فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • افروز فارسی*، فرحان کچیلی، محمدسعید مصدق، آرش راسخ صفحات 365-375
  تاثیر دما روی پراسنجه های جدول زیستی پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday، روی شته کاهو Nasonovia ribisnigri Mosely، در 5 دمای 15، 20، 22، 25 و 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. پراسنجه های جدول زیستی بر اساس روش جدول زندگی سن- مرحله رشدی، دو جنسی برآورد شدند. علاوه بر این، به منظور برآورد واریانس، میانگین و خطای معیار پراسنجه های جمعیت از روش بوت استرپ استفاده شد. تمام پراسنجه های برآورد شده به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تاثیر دما قرار گرفتند. در دمای 27 درجه سلسیوس، پوره های N. ribisnigri نتوانستند بر روی برگ ها مستقر شوند و بقا داشته باشند. بنابراین هیچ گونه مومیایی تشکیل نشد. افزایش دما سبب کاهش طول دوره رشدی پیش از بلوغ پارازیتوئید از 21/21 روز (15 درجه سلسیوس) به 19/11 روز (25 درجه سلسیوس) شد. طول دوره تخمریزی به ترتیب در دماهای 15، 20، 22 و 25 درجه سلسیوس 12/0±21/15، 10/0±47/9، 05/0±91/5 و 09/0±6/5 روز بود. به طور مشابه، در دماهای ذکر شده، تعداد مومیایی ها به طور میانگین 6/12±74/249، 8/12±72/192، 2/6±15/105 و 0/7 ±3/102 شمارش شدند. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و بیشترین نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ترتیب 251/0 و 285/1 (روز-1) در دمای 20 درجه سلسیوس به دست آمد. اگرچه در میزان پراسنجه های نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت دماهای 20، 22 و 25 درجه سلسیوس، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین بیشترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) 06/123 (نتاج/ فرد) و کوتاه ترین طول دوره یک نسل جمعیت (T) (98/13 روز) به ترتیب در دماهای 15 و 25 درجه سلسیوس مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، به نظر می رسد، دامنه دمایی 20-25 درجه سلسیوس به عنوان دمای مناسبی به منظور کنترل زیستی شته کاهو با استفاده از زنبور A. matricariae باشد.
  کلیدواژگان: Aphidius matricariae، Nasonovia ribisnigri، دموگرافی، بقا، دما
 • سیدعلی صفوی*، مهدی طاهری سرحوضکی صفحات 377-388
  این مطالعه برای تعیین تاثیر غلظت های مختلف کنیدی (103×1، 104×1، 105×1، 106×1، 107×1 کنیدی بر میلی لیتر) جدایه LRC 190 قارچ Lecanicillium lecanii Zimmermann روی زنده مانی و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، Bervicoryne brassicae (L.) انجام شد. آزمایش ها در دمای 1±23 درجه سلسیوس رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) روی گیاهچه های کلم، Brassica oleracea var. capitata در آزمایشگاه انجام شد. نتایج نشان داد که بقاء شته ها به طور معنی داری در غلظت های مختلف قارچ بیمارگر L. longisporum (Petch) Zare and Gams متغیر بود. مقدار LC50 هفت روز پس از تیمار 106×82/1 کنیدی بر میلی لیتر بود. کوتاه ترین بقای متوسط شته های مومی کلم در غلظت 107×1 کنیدی بر میلی لیتر، 59/1±70/10 روز در مقایسه با 94/0±65/22 روز در حشرات شاهد بود. نرخ خالص تولیدمثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به طور معنی داری در شته های تیمار شده در مقایسه با حشرات شاهد کاهش یافت. تفاوت معنی داری در متوسط طول یک نسل (T) در جمعیت های تیمار شده با غلظت های 105×1، 106×1، 107×1 کنیدی بر میلی لیتر وجود نداشت (05/0 < P). تیمارهای قارچی منجر به کاهش مقادیر rm و طولانی شدن زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) در ماده های تیمار شده (492/3 روز در غلظت 107×1 کنیدی بر میلی لیتر)، در مقایسه با شته های شاهد (652/2 روز) شد. از آنجائیکه غلظت های بالاتر این قارچ قادر بودند به طور موثری بقاء، تولیدمثل و رشد جمعیت شته مومی کلم را در شرایط آزمایشگاهی کاهش دهند، به نظر می رسد قارچ L. longisporum می تواند در برنامه مهار زیستی شته مومی کلم بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: جدول زندگی، رشد جمعیت، شایستگی حشره، مهار زیستی
 • محمدرضا لشکری*، سعید میرزایی، رقیه شمسی گوشکی صفحات 389-399
  سه گونه پسیل زبان گنجشک، Psyllopsis repens Loginova 1963، Psyllopsis securicola Loginova 1963  و  Psyllopsis machinosus Loginova 1963 که در آسیای مرکزی و اروپا گسترش دارند، از آفات مهم زبان گنجشک در مناطق شهری ایران محسوب می شوند. حشرات بالغ و پوره ها، و همچنین میزبان و زیست شناسی آن ها بسیار شبیه به هم است. به عبارتی دیگر، شناسایی ریخت شناختی آن ها، به ویژه ماده ها و حشرات بالغ آسیب دیده که از روی تله های چسبنده جمع آوری می شوند، دشوار است. بنابراین، یک روش شناسایی سریع و دقیق مورد نیاز است. در این مقاله توالی دو ژن سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد یک (mtCOI) و سیتوکروم (b (cytb به عنوان نواحی بارکد و یک ژن wsp مربوط به ژنوم باکتری Wolbachiaهمزیست داخلی آن ها (ولباکیا) در سه گونه مورد مطالعه بررسی شد. نتایج مقایسه های ژنتیکی نشان داد که ژن های cytb و mtCOI، به ترتیب، بیشترین تنوع بین گونه ای را نشان می دهند. بر اساس نتایج، دو گونه P. machinosus و P. repens که روی یک میزبان با هم زندگی می کنند، احتمالا به وسیله یک استرین باکتری ولباکیا آلوده شده اند.
  کلیدواژگان: شناسایی گونه، سیتوکروم c اکسیداز زیر واحد یک (mtCOI)، سیتوکروم (b (cytb
 • یان مویلویک*، رومن لوهای، مرجان سیدی صفحات 401-407
  گونه Laemostenus (Antisphodrus) murastyii sp. nov از گذرگاه کمران نزدیک فریدون شهر، واقع در رشته کوه های زاگرس ایران توصیف، ترسیم و با گونه های مرتبط مقایسه شد. همینطور کلید شناسایی و چک لیستی از گونه های Laemostenus از گروه گونه ای glasunowi ارائه شد.
 • سیما زندوکیلی، نرگس معماری زاده*، محمد قدم یاری، علی علی زاده، رضا حسن ساجدی صفحات 409-421
  آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز (GST) از حشرات بالغ پسیل پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer به واسطه رسوب گذاری سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی میل ترکیبی با بکارگیری ستون Glutathione Sepharose 4B جداسازی و خالص شد. آنزیم خالص شده بصورت تک باند درSDS-PAGE  ظاهر شد و وزن مولکولی آنزیم 4/28 کیلو دالتون تخمین زده شد. آنزیم از پسیل پسته به صورت 27/39 برابر و با درصد بازیابی  37/12 خالص سازی شد و آنزیم خالص شده، فعالیت ویژه 08/30 U mg-1 protein نشان داد. دما و pH بهینه فعالیت آنزیم به ترتیب 30 درجه سلسیوس و 9 به دست آمد. مقادیر Km  و Kcat برای سوبسترای  GSH (Glutathione) به ترتیب 44/0 mM و 9/152 s−1 محاسبه شد و برای سوبسترای CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzene) 33/0 mM و 7/207 s−1 به دست آمد. فعالیت آنزیم GST به طور کامل  با اضافه کردن EDTA، ZnCl2  و SDSمتوقف شد، این در حالی است که CaCl2، BaCl2، CoCl2، Hg2Cl2، MgCl2،Urea، MnCl2 وKCl  به طور جزئی فعالیت آنزیم را متوقف کرد. مطالعات بازدارندگی in vitro نشان داد که تمام آفت کش های شیمیایی (از جمله: ایمیداکلوپرید، استامی پراید، فوزالون و آمیتراز) بر فعالیت آنزیم خالص شده GST اثر بازدارندگی دارند. نتایج مطالعه ما با گسترش اطلاعات بیوشیمیایی آنزیم GST حاصل از پسیل معمولی پسته، به درک مکانیسم های مقاومت در این آفت کلیدی کمک می کند.
  کلیدواژگان: گلوتاتیون اس - ترنسفراز، خالص سازی، Aganosena pistaciae، اثر بازدارندگی
 • ابوالفضل حاجی اسمعیلیان*، رضا وفائی شوشتری، فریبا مظفریان، ابراهیم ابراهیمی، ویکتور کیروخاتسکی صفحات 423-427
  برای اولین بار جنس نر گونه Echthromyrmex sehitlerolmez  Koçak & Kemal, 2008 از ایران توصیف می شود. این گونه پیش از این، بر اساس توصیف ویژگی های ریخت شناسی جنس ماده، از ترکیه جمع آوری و شناسایی شده بود. همچنین، این گونه گزارش جدیدی برای فون حشرات ایران محسوب می شود. این گونه با گونه Echthromyrmex platypterus که پیش از این از ایران گزارش شده بود، مقایسه شد. تصاویری از جنس نر و ماده و همچنین اندام زادآوری جنس نر هر دو گونه یاد شده، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بالتوری، Echthromyrmex sehitlerolmez، گزارش جدید، ایران
|
 • Afrooz Farsi *, Farhan Kocheili, Mohammad Saeed Mossadegh, Arash Rasekh Pages 365-375
  The effects of temperature on demographic parameters of the aphid parasitoid, Aphidius matricariae (Haliday), on lettuce aphid, Nasonovia ribisnigri Mosely, were studied at five constant temperatures, 15, 20, 22, 25 and 27 ± 1°C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16L: 8D h. The life table parameters were estimated using age-stage, two-sex life table procedure. Moreover, the bootstrap method was used for estimating variance, mean and standard error of the population growth parameters, at studied temperatures. All estimated parameters were considerably affected by temperature. Accordingly, nymphs of N. ribisnigri could not settle and survive on the leaves at 27°C. Thus, mummies were not formed. Developmental time of the parasitoid wasp decreased with increasing temperature from 21.21 days at 15°C to 11.19 days at 25°C. The oviposition periods were 15.21±0.12, 9.47±0.10, 5.91±0.05 and 5.6±0.09 days at the temperatures of 15, 20, 22 and 25°C. Similarly, average number of mummies was 249.74±12.6, 192.72±12.8, 105.15±6.2 and 102.3±7.0, at the mentioned temperatures, respectively. The highest intrinsic rate of increase (r) and finite rate of increase (λ) were estimated to be 0.251 and 1.285 (d–1) at 20°C, respectively. However, there was no significant difference among the estimated values regarding intrinsic rate of increase and finite rate of increase at the temperatures of 20, 22 and 25°C. The highest value of net reproductive rate (R0) was 123.06 offspring/individual) at 15°C and the shortest mean generation time (T) was 13.98 (day) at 25°C. According to the obtained results, the temperatures 20-25°C, can be considered as optimal temperature range for the biological control of the currant lettuce aphid by using A. matricariae.
  Keywords: Aphidius matricariae, Nasonovia ribisnigri, demography, survival, temperature
 • Seyed Ali Safavi *, Mehdi Taheri Sarhozaki Pages 377-388
  This study was carried out to determine the effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum Zimmermann Strain LRC 190, on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) treated by using different conidial concentrations (1×103, 1×104, 1×105, 1×106, and 1×107 conidia/ml). Experiments were conducted at 23±1oC temperature, 60±5 %RH and a photoperiod of 16: 8 h. (L: D) on cabbage seedlings, Brassica oleracea var. capitata under laboratory conditions. Based on the results the longevity of the aphid adults was significantly different based on conidial concentrations of L. longisporum (Petch) Zare and Gams. The shortest longevity of the cabbage aphid adults was 10.70±1.59 days when treated with 1×107 conidia/ml, compared to 22.65±0.94 days in control treatment. The LC50 value was 1.82×106 conidia/ml 7 days after inoculation. Net rate of reproduction (R0), intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) were significantly reduced in treated aphids compared to control treatment. There was no significant difference among mean generation times (T) in populations treated with 1×105, 1×106, 1×107 conidia/ml (P>0.05). Fungal infection was detectedin lower rm values and prolonged doubling time (DT) in treated females (3.492 days at the concentration of 1×107 conidia/ml), compared to the control (2.652 days). Considering higher concentrations of L. longisporum can effectively reduce the cabbage aphid longevity, reproduction and population growth under laboratory conditions, it seems that the fungus has ability for biological control of the cabbage aphid.
  Keywords: life table, population growth, insect fitness, biocontrol
 • Mohammadreza Lashkari *, Saeid Mirzaei, Roghayeh Shamsi Gushki Pages 389-399
  Three ash psyllid species, Psyllopsis repens Loginova 1963, Psyllopsis securicola Loginova 1963 and Psyllopsis machinosus Loginova 1963, which have been distributed in the Central Asia and Europe, are important pests on genus Fraxinus spp. in the urban area of Iran. They have similar adult and larval morphology as well as same host and biology. On the other hand morphologically identification of adults and nymph, especially for females and damaged adults by removal from sticky traps is difficult. Therefore, a fast and accurate identification method is required. Here we analyzed barcode sequence variation based on two mitochondrial gene regions, cytochrome c oxidase subunit I (mtCOI) and cytochrome b (cytb) as DNA barcode, and one endosymbiont gene (wsp Wolbachia gene) among the species in southern Iran. The results of pairwise genetic distance values showed that cytb and mtCOI genes had the highest inter-specific variability. Based on the results, two species P. machinosus and P. repens which are present on one host plant together probably have been infected with similar Wolbachia strain.
  Keywords: Species identification, cytochrome c oxidase subunit I (mtCOI), cytochrome b (cytb)
 • Jan Muilwijk *, Roman Lohaj, Marjan Seiedy Pages 401-407
  Laemostenus (Antisphodrus) murastyii sp. nov. from Kamaran pass near Fereydunshahr, Zagros Mountains, Iran, is described, illustrated and compared with related species. Moreover, an identification key and a check-list of Laemostenus glasunowi species-group is provided.
  Keywords: Antisphodrus, epigean environment, new species, Identification key, check-list
 • Sima Zandvakili, Nargess Memarizadeh *, Mohammad Ghadamyari, Ali Alizadeh, Reza Hasan Sajedi Pages 409-421
  Glutathione S-transferase (GST) was purified and isolated from adults of common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer, by using ammonium sulfate precipitation and affinity chromatography using Glutathione Sepharose 4B column. The purified enzyme appeared as a single band on SDS-PAGE with an apparent molecular weight of 28.4 kDa. GST was purified 39.27-fold with a yield of 12.37% and a specific activity of 30.08 U mg-1 protein from A. pistaciae. The optimum temperature and pH of the enzyme activity were 30 °C and 9.0, respectively. The Km and Kcatvalues for GSH (Glutathione) substrate were also determined to be 0.44 mM and 152.9 s−1 and for CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzene) substrate to be 0.33 mM and 207.7 s−1, respectively. GST’s activity was completely inhibited by the addition of EDTA, ZnCl2, andSDS; however, partially inhibited by CaCl2, BaCl2, CoCl2, KCl, MnCl2, Urea, MgCl2 and Hg2Cl2. The in vitro inhibition studies indicated that all kinds of conventional insecticides (i.e. imidacloprid, acetamiprid, phosalone, and amitraz) possessed inhibitory effects on the activity of purified GST. Our study broadens the biochemical information on A. pistaciae’s GST and this information will help us to understand the mechanisms of insecticide resistance in this key pest.
  Keywords: Glutathione S-transferase, PURIFICATION, Aganosena pistaciae, Inhibitory effect
 • Abolfazl Hajiesmaeilian *, Reza Vafaei, Shoushtari, Fariba Mozaffarian, Ebrahim Ebrahimi, Victor Krivokhatsky Pages 423-427
  The male sex of Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 is here described for the first time from Iran. The species was previously known based on the description of the female specimen from Turkey. This is also the first record of this species in Iran. The species was compared with Echthromyrmex platypterus, the other species of this genus. The illustration of male and female habitus and male genitalia of both species is provided.
  Keywords: Neuroptera, Echthromyrmex sehitlerolmez, new record, Iran