فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 33، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یونس غلامی*، محسن شاطریان، محمدرضا بسحاق، معصومه جهانی صفحات 1-22
  طرح مسئله
   امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان ها به دلیل افزایش بی رویه وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به شدت زیر سلطه ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل شهری شده است؛ ازجمله افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش سلامت عمومی، افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و... ؛ به همین دلیل طرح های پیاده مداری به مثابه راه حلی برای کاهش این مشکلات در دستورکار قرار گرفته است. خیابان امام خمینی شهر دزفول، یکی از خیابان های اصلی و مهم شهر با میزان تردد سواره و پیاده زیاد است و همین امر موجب بروز مشکلات ترافیکی در این قسمت شده است.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان اجرای طرح پیاده محوری بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ابعاد حمل ونقل و دسترسی است.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و داده های به دست آمده با پرسش نامه پژوهشگرساخته گرد آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای در برنامه SPSS و همچنین روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است.
  نتایج
  در سنجش اجرای طرح از بعد حمل ونقل با توجه به داده های به دست آمده از آزمون T، سطح معناداری یا sig، زیر 0.05 بود؛ به همین دلیل این طرح از بعد حمل ونقل قابلیت اجرای مطلوب را ندارد و اجرای آن مشکلاتی را درزمینه حمل ونقل به دنبال دارد.
  نوآوری
  نوآوری این مقاله درزمینه مقایسه دو جامعه با بهره گیری از مدل های ساختاری است که امکان اصلاح مدل را دربردارد.
  کلیدواژگان: پیاده راه، پیاده مداری، خیابان شهری، معبر، خیابان امام خمینی، شهر دزفول
 • مسعود یزدان پناه*، مهدی شکوهی صفحات 23-38
  گردشگری، یکی از صنایع با قوی ترین شتاب توسعه در اقتصاد جهانی است و با خود آثار مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد. یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری، رضایت ساکنان محلی است. درک رابطه بین آثار گردشگری و رضایت ساکنان از زندگی، نقشی حیاتی در موفقیت مقاصد گردشگری در آینده ایفا می کند. نظریه سرریز پایین، نظریه ای است که این رابطه را بررسی می کند. براساس این نظریه تصور می شود رضایت از زندگی بر بالای سلسله مراتب نگرش (یا رضایتمندی) قرار گرفته و متاثر از رضایت از حوزه های زندگی (جامعه، خانواده، کار، زندگی اجتماعی، سلامتی و...) است. هدف پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک ساکنان از تاثیرات گردشگری (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی) با رضایت ساکنان از حوزه های خاص زندگی (رفاه مادی، رفاه اجتماعی، رفاه عاطفی و رفاه سلامتی) و درنهایت رضایت کلی از زندگی است. روش انجام پژوهش کمی- تحلیلی، ابزار سنجش پژوهش پرسش نامه و جامعه آماری آن شامل تمام ساکنان منطقه کمردوغ است. تعداد نمونه ها با جدول کرجسی و مورگان تعیین (220 n=) و نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. اعتبار صوری پرسش نامه را کارشناسان تایید کردند. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (73/0 تا 91/0(α= تایید شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تاثیر متغیرهای حس رفاه مادی، حس رفاه سلامت، حس رفاه اجتماعی و حس رفاه احساسی بر رضایت ساکنان از منطقه معنا دار بوده است. این متغیرها درمجموع توانستند 4/34درصد از تغییرات متغیر رضایت ساکنان را تبیین کنند. همچنین متغیر رفاه احساسی و رفاه مادی نسبت به دو متغیر دیگر قدرت بیشتری در پیش بینی متغیر رضایتمندی شخصی داشتند. نوآوری پژوهش حاضر استفاده از نظریه سرریز پایین به بالاست.
  کلیدواژگان: گردشگری، ساکنان محلی، رضایت، رفاه، کمردوغ
 • علی قنبری برزیان*، حمید دهقانی صفحات 39-56
  مقدمه
  جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال اخیر برای مهار و کنترل آسیب های اجتماعی ازجمله اعتیاد و پیشگیری از آنها، هزینه های مادی و معنوی و غیرمستقیم فراوانی متحمل شده است. شیوع و گسترش نگران کننده این موضوع به ویژه در پراکنش جغرافیایی اصفهان، خانواده ها و سایر نهادهای تربیتی را با تردیدات و نگرانی های جدیدی مواجه کرده است؛ از این رو سیاست گذاران فرهنگی و مدیران شهری برای روزآمدکردن اطلاعات و یافته های خود به منظور طراحی برنامه های موثرتر در این حوزه نیازمند پژوهش هایی هستند که در کمترین زمان چشم اندازی از وضعیت موجود اعتیاد را در اختیار آنان قرار دهد.
  هدف
  هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به این پرسش است که پراکنش جغرافیایی آسیب های اجتماعی و الگوها و روندهای مصرف مواد مخدر و تغییرات آنها در اصفهان چگونه است.
  روش
  این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه پیمایش ها و پژوهش های ملی انجام شده است.
  نتایج
  داده های پژوهش نشان دهنده زنانه شدن ، صنعتی شدن ، خانوادگی شدن و سازمان یافته شدن مواد مخدر به ویژه در نقاط بحرانی اصفهان است؛ همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد شهر اصفهان شاهد تغییر الگوی آسیب های اجتماعی در میان گروه سنی جوانان است. پیدایش خانواده های مجرم و بزهکار، الگوی جدید آسیب های اجتماعی در مناطق و کانون های جرم خیز اصفهان و همچنین تغییر ترکیب جنسی جرائم اجتماعی، از ویژگی های آسیب های اجتماعی در پهنه جغرافیایی شهر اصفهان است.
  کلیدواژگان: پراکنش جغرافیایی، اعتیاد، تحلیل ثانویه، مصرف مواد، آسیب شناسی اجتماعی
 • اسمعیل شاه کوئی*، طاهره رحمانی صفحات 57-80
  طرح مسئله
   یکی از مشکلات زیست محیطی در مناطق غربی ایران، فعالیت طوفان های گرد و غبار و ریزگردها در اتمسفر شهرهاست. این پدیده از سال 1367 بیشتر استان های غرب و جنوب کشور را درگیر ساخته است. گرد و غبار بر اثر دلایل مختلفی چون دخالت های بشری در استفاده غیرمنطقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف خاک ناشی از فرایندهای کشاورزی و بعضی عوامل  طبیعی مانند خشکسالی و تغییرات آب و هوایی روی می دهد. پژوهشحاضرباتوجهبهماهیتمسئلهوموضوع،ازنوعتوصیفی-تحلیلیو مطالعات کاربردی با تاکید بر روش های کمی است.
  هدف
  در این زمینه هدف پژوهش حاضر، بررسی مخاطرات اقلیمی حادث شده ناشی از ریزگردها در استان های شمال غرب کشور برای ماه های مختلف سال به همراه شناسایی تداوم و فراوانی آنها و همچنین مشخص کردن منشا اصلی گرد و غبارهای واردشده به منطقه پژوهش است.
  روش
  تمامی فرایندها و تجزیه و تحلیل داده ها در محیط GIS،EXCELL همراهبا مدل  Krigingزمین آماری ارزیابی شد. این تکنیک نقاط مجهول را براساس خودهمبستگی بین نقاط اندازه گیری شده و ساختار فضایی آنها پیش بینی می کند. در این ارزیابی نخست داده های کسب شده از آمارهای ایستگاه های مدنظر تعیین، دوباره این داده ها در محیط نرم افزار اکسل مرتب و سپس با استفاده از مدل  Krigingهریک از داده های مدنظر درون یابی شد.
  نتایج
  نتایج بررسی ها نشان داد وسعت خسارات این پدیده فقط به تهدید زمین های کشاورزی، صنعتی و... محدود نبوده است؛ بلکه با مختل کردن زندگی عادی مردم آشکارا به تهدید جدی زیست محیطی تبدیل شده و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته است. خشکسالی های اخیر، جنگ تحمیلی، کشاورزی، سدسازی، جنگ آب و سیاست انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق کم آب در خوزستان و ایلام، دو منطقه اثرپذیر از ریزگردها، از عوامل موثر بر پدیده ریزگردها در غرب و جنوب ایران اند.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، کریجینگ، شمال غرب، پهنه بندی
 • محمد صبوری*، اسکندر صیدایی صفحات 81-102
  مقدمه و هدف
  بسیاری از ساکنان روستاهای ساحلی به فعالیت های ماهیگیری مشغول اند. ماهیگیری کوچک مقیاس در سواحل مکران، منبع مهم اشتغال، درآمد و تغذیه برای روستاهای ساحلی است که ویژگی ها و آثار آن به خوبی بررسی نشده است. هدف پژوهش، شناخت میزان تاثیرگذاری فعالیت های ماهیگیری بر شاخص های مختلف توسعه اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن در روستاهای منطقه است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است که در آن برای گردآوری داده ها از دو روش بررسی های اسنادی و پژوهش های میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ماهیگیران ساکن در روستاهای ساحلی شهرستان جاسک است که از میان آنها نمونه ای مرکب از 350 ماهیگیر به روش تصادفی انتخاب شد و با بهره گیری از انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه مطالعه شدند. آلفای کرونباخ برای گویه های اقتصادی 71/0 و برای گویه های اجتماعی 78/0 به دست آمد که حاکی از پایایی پذیرفته پرسش نامه است. برای تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS، دو روش آماری توصیفی و استنباطی به کار رفته است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه ماهیگیران ساکن در نقاط روستایی منطقه به طورکلی نقش فعالیت های ماهیگیری در شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی چشمگیر، متفاوت و مثبت ارزیابی می شود. اصالت و ارزش توجه به فعالیت های ماهیگیران به منزله قشری آسیب پذیر و کمتر شناخته شده، نوآوری و امتیاز مقاله است. نتایج به دست آمده از پژوهش برای انجام پژوهش های آینده، برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت، حفاظت و پایداری ماهیگیری کوچک مقیاس مهم است.
  کلیدواژگان: ماهیگیری کوچک مقیاس، توسعه روستایی، روستاهای ساحلی، مکران، شهرستان جاسک
 • رضا مختاری ملک آبادی* صفحات 99-124
  طرح مسئله
   امروزه عباراتی مانند جهان پرشتاب، تغییرات سریع محیطی، حمل ونقل سریع السیر و... بسیار شنیده می شود. انسان ها در عصر شتاب زدگی به هم توصیه می کنند از این قافله سرعت عقب نمانند. بر این اساس مکتب جدیدی با نام «آهسته شهری» در حال شکل گیری است. در سال 1986 جنبش آرام شهرها به منزله جنبشی فرهنگی به منظور افزایش کیفیت زندگی و کاهش سرعت در شهرها ایجاد شد. این جنبش نخست با طرح ایده غذاهای آهسته دربرابر غذاهای سریع و اعتراض به شبکه غذاهای مک دونالدی شروع شد و به تدریج توسعه یافت.
  هدف
  اصفهان با سابقه شهرسازی پایدار در عصر فعلی به سمت شهرسازی باشتاب پیش می رود؛ آشفتگی محلات سنتی، خودرومحوری، خلق بزرگراه های وسیع، فروش تراکم بی ضابطه، تعدد فست فودها، بی توجهی به سبزراه ها و... مردم را به پیوستن به جرگه سرعت تشویق می کند. تحلیل شاخص های آرام شهری در شهر اصفهان از اهداف این پژوهش است و این ارزیابی برای شهر اصفهان که شتاب زدگی مزمن دارد، راهکاری موثر در توسعه شهری به صورت آهسته و لذت بخش به شمار می رود.
  روش
  اساس این مقاله برمبنای شاخص سازی شهر آرام است که با استفاده از تلفیق شاخص های عینی و ذهنی از منابع مختلف، نخست فرایند تدوین و بومی سازی شاخص ها انجام گرفته و سپس حدود 50 شاخص آهستگی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان با ترکیب روش های عینی (جمع آوری داده ها براساس استانداردها و شاخص های عینی) و پرسش نامه ای- میدانی با بهره گیری از نظرات نخبگان تحلیل شده است.
  نتایج
  نتایج نشان داد مناطق 3، 5 و 10 بیشترین رتبه را ازنظر شاخص های شهر آرام دارند و مناطق 6، 1 و 15 در رتبه دوم قرار دارند؛ بدترین وضعیت مربوط به مناطق 8، 13 و 9 است که کمترین امتیازات را در این رتبه بندی داشته اند.
  نوآوری
  به شاخص های آرام شهری تاکنون کمتر در ایران به ویژه شهر اصفهان توجه شده است و این پژوهش از این حیث نوآوری دارد.
  کلیدواژگان: جنبش شهر آرام، توسعه شهری، مناطق پانزده گانه شهر اصفهان
|
 • Yones Gholami *, Mohsen Shaterian, Mohammad Reza Bosshaq, Masoumeh Jahani Pages 1-22
  Problem definition
   Nowadays, most of the city's public spaces and streets, are being heavily dominated by the machines, due to the irregular increases in the vehicles' number, and living pattern's dependency on it. This issue has made a lot of problems in the civil matters, including increasing the ecological pollution, decreasing the public health, increasing the maintenance and repairing costs etc. For this reason, these days, walkability plans are considered as a solution for decreasing these problems. Imam Khomeini Street, located in Dezfoul city, is one of the main streets of the city, in which the riders and pedestrians' traffic is very high, causing several traffic problems in this part of the city
  Purpose
  The purpose of this research is to check the possibility of implementing a walkability plan, around the central tissue of Dezful city, in terms of transportation and accessability dimensions.
  Methodology
  The research method is descriptive–analytical, the data having been collected through the researcher-made questionnaire. In order to analyze the data, we benefited from single-sample T-test in SPSS software, also the structural equations modeling method, using Amos software.
  Results
  in evaluating the plan's administration, in transportation dimension, according to data obtained from the T-test, the Significance level were under 0.05. For this reason, in transporting aspect, this plan is not appropriate to be executed, because its execution, causes problems in transportation.
  Innovetion
  This paper compares two societies, using structural models, causing the possibility to modify the model.
  Keywords: sidewalk, Walkability, Urban Street, pathway, Imam Khomeini Street, Dezful city
 • Masoud Yazdanpanah *, Mehdi Shokouhi Pages 23-38
  Problem statement
   Tourism is one of the industries with the strongest development momentum in the global economy, encompassing too many positive and negative effects. One of the key factors in local tourism development, is local residents’ satisfaction. Understanding the relation between tourism effects, and residents’ satisfaction of their lives, plays a key role in the future success of tourism destinations. bottom-up spillover theory recognizes this relation. The basic premise of bottom-up spillover theory is that life satisfaction is on top of attitude (or satisfaction) hierarchy; and therefore is influenced by satisfaction with life domains (e.g., satisfaction with the community, family, work, social life, health, and so on).
  Aim
  this research explores the link between community residents’ perceptions of tourism (economic, social, cultural, and environmental) impacts, with residents’ satisfaction with particular life domains (material well-being, community well-being, emotional well-being, and health and safety well-being); and overall life satisfaction.
  Methodology
  The Research method is quantitative-analytic. The survey instrument was a questionnaire. The statistical population of this research consisted of all of Kamardough Region's residents. the sample was determined through Krejcie-Morgan Table; and selected through the Random Sampling method (n=220). The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. the reliability of the questionnaire was approved using Cronbach's alpha coefficient (α= 0/73-0/91).
  Results
  regression analysis showed that the impact of material well-being, health well-being, community well-being, and emotional well-being, has been significant in residents' satisfaction from the region. These variables could finally predict 34.4% of variances in the satisfaction variable. While, the two material well-being, and emotional well-being, had more power in predicting the individual satisfaction, comparing the other two variables. Innovation: The study's innovation is in using bottom-up spillover theory.
  Keywords: Satisfaction, Local residents, Welfare, Tourism Impacts, Kamardough Region
 • Ali Ghanbari Barzian *, Hamed Dehghani Pages 39-56
  Introduction
  The Islamic Republic of Iran has suffered a lot over the last 40 years to control and control and prevent social damage and drug abuse. The alarming spread of this issue, especially in the geographical distribution of Isfahan, family and other educational institutions, has faced new doubts and concerns. Therefore, cultural policy makers and urban management need to update information and their findings in order to design more effective plans in this area to provide them as soon as possible perspective on the status quo of addiction.
  Purpose
  The purpose of this paper is to answer the question of how geographical distribution of social damage in Isfahan and what are the trends and trends of drug use and its changes, type and age group and gender in Isfahan and what changes have they experienced.
  Method
  This paper is carried out using a secondary analysis of surveys and national research.
  The
  results
  data of the study, feminized and industrialization of drugs, globalization and, especially at the critical point of Isfahan. The results of this research show that Isfahan has seen a change in pattern of social damage among the age group of young people. The emergence of criminal and criminal families is a new pattern for social damage in the areas and hotbeds of tourism and also the change of the sex composition of social crimes is one of the characteristics of social damage in the geographical area of Isfahan.
  Keywords: Geographical Distribution, Addiction, Secondary Analysis, Substance Abuse, Social Pathology
 • Esmaeil Shahkooeei *, Tahereh Rahmani Pages 57-80
  Problem Scenario
   One of the phenomena that has been transformed into a permanent covenant with western provinces for many years is the phenomenon of dust. This phenomenon has involved most western and southern provinces since 1988. Various reasons include human interference in the unreasonable use of surface and underground water resources, degradation of vegetation, soil degradation by agriculture and frequent use of land, along with the exacerbation of some natural factors such as drought and climate change. In this study, for statistical analysis, drought-climatic data on a daily basis for the 20-year statistical period from 1991 to 2020, 19 stations Synoptic Northwest of the country was prepared by the country's meteorological organization.
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the climate-related climatic phenomena caused by microstates in the northwest provinces of the country for different months of the year, along with the identification of their continuity and frequency, as well as the main source of dust entering the study area.  
  Method
  The method of work is as follows: First, the frequency of the dusty phenomenon was monthly, seasonally and annually, as tables and charts.. Then data on the number of dust events in different years were specified and entered into ArcGIS software.
  Results
  The results of the survey showed that the magnitude of the damage was not limited to the threat of agricultural land and industrial land, but rather to disrupt the normal life of the people, clearly has become a serious environmental threat and has led to the reaction of public opinion. Recent drought, imposed war, agriculture, damming, water warfare and the policy of transferring water from water-saturated areas to low water areas in Khuzestan and Ilam, where the two regions are the main effects of the micro-organisms.
  Keywords: Dust, Kriging, Northwest, Zoning
 • Mohammad Saboori *, Seyed Eskandar Seydai Pages 81-102
  INTRODUCTION and OBJECTIVE
  Most of the residents of coastal villages pay to the fishing activities. Small-scaled fishing in Makraan coasts, is an important source for employment, income, and nourishment for the coastal villages; the characteristics and effects of which, not being well reviewed. The purpose of this study is to determine the role and impact of fishing on different indices of social and economic development of resident families in the regional rural areas.
  METHODOLOGY
  This research is descriptive-analytical and survey-based; in which, for collecting data, we have benefited from library and field research (observing, interview and questionnaire). The statistical population of the study consisted of fishermen living in coastal villages of Jask county, among which, a sample of 350 fishermen were randomly selected, and studied using interview and questionnaire. Cronbach's alpha for the economic indices was 0.71, and for social indices was 0.78 and 0.83, indicating the acceptable reliability of the questionnaire. To analyze the gathered data in SPSS software, we used the two descriptive and inferential statistical methods.
  RESULTS
  The results of the research showed that, from the viewpoint of fishermen living in rural areas of the region, in general, the role of fishing activities in the indicators of social and economic development, were positive, significant and different. ORIGINALITY AND VALUE: Attention to the activities of fishermen as a vulnerable and less-known social stratum, is considered as innovation and strength point of this article. Results of this research are important for future research, planning, policy, management, conservation and sustainability of small-scale fishing activities.
  Keywords: Small-scale fishing, rural development, coastal villages, Makraan, Jask county
 • Reza Mokhtry Malek Abadi * Pages 99-124
  Problem statement
   Nowadays, phrases such as fast paced world, rapid environmental changes, fast transportation, and so on, are much heard. In the era of acceleration, humans are advised not to get lagged from the speed convoy. Accordingly, a new paradigm, called slow-city, is emerging. Slow-Cities movement was created in 1986, as a cultural movement to enhance the quality of life and reducing speed in urban areas. The movement initially began with the idea of cooking slow foods, against fast food, also protesting against McDonald's food chain, then gradually developed.
  Purpose
  Esfahan with a history of Sustainable urbanization; is moving towards being a fast-city in the current age. Disorderliness in traditional quarters, car-basedness, creating broad highways, Unplanned density-selling, a lot of fastfood shops, lack of attention to greenways, etc., encourage people to join this acceleration. One of the objectives of this research is the analysis of slow-city indicators in Isfahan; and this assessment for Isfahan, with a chronic acceleration, can be considered as an effective solution in slow and enjoyable urban development.
  Methodology
  This paper is based on the slow-city indicing, which benefiting from the combination of objective and subjective indices from different sources, first fulfills the process of codification and domesticitation of indices; then, analyzes about 50 slowing indicators in Isfahan's 15 regions, through combining objective methods (data collection based in the objective indices and standards), and field-questionnaire methods, using elites' opinions.
  Results
  results showed that regions 3, 5 and 10 had the highest rank in terms of slow-city indicators, and the second rank included regions 6, 1, and 15. The worst situation was for regions 8, 13 and 9, having lowest scores in this ranking. Innovation: Due to the less attention having been paid in Iran and especially in Isfahan to the slow-city indicators, this research is considered innovative in this regard.
  Keywords: Slow-City movement, Urban Development, 15-Regionional parts of Isfahan