فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید نصیب الله فاطمی، شقایق وحدت*، سمیه حسام صفحات 7-17
  مقدمه
  برون سپاری در بیمارستان به عنوان یک راه حل برای انواع مشکلات مختلف در نظر گرفته می شود. برونسپاری در بیمارستان، واگذاری بخشی از فعالیت های که منجر به بهره وری بیمارستان گردد، است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری شده بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد با استفاده از کارت امتیازی متوازن بود.
  روش پژوهش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه آماری برای تعیین معیارهای مدل ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری شده  کلیه مدیران (25 نفر)، سرپرستان بخش های مختلف بیمارستان (55 نفر) و کارشناسان بخش بهبود کیفیت و خرید خدمات (30 نفر) بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد و  برای تعیین وزن و اهمیت معیارهای مدل ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری شده 10 نفر از مدیران بیمارستان بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با رویکرد تحلیل تایید عاملی و رویکرد AHP فازی تحلیل شد.
  یافته ها
  مطابق یافته های تحلیل تایید عاملی جهت مدل ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد با استفاده از BSC، سیزده معیار فرعی در چهار معیار اصلی تعیین شد. هم چنین مطابق یافته های تحلیل AHP فازی در مدل ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد وزن معیارهای اصلی به ترتیب بعد فرایندهای داخلی کسب و کار (0/370)،  بعد مالی (0/293)، بعد مشتری (0/229) و بعد رشد و یادگیری (0/180) است. 
  نتیجه گیری
  مدل پیشنهادی برای بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد و دیگر بیمارستان های آموزشی در کشور قابل اجرا بوده و امکان ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری شده را با استفاده از مدل BSC را  فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: عملکرد خدمات برون سپاری شده، ارزیابی عملکرد خدمات برون سپاری شده، مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • حسین بهرامی، محمد عزیزی*، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار صفحات 19-30
  مقدمه
  امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح است و در اختیار داشتن چنین صنعتی به منزله یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می شود. بین المللی شدن فناوری، فرآیند تعریف شده ای دارد که عبارت از انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر به منظور به کارگیری آن در سیستم، فرایند، محصول و یا یک روش انجام کار می باشد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر بین المللی سازی شرکت های فناور داروسازی با رویکرد نهادی می باشد.
  روش پژوهش
  در این تحقیق عوامل نهادی تاثیرگذار بر بین المللی شدن شرکت های فناور داروسازی با  استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت داروسازی، شناسایی و با استفاده از روش تئوری داده بنیاد تحلیل گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است.
  یافته ها
  در نتیجه تحلیل داده ها، مهم ترین عوامل نهادی مورد نظر خبرگان شامل 33 عامل از کل مصاحبه ها استخراج و شناسایی گردید و این عوامل در چهار بعد قانونی، هنجاری، شناختی و هدایت گر دسته بندی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد در بعد قانونی، عامل تسهیل در قوانین صادرات و اصلاح نظام قیمت گذاری دارو، در بعد هنجاری، ثبات مدیریت و برنامه های شرکت، در بعد شناختی، آشنایی با بازاریابی بین الملل و اهمیت به تحقیق و توسعه و در بعد هدایت گر، اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی از مهم ترین عوامل نهادی تاثیرگذار بر بین المللی شدن شرکت های فناور داروسازی می باشند.
  کلیدواژگان: بین المللی شدن، شرکت های فناور داروسازی، عوامل نهادی
 • فاطمه کریم نژاد رمی، قهرمان محمودی*، محمدعلی جهانی صفحات 31-42
  مقدمه
  مرگ و میر کودکان یکی از مهم‏ترین شاخص‏های بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی در ارزیابی سلامت جامعه می باشد. هدف از این پژوهش تحلیل ارتباط نهاده های بهداشتی بر مرگ و میر کودکان براساس ضریب جینی و منحنی لورنز بوده است.
  روش پژوهش
   مطالعه حاضر توصیفی از نوع اکولوژیک بوده که به برابری یا نابرابری توزیع امکانات بهداشتی در سطح شهرستان های استان مازندران براساس شاخص های جمعیتی سال 1395 پرداخته است. جامعه پژوهش شامل مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه های بهداشتی، خانه های بهداشتی، کارکنان بهداشتی، پایگاه های اورژانس وتعداد کارکنان این مراکز بوده است، پس از جمع آوری داده ها از معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران و بابل تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Dasp2.1 ،STATA وSPSS19  انجام شد.
  یافته ها
  ضریب جینی توزیع مراکز بهداشتی روستایی برحسب جمعیت 0.32 در مراکز بهداشتی و درمانی شهری 0.28 بود. ضریب جینی توزیع پایگاه های بهداشتی، خانه های بهداشت و کارکنان بخش بهداشتی بالای 0.3 بوده است. بین نسبت مراکز بهداشتی روستایی به جمعیت با مرگ و میر نوزادان (0.895- = r، 0.03= p-value) وکودکان زیر پنج سال(0.901- = r، 0.01= p-value) و بین نسبت خانه های بهداشتی به جمعیت با مرگ و میر نوزادان (0.367- = r، 0.03= p-value) وکودکان زیر پنج سال(0.489- = r ، 0.03= p-value) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نابرابری درتوزیع برخی نهاده های بهداشتی وجود داشت که با توجه به ارتباط بین نهاده های بهداشتی با مرگ و میر کودکان و نوزادان،پیشنهاد می گردد توجه به درجه توسعه یافتگی شهرستان ها و میزان برخورداری از این شاخص ها در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر نوزادان، نابرابری، مرگ و میر کودکان
 • مجتبی مرادی*، محمدعلی میرزازاده صفحات 43-51
  مقدمه
  یکی از علل اهمیت بررسی ریسک های تولید، نقش مهم ریسک و چالش های آن در سازمان های امروزه است. با توجه به طبقه بندی صنعت تولید دارو جزء صنعت های با اهمیت بالا، ریسک های سرمایه گذاری در این صنعت را با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA) به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ریسک و به منظور افزایش بهره وری این صنعت، شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل شده است.
  روش پژوهش
   این مطالعه توصیفی، FMEA را به عنوان روش کمی برای شناسایی ریسک های تولید پیشنهاد می دهد و با محاسبه اعداد اولویت بندی ریسک (RPN ها)، خطرات بالقوه و اثرات آنها در صنعت داروسازی را مشخص می کند.
  یافته ها
  در این تحقیق بعد از شناسایی ریسک های مالی تولید دارو که به کمک مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان به دست آمد، پرسشنامه ای طراحی گردید که در مجموع از 66 ریسک شناسایی شده 19 ریسک با نظر کارشناسان و خبرگان به عنوان ریسک های با اهمیت شناسایی و رتبه بندی گردید.
  نتیجه گیری
  اصول بهینه تولید (GMP)، تغییرات نرخ ارز، عدم بازاریابی و پیش بینی مناسب روند بازار، موجودی مواد اولیه و موجودی ملزومات به عنوان مهم ترین ریسک های تولید دارو شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: ریسک تولید، صنعت دارو، تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA)
 • احمد موحد، زهره عباسی* صفحات 53-65
  مقدمه
  مشاغلی که کارکنان آن نقش امور مراقبتی-درمانی را به عهده دارند، به طور طبیعی بستری برای رشد ابتلا به انواع بیماری های جسمی و روانی است. از جمله متغیرهایی که می تواند نقش بازدارنده و تعدیل کننده در برابر این گونه مسائل و مشکلات داشته باشد بهزیستی روانشناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد توانمندسازی روانشناختی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان شبکه بهداشت  شهر قاین صورت گرفته است.
  روش پژوهش
   این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین 720 نفر بودند که از میان آنها 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و بهزیستی روانشناختی ریف (1995) اطلاعات لازم جمع آوری گردید و نتایج به کمک نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از بین ابعاد توانمند سازی روانشناختی(خودمختاری، معنی داری، اعتماد، شایستگی و موثر بودن) بین سه بعد خودمختاری، معنی داری و اعتماد با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بین دو بعد شایستگی و  موثر بودن با بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود ندارد نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی دو بعد اعتماد و خودمختاری توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی را دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین باید نیازها و اولویت های نیروی انسانی همیشه مد نظر قرار گیرد و تا آنجا که ممکن است برنامه های توانمندسازی در سازمان پیوسته انجام شود.
  کلیدواژگان: ابعاد توانمندسازی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی، کارکنان شبکه بهداشت و درمان
 • اکبر بیات، میثم لطیفی*، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی صفحات 67-77
  مقدمه
  ایدئولوژی سازمانی در تمامی زمان ها از طریق انتشار رسوم و سنت ها و افسانه ها و حماسه ها و اسطوره ها توسعه یافته است؛ لذا پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه بین اسطوره های پزشکی سازمانی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه های سازمانی در سازمان ماموریت محور دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.
  روش پژوهش
  طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی استان همدان به تعداد 3250 نفر بود؛ که از طریق جدول مورگان و برنامه G*Power درنهایت، تعداد 344 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و ابزارهای سنجش در این پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تائید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری بر مبنا کوواریانس و نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که؛ اسطوره های پزشکی سازمانی با حماسه سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین رابطه بین اسطوره های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی از طرق حماسه سازمانی میانجی گری می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش توجه به اسطوره های پزشکی سازمانی و اسطوره سازی و افسانه سرایی های جدید که ایجاد حماسه های سازمانی را به دنبال خواهد داشت، گامی در تقویت و توسعه ایدئولوژی سازمانی قوی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اسطوره های پزشکی سازمانی، حماسه های سازمانی، ایدئولوژی سازمانی، سازمان های ماموریت محور (دانشگاه علوم پزشکی)
 • حسین مینایی، محمد پیکان پور، علی ذاکری نژاد، نوشین شیرزاد، فرزاد پیرویان صفحات 79-92
  مقدمه
  روند فزاینده مخارج درمانی، محدودیت های مالی، کیفیت و کارایی پایین خدمات بیمارستان های دولتی و انتظارات روزافزون، نظام های سلامت را ملزم به استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی نموده است. مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان راه حلی که مزایای هر دو بخش راجمع کرده و معایب آنها را به حداقل می رساند در سیاست گذاری نظام سلامت مطرح می شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی مدل های مشارکت عمومی - خصوصی در حوزه بیمارستانی و ارائه پیشنهاداتی جهت انتخاب مدل بهینه در شرایط گوناگون است.
  روش پژوهش: در این پژوهش پس از ساختاربندی پرسش و تعیین دامنه مطالعه، مقالات منتخب ارزیابی عمیق شده و تعاریف، مزایا و معایب انواع مدل های مشارکت بکار رفته در مدیریت بیمارستانی بررسی و این مدلها از نظر شاخص های کیفیت - اثربخشی، دسترسی، کارایی مالی و میزان تسهیم ریسک مقایسه شدند.
  یافته ها
  با مرور دامنه ای 32مقاله، انواع مدل های مشارکت در قالب ارائه خدمات، تامین مالی و اصلاح زیرساخت ها و سطح ترکیبی تحلیل شدند. برهمین مبنا مدل های "برون سپاری بالینی" و "قرارداد مدیریت" بالاترین سطح دسترسی و کیفیت - اثربخشی را به خود اختصاص داده و مدل های "DBFO"،"BOO" و "برون سپاری بالینی" بالاترین سطح کارایی مالی را درپی داشتند. هم چنین "قرارداد خدمت" و "خصوصی سازی کامل" در دو سر طیف تسهیم ریسک قرار گرفتند. در نهایت، جهت ارتقای بهره وری بیمارستان های دولتی، قراردادهای "برونسپاری"، "مدیریت" و "اجاره" و جهت افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، مدل های "BOO"،"BOT" و "DBFO" توصیه گردیدند.
  نتیجه گیری
  با لحاظ چالش های مدیریت بیمارستانی و هم چنین ویژگی های اختصاصی اقتصاد سلامت درعدم تبعیت از فروض اقتصاد هنجاری، بکارگیری مدل های مشارکت عمومی - خصوصی، امری ضروری در راستای تحقق اهداف نظام سلامت است.

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی - خصوصی، تامین مالی خصوصی، بیمارستان دولتی
 • البرز مقتدر منصوری، غلامرضا رحیمی ، نادر یهلولی، فرهاد نژاد ایرانی صفحات 93-105
  مقدمه
  ویژگی های روانشناختی مدیران به عنوان یک موضوع مهم در موفقیت سازمان ها قلمداد می شود و به عنوان عنصر اصلی در توانمندسازی منابع انسانی سازمان و هم چنین افزایش بهره وری آنها به حساب می آید ویژگی های روانشناختی مثبت مدیران می تواند منجر به احساس امنیت روانی کارکنان شود و به آنان عزت نفس ببخشد و هر چه سطح ایمنی روانی مدیران بالاتر باشد می تواند ویژگی های خوبی برای مدیریت در مدیران ایجاد کند.
  روش پژوهش: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه مدل ساختاری ویژگی های روانشناختی مدیران میانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی در سطح شهرستان ارومیه می باشد که با روش ترکیبی (کمی – کیفی) مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش کیفی، پارادیم پست مدرن، استراتژی پدیدارشناسی و تکنیک تحلیل محتوای پنهان با مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) با مدیران میانی (تا حد اشباع نظری) انجام گرفت و در بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی پایایی و روایی ابزار بدست آمده مورد تایید قرار گرفت. مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری با نرم افزار MAX QDA12 و جهت تایید ابزار بدست آمده از نرم افزارSmart Pls2  استفاده شده است و در نهایت برازش کلی مدل مورد سنجش و تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  ویژگی های روانشناختی مدیران میانی در جامعه مورد بررسی در چهارمولفه خود اتکایی، خودکامیابی ، اعتماد آفرینی ونگرش حقوقی شناسائی گردید و یک مدل ساختاری بر اساس این مولفه ها ارائه و پایایی و برازش مدل تازه بوجود آمده مورد سنجش قرار گرفت بطوریکه میانگین پایایی اشتراکی برای کلیه مقوله ها (0/67 =AVE) و مقدار پایایی ترکیبی (0/86 =CR) و برازش مدل برابر (0/425 =Gof) حاصل گردید که مدل از برازش نسبتا قوی و مناسبی برخوردار بود و قابل تعمیم به کل جامعه آماری می باشد.
  نتیجه گیری
  مدیران می توانند با شناسایی و استفاده درست از ویژگی های روانشناختی خود می توانند بر خود اتکا کامل داشته و موجب بروز و تقویت حس انجام کارو افزایش انگیزه و تعهد درکارکنان و هم چنین موجب افزایش بهره وری و موفقیت و افزایش عملکرد کارکنان شوند که به تبع آن موفقیت و بقای سازمان خویش را تامین کنند.


  کلیدواژگان: ویژگی های روانشناختی، مدیران میانی، دانشگاه علوم پزشکی
|
 • Sayed Nasibullah Fatemi, Shaghayegh Vahdat *, Somayeh Hesam Pages 7-17
  Introduction
  Outsourcing in the hospital is considered as a solution to a variety of problems. Outsourcing in a hospital is a transfer of part of the activities that lead to hospital productivity.The purpose of this study was to design a model for evaluating the outsourced service performance of Shahid Dr. Labafinejad Hospital using a balanced scorecard.
  Methods
  The method of this study was descriptive-survey and applied to the target. The statistical sample was used to determine the criteria of the outsourced service performance evaluation model of all managers (25 people), supervisors of different departments of the hospital (55 people) and experts in quality improvement and procurement services (30 people) in Shahid Dr. Labafinejad Hospital and To determine the weight and importance of the outsourced performance evaluation model, 10 hospital managers.The research tool was a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using Factor Verification and Fuzzy AHP Approach.
  Results
  According to findings from Factor Verification Assessment for the Oversea Exercise Evaluation Model of Shahid Dr Labafinejad Hospital, using BSC, thirteen criteria were determined. Also, according to Fuzzy AHP analysis, in the model for evaluating the outsourcing service of Shahid Dr. Labafinejad Hospital, dimensional priority is dimensional internal business processes (0.370), financial dimension (0.293), dimensional customer (0.229), and dimensional growth and learning (0.108).
  Conclusion
  The proposed model for the Shahid Dr. Labafinejad Hospital and other educational hospitals in the country can be implemented and provides an opportunity to evaluate the outsourced service performance using the BSC model.
  Keywords: Outsourced Service Performance, Outsourced Service Performance Evaluation, Balanced Scorecard Model (BSC)
 • Hossein Bahrami, Mohammad Azizi *, Ali Badizadeh, Hadi Rezghi Shirsavar Pages 19-30
  Introduction
  Today, the pharmaceutical industry is considered one of the world's most important and largest industries, and the possession of such industry is one of the most important criteria for the development of countries. Internationalization of technology has a defined process, which is the transfer of knowledge and technology from an individual or group to a person or group in order to use it in a system, process, product or method of doing business. The purpose of this research is to identify the factors influencing the internationalization of pharmaceutical technology companies with an institutional approach.
  Methods
  In this research, institutional factors influencing the internationalization of pharmaceutical companies using qualitative method and through interview with pharmaceutical industry experts were identified and analyzed using the Grounded theory method. This research is applied in terms of purpose and is descriptive in terms of collecting data.
  Results
  As a result of data analysis, the most important institutional factors considered by the experts, including 33 factors from all interviews, were extracted and identified, and these factors were classified into four regulative, normative, cognitive, and conducive dimensions.
  Conclusion
  The results of the research showed that in the regulative dimension, the factor facilitating the export laws and reforming the drug pricing system, in the normative dimension, management stability and company programs, in the cognitive dimension, familiarity with international marketing and the importance of research and development, and In the conducive dimension, obtaining credible international certificates is one of the most important institutional factors affecting the internationalization of pharmaceutical technology companies.
  Keywords: Internationalization, Pharmaceutical Technology Companies, Institutional Factors
 • Fatemeh Karimnejad Rami, Ghahraman Mahmoodi *, Mohammad Ali Jahani Pages 31-42
  Introduction
  Child mortality is one of the most important cultural, economic and health indicators in evaluating the health status of the community. This study aimed to analyze the relationship between health centers with the child mortality based on the Gini coefficient and Lorenz curve.
  Methods
  This ecological descriptive study was conducted in 2016 to examine the equality or inequality in the distribution of health facilities in the cities of Mazandaran province based on demographic indicators. The research population consisted of health centers, health personnel, emergency centers and the number of employees in these centers. After collecting data from the Ministry of Health of Mazandaran and babol University of Medical Sciences, the obtained data was analyzed using Dasp2.1, STATA and SPSS19 software.
  Results
  Gini coefficient for the distribution of rural health centers was 0.28 and 0.32 for urban health centers, based on population. The Gini coefficient for distribution of health centers and health personnel was higher than 0.3. There was a significant relationship between the ratio of rural health centers to the population and child mortality (r = -0.853, p-value = 0.03) of children under five years old (r = -0.901, p-value = 0.01), and between the ratio of health centers to population and child mortality (r = -0.367; p-value = 0.03) of children under five years old (r = 0.489, p-value = 0.03).
  Conclusion
  Since a significant level of inequality was found in the distribution of some health centers, considering the relationship between health centers and child mortality.
  Keywords: Neonatal mortality, Inequalities, Child morta
 • Mojtaba Moradi *, Mohammadali Mirzazadeh Pages 43-51
  Introduction
  The important role of risk and its challenges in organizations is one of the reasons for the importance of examining the risks of production. Considering the classification of the pharmaceutical industry as one of the most important industries, the investment risks in this industry have been analyzed using the Failure mode and effects analysis (FMEA) method. This method is one of the risk management techniques to identify, analyze, and ranking risk factors in order to increase the efficiency of the industry.
  Methods
  This descriptive study suggests FMEA as a quantitative method for identifying production risks and, by computing risk priority numbers (RPNs), represents the probability of their risks and effects in the pharmaceutical industry.
  Results
  In this research, after identifying the risks of drug production through literature review and interviewing experts, a questionnaire was designed that out of 66 identified risks, 19 risks were identified and ranked by experts as important risks.
  Conclusion
  Good manufacturing practices (GMP), exchange rate fluctuation, no marketing strategy and lack of proper estimation of market trends, inventories of raw materials and inventory of supplies was identified as the most important risks of drug production.
  Keywords: Production Risk, Pharmacy, Failure mode, effects analysis (FMEA)
 • Ahmad Movahhed, Zohreh Abbasi * Pages 53-65
  Introduction
  The jobs that employees have the role of care are naturally susceptible to various types of physical and mental illnesses. Psychological well-being is one of the variables that can act as deterrent and moderating against such issues and problems. This study aims to investigate the role of psychological empowerment in the prediction of psychological well - being in health care workers.
  Methods
  This research is descriptive – correlative study. The statistical population of this study was 720 people of the health care workers of the city of Qayen, among which, using cluster random sampling method, and 250 people were selected as sample. Data were gathered using psychological empowerment questionnaire of Spritzer and Mishra (1995) and psychological well-being of Riff (1995). The results were analyzed using SPSS software whit Pearson correlation coefficient and regression test.
  Results
  The results showed a positive and significant relationship between three dimensions of psychological empowerment (autonomy, meaningfulness, and trust) with psychological well-being, but there was not relationship between two other dimensions of psychological empowerment (competence and effectiveness) with psychological well-being.The results of the regression analysis showed that, among the dimensions of psychological empowerment, two dimensions (trust and self – determination) have the power to predict psychological well - being.
  Conclusion
  Therefore, human resource needs and priorities must always be considered and as far as possible, the empowerment programs in the organization must be carried out.
  Keywords: Psychological Empowerment Dimensions, Psychological Well - Being, Health Care Workers
 • Akbar Bayat, Meisam Latifi *, Morteza Moradi, Alireza Slambolchi Pages 67-77
  Introduction
  Organizational ideology has been developed at all times through the dissemination of customs and traditions and myths and sagas. Therefore, the present study with the aim of analyzing the relationship between organizational medical myths and organizational ideology with the role of mediating organizational saga in the mission-oriented organization of the University of Medical Sciences.
  Methods
  This research is a descriptive-correlation study. The statistical society of this study consist of consist of Hamadan University of Medical Sciences with 3250 Employee to using Morgan table and G*power, finally 344 numbers with use of category sampling method were selected as samples. The measurement tools in this study consisted of three researcher-made questionnaires; their validity and reliability were reviewed and confirmed. Structural equation modeling was used to analyze the data based on covariance and software of LISREL.
  Results
  The results of structural equation modeling showed that the organizational medical myths have a positive and significant relationship with organizational saga. Also, the relationship between organizational medical myths and organizational ideology is mediated through organizational saga.
  Conclusion
  According to the research results, with an increasing focus on organizational medical myths, and the Mythology and Legendary of the new series that will create organizational saga, a step will be to strengthen and develop a strong organizational ideology.
  Keywords: Organizational mMedical Myths, organizational Saga, Organizational Ideology, mMission-Basis Oorganizations (University of Medical Sciences)
 • Hossein Minaei, Mohammad Peikanpour, Ali Zakerinejad, Noushin Shirzad, Farzad Peiravian Pages 79-92
  Introduction Growth of health expenditures, financial limitations, low efficiency and quality of service provision in public hospitals and ever-increasing expectations have obligated healthcare systems to utilize private sector’s capabilities. According to other countries’ experiences, public-private partnership (PPP) is a solution that not only reduces defects of every sectors, but also integrates both sectors’ advantages. This study was aimed to review PPP models in hospital management and propose suggestions for best model selecting in different situations.
  Methods
  In this study, after organizing questions as well as determining search strategies, opted articles were assessed deeply; definitions as well as different PPP models’ pros and cons in hospitals management were analyzed; and finally, these models were compared according to quality-effectiveness, access, financial efficiency, and risk sharing indicators.
  Results
  By reviewing 32 peer-reviewed articles, PPP models were categorized in service providing, financing as well as developing infrastructures, and compound levels. Based on the results, “clinical outsourcing” and “management contract” have attained high level in access and quality-effectiveness indicators and “BOO”, “DBFO”, and “clinical outsourcing” models have achieved high level in financial efficiency. Furthermore, “operating contract” and “privatization” are placed in two ends of risk sharing spectrum. Finally, “outsourcing”, “management”, and “lease” contracts are advised to improve productivity of public hospitals; and “BOO”, “BOT”, as well as “DBFO” models are advised to develop infrastructures and increase the number of hospitals beds.
  Conclusion
  Considering hospital management challenges and health economics specifications, utilizing public-private partnership models is a vital issue to fulfill the aims of healthcare system.
  Keywords: Public-private partnership, Private finance initiative, Public hospital
 • Alborz Moghtader Mansouri, Gholamreza Rahimi , Nader bohluli, Farhad Nezhad Irani Pages 93-105
  Introduction
  The psychological characteristics of managers as an important issue in the success of organizations and considered as the main element in empowering the human resources of the organization as well as increasing their productivity. Positive psychological characteristics of managers can lead to mental feeling of employees and they Self-esteem and the higher the level of mental health of managers is, it can create good features for management in managers.
  Methods
  The current research aimed to identify psychological traits of Middle managers in Hospitals of the University of Medical Sciences in the city of Urmia Which has been studied by the combined method (quantitative - qualitative). In the qualitative section, postmodern paradigm, phenomenological strategy, and latent content analysis technique by semi structured (in-depth) interview (to the theoretical saturation level) with 13 cases of Middle managers. In the quantitative section, using the structural equation modeling by partial least squares method, the reliability and validity of the obtained tool was confirmed. The interviews were analyzed through open coding and axial coding using MAX QDA12 and the Smart Pls2software has been used to confirm the tool.
  Results
  The psychological characteristics of the middle managers in the community were identified in the four dimensions of Self- Reliance, Self-Efficiency, Building Trust, and Legal Attitude , and a structural model based on these components was presented and the reliability and fit of the newly developed model were measured, so that the average of collective sustainability for all categories (AVE = 0.87), and the combined reliability (CR = 0.86) and equation fitting (Gof = 0.452) were obtained that the model had a relatively strong fit and can be generalized to the entire statistical society.
  Conclusion
  Managers can, by identifying and properly using their psychological characteristics, can rely on themselves and enhance and enhance the sense of doing business, increase motivation and commitment in the staff, as well as increase productivity and success and increase the performance of employees, which leads to The success and survival of its organization.
  Keywords: Psychological traits, Middle managers, University of Medical Sciences