Intelligence Scale for children–Fourth Edition and the Tehran- Stanford-Binet Intelligence Scale were administered. The results of the study showed that: (1) working memory has a significant association with fluid reasoning (P=0/04), (2) only 26/2% of changes in fluid reasoning were influenced by processing speed and working memory, (3) only 11.8% of changes in verbal fluid reasoning were influenced by processing speed and verbal and non-verbal working memory, (4) only 18.2% of changes in non-verbal fluid reasoning were influenced by processing speed and verbal and non-verbal working memory. The present study suggested a significant association between working memory and fluid reasoning but the mediating role of processing speed in the relationship between fluid reasoning and working memory among children with dyslexia hadn’t been confirmed.
  Keywords: Working memory, Fluid Reasoning, Processing Speed, Dyslexic
 • Seyyedeh Fatemeh Mousavi * Pages 153-179
  This research was done with the goal of studying the role of positive perception and parental stress ‎in prediction of marital in mothers of children with special needs & normal children‏.‏‎ The population ‎of this research was two groups of mothers with normal children and children with special needs. ‎So, 161 mothers were sampled by nonprobability & convenient method. Measurement tools ‎included Parental Stress Scale, Positive Perception Scale and Kansas Marital Satisfaction Scale. The ‎relationship between variables and their prediction role were analyzed in the structural model by the ‎AMOS.V24 and the differences between the two groups of mothers were analyzed with ‎independent t-test by the SPSS.V24 software. The results showed that there is a significant negative ‎correlation between parental stress and marital satisfaction and there is a significant positive ‎correlation between positive perception and marital satisfaction. Positive perception has good ‎predictive power for marital satisfaction. The results also showed that there were a significant ‎difference between two groups of mothers in positive perception and parental stress.‎‏ ‏Positive ‎perception to self and one’s abilities can play an effective role in reduction of the stress associated ‎with parenting tasks and increasing marital satisfaction, especially in mothers of children with ‎special needs.‎
  Keywords: positive perception, parental stress ‎, Marital satisfaction
 • Zahra Jahanbazi, Esmaeel Saemi *, Nahid Shetab Boushehri, Mohammadreza Doustan Pages 181-209
  The purpose of this study was to investigate effect of practice schedule and frequency of feedback on motor learning in children with developmental coordination disorder. For this purpose, firstly, by screening developmental Wilson questionnaire, as well as teacher's observation inventory, out of 330 male students, 40 children with developmental coordination disorder were identified and in this semi experimental study with pre-test, Post-test, design, along with retention and transfer tests. After the pre-test, the participants were divided into 4 groups with homogeneous groups (random and 33% feedback, random and 100% feedback, blocked and 33% feedback, blocked and 100% feedback), The task was the accuracy of overhand throwing during five sessions. Data were analyzed through mixed ANCOVA as well as Bonferroni post hoc tests at a significance level of 0.05. Results in the acquisition phase indicated that the blocked group was superior to that of the random group, but there was no significant difference between feedback frequencies of 100% and 33% at this phase, in two phases of retention and transfer, a random practice schedule with 33% feedback was better than others. In summary, the results of this study, confirming the challenge point hypothesis, and suggest that challenge point-based methods be used to improve motor learning of children with developmental coordination disorder.
  Keywords: Random practice, Blocked training, knowledge of results feedback, Challenge point hypothesis
 • Mohammad Hossien Fallah Yakhdany *, Ahmad Sharifi Ardani, Mohssen Mozafary Pages 203-227
  Introduction The life of blinds people have certain needs, concerns and problems. The purpose of this research was to explain and explore all aspects of the life experiences of blind and / or low sighted people. Methodology For this purpose, a qualitative method of phenomenological was used. The statistical population in this study was all couples who were either blind or low-sighted and enrolled in the Yazd Rehabilitation Association and had children and also had passed more than 1 year of their marriage. After an interview with 24 people, the researchers reached saturation and did not get any new context. The data of this qualitative study were evaluated using a 7-step colizzi method. Foundings By scrutiny, the text of all interviews was divided into 321 distinct codes. By reviewing the codes, 40 sub-concepts were extracted. These sub-concepts were included in the seven final concepts. These concepts are: 1- "Follow the instructions of religion and the presence of God in life; 2- "The ability of the blind person and the ability to solve problems"; 3- " The ordinary life of blind people"; 4- "Concerns about the incorrect encounter of society"; 5- "Low self-esteem due to the limits of blindness / low-sightness"; 6- "Unpopular culture and views of the people and unsuitable planning"; and 7- "The realities of the blind / low-sighted people". Conclusions According to these concepts, the society of blind / low-sighted people has the same life quality as the rest of the society.
  Keywords: Lived experiences, blind, phenomenology, collaboration, parenting