فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue: 3, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پیتر لهماندر * صفحات 335-361
  در این پژوهش مدیریت بهینه اقتصادی در یک جنگل با پوشش پیوسته که دارای گونه های متفاوت و ابعاد متفاوت است، مورد نظر است. ما درچارچوب مفهوم جنگلداری با پوشش پیوسته به دنبال بهینه سازی میزان برداشت در طی زمان بودیم. تابع هدف براساس پارامترهای قیمت های تصادفی، تغییرات کیفیت چوب و پویایی تغییرات مکانی رقابت، به دنبال به حداکثر رساندن ارزش فعلی موردانتظار است. چالش اصلی با لحاظ کردن و اعمال مدل کنترل تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. بهینه سازی پارامترهای تابع کنترل با استفاده از شرایط بهینه درجه اول (شرط لازم) و براساس تخمین چندجمله ای چنذمتغیره تابع هدف انجام گرفت. شرایط بهینه درجه دوم (شرط کافی) برای تعیین دامنه پارامترهای موثر نیز استفاده گردید. در این مقاله مراحل انجام پژوهش بیان و نتایج بهینه برای یک مدل عمومی جنگل پیوسته به صورت مختلط (چند گونه) آورده شده است. روش تحقیق پیشنهاد شده به صورت عملی در یک جنگلی با گونه غالب راش در آلمان و جنگلی دیگر در سوئد با گونه غالب نوئل مورد آزمون قرارگرفت و نتایج کمی و عددی آن در این مقاله آمده است. نکته اساسی که باید در نظر گرفته شود تعیین سن بهره برداری براساس قیمت بازار است. اگر در اینچنین پژوهش هایی تغییرات تصادفی قیمت در تعیین سن بهره برداری لحاظ نگردد ارزش فعلی مورد انتظار تا حدود 23 درصد کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: بهینه سازی اقتصادی، جنگل چند گونه ای، مدیریت جنگل، فرآیند تصادفی، مدل بهینه تطبیقی
 • معصومه حسین زاده شهری *، روح الله خدابنده لو، فاطمه مشک دانیان صفحات 363-377
  توسعه استراتژی همواره موضوعی رمزآلود و پراهمیت محسوب می شود. با این وجود، اخیرا برخی سازمان ها با توسل به فناوری اطلاعات تدوین استراتژی را به صورت باز انجام می دهند. هدف از این مقاله، بررسی روندهای مربوط به استراتژی باز با اتخاذ روش نگاشت کتابخانه ای است که مستلزم شناسایی مستندات مرتبط با استراتژی باز می باشد. در این پژوهش 1717 سند مرتبط طی سال های2000 تا 2016 شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. روندهای عمده مطابق با ادبیات پژوهش های استراتژی باز عبارتند از سال های انتشار، شناسایی حوزه های پژوهشی فعال، مشارکت های نویسندگان، و سهم کشورهای مختلف. نتایج حاکی از آن است که استفاده از مفهوم استراتژی باز در مدیریت استراتژیکعلیرغم ماهیت اولیه تدوین استراتژی در حال رشد است و بیشترین مقالات این حوزه در سال 2015 به چاپ رسیده است.
  کلیدواژگان: استراتژی باز، تحلیل کتابخانه ای، روندهای پژوهش، نگاشت کتابخانه ای
 • آرمین قانع کنفی * صفحات 379-404
  در کاربردهای مدیریت و اقتصاد با مسائلی مواجه هستیم که در آن مقصود بهینه سازی همزمان چندین تابع هدف است. از آنجایی که توابع هدف در تضاد با یکدیگر هستند، نقطه ای شدنی که بتواند تمام توابع هدف را به طور همزمان بهینه نماید، وجود ندارد. بنابراین، در چنین حالت هایی، با یک مجموعه از نقاط به عنوان مجموعه نقاط غیرمغلوب که اعضای آن نسبت به یکدیگر بی اثر می باشند، مواجه خواهیم بود. به منظور یافتن مجموعه نقاط غیرمغلوب، روش های بسیاری شامل تکنیک های کمی سازی پیشنهاد شده اندکه هریک از آن ها نسبت به دیگری برتری و معایبی دارند. یک رویکرد جامع از منظر کمی سازی، روش PS است که توسط پاسکولتی و سرافینی پیشنهاد شده است. روش PS از دو پارامتر به عنوان نقطه شروع و ، به عنوان راستای حرکت برای یافتن نقاط غیرمغلوب روی مرز غیرمغلوب استفاده می کند. در حالت دو هدفه، نقطه از روی یک خط خاص انتخاب می شود و تغییر نقاط روی آن خط منجر به یافتن تمام نقاط غیرمغلوب می گردد. در حالت کلی، این روش برای مسائل بهینه سازی با بیش از دو تابع هدف بسیار دشوار می باشد زیرا، هر مخروط نوکدار بسته در فضای بیش از دو بعد، همانند فضای دو بعدی یک مخروط چندوجهی نیست. علاوه براین، حتی برای مخروط های چندوجهی، در حالت کلی روش قابل توسعه نیست و باید از محدودیت های ضعیف تر برای توسعه ی این روش استفاده نمود. به منظور غلبه بر این نوع مشکلات روش PS، از یک ابرکره به جای یک ابرصفحه استفاده می نماییم و نقطه را روی مرز آن تغییر می دهیم. توسعه روش جدید، برای ابعاد بیش از دوبعد به سادگی امکان پذیر بوده و مقایسات انجام گرفته با دو روش mNBI و NC به خوبی کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد. یک مطالعه کاربردی در حوزه مدیریت سلامت شامل دو تابع هدف متناقض در حضور محدودیت های خاص، به عنوان کاربرد روش پیشنهادی ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی چندهدفه، سطح پارتو، بهینه سازی غیرخطی و نامحدب، مسائل مدیریت سلامت، تکنیک های کمی سازی
 • عبدالناصر درخشان *، اونگ اچ وی بون، گویندان مارتهاندان صفحات 405-424
  دراین تحقیق سعی شده است تا عوامل اصلی پیش بینی کننده تاثیر گذار بر بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی نسبت به اجرای فعالیت های توسعه تامین کننده بررسی شود. برای دستیابی به این اهداف، ساختارهای تحقیق توسعه توسعه یافته و چارچوب مفهومی این تحقیق بر مبنای نظریه فعالیت های توسعه تامین کننده و سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. این نظریه با افزودن برخی متغیرهای اصلی پس از تجزیه و تحلیل پیشبین های مختلف کلیدی اثرگذار بر قصد شرکت های تولیدی جهت اتخاذ فعالیت های توسعه تامین کننده ادغام شده و توسعه یافتند. برای جمع آوری داده ها از 280 بنگاه کوچک ومتوسط ایرانی ازروش مقطعی استفاده شده است. مقیاس ها و فرضیه ها با کمک مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان داد که تبادل اطلاعات درون سازمانی بنگاه ها، روش های ارتباطی، پشتیبانی مدیریت عالی و اعتماد بین شرکای تجاری تاثیر مثبتی بر تبادل اطلاعات بین سازمانی دارد. علاوه براین، این تحقیق اثرات مثبت تبادل اطلاعات بین شرکت ها را درمدیریت موجودی کالا وکیفیت محصولات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت توسعه تامین کننده، مدیریت موجودی، بهبود کیفیت محصول، عملکرد مالی
 • جمال برزگری خانقاه *، حجت الله صادقی، مریم قدک فروشان صفحات 425-450
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و همچنین اثر تعاملی آنها بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، طی سال های 1390 الی 1396 جمع آوری گردید و با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی- تبیینی می باشد. یافته های پژوهش نشان دادند که حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و اثرتعاملی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در هر چهار مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و مستقیم دارند. همچنین در مقایسه مدل ها نشان داده شد که مدل تک عاملی بازار رابطه بین این متغیرها را بهتر از سایر مدل های این پژوهش توضیح می دهد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی، ارزش شرکت، مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
 • سوده حاج حسینی، زاداللهفتحی* حسین شفیعی صفحات 451-479
  این تحقیق برای اولین بار تلاش دارد که رابطه بین سه مولفه شخصیت تیره (خودشیفتگی، ماکیاولیسمی و جامعه ستیزی) و قصد انجام فساد را از طریق متغیر میانجی گر اضطراب بررسی نماید. بر اساس نظریه حفظ منابع، فرض بر آن است که افرادی که دارای میزان بالاتری شخصیت تیره هستند، میل بیشتری به ساد هنگام احساس اضطراب دارند. پس از جمع آوری داده از 273 کارمند از سازمان های مختلف، یک سری تحلیل های عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری برای دستیابی به نتایج صورت گرفت. در مدل سازی معادلات ساختاری ترکیب کننده و بر اساس تحلیل داده ها، شخصیت نیره توسط میزان بالای خودشیفتگی و ماکیاولیسمی و میزان پایین جامعه ستیزی شکل می گیرد. اضطراب به صورت کامل رابطه بین شخصیت تیره و قصد انجام فساد را میانجی می کند. به صورت کلی، این تحقیق با ارائه شواهدی مبنی بر تاثیر اضطراب برروی قصد انجام فساد در افراد دارای ویژگی های شخصیت تیره، به ادبیات موضوعی موضوعی کمک می نماید.
  کلیدواژگان: شخصیت تیره، اضطراب، قصد انجام فساد
|
 • Peter Lohmander * Pages 335-361
  Economically optimal management of a continuous cover forest is considered here. Initially, there is a large number of trees of different sizes and the forest may contain several species. We want to optimize the harvest decisions over time, using continuous cover forestry, which is denoted by CCF. We maximize our objective function, the expected present value, with consideration of stochastic prices, timber quality variations and dynamically changing spatial competition. The problem is solved using an adaptive control function. The parameters of the control function are optimized via the first order optimum conditions based on a multivariate polynomial approximation of the objective function. The second order maximum conditions are investigated and used to determine relevant parameter ranges. The procedure is described and optimal results are derived for a general function multi-species CCF forest. Concrete examples from Germany, with beech, and from Sweden, with Norwegian spruce, are used to illustrate the methodology and typical numerical results. It is important to make market adapted harvest decisions. If the stochastic price variations are not considered when the harvest decisions are taken, the expected present value is reduced by 23%.
  Keywords: Economic optimization, Multi species forests, Forest management, Stochastic processes, Adaptive optimal control
 • Masuomeh Hoseinzadeh Shahri *, Rouhollah Khodabandelou, Fateme Moshkdanian Pages 363-377
  Strategy development has traditionally been an exclusive and secretive matter. However, some organizations have recently used IT to enable openness for making a strategy. The aim of this paper was to research the trends of open strategy by applying bibliometric mapping. The method involves identifying open strategy-related documents, including a sample of 1717 existing documents from 2000 to 2016. Major trends in open strategy research literature including variations across publication years, identifying active research areas, co-authorship collaboration, and contribution of different countries were explored. The results indicated that the use of open strategy concept is growing in strategic management, despite the initial nature of strategy making. Based on the results and according to the amount of published documents, the most productive year has been 2015.
  Keywords: Open Strategy, Bibliometric analysis, Research Trends, Bibliometric Mapping
 • Armin Ghane Kanafi * Pages 379-404
  In managerial and economic applications, there appear problems in which the goal is to simultaneously optimize several criteria functions (CFs). However, since the CFs are in conflict with each other in such cases, there is not a feasible point available at which all CFs could be optimized simultaneously. Thus, in such cases, a set of points, referred to as 'non-dominate' points (NDPs), will be encountered that are ineffective in relation to each other. In order to find such NDPs, many methods including the scalarization techniques have been proposed, each with their advantages and disadvantages. A comprehensive approach with scalarization perspective is the PS method of Pascoletti and Serafini. The PS method uses the two parameters of  as the starting point and  as the direction of motion to find the NDPs on the 'non-dominate' frontier (NDF). In bi-objective cases, the point  is selected on a special line, and changing point on this line leads to finding all the NDPs. Generalization of this approach is very difficult to three- or more-criteria optimization problems because any closed pointed cone in a three- or more-dimensional space is not like a two-dimensional space of a polygonal cone. Moreover, even for multifaceted cones, the method cannot be generalized, and inevitably weaker constraints must be used in the assumptions of the method. In order to overcome such problems of the PS method, instead of a hyperplane (two-dimensional line), a hypersphere is applied in the current paper, and the parameter  is changed over its boundary. The generalization of the new method for more than two criteria problems is simply carried out, and the examples, provided along with their comparisons with methods such as mNBI and NC, ensure the efficiency of the method. A case study in the realm of health care management (HCM) including two conflicting CFs with special constraints is also presented as an exemplar application of the proposed method.
  Keywords: Multi-criteria optimization problems, Pareto surface, Non-convex, Nonlinear optimization, Health care management problem, Scalarization techniques
 • Abdolnaser Derakhshan *, Ong Hway Boon, Govindan Marthandan Pages 405-424
  This study attempts to investigate the major antecedent factors that influence manufacturing SMEs intentions toward the implementation of supplier development activities in Iranian SMEs. In order to achieve this objective, the research constructs were developed. The conceptual framework underlying this study was based on the theories of supplier development activities and social capital.  These theories were merged and developed by adding some main variables after analyzing various key antecedents that were thought to be the influential factors that determined the intention of the manufacturing firms to adopt supplier development activities. A cross sectional method was used to gather data collected from 280 Iranian manufacturing SMEs. The measures and hypotheses were analyzed with the help of the Structural Equation Modeling (SEM). The research supported the idea that information sharing within firms, communication methods, top management support and trust between trading partners have positive influence on information sharing between firms. Furthermore, the research showed the positive effects of information sharing between firms on inventory management and product quality on buying firms.
  Keywords: Supplier development activity, Inventory management, Product quality improvement, Financial performance
 • Jamal Barzegari Khanaghah *, Hojjat Allah Sadeghi, Maryam Ghadakforoushan Pages 425-450
  The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance (CG), corporate social responsibility (CSR) and their interactive effect on the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 194 companies listed on this stock exchange, which was selected using a systematic elimination method, from 2011-2017 were collected and analyzed using the pool data technique. This research is applied and is an analytical-explanatory study. The research findings showed that corporate governance, social responsibility, and the interactive effect of corporate governance and social responsibility have a direct effect on the company's value in all four models of capital asset pricing in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. It was also shown in the comparison of models that the market-based, single-factor model explains the relationship between these variables better than other models discussed in this study.
  Keywords: Corporate governance, Corporate social responsibility, Company value, Capital asset pricing models
 • Soodeh Hajhosseini, Zadallah Fathi *, Hossein Shafiei Pages 451-479
  This unprecedented research endeavors to investigate the relationship between dark personality traits (i.e., narcissism, Machiavellianism, and psychopathy) and corruption intention through the mediation of anxiety.  Based on the resource conservation theory, it is hypothesized that those higher in dark personality traits are more inclined to corrupt when they feel anxious. Having collected data in the south of Iran from 273 employees of various organizations at two-time points in 2017 and 2018, five months apart, the authors conducted confirmatory factor analysis and used Structural Equation Modeling (SEM) to acquire the results. In Formative SEM, sub-constructs are considered separately since they may have diverse effects and causes, and hence, require to be considered as disparate variables (Srivastava et al. 2001) and this method is used in various studies in high-quality journals (e.g., Tang et al., 2018; Gentina et l., 2018; Gentina & Tang, 2018). In the formative SEM model, based on the data analysis, Dark Triad was formed through high narcissism and Machiavellianism and low psychopathy.  The findings revealed that the Dark Triad bears a significant indirect positive relationship with corruption intention through anxiety. Anxiety acts as a full mediator between Dark Triad and corruption intention. All in all, this study extended previous research by providing evidence that anxiety can contribute to corruption intention for those with Dark Triad traits.
  Keywords: Narcissism, Psychopathy Dark Triad, Anxiety, Corruption intention