فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره خسروی، فاطمه شاهی صدرابادی*، پروین رحمتی نژاد صفحات 7-16
  تظاهر اصلی اختلال شخصیت وسواسی جبری، اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمال طلبی و کنترل ذهنی بین فردی است که به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، سعه ی صدر و کارایی بین فردی تمام می شود. علی رغم این که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم، دو اختلال شخصیت وسواسی جبری و اختلال وسواسی جبری در دو طبقه مجزا طبقه بندی شده اند، برخی محققان معتقدند رویکردهای پیوستاری، مفهوم پردازی دقیق تری از دو اختلال دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه اختصاصی بین اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری بر اساس زیرگروه های اختلال وسواسی جبری بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  ابتدا 400 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های تهران از نظر وسواس و علایم شخصیت وسواسی جبری مورد آزمون قرار گرفتند. در مرحله ی دوم،  57 نفر فرد مبتلا به اختلال وسواس اجباری به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، فقط بین زیرگروه «وسواس تردید» مقیاس اختلال وسواسی جبری و  اختلال شخصیت وسواسی جبری در سطح رابطه ی معنادار وجود دارد. نتایج حاکی از عدم ارتباط اختصاصی بین اختلال شخصیت وسواسی جبری و اختلال وسواسی جبری است. هر چند تلویحات تحقیقاتی و نظری زیادی در مورد رابطه میان دو اختلال وجود دارد که نیازمند توجه ویژه ای است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی جبری، اختلال شخصیت وسواسی جبری، رویکرد مقوله ای، رویکرد ابعادی
 • ریحانه شمس الواعظین، نرگس باباخانی* صفحات 17-26
  تحلیل رویا فنی است که از دیرباز و از روزگاران کهن همواره در باورها و اعتقادات مردم جایگاه بسیار ویژه ای داشته است. رویا با فرآیندی درونی در تلاش است تا به سمت التیام تنش ها و آسیب های روانی پیش رود. در حال حاضر تفسیر رویا یکی از روش های درمانی روان پویایی به حساب می آید.  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه های تلفیقی رویا پژوهی) بر استرس ادراک شده و توانایی حل مساله ی زنان بود. جامعه آماری شامل دانشجویان زن رشته روان شناسی واحد رودهن بود که در فاصله سنی 30 تا 45 سال قرار داشتند. از این جامعه60 نفر به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام مداخله، از نظر استرس ادراک شده و مهارتهای حل مساله مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 5 جلسه ی 3 ساعته برنامه ی آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه های تلفیقی رویا پژوهی) را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارتهای تحلیل رویا مبتنی بر نظریه های تلفیقی رویا پژوهی برمیزان استرس ادراک شده در زنان موثر است اما در توانایی حل مساله گروه ها تاثیر معناداری ایجاد نکرده است. به نظر می رسد آگاهی از معانی رویاها و افزایش دانش و توجه اشخاص به فضای حاکم بر خواب ها، می تواند در کاهش استرس ادراک شده موثر باشد. این پژوهش از نقش تحلیل رویا در کاهش ادراک استرس مراجعان حمایت می کند.
  کلیدواژگان: آموزش تحلیل رویا، استرس ادراک شده، توانایی حل مساله
 • شیوا محجل رضایی*، تورج هاشمی صفحات 27-36
  اختلالات طیف دوقطبی، بین اختلالات افسردگی و اختلالات روان پریشی قرار داده شده است. افسردگی دوقطبی به میزان بیشتری با برخی علایم همچون افسردگی غیرمعمول؛ کندی روانی- حرکتی؛ بی قراری حرکتی همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و افراد عادی بود. برای این منظور طی یک پژوهش پس رویدادی ،  50 بیمار زن مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I ، از میان بیماران بستری در بیمارستان رازی تبریز،  پس از رسیدن به سطح باثبات و کاهش علایم مرضی، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بر اساس جنسیت، سن و هوش با 50 نفرفرد عادی همتا شدند. هر دو گروه با استفاده از آزمون هوشی ریون بزرگ سال، آزمون استروپ ساده، آزمون حافظه بالینی وکسلر، آزمون کارت های ویسکانسین و آزمون برج هانوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنادار بین کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و افراد عادی در حیطه های کارکرد توجه، حافظه (شامل اطلاعات شخصی، جهت یابی، کنترل ذهنی، حافظه اعداد، حافظه بینایی و یادآوری کلمات دوتایی)، انعطاف پذیری شناختی و مهارت حل مساله وجود داشت. به نظر می رسد چون بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I کارکرد شناختی ضعیف تری نسبت به افراد عادی دارند، نیاز بیشتری به حمایت های توان بخشی دارند.
  کلیدواژگان: کارکردهای شناختی، اختلال دوقطبی
 • بهروز افشاری*، ژیلا حسنی صفحات 37-46
  اختلالات اسکیزوفرنیا و دوقطبی با اختلال در عملکردهای شناختی همراهند و پروفایل شناختی این دو اختلال به هم شبیه است. با این حال، نقایص شناختی در این بیماران ممکن است مسیر های متفاوتی را دنبال کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقایسه ای، چهل بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا، 40 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی و 40 نفر از افراد سالم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا، مانیا، افسردگی، ایفای نقش، زمان واکنش، و هوش عمومی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون توکی نشان داد که سرعت شناختی و زمان واکنش واکنش و تصمیم گیری در اختلال اسکیزوفرنیا پایین تر از اختلال دوقطبی و افراد سالم است، همچنین معلوم شد که سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری در هر دو اختلال اسکیزوفرنیا و دوقطبی به شکل معناداری پایین تر از افراد سالم است.  این پژوهش نشان داد که عملکردهای شناختی در اختلالات اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی تخریب شده اند و این بیماران در سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد سالم نشان می دهند. یافته ها نشان داد که، سرعت شناختی و زمان واکنش واکنش و تصمیم گیری در بیماران دوقطبی ضعیف تر از بیماران اسکیزوفرنیا است. به نظر می رسد بررسی عملکردهای شناختی مانند سرعت شناختی و زمان واکنش و تصمیم گیری در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی می تواند به فهم آسیب شناسی این اختلالات کمک کند.
  کلیدواژگان: اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی، عملکرد شناختی، زمان واکنش
 • فرناز ابهرزنجانی*، حسن توزنده جانی، مهدی امیری، الهام طاهری صفحات 47-56
  در رویکرد ترکیبی روان درمانی با دارو درمانی، اثرات روان درمانی توسط داروها تقویت می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری با داروی پاروکستین بر نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، 24 نفر از مراجعان مراکز خدمات روان شناسی و روانپزشکی با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی در سطح شهر مشهد، به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه ها قبل، بعد از مداخله و 3 ماه بعد از پس آزمون از نظر اضطراب اجتماعی، افسردگی، کیفیت زندگی و  پیامدهای رویدادهای منفی اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، نشان داد که درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری با داروی پاروکستین در نمرات ترس، اجتناب، ناراحتی فیزیولوژیک، افسردگی، روان شناختی، روابط اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی خود و دیگران در پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار ایجاد کرده است. این تغییر معنادار در متغیر سلامت جسمانی فقط در پس آزمون مشاهده شد. به نظر می رسد رویکرد ترکیبی روان درمانی با دارو درمانی بر نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی، افسردگی، ترس از ارزیابی منفی موثر است و از این شیوه می توان در مداخلات بالینی با بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فعال سازی رفتاری، دارو درمانی، افسردگی، اضطراب، ترس، کیفیت زندگی
 • شهرام وزیری*، شوان شیدایی اقدم، لعیا نوبخت، منصوره خلیلی، یاشار وزیری، رویا معصومی، آرش وزیری صفحات 57-66
  پریشانی روانی نوعی برای توصیف دوره ای کوتاه مدت اما حاد از یک آشفتگی خاص روانی به کار می رود که ابتدا با مشخصه های افسردگی یا اضطراب تظاهر می کند. پریشانی روانی می تواند نوعی نابهنجاری تلقی شود که مسوول تفکر و رفتار ناسازگارانه بوده و نیازمند مداخله ی تخصصی است. در این شرایط شور و شوق زندگی کاهش یافته، احساس دلشکستگی و ناامیدی به حاکمیتی غالب تبدیل می شود. هدف این پژوهش مقایسه ی نشانگان جسمانی سازی در افراد با پریشانی روانی  بالا و پایین بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقطعی، هزار نفر از والدین دانشجویان واحد رودهن انتخاب و از نظر پریشانی و نشانگان جسمانی سازی مرد ارزیابی قرار گرفتند. سپس 28 درصد بالاترین و پایین ترین نمرات پریشانی مجزا و به عنوان گروه با پریشانی بالا و پایین از نظر مولفه های جسمانی سازی مورد مقایسه قرار کرفتند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که دو گروه در جسمانی سازی و مولفه های آن (درد بدنی؛  درد کمر؛ درد در دستها و بازوها؛ سردرد؛ درد سینه، گیجی؛ از حال رفتن؛ طپش قلب؛ نفس نفس زدن؛ درد یا مشکل در حین رابطه ی جنسی؛ یبوست، اسهال، روده شل؛ تهوع، نفخ، سوهاضمه؛ خستگی و انژی کم؛ مشکلات خواب) تفاوت معناداری با یکدیگر نشان می دهند. یافته ها از با لا بودن پریشانی در افراد مبتلا به مشکلات رواتنی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: جسمانی سازی، پریشانی، استرس
 • نجمه رحمانی کلنگرانی، نیمتاج سیاح سیاری* صفحات 67-77
  توانایی تشخیص و طبقه بندی محرک های شنیداری و ردگیری الگوهای معنی دار آنها و تشخیص تفاوت بین اصوات در زبان محاوره ای به تقویت ادراک شنیداری بستگی دارد . به نظر می رسد کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه، به دلیل نقص در فرایندهای حسی (شنیداری و دیداری) و دامنه محدود توجه درزمینه های تحصیلی، شناختی به ویژه عملکردهای اجرایی ، اجتماعی، رفتاری و هیجانی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. هدف این پژوهش مقایسه شاخصهای عملکرد دیداری و شنیداری در بین سه گروه اختلال بیش فعالی، نقص توجه، بیش فعالی- نقص توجه بود.  برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه ای، 69 دانش آموز با تشخیص اختلال بیش فعالی/ نقص توجه به شیوه ی  نمونه گیری دردسترس انتخاب و از نظر عملکرد پیوسته دیداری- شنیداری مورد آزمون قرار گرفتند. این بررسی، آزمودنی ها را در سه گروه اختلال بیش فعالی (9 نفر)، نقص توجه (30 نفر)، اختلال توام بیش فعالی- نقص توجه (30نفر) قرار داد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که شاخصهای عملکرد شنیداری و دیداری در دانشآموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه، بیش فعالی- نقص توجه دارای تفاوت معناداری است و عملکرد شنیداری و دیداری گروه بیش فعالی بهتر از گروه های نقص توجه و بیش فعال نقص توجه است. این پژوهش از وجود نقصهایی در آزمونهای مرتبط دیداری و شنیداری افراد مبتلا به ADHD حمایت می کند.
  کلیدواژگان: بیش فعالی، نقص توجه، عملکرد یکپارچه دیداری-شنیداری
 • مرضیه هاشمی*، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی صفحات 77-85
  اختلال بیش فعالی و نقص توجه  یکی از شناخته شده ترین اختلالاتی است که در کودکان تشخیص داده می شود. به طوریکه این اختلال شایع ترین اختلال روانی تشخیص داده شده در کودکان به شمار می آید. درصورتیکه این اختلال مورد درمان قرار نگیرد مشکلات قابل توجهی برای فرد در دوران کودکی و بزرگسالی ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر برنامه بازی درمانی اکوسیستمیک بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی کودکان انجام شد. برای این منظور طی یک پژوهش از نوع تک آزمودنی و به شیوه ی خط پایه، از جامعه ی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی در شهر تهران،  6 کودک 7 تا 10 ساله که دارای نشانه های نقص توجه- بیش فعالی بودند با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و در ابتدا و انتهای مداخله و سه ماه بعد از اتمام آخرین جلسه ی مداخله، با سیاهه رفتاری کودک مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت کنندگان به مدت 10 جلسه برنامه ی بازی درمانی اکوسیستمیک  را دریافت کردند. تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی نشان داد بازی درمانی اکوسیستمیک در کاهش نشانه های بیش فعالی و نقص توجه موثر است. مطابق با نتایج پژوهش بازی درمانی اکوسیستمیک می تواند به عنوان مداخله ای مناسب در کاهش نشانه های اختلال  بیش فعالی و نقص توجه بکار رود.
  کلیدواژگان: اثربخشی، بازی درمانی اکوسیستمیک، اختلال بیش فعالی و نقص توجه
|
 • Zohreh Khosravi, Fatemeh Shahisadrabadi *, Parvin Rahmatinejad Pages 7-16
  The main manifestation of obsessive-compulsive personality disorder is mental occupation with order, perfectionism and subjective control interpersonal whose price ends in complete loss of flexibility, tolerance and interpersonal efficiency. While in DSM- 5, both obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive personality disorder were classified in two distinct categories, some researchers believe that continuum approaches provide more precise conceptualization of both disorders. The purpose of this study was to research of the specific relationship between obsessive-compulsive personality and obsessive-compulsive disorder based on subtypes of OCD. To this end, in a descriptive correlational study, 400 female college students of Tehran universities were tested for obsessive-compulsive and obsessive-compulsive personality symptoms. In the second stage, 57 individuals with compulsive disorder were selected as the sample group. The results of regression analysis indicated that there was only significant relationship between "uncertainty" of OCD and obsessive-compulsive personality. The results indicate that there is no specific relationship between obsessive compulsive disorder and obsessive-compulsive disorder. However there are the great research and theoretical implications about the relationship between the two disorders that require special attention.
  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Obsessive-compulsive personality disorder, Categorical approaches, dimensional approach
 • Reyhaneh Shamsolvaezin, Narges Babakhani * Pages 17-26
  Dream analysis is a technique that has always had a very special place in the beliefs of the civilized man and people from ancient times. Dream, with an inner process, is trying to heal tensions and psychological harms. Dream interpretation now is considered as one of Psycho-dynamic therapeutic methods. The purpose of this study was to investigate the effect of dream analysis training (Based on integrated theories of dream research) on perceived stress and ability to solve women’s issues. The community consisted of female students of the Roudehen faculty of psychology and education ranging from 30 to 45 years old from which, 60 people were selected voluntarily and randomly assigned to test group and control group. The subjects were evaluated for perceived stress and problem-solving skills before and after the intervention. The test group were received dream analysis training program in five, 3-hour sessions (Based on integrated theories dream research).The results of multivariate covariance analysis indicated that dream analysis skills training (Based on integrated theories dream research) is effective on perceived stress in women but hasn’t had any significant effect on the problem solving skills of the groups. It seems that knowing the meanings of dreams and increasing the knowledge and attention of individuals to the atmosphere of dreams can be effective in reducing perceived stress. This research supports the role of dream analysis in reducing the perceived stress of clients.
  Keywords: Dream analysis training, perceived stress, problem-solving ability
 • Shiva Mohajjel Rezaie *, Toraj Hashemi Pages 27-36
  Spectrum bipolar disorders have been placed between depression disorders and psychotic disorders. Bipolar depression is associated with a number of symptoms, such as psychomotor retardation and akathisia. The purpose of this study was comparing the cognitive functions of patients with bipolar I disorder (BD) and normal subjects. The study’s method was an ex post- event (causal-comparative). The sample consisted of 50 women patients with bipolar I disorder (BD), who were selected by targeting sampling, after they were reaching the stable level and the symptoms were reduced they chose among the patient in Tabriz Razi Hospital. Also 50 normal (non- clinical) subjects were chosen. They were matched in gender, age and IQ to compare whit bipolar groups’ functions. Both groups were evaluated using adult Rowan IQ, Simple Strope test, Wechsler Clinical Memory Test, Wisconsin Card Test and Hanoi Tower Test. Data were analyzed by multivariate analysis (MANOVA). The result of the research showed the meaningful differences between patients whit bipolar I disorder (BD) and normal group, in tests, which are related to cognitive functions, they include: attention, memory and different aspect of it with some subtests include: personal information, orientation, mental control, memory of numbers, visual memory, and remember the words), cognitive flexibility, and skills of problem solving. Cognitive functions in patients with bipolar I disorder were weaker than normal group, so the first group need some rehabilitations to improve their functions.
  Keywords: Bipolar, Cognitive Functions
 • Behrooz Afshari *, Jila Hasani Pages 37-46
  Schizophrenia and bipolar disorders are associated with impairment in cognitive functions, and the cognitive profile of these two disorders is similar. However, cognitive defects in these patients may follow different paths. The purpose of the present study was to evaluate and compare the cognitive speed and reaction and decision time in schizophrenia and bipolar patients. For this purpose, in a comparative study, forty patients with schizophrenia, 40 patients with bipolar disorder, and 40 healthy individuals were selected through available sampling, and were tested for positive and negative symptoms of schizophrenia, mania, depression, trial making, reaction time, and general intelligence. The results of Tukey's test showed that cognitive speed and reaction and decision time in bipolar disorder were lower than schizophrenia disorder and healthy individuals, it was also found that the cognitive speed and reaction and decision time in both schizophrenia and bipolar disorders were significantly lower than healthy individuals. This study showed that cognitive functions have been destroyed in schizophrenia and bipolar disorders, and these patients show a lower performance at cognitive speed and reaction and decision time than in healthy individuals. The findings showed that cognitive speed and reaction and decision time in bipolar patients were weaker than schizophrenia disorder. It seems that the study of cognitive functions such as cognitive speed and reaction and decision time in schizophrenia and bipolar patients can help to understand the pathology of these disorders.
  Keywords: schizophrenia disorder, bipolar disorder, cognitive function, Reaction time
 • Farnaz Abharzanjani *, Hassan Toozandehjani, Mahdi Amiri, Elham Taheri Pages 47-56
  In the combined approach of psychotherapy with drug therapy, the effects of psychotherapy are enhanced by drugs. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of behavioral activation therapy with paroxetine on clinical symptoms of social anxiety, depression, fear of negative evaluation and quality of life in patients with social anxiety disorder. For this purpose, in a semi-experimental research with pre-test, post-test and follow-up, 24 clients of psychiatric and psychiatric services with a diagnosis of social anxiety disorder in Mashhad city were selected Accessible method and randomly assigned to two The experimental and control groups were used. The groups were evaluated for social anxiety, depression, quality of life and the consequences of negative social events before, after intervention and 3 months after posttest. The results of repeated measures analysis of variance showed that combined treatment of behavioral activation with paroxetine in average score of fear, avoidance, physiological discomfort, depression, psychological, social relationships, fear of negative evaluation of self and others in post-test and tracking difference Meaningful. This significant change in the physical health variable was observed only in post-test. It seems that the combination of psychotherapy with drug therapy is effective on clinical symptoms of social anxiety, depression, and fear of negative evaluation. In this way, clinical interventions with patients with social anxiety disorder can be used.
  Keywords: behavioral activation, drug therapy, depression, anxiety, fear, quality of life
 • Shahram Vaziri *, Shoan Shaydayi Aghdam, Laya Nobakht, Mansoureh Khalili, Yashar Vaziri, Roya Masumi, Arash Vaziri Pages 57-66
  Psychological distress may be deemed as a type of abnormality that is responsible for maladaptive thinking and behavior, and requires specialized intervention. In such conditions, the passion of life is reduced, and feeling of heartbreaking and disappointment is converted to a dominant governance. This research aims to compare the somatization syndrome in people with low and high psychological distress. For this purpose, in a cross-sectional research, thousands of the parents of students of Roudehen Branch were selected and assessed in terms of distress and somatization syndrome. Later, 28% of the highest and lowest distress scores were compared singly and as group with high and low distress with regards to somatization elements. The results of one-way analysis of variance indicated that two groups have significant difference with each other in somatization and its elements (physical pain, backache, pain in hands and arms, headache, chest pain, confusion, fainting, heartbeat, panting, pain or problem during sexual relationship, constipation, diarrhea, loose bowel, nausea, bloating, dyspepsia, fatigue and low energy, sleep problems). The findings demonstrate the high distress of patients infected with psychosomatic problems.
  Keywords: Somatization, Distress, Stress
 • Najme Rahmani Kolangarani, Nimtaj Sayah Siyari * Pages 67-77
  The ability to recognize and categorize audio stimuli and track their meaningful patterns and recognition of the difference between sounds in a colloquial language depends on the enhancement of auditory perception. It seems that children with  hyperactivity / attention deficit disorder face several difficulties  due to lack of sensory processes (audio and visual) and limited scope of attention in educational, cognitive, and cognitive fields, especially executive, social, behavioral and emotional functions. The purpose of this study is to make a comparison between visual and auditory performance indexes among the three groups of hyperactivity disorder, attention deficit disorder and attention deficit/ hyperactivity disorder. To achieve this, in a causal- comparative study, 69 students with the diagnosis of hyperactivity/attention deficit disorder were selected according to the Convenience sampling method and tested for visual-auditory continuous performance. The study grouped the subjects under three headings of hyperactivity disorder (9 people), attention deficit (30), hyperactivity / attention deficit disorder (30 people). The results of one-way analysis of variance showed that auditory and visual performance indexes in students with hyperactivity, attention deficit, hyperactivity-attention deficiency have a significant difference and the auditory and visual performance of the hyperactivity group is better than the attention deficit and hyperactivity / attention deficit group. This research supports deficiencies in visual and auditory related tests of people with ADHD.
  Keywords: Hyperactivity, Attention Deficit, visual-auditory continuous performance
 • Marzie Hashemi *, Shokohalsadat Banijamali, Zohreh Khosravi Pages 77-85
  Attention deficit- hyperactivity disorder is one of the most commonly recognized disorders in children. This disorder is the most commonly diagnosed psychiatric disorder in children. If the disorder is not treated, it can cause significant problems for childhood and adolescence. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of ecosystemic play therapy in reducing the symptoms of attention deficit- hyperactivity disorder in children.  For this purpose in a case study research and with using single baseline method, from the population of children with attention deficit- hyper activity disorder in Tehran, 6 child from 7 to 10 years old with the symptom of attention deficit- hyper activity disorder with purposeful sampling were selected, and at the beginning and the end of intervention session and three month after last intervention session with the child behavior checklist were evaluated. Participants received 10 session ecosystemic play therapy. Analysis of within- condition and between-condition showed that ecosystemic play therapy in reducing symptoms of attention deficit- hyper activity disorder is effective. According to the results of the study, ecosystemic play therapy can be used as an effective intervention in reducing symptoms of attention deficit- hyper activity disorder.
  Keywords: Effectiveness, Ecosystemic play therapy, Attention deficit- hyper activity disorder