فهرست مطالب

عصب روانشناسی - پیاپی 16 (بهار 1398)
 • پیاپی 16 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ربابه موحدی پور، فریبرز درتاج*، صادق نصری، حسن اسدزاده، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 9-36
  مقدمه
  نقص ودشواری درکارکردهای عصب-روان شناختی ، مهمترین مولفه درنشانگان اختلال های یادگیری غیرکلامی است.هدف پژوهش حاضر،ساخت،اعتباریابی و رواسازی آزمون عصب-روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان های استان البرزاست که درسال تحصیلی 97-1396مشغول به تحصیل بودند. گروه نمونه شامل 480 دانش آموز پایه اول تا ششم ابتدایی استان البرز بودکه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدندوبا آزمون محقق ساخته ،خرده آزمون استدلال ادراکی وخرده آزمون درک مطلب کلامی ازمقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار مورد آزمون قرار گرفتند.روایی صوری ومحتوایی مقیاس مورد تایید دونفر متخصص دراین زمینه قرار گرفت .همچنین برای بررسی روایی صوری ، ازنمرات تاثیرآیتم استفاده شد.روایی محتوایی با دوروش شاخص نسبت روایی محتواوشاخص روایی محتوابررسی شد.روایی همزمان آزمون با استفاده ازخرده آزمون استدلال ادراکی از مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار وروایی تفکیکی(تشخیصی) آزمون با استفاده ازخرده آزمون درک مطلب کلامی از مقیاس هوشی وکسلرکودکان چهاربررسی شد. برای بررسی روایی سازه ، ازروش تحلیل عاملی به شیوه مولفه های اصلی و ازچرخش عوامل از نوع واریماکس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ، تایید کننده روایی صوری ومحتوایی ،روایی همزمان، روایی تفکیکی و روایی سازه بود. پایایی آزمون محقق ساخته از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ، 81/0 و با روش دونیمه کردن 78/0 بود. بهترین نقطه برش بالینی آزمون 5/18 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش حاضر   می توان نتیجه گرفت که آزمون تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی ازروایی وپایایی کافی برخورداراست ومی تواند به عنوان ابزاری معتبر برای تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی دردوره ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون عصب -روان شناختی، اعتباریابی، اختلال یادگیری غیرکلامی، رواسازی
 • یوسف مقدس تبریزی، میثم یاوری کاتب*، شهناز شهربانیان صفحات 37-54
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات یک جلسه تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای بر چرخش ذهنی تصاویر دست و حافظه دیداری-فضایی انجام گردید.
  روش
  54 نفر از دانشجویان راست دست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به شکل تصادفی به دو گروه تحریک(27نفر) و شم(27نفر) تقسیم و هر کدام از این دو گروه نیز در دو زیرگروه F4 و P4 توزیع شدند(در مجموع چهار گروه). قبل و بعد از تحریک الکتریکی، آزمودنی ها تکلیف چرخش ذهنی و آزمون کرسی را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج مشخص کرد که بین پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها در زمان پاسخ و دقت پاسخ چرخش ذهنی و زمان پاسخ، فراخنا در حافظه دیداری-فضایی، در هر دو نقطه در گروه تحریک تفاوت معناداری وجود داشت. در گروه شم تفاوت معناداری مشاهده نشد. مقایسه اثرات دو نقطه در چرخش ذهنی نشان داد آزمودنی ها در نقطه F4 سریع تر و دقیق تر پاسخ داده اند. در آزمون کرسی هم تنها در زمان پاسخ رو به جلو تفاوت معنادار به نفع F4 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که می توان از تحریک هر دو نقطه F4 و P4 برای بهبود چرخش ذهنی و نیز حافظه دیداری-فضایی استفاده کرد اما F4 در مقایسه با P4 نتایج بهتری را به همراه داشت.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی، تصویرسازی حرکتی، حافظه دیداری-فضایی، چرخش ذهنی دست
 • حسن یعقوبی، سید قاسم سید هاشمی*، احسان بدایت، امیر بابالو صفحات 55-74


  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سیستم فعال ساز رفتاری و اعتیاد به تمرینات ورزشی با واسطه گری مشکلات تنظیم هیجانی صورت گرفت.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی بود که 300 نفر (181 پسر و 119 دختر) از ورزشکاران پرورش اندام شهرستان خوی در سال تحصیلی 97-1396 به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بر اساس منطقه شهری و باشگاه انتخاب شده و سیاهه اعتیاد به تمرین-فرم کوتاه، مقیاس سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مشکلات تنظیم هیجانی و سیستم فعال ساز رفتاری با اعتیاد به تمرینات ورزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما با سیستم بازداری رفتاری رابطه معناداری یافت نشد. مدل ارائه شده از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار بوده و سیستم فعال ساز رفتاری با اثر مستقیم(P<0/001,B=0/19) و اثر میانجی و غیرمستقیم از طریق مشکلات تنظیم هیجانی(P<0/001,B=0/28)بر اعتیاد به تمرینات ورزشی ورزشکاران پرورش اندام تاثیر می گذارد
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه ضرورت توجه به سیستم فعال ساز رفتاری به عنوان یک متغیر زیستی بنیادی و مشکلات تنظیم هیجانی به صورت میانجی در آسیب پذیری ورزشکاران پرورش اندام در اعتیاد به تمرینات ورزشی نشان می دهند..
  کلیدواژگان: شخصیت، سیستم فعال ساز رفتای، تنظیم هیجانی، تمرینات ورزشی اعتیاد
 • مسعود باقری*، فرزانه پولادی، فهیمه سعادت صفحات 75-90
  مقدمه
  عملکرد اجرایی،یک سیستم چند بعدی همراه با پردازش های چندگانه است که در بیماران دوقطبی،صدمه دیده است، لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دوقطبی نوع I که به مدت 5 سال تحت درمان توانبخشی قرار داشتند و افراد بهنجار است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است که روی دو گروه 30 نفره از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک که از سال 91 تحت درمان توانبخشی بودند و یک گروه از افراد بهنجار که با بیماران دوقطبی همتاسازی شدند، انجام شد. ابزارهای مورد مطالعه نسخه کامپیوتری آزمون ویسکانسین و برج لندن بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه در کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری وجود دارد(88/0=partial h2 و00/0< P و 66/20=(21و8)F).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده با وجود آن که بیماران دوره های درمانی متعدد توانبخشی را در طول چندین سال گذرانده اند اما صدمات شناختی آن ها همچنان پایدار بوده است.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، اختلال دوقطبی I، آزمون ویسکانسین، آزمون برج لندن
 • عبدالرضا سرکانی*، سالار فرامرزی صفحات 91-106
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبردهای پردازش حسی بر بهبود مهارت های عصب روان شناختی دانش آموزان پایه چهارم نارساخوان انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور از بین دانش آموزان نارسا خوان در شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش30 دانش آموز انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم و مقیاس  عصب روان شناختی کانرز استفاده شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون مهارت های عصب روان شناختی معنی داری وجود دارد(05/0 P.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که راهبردهای پردازش حسی تاثیر مثبتی بر مهارت های عصب روان شناختی  دانش آموزان داشته و موجب بهبود عملکرد عصب روان شناختی در آنان شده است.
  کلیدواژگان: عصب روان شناختی، عملکرد خواندن، راهبردهای پردازش حسی، نارساخوان، دانش آموزان
 • کریم سواری*، فاطمه فرزادی صفحات 107-120
  مقدمه
  خطای شناختی حافظه، موضوع مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه بررسی های خوبی صورت گرفته است.هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی خطای شناختی حافظه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، عاطفه منفی و افسردگی بود.
  روش
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجوبان دانشگاه پیام نور اهواز تشکیل داده بودند که 200نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.در پژوهش حاضر، از پرسش نامه های خودکارآمدی تحصیلی(1396)،عاطفه مثبت و منفی(1988)،فشار روانی(1995)و خطای شناختی حافظه(1396) استفاده گردید.داده های پژوهش، با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و خطای شناختی حافظه رابطه منفی،و بین عاطفه منفی و افسردگی و خطای شناختی حافظه رابطه مثبت وجود دارد.ضمنا عاطفه منفی بیشترین سهم را در پیش بینی خطای شناختی حافظه به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد بر اساس متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی،عاطفه منفی و افسردگی می توان خطای شناختی حافظه را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: خطای شناختی حافظه، خودکار آمدی تحصیلی، عاطفه منفی، افسردگی
 • سیما عیوضی*، آسیه مرادی، کامران یزدان بخش صفحات 121-134
  مقدمه
  در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، نقص هایی در کارکردهای اجرایی بخصوص حافظه کاری دیده می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی در این کودکان، پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود حافظه کاری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کودکان 7 تا 12 سالی بود که توسط کارشناسان روانشناسی مرکز مشاوره آموزش و پرورش کرمانشاه مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تشخیص داده شده بودند. 20 نفر از آنها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از هردو گروه قبل و بعد از مداخله آزمون گرفته شد. افراد گروه آزمایش 12 جلسه (هفته ای 2 جلسه 1 ساعته) درمان توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ نسخه 2014 دریافت کردند و گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کانرز-فرم والدین، مقیاس سنجش کانرز-فرم معلم و آزمون حافظه کاری ان-بک بود. داده ها به روش تحلیل کوواریانس با استفاده ازspss-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که بین دو گروه بعد از تمرینات توانبخشی شناختی، در نمره حافظه کاری تفاوت معنادار بود.
  نتیجه گیری
  بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که توانبخشی شناختی بر بهبود حافظه کاری در کودکان دارای نارسایی توجه/بیش فعالی موثر است
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، حافظه کاری، توانبخشی شناختی
 • محسن سعیدمنش، مهدیه عزیزی*، بهناز ابویی صفحات 135-148
  مقدمه
  اختلالات طیف اوتیسم اختلالاتی رشدی عصبی هستندکه به وسیله نقص در تعاملات اجتماعی و ارتباطات و رفتارهای تکراری مشخص می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز برتعاملات اجتماعی و انتقال توجه در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم بود.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم که به مراکز اعصاب و روان استان یزد مراجعه کرده بودند به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دوگروهA و B تقسیم شدند. نمره تعاملات اجتماعی و انتقال توجه در سه نوبت زمانی بعد از تحریک ساختگی، بعد از تحریک واقعی و دوماه پس از درمان که از طریق آزمون تشخیص اوتیسم گارزو پرسشنامه بریف به دست آمد مورد مقایسه قرار گرفت. مداخله شامل 10 جلسه تحریک الکتریکی مستقیم بود. بیماران گروه Aدر ابتدا 5 جلسه تحریک ساختگی و بیمارن گروه B 5 جلسه تحریک واقعی دریافت کردند و پس از گذشت 5 جلسه درمان های دوگروه جابجا شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) واستنباطی(آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر) و توسط نرم افزار spss21انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد نمره تعاملات اجتماعی و انتقال توجه بلافاصله بعد از درمان (001/0p
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه تحریک الکتریکی مستقیم می تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم الکتریکی، تعاملات اجتماعی، انتقال توجه، اختلالات طیف اوتیسم
 • حسین اکبری فر*، پرویز شریفی درآمدی، حسین رحیم زاده، شهلا پزشک صفحات 149-162
  مقدمه
  اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مداخله بازی های فعال برحافظه کاری دانش آموزان با اختلال خواندن بود.
  روش
  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 کودک 7 تا 9 ساله با اختلال خواندن در شهرستان اهواز به صورت نمونه گیری در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. در مرحله پیش آزمون از تمام شرکت کنندگان آزمون حافظه کاری گرفته شد و سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته و هر هفته 2 جلسه تحت مداخله برنامه بازی های فعال قرار گرفت. هدف اصلی این برنامه به کارگیری عضلات مختلف بالاتنه و پایین تنه برای انجام فعالیت هایی هوازی مختلف بود. پس از اتمام جلسات تمرینی، پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که یک دوره مداخله با رویکرد بازی های فعال می تواند موجب بهبود مولفه های حافظه کاری ارقام پیشرونده (001/0=p)، ارقام پسرونده(001/0=p)، حافظه منطقی (005/0P
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت که یک دوره بازی ها فعال می تواند باعث بهبود حافظه کاری در کودکان با اختلال خواندن شود. بنابراین به مربیان و معلمان و افرادی که با کودکان با اختلال خواندن سر وکار دارند. پیشنهاد می شود که بازی های فعال را در مداخلات تمرینی خود مدنظر داشته باشند و از آن استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: بازی های فعال، فعالیت هوازی، اختلال خواندن، حافظه کاری
 • الهام قربانیان، مهدی فرهودی، محمدعلی نظری، مرضیه علی وندی وفا* صفحات 163-178
  مقدمه
  امروزه سکته مغزی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک ناتوان کننده در جهان است.بروز عوارض شناختی یکی از مشکلات شایع در افراد مبتلا به سکته مغزی است.از این رو این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه محور بر عملکرد حافظه فعال بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام گرفت.
  روش
  مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش30 بیمار 30 تا 65 ساله مبتلا به سکته مغزی  که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند،به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند.افراد گروه آزمایش، با استفاده از نرم افزار توانبخشی شناختی Captain’s Log،21 جلسه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل در آن دوره هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.در این پژوهش آزمون حافظه فعال وکسلر(مقیاس حافظه عددی)و آزمون حافظه کاری فضایی کمبریج در پیش آزمون و پس آزمون به کار رفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل انکوا حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات حافظه فعال گروه آزمایش و گروه کنترل در پس آزمون وجود دارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه محور،حافظه فعال مبتلایان به سکته مغزی را بهبود می بخشد و می توان از آن به عنوان روش موثر و مفیدی برای بهبود عملکرد حافظه این گونه بیماران سود جست.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، توانبخشی شناختی، حافظه فعال
|
 • Robabeh Movahedipoor, Fariborz Dortaj *, Sadegh Nasri, Hasan Asadzadeh, Khadijeh Abolmaalialhoseyni Pages 9-36
  Introduction
  deficits and difficulty in neuropsychological functions are the most important  component of the non-verbal learning disorders. The purpose of this study was to constructing , Investigating Reliability and Validating of the  neuropsychological test  for diagnosis of  non-verbal  learning disorders.
  Method
  The research method is descriptive-survey.The statistical population includes all girl  and boy  students of elementary schools in Alborz province who studied in the academic year of 1396-97.The research sample consisted of 480 students from the first to sixth grade elementary schools of the Alborz province, selected by multistage cluster sampling  method  and were  assessed with The researcher-made test for non-verbal learning disorders,Perceptual reasoning subtest and verbal comprehension subtest  from WISC-IV. The external and content validity of the scale was approved by two experts in this field. Also, for investigate of external validity, the effects of the scores were used and the content validity was assessed by two
  methods
  a) the Content Validity Ratio (CVR), and b) Content Validity Index (CVI). The concurrent  validity of the scale was investigate using the Perceptual  reasoning subtest from WISC-IV. The discriminant validity of the scale was investigate using the verbal comprehension  subtest  from WISC-IV. In order to investigate the construct validity, Factor analysis method was used in the main components and the varimax variables were used .
  Findings
  The results confirmed the external validity, content validity ,concurrent validity, discriminant validity and construct validity of the researcher-made test.The reliability of the test by calculating the Cronbach's alpha was 0.81 and with  split–half method was 0.78.clinical cut off point were 18.50.
  Conclusion
    based on the results of the present study, it can be concluded that  the  neuropsychological  test for diagnosis  of  non-verbal learning disorders has adequate validity and  reliability and can be used as a valid tool for the diagnosis of non-verbal learning disorders in elementary school students.
  Keywords: Neuropsychological test, Investigating Reliability, Nonverbal Learning Disorder, Validating
 • Yousef Moghadas Tabrizi, Meysam Yavari Kateb *, Shahnaz Shahrbanian Pages 37-54
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the effects of one session of transcranial direct current stimulation (tDCS) on hand mental rotation (HMR) and visuo-spatial working memory (VSWM).
  Methods
  The 54 right handed students of sport science at University of Tehran were selected and then were randomly divided into two groups of anodal (N=27) and sham (N=27), and further were divided in two subgroups according to site of stimulation (F4 & P4) (total of four groups). Before and after the application of tDCS, participants completed the HMR Task and Corsi test (to study VSWM).
  Findings
  Results of anodal group showed a significant difference between the pre-test and post-test in reaction time and accuracy of HMR, also reaction time and span of Corsi in both sites (F4 & P4) . Also, comparing the effects between two sites in HMR, revealed that subjects responded faster and more accurately in F4 than P4. But only in foreward Corsi test, response time was faster in F4than P4.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, both F4 and P4 sites could be used to improve motor imagery and visual-spatial memory while the F4 showed better result.
  Keywords: tDCS, Motor Imagery, Visuo-Spatial Working Memory, Hand Mental Rotation
 • Hassan Yaghoubi, Seyed Ghasem Seyed Hashemi *, Ehsan Bedayat, Amir Babaloo Pages 55-74
  The aim of this study was to investigate the relationship between behavioral activation system and exercise addiction by mediating emotional regulation difficulties.
  Method
  This study was of descriptive-correlational type in which 300 (181 boys and 119 girls) bodybuilding athletes of Khuy city were selected via cluster sampling, and filled out Exercise Addiction Inventory, BIS/BAS Scales, Difficulties in Emotion Regulation Scale. Data were analysed using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson correlation coefficient, and structural equation modelling.
  Findings
  The results depicted that there exists a significant and positive relationship between behavioral activation system and emotional regulation difficulties with exercise addiction. The proposed model benefits from a favorable fit with data, and behavioural activation system with direct effect (β = 0.19, p
  Conclusion
  The findings of this study indicated the need to consider the behavioral activation system as a fundamental biological variable and emotional regulation difficulties as a mediator in the vulnerability of athlete’s bodybuilders in exercise addiction.
  Keywords: Personality, Behavioral Activation System, Emotion regulation, Exercise, Addiction
 • Masoud Bagheri *, Farzaneh Pooladi, Fahimeh Saadat Pages 75-90
  Aim
  :executive function is a multidimensional system with multiple processing that is damaged in bipolar patients. Therefore, the purpose of this study is to compare the executive function of bipolar I patients who received rehabilitation for 5 years and normal subjects.
  Method
  The present study is a comparative causal study that was performed on two groups of 30 patients with bipolar I disorder who underwent rehabilitation therapy from year 1391 and a group of normal subjects who were matched to bipolar patients. The tools used were the computerized version of the Wisconsin Test and Tower of London. Data were analyzed using MANOVA Multivariate Analysis.
  Findings
  The results showed that there is a significant difference between the two groups in the executive functions (F (8, 21) = 20/66 & P2 =0/88)
  Conclusion
  Based on the results, although patients have undergone several rehabilitation therapy courses for several years, their cognitive impairments have remained stable.
  Keywords: Executive Functions, bipolar I disorder, Wisconsin test, London towers test
 • Abdolreza Serkani *, Salar Faramarzi Pages 91-106
  Aim
  The present study aims at investigating the effectiveness of sensory processing strategies on improving Neuropsychological skills in the dyslexic students in the fourth grade primary school.
  Methods
  The research design is experimental and with pretest-posttest and control group. Accordingly, using the stratified random sampling method, from among dyslexic students of the fourth grade primary schools in Isfahan in 2016-2017, 30 students were selected regarding assigned inclusion criteria and then, and they were assigned randomly into experimental (15participants) and control(15 participants) groups. For data collection, the fourth edition of the Wechsler Intelligence Scale for children(WISC-IV) and Connors Neuropsychological Scale were used. The collected data were analyzed using ANCOVA and employing SPSS-21.
  Findings
  Finding indicated that there is significant difference between the experimental and the control group in Neuropsychological skills in post-test stage (P
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that the effectiveness of sensory processing strategies is positively effective on dyslexic students’ Neuropsychological skills and this program causes the improvement in their Neuropsychological performance.
  Keywords: Neuropsychological, Reading Function, Sensory Processing Strategies, Dyslexic, Students
 • Karim Sevari *, Fatemeh Farzadi Pages 107-120
  Aim
  Cognitive error of memory is an important issue that has been considered in recent years, and there are good reviews in this regard. The purpose of this study was to predict the cognitive error of memory based on academic self-efficacy, negative affect, and depression.
  Method
  The present study was a descriptive correlational study.The statistical population of the present study was students of Payame Noor University of Ahwaz, 200 of them were selected by multi-stage random sampling. In this study, academic self-efficacy questionnaire (1396), positive and negative affection (1988), psychological stress (1995) and memory cognitive error (1396) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and multivariate regression.
  Results
  The results showed that there is a negative relationship between academic self-efficacy and cognitive error of memory, and there is a positive relationship between negative affection and depression and cognitive error of memory.
  Conclusion
  The present study suggests that cognitive error of memory can be predicted based on academic self-efficacy, negative affective and depression variables.
  Keywords: academic self-efficacy, Negative Affect, depression, cognitive error of memory
 • Sima Aivazy *, Kamran Yazdanbakhsh, Asie Moradi Pages 121-134
  Aim
  In children with ADHD, defects in working memory are also recognized. Regarding the importance of the effectiveness of cognitive rehabilitation on improvement of executive functions in children with ADHD, the aim of this study was to measure the effectiveness of computer cognitive rehabilitation on improvement of executive function of working memory in children with attention deficit/ hyperactivity disorder.
  Method
  The present study was semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. In this study, children aged 7 to 12 years who were diagnosed with (ADHD) by psychological experts of the counseling center of Kermanshah were selected. 20 people were randomly divided into two groups. Both groups were pre-test and post-test before and after the intervention. The experimental group received 12 sessions of the Captain's Log Mind Power Builder 2014 and the control group did not receive treatment. Data collection tools include the Conners-Parent's Questionnaire, the Conners-Teacher Form and An-Back work memory test.
  Findings
  The results of the findings indicated that there was a significant difference between the two experimental and control groups after the cognitive rehabilitation exercises.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that computer cognitive rehabilitation is effective on improving the performance of working memory in ADHD children
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, working memory, cognitive rehabilitation
 • Mohsen Saeidmanesh, Mahdiyeh Azizi *, Behnaz Abooie Pages 135-148
  Aim
  Autism spectrum disorders are a type of Neurodevelopmental disorder that is characterized by deficit verbal communication behaviors. This study is aimed to evaluate the effect of direct current stimulation of brain on the improvement of social interaction and attention shifting in children suffering from autismspectrum disorder and the duration of its effects.
  Method
  In this randomized crossover clinical trial, 20 children with autism spectrum disorder are chosen who referred to psychiatric center in Yazd province and then divided into two period treatment groups. Social interaction and attention shifting scores of this children were measured in pre-testand, after artificial stimulation, after actual stimulation and two month later. Data were collected by Gilliam Autism Rating Scale and BREIF inventory. Patients in group A, received artificial stimulation in 5 session and the patient of group B received actual stimulation by Tdcs. after 5 session the treatment of two group was replaced. The data was analyzed by ANOVA with repeated measure and Bonfereni test.
  Findings
  the result illustrate improvement in socialinteraction (p
  Conclusion
  Regarding to the result of this study it seemed that trans cranial direct current stimulation can use in rehabilitation for these individuals.
  Keywords: Trans cranial direct current stimulation. Social interaction. Attention shifting, Autism spectrum disorder
 • Hoseyn Akbarifar *, Parviz Sharifidaramadi, Hoseyn Rahimzade, Shahla Pezeshk Pages 149-162
  Aim one type of learning disorder is Dyslexia which refers to the defect in the acquisition of a person's reading skills. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the intervention of active plays on working memory in students with Dyslexia.
  Method
  this semi-experimental study carried out with pre-test post-test design with control group.30 students aged 7 to 9 years with Dyslexia in Ahvaz participated in a sampling study. In the pretest phase, all the participants were tested for work memory and then the participants were randomly divided into two groups of experimental and control groups. The experimental group was subjected to an intervention of active plays for 6 weeks and 2 sessions per week. The main purpose of this program was to use a set of different muscles of the upper and lower trunk to perform various aerobic activities. After the end of the intervention of the active plays, Post-test was performed from both groups. Data were analyzed using MANCONA and using SPSS software version 22.
  Findings
  The results showed that an intervention with active plays approach can improve the components of working memory,  Progressive numbers, retrograde numbers, logical memory, mental control, Associate and retrieval.
  Conclusion
  In a general conclusion, active plays can improve working memory in children with Dyslexia. Therefore, educators, teachers, and people dealing with children with Dyslexia impairments are encouraged to consider active plays in their practice interventions and use them.
  Keywords: Active plays, aerobic activity, Dyslexia, work memory
 • Elham Ghorbanian, Marziye Alivandi Vafa *, Mahdi Farhoudi, Mohammad Ali Nazari Pages 163-178
  Aim
  Nowadays stroke is one of the most common disabling neurological diseases in the world. Cognitive complications are common problems in people with stroke. So the aim of this study was to evaluate the effect of computer-based cognitive rehabilitation on working memory function in the patients with stroke.
  Method
  The present study is a quasi- experimental investigation using a pretest- posttest design and a control group. 30 stroke patients aged 30-65 who had the inclusion criteria, were randomly assigned to experimental and control groups. Experimental group trained for 21 sessions with Captain’s Log Cognitive Rehabilitation Software and control group did not receive any intervention. Wechsler working Memory Test (Number Memory Scale) and Cambridge Spatial Working Memory Test was applied at pretest and posttest.
  Findings
  The results of ANCOVA analysis indicated that a significant difference between the means of working memory in experimental and control groups.
  Conclusion
  Our findings indicated that computer-based cognitive rehabilitation improved working memory in people with stroke and it can be used as an effective and helpful method to improve memory performance of these patients.
  Keywords: stroke, cognitive rehabilitation, working memory