فهرست مطالب

 • پیاپی 51 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زینب قائم پور*، مرضیه اسماعیلیان، مهدی رضا سرافراز صفحات 1-16
  واژه تنظیم هیجان به اعمالی اطلاق می گردد که به منظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار گرفته می شود. در متون روان شناسی، این مفهوم اغلب برای توصیف فرآیند تعدیل عاطفه منفی به کار گرفته شده است و مستلزم مجموعه ای از مهارت های ضروری و مهم است که همه افراد برای گذراندن زندگی روزمره خود باید تا حدی آن ها را یاد بگیرند. هدف این پژوهش، بررسی نقش دلبستگی به پدر، مادر، همسال و کارکرد خانواده و خرده مقیاس های آن در پیش بینی مهارت های تنظیم هیجان در نوجوانان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 350 دختر دانش  آموزان 14 تا 17 ساله به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر کارکرد کلی خانواده، دلبستگی به مادر، پدر، همسال و تنظیم هیجانی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که کارکرد کلی خانواده در پیش بینی ثبات هیجانی، خودآگاهی در ابراز هیجانات، تناسب موقعیتی ابراز هیجان، انعطاف پذیری هیجانی،کنترل و مدیریت هیجانات سهم معناداری دارد. کنترل رفتار و ارتباطات نیز علاوه بر کارکرد خانواده در پیش بینی خرده مقیاس سهم معناداری داشتند. به نظر می رسد که کارکرد سالم خانواده در شکل گیری مهارت تنظیم هیجان در دوران نوجوانی نقش بزرگی دارد و توجه به سلامت آن می تواند از بروز بسیاری از مشکلات دوران نوجوانی پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، کارکرد خانواده، دلبستگی، نوجوانی
 • مینا طاهری فرد*، نیلوفر میکاییلی صفحات 17-26
  زنان قربانی خشونت خانگی به لحاظ مولفه های روان شناختی، هیجانی، زناشویی و به طور کلی کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی انجام گرفت. برای این منظور طی یک پژوهش آزمایشی با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 32 زن قربانی خشونت خانگی دارای اضطراب اجتماعی انتخاب گردیده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. مداخله درمانی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و به گروه کنترل هیچ آموزشی ارایه نشد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان و مقیاس تاب آوری استفاده شد. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد  و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت منجر به کاهش اضطراب اجتماعی، افزایش تاب آوری و تنظیم هیجان در زنان قربانی خشونت خانگی شده است. به نظر می رسد که ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت تاثیر مطلوبی در کاهش مشکلات روانی و هیجانی زنان خشونت دیده دارد و توجه به این روش درمانی برای زنان درگیر خشونت خانگی از اهمیت خاصی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، اضطراب اجتماعی، تاب آوری، تنظیم هیجان، خشونت خانگی
 • حانیه محمدی*، زهره سپهری شاملو، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 27-36
  مدل طرحواره ای هیجان بیانگر این است که همزمان با فعال شدن هیجان ها، ما نیز تفاسیر خاصی از آنها داریم، و این تفاسیر با راهبردهایی که برای کنارآمدن با هیجان ها (سبک های مقابله ای) استفاده می کنیم مرتبط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه بود. برای این منظور، طی یک پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 24 نفر از زنان مطلقه شهر مشهد به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه ها قبل و بعد از مداخله، از نظر میزان پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان مورد سنجش واقع شدند. اعضای گروه آزمایش طی 8 جلسه در معرض طرحواره درمانی هیجانی گروهی قرار گرفتند و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل کوواریانس داده ها نتایج نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طرحواره درمانی هیجانی می تواند روش مناسب و موثری در بهبود پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه باشد.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی هیجانی، پریشانی روان شناختی، دشواری تنظیم هیجان، زنان مطلقه
 • مهسا احدیان، حمید پورشریفی*، لیلی پناغی صفحات 37-46
  در آغاز کودکان هیجانهای دیگران را از طریق فرایند نسبتا خودکار سرایت حالات هیجانی تشخیص می دهند.  شادی، غم، ترس و خشم ازجمله (اصلی ترین) حالات هیجانی هستند که با توجه به درونی بودنشان می توان آنها را مستقیما از جلوه های صورت استنباط کرد. پاسخ دادن به حالات هیجانی دیگران نشان دهنده ی این است که این حالات توسط کودک درک و معنادار شده اند. نتایج متناقضی در خصوص نقص در بازشناسی هیجان در کودکان طیف اوتیسم گزارش شده است. هدف این پژوهش، مقایسه ی کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان بهنجار در بازشناسی هیجان های شش گانه از چهره و زمان واکنش به آن بود. برای این منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 20 کودک مبتلا به اوتیسم به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و با  20 نمونه ی بهنجار از نظر سنی با این کودکان همتا شدند.  گروه ها از نظر بازشناسی هیجان چهره و زمان واکنش به این هیجان ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو گروه در بازشناسی هیجان و زمان واکنش تفاوت دارند و عملکرد گروه اوتیستیک در مقایسه با کودکان عادی، در بازشناسی هیجان و زمان واکنش به آن ضعیف تر بود. این پژوهش از وجود نقص در بازشناسی اظهارات هیجانی چهره در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم حمایت می کند.
  کلیدواژگان: اوتیسم، بازشناسی هیجان چهره، هیجان، زمان واکنش
 • لیلا شامکوییان*، فرح لطقی کاشانی، حسن احدی، هدی کاوسی، محمدرضا صیرفی صفحات 47-56
  ماهیت بیماری اسکلرودرمی سیستماتیک بسیار تهدیدکننده و ناتوان کننده است و بهداشت روانی را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله منجر به تخریب عزت نفس در بیمار می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر افزایش عزت نفس و چهار مولفه آن (عمومی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی یا تحصیلی) در زنان مبتلا به اسکلرودمی بود. بدین منظور، پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد گذشت 3 ماه از مداخله بود. جامعه آماری، شامل زنان مبتلا به اسکلرودرمی است که در سال 2016 به بیمارستان شریعتی و مرکز رماوتیسم ایران مراجعه داشتند. از این میان، 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازگیری مکرر نشان داد کهروان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک، عزت نفس و کلیه مولفه ی آن را در زنان مبتلا به اسکلرودمی را افزایش داده و این اثر بخشی بعد از سه ماه نیز ماندگار بوده است. بنابراین، درمان یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک (رابطه درمانی، امید و انتظار درمان، آگاهی افزایی و نظم بخشی رفتار) به عنوان یک مداخله موثر در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی تلقی میگردد.
  کلیدواژگان: وان درمانی یکپارچه نگر، عزت نفس، اسکلرودرمی سیستماتیک
 • رحیم یوسفی، حسن بافنده، راهب جعفری* صفحات 57-66
  جدیدا مفهوم فراحافظه و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و روان شناختی افراد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از علاقمندی های این حوزه این است که آیا ویژگی های شخصیتی افراد با توانایی های فراحافظه آنان ارتباط دارد و یا اینکه آیا می توان بین میزان وجود اختلالات روان شناختی با وضعیت فراحافظه در افراد ارتباطی پیدا کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه فراحافظه در افراد دارای علایم اختلال های اضطرابی، افسردگی و وسواسی تصریح شده در DSM-5بود.برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه ای 180 نفر (60 نفر اضطرابی، 60 نفر افسرده، 60 نفر وسواسی) از بیماران  کلینیک روانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با 60 نفر غیر بیمار از نظر حافظه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد، افراد دارای علایم اضطرابی، افسرده، وسواسی و افراد عادی در میزان رضایت از حافظه فردی، توانایی ادراک شده، کاربرد استراتژی حافظه و فراحافظه تقاوت معنادار دارند. یافته ها نشان داد که میانگین کاربرد استراتژی حافظه افراد عادی بالاتر از افراد دارای علایم وسواسی، اضطرابی و افسرده است.توجه به نقش و اهمیت فراحافظه در افراد دارای اختلال های روان شناختی می تواند در شناسایی بسیاری از مشکلات آن ها تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: فراحافظه، اختلال های اضطرابی، وسواسی، افسرده
 • حشمت الله احمدی*، رحیم داوری صفحات 67-77
  شخصیت به سازمان پیچیده ای از تمایلات و ویژگی هایی اشاره دارد که با برآیندهای مهم زندگی از جمله تندرستی و بیماری ها مرتبط اند و می توانند با میانجی های مختلف در رفتارهای پرخطر افراد موثر باشد. هدف این پژوهش، تعیین نقش میانجی معنویت در رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به خودکشی و سومصرف مواد بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی472 دانش آموزان پسر دوره ی دوم متوسطه پایه های دوم و سوم دبیرستان های شهرستان کرج به صورت نمونه در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های مهم شخصیت، معنویت، گرایش به خودکشی و گرایش به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با میانجی معنویت و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن با میانجی معنویت و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. می توان گفت بین ویژگی های شخصیتی و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد در دانش آموزان رابطه وجود دارد و این رابطه می تواند با نقش میانجی معنویت تعدیل شود.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، معنویت، خودکشی، سومصرف مواد
 • محمدعلی بشارت، سیده اسماء حسینی*، حسین علی جاهد صفحات 77-88
  اختلال شخصیت وسواسی که برای اولین بار تقریبا بیش از 100 سال پیش توسط فروید توصیف شد، به عنوان رایج ترین اختلال شخصیت در بین جمعیت عمومی شناخته شدهاست. این اختلال، با تخریب حداقل عملکرد روانی اجتماعی  و کاهش کیفیت زندگی رابطه دارد  و بار اقتصادی قابل توجهی را تحمیل می کند. اختلال شخصیت وسواسی در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به عنوان الگوی نافذی از اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل ذهنی، دست دادن انعطاف پذیری، سعه صدر و کارایی تعریف شده است که از اوایل بزرگسالی شروع و در حوزه های گوناگون دیده می شود. کمال گرایی به عنوان تمایلی برای تنظیم و پیگیری معیارهای بالای غیرواقع بینانه و خودارزیابی های کاملا انتقادی، یکی از ویژگی های مهم اختلال شخصیت وسواسی است. در مطالعه ی حاضر، اختلال شخصیت وسواسی با تاکید بر کمال گرایی به عنوان یکی از ویژگی های مهم آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی از این نقطه نظر حمایت می کند که در مشکلاتی که شک داشتن در مورد کارها و نگرانی در مورد اشتباه کردن وجود داشته باشد، تمرکز بر درمان برای کمال گرایی، می تواند به پاسخ های درمانی بهتر منجر شود. درک سایر متغیرهای مداخله کننده به نتایج پژوهش ها و کارهای بالینی کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت، وسواس، کمالگرایی، درمان
|
 • Zeinab Ghaempour *, Marziteh Esmailian, Mehdireza Sarafraz Pages 1-16
  Emotion regulation plays an important role in responding to possible stresses and crises, especially among adolescents, So, it is important to examine the role of effective factors in the development of emotion regulation. Current study investigated the role of attachment and family functions in prediction of emotion regulation in adolescents. A sample of adolescents between the age of 14 to 17, selected based on multi-level cluster sampling, completed a battery of questionnaires including family function assessment, inventory of parent and peer attachment and children and adolescent’s emotion regulation checklist. Data were analyzed using SPSS software. The results of this study showed that the overall function of the family was most important in predicting emotional stability, self-awareness in expressing emotions, emotional expressiveness in suitable situations, emotional flexibility and control and management of emotions. Other family functions’ subscales including behavioral and communication control also played an important role in emotional expressiveness in suitable situations. However, attachment to mother showed weak correlations with several subscales of ERC, did not play a significant role to predict emotion regulation strategies in adolescents. Therefore, the healthy family function can play a crucial role in the formation of emotional stress during adolescence, and prevent many challenges during adolescence
  Keywords: Emotion regulation, family function, attachment, adolescent
 • Mina Taherifard *, Nilofar Mikaeili Pages 17-26
  The women victims of domestic violence do not have a favorable situation in terms of psychological, emotional, marital and overall quality of  life. Therefore, this study aimed to investigate  the effectiveness of cognition-based mindfulness therapy on social anxiety, resilience and emotion regulation in women victims of domestic violence. During a pilot study, 32 women victims of domestic violence with social anxiety were selected by using available sampling. They were randomly placed in experimental (16) and control (16) groups. Therapeutic intervention was performed for eight sessions of 90 minutes on the experimental group, and the control group don’t have any training at this stage. The data were collected by questionnaires of domestic violence against women, emotional regulation, social anxiety and vibrational scales. Analysis of covariance showed that there is a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups. Cognition-based mindfulness therapy has reduced social anxiety, increased resilience and emotional adjustment in women victims of domestic violence. It seems that cognitive-mindedness has a useful effect on reducing the psychological and emotional problems in violent women. It is important to pay attention to this method of treatment for women victims of domestic violence
  Keywords: Cognition-based mindfulness therapy, Social anxiety, Resilience, Emotion regulation, Domestic violence
 • Haniye Mohammadi *, Zohre Sepehri Shamloo, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad Pages 27-36
  The existence of multiple crises in human life and the effects that make it necessary to study the damage and the positive consequences of it. The purpose of this study was to investigate the qualitative aspects of spiritual components in post-traumatic individuals. To this end, a qualitative research was conducted using the grounded theory of 50 people with disabilities resulting from car crashes that had been at least two years of their disability and assessed for post-traumatic growth. Twelve subjects with the highest scores in post-traumatic growth were interviewed in the semi-structured group. After the interview, open and axial analysis and coding were performed. 83 open codes and 23 axial codes. Among these core codes, which constitute the spiritual components of individuals who grow up after injury, one can refer to the belief in the purposefulness of creation, the hope of the hereafter, the belief in the existence of divine wisdom. This research has provided a new understanding of the dimensions of spiritual growth in post-traumatic human-induced Iranian culture. The presence of these components in the developed population can be explained with cases such as type of injury, change in life due to crisis, events that occurred during the crisis, cultural, social and religious context of the studied population. These components can be used to treat and facilitate growth in affected individuals.
  Keywords: spiritual component, post-traumatic development, disability
 • Mahsa Ahadian, Hamid Poursharifi *, Layli Panaghi Pages 37-46
  Originally, children recognize other people’s emotional expressions through an emotional transmission process that is approximately automatic. Happiness, sadness, fear and anger are some of the main internal emotions which can be directly perceived by facial expressions. Children’s reaction to the emotions demonstrate their ability to recognize and interpret them. Researches evaluating Deficit in emotional recognition of autistic children leads to conflicting results. The aim of this study is to compare recognition of six basic facial expressions and reaction times in children with and without autism spectrum disorder. For this purpose, utilizing a comparative research design, 20 children with autism spectrum disorder - selected by the use of convenience sampling method- were compared with 20 typically developing age-matched control subjects in facial emotional recognition and reaction time. Multivariate Covariance Analysis results showed significant differences between two groups in reaction time and recognition of emotions. It was revealed that performance of autistic children in facial emotion recognition was slower and less accurate than normal children. In this study, it is confirmed that children with autism spectrum disorder have a deficit in recognizing emotional expression in faces.
  Keywords: autism, facial emotion recognition, Emotion, Reaction time
 • Leila Shamkoeyan *, Farah Lotfikashani, Hasan Ahadi, Hoda Kavosi, Mohamadreza Seyrafi Pages 47-56
  The nature of systematic scleroderma is very threatening and debilitating and affects mental health, including the destruction of self-esteem in the patient. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of integrated psychotherapy with the orientation of four common factors on self-esteem and its four components (general, social, familial, and occupational or educational) in women with scleroderma. Therefore, in a Semi-experimental research was carried out with pretest design, post-test with control group and follow-up after 3 months of intervention. The statistical population included women with scleroderma referred to Shariati Hospital and Iran's Rheumatism Center in 2016. Of these, 30 patients were selected as available samples and randomly were placed in two control and treatment (experiment) groups, each of which consisted of 15 individuals. The instrument of this research was Cooper Smith's (1967) Self-esteem Questionnaire. The results of repeated measures analysis of variance showed that integrated psychotherapy with the orientation of four common factors, self-esteem and all its components increased in women with scleroderma, and this effect was lasting after three months. Therefore, integrated therapy with four commonality orientations (relationship, hope enhancing, awareness promotion and behavior regulation) is considered as an effective intervention in patients with scleroderma.
  Keywords: Integrative Psychotherapy, Self-esteem, systemic sclerosis (Scleroderma)
 • Rahim Yosefi, Hasan Bafandeh, Raheb Jafari * Pages 57-66
  Recently, the concept of meta-memory and its relation to the personality and psychological characteristics of individuals have been considered. One of the interests of this field is whether the personality traits of individuals are related to their meta-memory abilities, or whether it is possible to find out the extent of the existence of psychological disorders with the state of meta-memory in the individuals. The purpose of this study was comparison of meta-memory in people with symptoms of anxiety, depression and obsessive compulsive disorder in DSM-5. In this causal-comparative study, 180 patients (60 anxious, 60 depressed, 60 obsessive-compulsive) from Psychiatric Clinic of the University of Medical Sciences of Tabriz were selected by sampling available method and compared with 60 non-patients in memory. The results of ANOVA showed that people with anxiety, depression, obsessive-compulsive disorder and normal people had a significant difference in the level of satisfaction with individual memory, perceived ability, application of memory strategy, and meta-memory. The findings showed that the mean of memory usage strategy of normal people was higher than those with obsessive-compulsive, anxious and depressed symptoms. Paying attention to the role and importance of meta-memory in people with psychological disorders can affect many of their problems.
  Keywords: meta-memory, anxiety disorders, obsessive, depression
 • Heshmat Ahmadi *, Rahim Davari Pages 67-77
  Personality refers to a complex organization of tendencies and characteristics that are associated with important life outcomes such as health and disease and can be effective in mediating high-risk behaviors.The aim of this study was to determine the mediating role of spirituality in relation to personality traits with suicidal tendencies and drug abuse. Descriptive correlational research method was used for research purposes. The sample was selected by convenience sampling method. It consisted of 472 second and third grade high school male students in Karaj, Iran. Students’ main personality traits, spirituality, suicidal tendency and addiction tendency were assessed . The results of correlation analysis showed that there is a positive and significant relationship between the neurotic personality traits and mediating role of spirituality and tendency toward suicidal thoughts and drug abuse, while there is a negative and significant relationship between personality traits of extroversion, openness, agreeableness and conscientiousness and the mediating role of spirituality and tendency towards suicidal thoughts and drug abuse. And this relationship can be moderated by spirituality as mediator.
  Keywords: Personality traits, Spirituality, Suicide, drug Abuse
 • Mohammad Ali Besharat, Seyedeh Asma Hosseini *, Hosseinali Jahed Pages 77-88
  The obsessive-compulsive personality disorder described for the first time by Freud almost 100 years ago, characterized as the most common personality disorder among the general population. The disorder is associated with at least average destruction of psychosocial function and a decline in quality of life, and imposes significant economic burdens. The obsessive personality disorder in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders has been defined as a general pattern of excessive concern with orderliness, perfectionism, and mental and interpersonal control, loss of personal flexibility, openness and efficacy, starting in the early stages of adulthood, and it seen in various domains. Perfectionism as an important feature of obsessive disorder is a tendency to regulate unrealistic high standards and highly critical self-assessments. In The present study, the perfectionism as one of the main characteristics of obsessive personality disorder has been investigated. The results of studies support the point that focusing on treatment of perfectionism can lead to better therapeutic responses in the problems which including doubts about works and worries about mistakes. Understanding other intervening variables will help the results of clinical trials and research
  Keywords: personality disorder, obsession, perfectionism, treatment