فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهیل علی نژاد*، بابک شعیبی عمرانی صفحات 1-10
  نگهداری ماهیان زینتی در ایران از روندی رو به رشد برخوردار است. اکثر این ماهیان بومی کشور ما نبوده و بصورت وارداتی وارد می شوند. انگل های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی به انگل های پوست و آبشش در ماهی های پلاتی وارداتی بود. 220 قطعه ماهی بررسی شدند که 155 قطعه آن آلوده بودند. شناسایی انگل ها با تهیه لام مرطوب، رنگ آمیزی و با استفاده از کلیدهای شناسایی انجام گرفت. 5 گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که 2 گونه آن از انگل های تک یاخته، 2 گونه از انگل های پریاخته منوژن و یک گونه از انگل های پریاخته دیژن بودند. انگل های تک یاخته شامل گونه های Trichodina sp.  و Ichthyophthirius multifiliis، منوژن ها شامل Dactylogyrus sp. و Gyrodactylus sp.  و دیژن شامل مرحله متاسرکر Ascocotyle tenuicollis می باشند. Dactylogyrus و Ascocotyle tenuicollis فقط در آبشش و بقیه در پوست و آبشش مشاهده شدند. بنابراین جهت اطمینان از سلامت ماهیان وارداتی ضمن رعایت طول مدت قرنطینه باید مشاهده، معاینه دقیق و حتی درمان های ضد انگل صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، پلاتی، ماهیان زینتی، ماهیان وارداتی
 • علی رضا رادخواه*، اسماعیل صادقی نژاد ماسوله صفحات 11-19
  تنوع ژنتیکی یکی از ویژگی های مهم و ضروری هر جمعیت برای بقای آن می باشد. مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف آبزیان به منظور حفاظت، پایداری و مدیریت ذخایر آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس مطالعات انجام شده در سال های گذشته، نشانگرهای مولکولی ثابت کرده اند که می توانند به عنوان شاخص های موثر در بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های آبزیان استفاده شوند. از اینرو لزوم بررسی تغییرات ژنتیکی در گونه های مختلف آبزی باعث شده است تا نشانگرهای مولکولی به طور گسترده در بسیاری از مطالعات اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش نشانگرهای مولکولی به ویژه پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNP) در مطالعه تنوع ژنتیکی آبزیان صورت گرفته است. یافته های ارائه شده می توانند جهت حفاظت و مدیریت پایدار ذخایر آبزیان در علوم شیلات و آبزی پروری بسیار ارزشمند باشند.
  کلیدواژگان: نشانگر مولکولی، SNP، پلی مورفیسم، تنوع ژنتیکی، آبزیان
 • علی رضا خیابانی*، عبدالصمد کرامت صفحات 21-28
  تولید ماهیان زینتی، مانند دیگر بخش های آبزی پروری، به شدت بر روی کیفیت و کمیت تولید تخم آبزیان، تخم گشایی، هماوری و بقای لاروها وابسته است. به طور کلی در هر مرحله از آبزی پروری، اهداف تغذیه ای مختلفی دنبال می شود. بیشتر این بررسی ها در مراحل رشد لاروها صورت می گیرد، زیرا بیشترین هزینه های تحمیلی به آبزی پروری و بحرانی ترین دوره زیستی ماهیان زینتی در همین مرحله قرار دارد. یکی از راه کارهای تولید بچه ماهیان مقاوم تر و با کیفیت تر، بالا بردن توان تولید بچه ماهیان به اوزان بالاتر از طریق فرموله کردن جیره غذایی و با تعیین احتیاجات غذایی آن گونه می باشد. در این میان، کمبود اسیدهای چرب ضروری در رژیم غذایی ماهیان زینتی منجر به بروز علائمی می شود که اغلب با کاهش رشد و افزایش مرگ و میر در جمعیت همراه است. کمبود اسیدهای چرب ضروری در رژیم غذایی، موجب تغییرات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و رفتاری در ماهیان زینتی مختلف می شود، که به طور قابل توجهی باعث کاهش عملکرد آن ها در طول دوره پرورش می شود. از این رو نیاز به انجام مطالعات کاربردی با هدف بررسی نیازهای واقعی به اسیدهای چرب ضروری در تولید تجاری ماهیان زینتی آب شیرین و دریایی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ماهیان زینتی، تغذیه، اسیدهای چرب ضروری، اسیدهای چرب فوق غیراشباع
 • فاطمه کیاپور*، محمد همایونی، رقیه صفری صفحات 29-34
  در سال های اخیر تجارت جهانی ماهیان زینتی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در کشورهای جنوب شرقی آسیا توانسته اند از این پتانسیل برای صادرات انواع ماهیان به سایر کشورها استفاده کنند. با توجه به اهمیت ماهیان زینتی تلاش در جهت تولید ماهیانی که بازارپسندی بیشتری دارند یکی از اهداف پرروش دهندگان ماهیان زینتی می باشد. در این راستا می توان به راهکارهای نوینی مانند  رنگ آمیزی، تغییر جنسیت و دورگه گیری برای تولید بهترین واریته مطلوب، افزایش کارایی تولید و معرفی گونه های جدید با افزایش درصد بازماندگی و مقاومت نسبت به بیماری ها اشاره نمود. در مقاله حاضر، هر کدام از این روش های ذکرشده مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رنگ آمیزی، تغییر جنسیت، هیبریدگیری، زینتی
 • محمدحسین خان جانی* صفحات 35-47
  فن آوری توده ساز زیستی یک فن آوری نسبتا جدید می باشد که افزایش تراکم کشت، حفظ کیفیت آب، امنیت زیستی، کاهش نیاز به تعویض آب، بازیافت خوراک و کاهش هزینه تولید را دنبال می کند. اساس این تکنولوژی، بازیافت مواد زائد مغذی (به طور ویژه نیتروژن) و تبدیل به توده زیستی میکروبی که توسط آبزی پرورش یافته در محل مصرف می شود، می باشد. در پرورش ماهیان زینتی، پرورش دوره لاروی از مراحل مشکل ماهیان زینتی تجاری است که پرورش دهنده با مشکلات مختلفی به دلیل کاهش بقاء، مدیریت کیفیت آب و شیوع بیماری روبه رو است. این مشکلات را می توان با به کارگیری سیستم توده ساز زیستی برطرف نمود. سیستم  توده ساز زیستی جایگزینی جدید و مناسب، که می توان در پرورش برخی گونه های مختلف آبزیان تولید شده در کشور از جمله تیلاپیا و میگو، مورد استفاده قرار داد. در این خصوص، اطلاع از نیازهای غذایی گونه مورد نظر ضروری است. این مقاله مروری بر سیستم توده ساز زیستی در آبزی پروری از جمله برخی ماهیان زینتی است.
  کلیدواژگان: فن آوری توده ساز زیستی، آبزی پروری، ماهیان زینتی
 • محدثه احمدنژاد*، منصور شریفیان، حسین خارا صفحات 49-64
  هدف از مقاله حاضر بررسی نتایج مطالعات انجام شده درمورد تاثیرات زیستی میدان های الکترومغناطیسی بر ماهی ها از جمله ماهیان زینتی می باشد. نخست مفاهیم پایه ای الکترومغناطیس و طیف های الکترومغناطیسی و اهمیت مطالعه آن در مورد ماهی ها بحث می شود. سپس خلاصه ای از نتایج به دست آمده درباره اثرات میدان های الکترومغناطیسی کم فرکانس و میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس های رادیویی بر ماهی های حساس به الکترومغناطیس و نیز سایر ماهی ها در حوزه رفتار، دستگاه گردش خون و شاخص های ایمنی، رشد و بقاء، جنین، لارو و تولیدمثل مورد بررسی قرار می گیرند. نتیجه آنکه، در برخی از مطالعات تاثیری از این میادین بر     ماهی ها گزارش نشده است در حالی که در دسته دیگر از این مطالعات اثرات معنی داری بر رفتار و سایر شاخص های فیزیولوژیک ماهی مشاهده شده اند. اختلافات موجود در نوع گونه مورد آزمایش، نوع میدان مورد مطالعه، طراحی تیمارهای تحقیق و شرایط آزمون، از جمله عوامل تاثیرگذار بر نتایج متناقض موجود در تحقیقات مذکور می باشند.
  کلیدواژگان: آبزیان، الکترومغناطیس، امواج رادیویی، تلفن همراه، دریا، کابل، ماهی زینتی
|
 • Soheil Alinezhad*, Babak Shoaibi Omrani Pages 1-10
  Ornamental fish keeping is developing in Iran. Most of these fishes are not native and importing. External parasite is one of the most important difficulties in aquarium fishes. The aim of this study is determination of parasite pollution in skin and gills of imported platy fish. One hundred and fifty out of 220 platy fish was polluted. Parasites identification was done by wet mount, Staining and parasite keys. 5 parasite species were isolated, e.g. 2 protozoans, 2 monogeneans and 1 digenean. Protozoan parasites are Trichodina sp. and Ichthyophthirius multifiliis, Monogeneans are Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp. and Ascocotyle tenioculis metacercaria as identified digenetic trematode. A. tenioculis and Dactylogyrus sp. only in gills and others in gills and skin were observed. Thus, besides regarding the quarantine period, precise examination and antiparasitic medications should be performed.
  Keywords: Parasitic pollution, Platy fish, Ornamental fish, Imported fishes
 • Alireza Radkhah Pages 11-19
  Genetic diversity is one of the important and essential characteristics of any population for its survival. The study of genetic variation in different populations of aquatic organisms is of particular importance in order to protect, stabilize and manage their stocks. Based on studies conducted in recent years, molecular markers have proven that they can be used as indicators of the genetic diversity of aquatic populations. Therefore, the necessity of examining genetic variations in various aquatic species has led to the use of molecular markers in many ecological studies. The present study was conducted to investigate the role of molecular markers, especially single nucleotide polymorphisms (SNP), in the study of genetic diversity in aquatic organisms. The findings can be valuable for the conservation and sustainable management of aquaculture stocks in fisheries and aquaculture.
  Keywords: Molecular marker, SNP, Polymorphism, Genetic diversity, Aquatic organisms
 • Alireza Khiabani*, Abdolsamad Keramat Pages 21-28
  Ornamental fish farming, like other aquaculture productions, it depends on the quality and quantity of egg production, hatching, fecundity and survival of the larvae. In general, every step of aquaculture, followed by nutritional goals. Most of these studies are in the stages of larval growth. Because the highest costs are imposed on aquaculture and the most critical biological period of ornamental fish is at this stage. One of the ways to make baby boys more resistant and quality, Raising the ability to produce larval fish to higher weights by formulating the diet and determining the food needs is the same. Meanwhile, the shortage of essential fatty acids in the ornamental fish diet leads to symptoms that often accompany the decline in growth and mortality in the population. Lack of essential fatty acids in the diet causes physiological, morphological and behavioral changes in various ornamental fish, which significantly reduces their performance during the cultural period. Therefore, it is necessary to carry out applied studies with the aim of examining the actual needs for essential fatty acids in the commercial production of ornamental fish of freshwater and marine.
  Keywords: Ornamental fish, Feeding, Essential fatty acids, Poly unsaturated fatty acid
 • Fatemeh Kiapour Pages 29-34
  In recent years, world trade in ornamental fish has grown significantly. Southeast Asia industry use this potential to export these species to other countries. Considering the importance of ornamental fish, attempting to produce more marketable fish is one of the goals of ornamental fish breeders. In this regard, new methods such as coloring for producing the best fish variety, sex change aimed at increasing the efficiency and amount of production in aquaculture activities, and cross-breeding, one of the most effective methods for introducing species New to increase production, increase survival rate, resistance to diseases. In this paper, these methods has been investigated.
  Keywords: Coloring, Sex change, Hybridization, Ornamental
 • Mohammad Hossein Khanjani* Pages 35-47
  Biofloc technology (BFT) is a relatively new biotechnological means to support high density culture, maintain water quality, biosecurity, reduce the need for water exchange, reutilize the feed and reduce the production cost. This technology is mainly based on the principle of waste nutrients recycling (particularly nitrogen) into microbial biomass that can be used in situ by the cultured animals. In ornamental fish culture, rearing of larvae are the difficult-phase where the commercial ornamental fish farmer face a lot of difficulties due to low survival rate, water quality management and incidence of disease, these problems could be easily averted through Biofloc technology. Biofloc system is a new alternative that can be used in the culture of different ornamental species produced in country, if the nutritional requirements for each species are considered. In this review study, we will discuss on biofloc technology in Aquaculture with an emphasis on ornamental fish.
  Keywords: Biofloc technology, Aquaculture, Ornamental fish
 • Mohaddeseh Ahmadnezhad*, Mansour Sharifiyan, Hossein Khara Pages 49-64
  The objective of this paper is to survey the results of studies on the biological effects of electromagnetic fields on fish. First, the basic concepts of electromagnetism and electromagnetic spectrum and the importance of studying it in the case of fish are discussed. Then a summary of the results obtained on the effects of extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs) and radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMFs) with on fishes susceptible to electromagnetism as well as other fish in the field of behavior, blood circulation and immune parameters, growth and survival, embryos, Larvae and reproduction are investigated. As a result, in some studies, the effect of these fields on fish was not reported, while in other categories of these studies, significant effects on behavior and other physiological parameters of fish were observed. The differences in the type of species tested the type of field studied, the design of the research treatments and the test conditions are among the factors influencing the contradictory outcomes of the research.
  Keywords: Aquatic, Electromagnetic, Radio waves, Cell phones, Sea, Cable, Ornamental Fish