فهرست مطالب

اقتصاد اسلامی - پیاپی 74 (تابستان 1398)

فصلنامه اقتصاد اسلامی
پیاپی 74 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباس شاکری، فرشاد مومنی، امیر خادم علیزاده، سیدهادی مخزن موسوی* صفحات 5-33

  در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت و قسط اسلامی می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مولفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، شاخص ترکیبی، عدالت اقتصادی
 • علی اصغر هادوی نیا* صفحات 35-63
  این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که الگوی انسان اقتصادی با تکیه بر آموزه های اسلامی چگونه قابل ترسیم است؟ تعریف این الگو چیست؟ مهم ترین عنصر یا عناصر این تعریف کدامند؟ فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن می باشد این است که مهم ترین قاعده رفتاری در الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام، «بیشینه سازی بهره‏مندی‏های مادی، معنوی و آخرتی با بهترین ترکیب» می باشد. ابعاد سه گانه وجودی (مادی، معنوی و اخروی) و (مطلق گرایی و لذت پذیری به عنوان دو امر از امور فطری) از مبانی انسان شناسی قرآن کریم هستند که در شکل گیری این الگو نقش بسزایی دارند؛ همچنین نشان داده شده است که چگونه این الگو در تحلیل رفتارهای اقتصادی در سه گستره مصرف، تولید و توزیع تاثیرگذار می باشد.
  در این مقاله تلاش شده از روش مطالعه تطبیقی استفاده شود و اقتصاد کلاسیک نیز مورد بررسی قرار گیرد. به لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی عقلی اتخاذ شده است. الگوی انسان اقتصادی، ایده جدیدی است که در مطالعات گذشته اقتصاد اسلامی کمتر به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: الگوی انتزاعی، انسان اقتصادی، اعتدال، نفع طلبی، عقلانیت ابزاری، فطرت، لذت پذیری، انسان کامل
 • محمد جداری عالی* صفحات 65-87
  در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است.
  بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت.
  از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تاکید بر واقعی بودن نیاز و تاکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقا باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.
  کلیدواژگان: ملاک اخلاق تولید، نیاز واقعی، امنیت، عدالت، توسعه اقتصادی
 • فرشته ملاکریمی*، محمدعلی راغبی صفحات 89-113
  یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می دهد، می شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می شود؟
  مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، این فرضیه را بررسی می نماید که «بر اساس مهم ترین معیار تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد که مخالفت با قصد جدی است، برخی از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی دارای اشکال است». نتایج پژوهش گویای آن است که در رابطه با موافقت یا مخالفت شروط ضمنی در قراردادهای مشارکتی بانک مرکزی ج.ا.ا. دو رویکرد فقهی وجود دارد. بر اساس رویکرد نخست این شروط از جمله ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، ماده 8 قرارداد مضاربه و مجموعه شروط مندرج در عقود مشارکتی، با ازبین بردن مضمون و مفهوم حقیقی قرارداد، وقوع عرفی آن را مخدوش می نماید؛ به نحوی که دیگر عرف این عقود را مشارکتی نمی داند؛ لذا این شروط خلاف مقتضای عقد محسوب می شوند؛ اما رویکرد فقهی مقابل از صحت این شروط و موافقت آن با مقتضای عقود مشارکتی دفاع می کند هر چند درج این شروط را منافی کارکرد و اهداف واقعی عقود مشارکتی می داند و از این جهت به آن اشکال وارد می کند.
  کلیدواژگان: شرط خلاف مقتضای عقد، مقومات عقد، قصد جدی، عقود مشارکتی
 • سید احمد سیدی*، محمدرضا عبدلی، مهدی جباری نوقابی صفحات 115-147
  بانک ها به عنوان موسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
  یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی موثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی موثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
  کلیدواژگان: سلامت بانکی، ثبات مالی، بانک، بانکداری اسلامی
 • ابوالقاسم توحیدی نیا*، حمید ابریشمی، حمید نصیری صفحات 149-177
  یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است.
  در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعا میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.
  کلیدواژگان: بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا، مدل قراردادهای موازی، کمیته بازل، نسبت کفایت سرمایه
 • حسین امیری*، وهاب قلیچ صفحات 179-209
  از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی، دستیابی به راه های تامین مالی است که در خصوص بنگاه های تازهتاسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی تری مطرح است. سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) ایده ای جهت تامین مالی این دسته از بنگاه هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه گذاری ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.  این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خطر پذیر، تامین مالی اسلامی، استراتژی خروج، مشارکت کاهنده
 • عبدالحسین شیروی، هادی رحمانی* صفحات 211-239
  اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سوال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولا، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیا، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد.
  این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.
  کلیدواژگان: اوراق سلف نفتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، تبدیل دارایی به اوراق بهادار، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
 • المیرا اشکان، محمد علی متفکرآزاد*، محمدرضا سلمانی بی شک، رضا رنج پور، پرویز محمدزاده صفحات 241-270
  خانواده در اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. دین اسلام از یک سو نقش زنان را در ایفای مسئولیت های همسرداری، مادری و رسیدگی به امور منزل در خانواده مورد تاکید قرار می دهد و از سوی دیگر اشتغال زنان را در چارچوب ارزش های اسلامی بسیار محترم می شمارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ساعت کار انعطاف پذیرزنان بر ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان با رویکرد اسلامی می پردازد.
   درانجام اینپژوهش 260 نفراز زنان کارمند متاهل مراکز آموزش عالی شهر تبریز با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انتخاب شدند و پرسشنامه ها در زمستان 1396 و بهار 1397 به صورت تصادفی میان آنان توزیع گردید. تحلیلنتایجبا استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانهنشان داد که انعطاف پذیری ساعت کار زنان بر میزان ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان تاثیر مثبت دارد؛ همچنین نتایج آزمون فریدمن موید آن است که زنان در صورت کاهش ساعت کاری ناشی از به کارگیری انعطاف پذیری ساعت کار، بیشترین زمان آزادشده خود را صرف ایفای مسئولیت های خانوادگی خود خواهند کرد.
  کلیدواژگان: اشتغال زنان، انعطاف پذیری ساعت کار، مسئولیت های خانوادگی، رویکرد اسلامی
|
 • Abbas Shakeri, Farshad Momeni, Amir Khademalizadeh, Seyedhadi Makhzanmousavi * Pages 5-33

  There is no issue in Islam which has received significant attention more than the notion of “justice” and since the primary goal of constituting Islamic regime is the establishment of justice, paying attention to the issue of economic justice and tracing the path of justice in the direction of the ideal just status is necessary. The goal of this article, which is authored in accordance with descriptive-analytic method and in the sphere of Islamic thought and economic knowledge, is the formulation and constitution of a combined index for economic justice with an Islamic approach.
  The findings of this research indicates that: fair distribution of resources, opportunities and facilities based on merits, with consideration to the right of production resources and agents, and to the right of future generations, allotment of production agents based on their merits and amount of distribution, re-distribution of income and wealth, and consideration to the improvement of society’s welfare are among the most important factors of combined index of economic justice with an Islamic approach. In the same way, there is a positive relation, on the one hand, between Physical quality-of-life index, the amount of profiting from welfare facilities, the amount of efficiency of the whole production agents, Amartya Sen’s index of welfare and appraisal of the investment rate in infrastructural establishments and equipment sector to yielding from underground resources, and a negative relation, on the other hand, between Atkinson’s index and Foster, Greer, and Thorbecke’s index and the process of economic justice.

  Keywords: Islamic economy, combined index, Economic Justice
 • Aliasghar Hadavinia Pages 35-63
  This article seeks to answer the question of how the human-economic template can be drawn based on Islamic teachings. What is the definition of this template? What is the most important element or elements of this definition? The hypothesis that the article seeks to prove is that the most important principle of behavior in the economic man's model from the point of view of Islam is "to optimize the material, spiritual, and the Hereafter's best interests". The three dimensions of existential (material, spiritual and afterlife) and (absoluteism and pleasure as two natural things) are the basis of the holy Qur'an that play an important role in the formation of this pattern. It has also been shown how this pattern is effective in analyzing economic behaviors in three areas of consumption, production, and distribution.
  An attempt has been made to use a comparative study approach and to examine classical economics. In terms of interpretation, the analytical-rational method has been adopted. The economic man's model is a new idea that has been less addressed in previous economics studies.
  Keywords: Abstract Pattern, Economic Man, moderation, Beneficialism, Instrumental Rationality, nature, Pleasure, Perfect Man
 • Mohammad Jedari Pages 65-87
  In the system of capitalism, firms based on e utilitarianism ethics maximize the profits. But in the Islamic economic system and based on its own ontological and ethical foundations, need is considered as the most important ethics criterion for productive activity.
  The discussion of the category of need as a criterion of value is important in two main directions: one in terms of the ethics responsibility of the producer towards himself and the family who earns income to eliminate the personal and family needs of living conditions. Secondly, it is responsible for the social ethics that the producer has towards his fellow humans and society as consumers and demanders of the products. Accordingly, the structure of the paper is organized in two directions.
  In this article, the most important features of the value of the need in the Islamic economic system are the emphasis on the real need and emphasis on addressing the macroeconomic needs of society such as security, justice and economic development, which the producer must ethically choose in the direction of the production of goods and services and must be committed to them.
  Keywords: The Criterion of Production Ethics, Real Needs, Security, Justice, Economic Development
 • Fereshteh Mollakarimi *, Mohammad Ali Raghebi Pages 89-113
  One of the challenging issues in the design of banking contracts, especially cooperative agreements, is the issue of contractual terms. These implicit terms are in a way that contrasts with the truth and the concept of cooperative contracts to the point where it derives the original from its original function.
  The main question of the article is, what are the criteria for determining the contractual terms of an agreement, and whether in the formulation of bank contracts, there is a lack of opposition to the implicit terms with the truth of the contract?
  Using the descriptive method and content analysis, using Imamie jurisprudence sources, the paper examines the following hypothesis: "The most important criterion in distinguishing between the conditions of opposition to the obligation to enter into opposition is the serious intention that the context of the principle of adherence to the contract also emphasizes intention. In accordance with this criterion, the central bank participates in JHA contracts. There are a number of conditions that indicate that there is no serious intention for the contractors. Moreover, by eliminating the concept and the actual concept of the contract, these conditions also violate the customary nature of it, in a way that does not share the custom of participation in this contract. The results of the research indicate that Article 11 of the Central Bank Civic Engagement, Article 8 of the Mudaraba Agreement and the set of terms contained in the Participation Agreements are contractual terms.
  Keywords: Conditions Against The nature of the Contracs, The Pillars of Contracts, Real Intention, Collaborative Contracts
 • Seyed Ahmad Seyedi *, Mohammadreza Abdoli, Mahdi Jabbari Noghabi Pages 115-147
  According to economic theory, if there is a compensatory equilibrium in the economy, there will be a competitive equilibrium on condition of positive income for all households. The condition of positive income also will be established when households have resource links with each other. According to a theory of Islamic economics, this relationship of resources (In the economic literature must have certain conditions) can be derived from sources such as Zakat. The present study intends to use a vector error correction model to answer the question that how much the actual amount of Zakat payment will be effective on income inequality in comparison with the amount of potential Zakat. Results after estimating three different models and applying control variables show that using the policy potentials available in Islamic economics, assuming other conditions are fixed, a simultaneous competitive and compensatory equilibrium in the Iranian economy can be established implicitly. In other words, if a policymaker can minimize the gap between actual and potential Zakat by applying some policies, Positive income establishment for all households will be possible.
  Keywords: Competitive, Compensatory, Zakat, Income distribution
 • Abolghasem Tohidinia *, Hamid Abrishami, Hamid Nasiri Pages 149-177
  One of the most important issues in the banking system, which can disrupt the functioning of this system, is risk discourse. Since the volume of credible capital resources reduces bank bankruptcy risk, one of the important indicators for assessing the performance and health of banks is the ratio of capital adequacy.
  In this research, after reviewing the theoretical foundations of capital adequacy ratio in conventional banking and explaining the nature of riba free banking (parallel contract model) and the principles governing it, in the first step, by analytical-descriptive method, we have explained the risks of such banking. We examine the role of capital adequacy ratio in its risk management. In the next step, the theoretical findings of the survey are evaluated and validated by experts. The result of the research suggests that the riskiness of a non-risky banking system is typically lower than that of conventional banking, which implies a reduction in the importance of capital adequacy ratio for risk management in such banking compared to conventional banking.
  Keywords: Riba Free Banking, Banking Risks, Capital Adequacy Ratio
 • Hossein Amiri *, Wahhab Qelich Pages 179-209
  One of the most important concerns of businesses is to reach the financing paths that are becoming more serious about newly established firms and startups. Venture Capital (VC) is an idea to fund these types of businesses that are being used in global economies today. Considering that the conventional method of this category of investments is not in accordance with the Shari'a standards, Islamic countries have been considering using the Islamic risk investment model in the form of various legal contracts, including cooperative contracts. This research, using a library study method and a mathematical approach, while explaining the risky Islamic model of investment, attempts to explain the strategy of exit to investors in the form of a diminishing partnership. The results of this study indicate that in the exit strategy, the time it takes for the entrepreneur to fully utilize the economic project depends on the three factors of the investor's capital, the entrepreneur's capital and the expected profit in each period. The explanation of the direction of these dependencies in two fixed and variable returns in economic projects is another result of this study.
  Keywords: Venture Capital, Islamic Finance, Exit Strategy, Diminishing Partnership
 • Abdolhosein Shiravi, Hadi Rahmani * Pages 211-239
  Salam Oil Securities are very similar to Asset-backed Securities and the process of issuing Salam oil securities is similar to securitization in its special meaning. Nevertheless, this matter that Salam Oil Securities are a kind of Asset-backed Securities and the process of their issuing is a kind of securitization, is a question that have to be studied to reach a correct answer. In this study we are trying to compare Salam oil Securities with Asset backed Securities in some aspects such as their history, their process of issuing, their Risk management and their benefits Using "Mokhtar" research method.
  In this paper we have studied the question. The results show that Salam Oil Securities are exactly a kind of Asset Backed Securities and the process of issuing Salam Oil Securities is a kind of Securitization. All benefits of Securitization is imaginable for issuing Salam Oil Securities. we can call Salam Oil Securities as "Islamic Asset Backed Securities" and the process of issuing as "Islamic Securitization".
  Keywords: Salam Oil Securities, Asset-backed Securities, Securitization, Asset-based Securities
 • Elmira Ashkan, Mohammad Ali Motafakker Azad *, Mohammad Reza Salmani Bishak, Reza Ranj Pour, Parviz Mohamadzadeh Pages 241-270
  In Islam the family has a very high rank. On the one hand, Islamic religion emphasizes the role of women in marital, motherhood and home affairs responsibilities, and Women's employment is highly respected within the framework of Islamic values. In this regard, the present study examines the impact of flexible women’s hours of work on their family responsibilities with an Islamic approach. In this research, 260 married women employees of higher education centers located in Tabriz were selected using a probabilistic sampling method sorted from universities and higher education institutions and questionnaires were randomly distributed among them. data were collected in the Winter 1396 and the Spring of 1397. Results analysis using Pearson correlation coefficient, simple and multiple linear regressions showed that the flexibility of women’s hours of work would improve their family responsibilities. Also, the results of the Friedman test showed that in the event of shorter working hours due to the use of flexible working hours, women would spend their free time to better off their family responsibilities.
  Keywords: Women’s Employment, Flexible Working Hours, Family Responsibilities, Islamic approach