فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال هفدهم شماره 94 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال هفدهم شماره 94 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی محمدی نسب، صدف خان بلوکی*، علی سوری صفحات 8-22
  جشنواره های فروش آنلاین یکی از ابزارهای ترفیعی موثر است که به صورت روزافزون در فروشگاه های اینترنتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ها برای جذب مشتریان و تبدیل آنها به مصرف کنندگان این جشنواره ها از روش های مختلفی بهره می گیرند؛ هدف این پژوهش، بررسی مشوق های اطلاعاتی و تاثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده جشنواره آنلاین در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی با استراتژی پیمایشی می باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده می کند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان طرح یلدای شگفت انگیز دیجی کالا می باشند که نمونه 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی تایید گردید و جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مشوق های اطلاعاتی و تاثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده خریدار جشنواره آنلاین تاثیر مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: جشنواره خرید آنلاین، مشوق اطلاعاتی، تاثیر اجتماعی، رفتار مصرف کننده، دیجی کالا
 • فریبرز رحیم نیا*، قاسم اسلامی، فرشاد قادری صفحات 23-39
  امروزه یکی از بهترین روش هایی که از آن طریق شرکت تجاری هزینه هایش را کاهش می دهد، گرایش به سوی بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی است. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، ولی به علت همه گیر شدن در جامعه امروزی و در دسترس بودن، بسیار مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تعهد مشتری به واسطه ارزش برند در بانوان خریدار لباس می باشد. گردآوری داده ها از طریق 390 پرسشنامه از بین بانوانی که خرید اینترنتی لباس داشته اند انجام شد. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت بر ابعاد ارزش برند دارد و تاثیر مثبت ارزش برند بر تعهد مشتری تایید شد. ارزش برند نیز در رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری نقش میانجی گری مثبت دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابیق از طریق شبکه های اجتماعی، آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت درک شده برند، وفاداری برند، تعهد مشتری
 • ابراهیم حشمتی*، حمیدرضا سعیدنیا، علی بدیع زاده صفحات 40-52
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 درصد به دست آمده است. نمونه آماری از مشتریان بانک مسکن کرمانشاه و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم به تعداد 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که، عوامل انتظاری دارای تاثیر 43/. بر مدیریت تجربه مشتری، عوامل ادراکی دارای تاثیر 51/. بر مدیریت تجربه مشتری و در نهایت عوامل مراقبتی دارای تاثیر 38/. بر مدیریت تجربه مشتری می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل انتظاری، عوامل ادراکی، عوامل مراقبتی، مدیریت تجربه مشتری، صنعت بانکداری
 • داریوش طهماسبی*، محمد حقیقی، یاشار دین دار صفحات 53-66
  مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته تر می شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدا بر تمایلات مصرف کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال منطقه 5 تهران را شامل می شود. حجم نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داده ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کارگرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که وجود ارتباط معکوس مابین خصومت با آمریکایی ها و تصویر کشور، محصول آمریکایی، ملی گرایی و تمایل به خرید مصرف کنندگان ایرانی تایید شد.
  کلیدواژگان: خصومت، تصویر کشور، تصویر کالا، ملی گرایی، تمایل به خرید
 • حسین عباسی اسفنجانی*، محمدتقی خدایی گرگری صفحات 67-84
  از آنجاکه بازاریابی پنهان در سال های اخیر توجه بسیاری از علاقمندان حوزه کسب وکار و بازاریابی را به خود جلب نموده است؛ لذا، این مقاله با هدف معرفی و بررسی ریشه های تاریخی و نیز چگونگی و نحوه استفاده، اجرا و پیاده سازی استراتژی بازاریابی پنهان انجام گرفته است. برای این منظور از روش فراترکیب و مرور نقلی یعنی جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطلاعات متون مرتبط، تحلیل، ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مطالعات قبلی و نمونه های واقعی از دنیای کسب وکار در جهت گزاره های پژوهش استفاده شد. در راستای هدف اصلی مطالعه، چگونگی استفاده و اجرای استراتژی بازاریابی پنهان، تکنیک هایی بر اساس عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی بیان شده است. همچنین، چارچوب مفهومی پیشنهادی بر مبنای مفهوم بازاریابی پنهان و نیز اصول اساسی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتریان و رقبا ارائه گردید. اینکه فعالیت ها و اقدامات بازاریابی برای مشتریان هدف قابل مشاهده و مورد رویت باشد و نیز آگاهی رقبا و سایر شرکت ها نسبت به این اقدامات و ترکیب این متغیرها، استراتژی های فرعی و سایر تکنیک ها ارائه گردید. بر خلاف تصور عمومی، شواهد متعددی در خصوص استفاده صحیح از این استراتژی ها برای انجام کارهای مفید در جامعه ارائه شد. در نهایت، کارآیی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی پنهان و ملاحظات اخلاقی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، استراتژی های بازاریابی، بازاریابی پنهان، تکنیک های بازاریابی
 • محمود محمدیان، مریم نائلی* صفحات 85-103
  با معطوف شدن توجه محققان به سمت ارزش مشتری و جایگاه آن در بازاریابی، بررسی تجربه مشتری به مبحثی مهم در رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. در طی دهه های پیشین تجربه مشتری از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته و امروزه بر پیاده سازی تجربه مشتری به عنوان ارزش سازمانی تاکید می شود. با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های خارجی انجام شده در بازه زمانی سال های1960 تا 2019، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر مطالعه چگونگی پیدایش و روند توسعه تجربه مشتری، ابعاد و مراحل شکل گیری این مفهوم نیز مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجربه مشتری در افزایش عملکرد مالی کسب وکارها موثر است. همچنین تجربه مشتری می تواند جایگاه کسب وکارها را در ذهن مشتریان ارتقا دهد، به برقراری تعاملی سودمند با مشتریان کمک کند و بر وفاداری مشتری اثر عمیقی بگذارد. علاوه بر این، اقتصاد تجربه، بازاریابی تجربه و ظهور کانال های ارتباطی چندگانه به عنوان مهم ترین مفاهیم در پیدایش و گسترش تجربه مشتری شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: تجربه مشتری، بازاریابی تجربه، اقتصاد تجربی، تجربه گرایی
|
 • Mohammad Mohammadinasab, Sadaf Khanboloki *, Ali Souri Pages 8-22
  The purpose of this study is to investigate the information incentives and social influence effects on consumer behavior of the online festival in the DJ Commodity Online Store. The research is an applied research, descriptive survey with survey strategy based on a questionnaire tool. The statistical population of this research is the customers of Dildo Commodity Amazing Yalda Design. 384 questionnaire was distributed among them selected by random sampling method. Validity of the questionnaire was verified by the experts and academic staff. For reliability calculation, Cronbach's alpha coefficient was used, all values above 0.7 were indicative of high reliability of the questionnaire. Structural equation and SmartPLS software were used to analyze the data. The results show that information incentives and social influence have a positive and significant effect on consumer behavior of online festival buyer.
  Keywords: Social Influence, Informational Incentives, Consumer Behavior
 • Ghadem Eslami, Farshad Ghadrei Pages 23-39
  Today, one of the best ways For a business company to reduce its costs is the tendency toward marketing through social media, especially social networks. Despite the fact that this area is very popular in comparison with commercial marketing, it is very much considered to be due to the pervasiveness and accessibility of today's society. The purpose of this research is to Investigate the relationship between social media marketing and customer commitment with the mediator role of brand value. Data collection is based on a Sample of 390 women dressed in Internet shopping. The relationship between variables was investigated through structural equation modeling with AMOS software. The results indicate that social media marketing has a positive impact on the brand value dimensions; the positive impact of brand value has also been confirmed on customer commitment. Brand equity also has a positive mediating role in the relationship social media marketing  and customer commitment.
  Keywords: Social Media Marketing, of Brand Awareness, Brand Image, Brand Perceived Quality, Customer commitment
 • Ebrahim Heshmati *, Hameed Raza Saeednia, Ali Badizadeh Pages 40-52
  The purpose of this research is to investigate the effect of anticipation factors, perceptual factors and expected factors on customer experience management in banking services. The research method used in this research is quantitative. The technique used to collect the data is a fieldwork method and a tool for collecting data from a researcher-made questionnaire. validity of the questionnaire was determined by Qualified professors and its reliability was obtained using Cornbrash's alpha of 90%. Data is based on a sample of customers from Kermanshah Maskan Bank; 384 people Were selected using Cochran's formula for unknown societies. Data analysis was done using SPSS and Amos software. The results of data analysis indicate that expectant factors have a 43% impact on customer experience management; perceptual factors have a 51% impact on customer experience management and ultimately care factors hav a 38% impact on customer experience management.
  Keywords: Expected Factors, Organizational Factors, Career Factors, Customer Experience Management, Banking Industry
 • Daryoush Tahmasbi Pages 53-66
  The consumption of domestic products is a  key Factor to stimulating economic development in each country and moving it forward. Nevertheless, the policies adopted by the authorities to buy domestic products by consumers, largely confronted with foreign products in the market have been defeated. This issue becomes more prominent when there are conflicts between Iran and the United States as the country of origin of some products. The purpose of this study is to investigate the effect of hostility with the country of origin on consumer sentiment. The statistical population of the study includes citizens over the age of 18 years in zone 5 city of Tehran. A sample of 384 people was selected through available sampling method and the data were collected through a questionnaire and library studies. In order to test the hypothesis of the research, the structural equation model and especially the path analysis technique have been used and Spss 17 and Smart PLS software have been used for this purpose. The results indicate that there is a reciprocal relationship between hostility with the Americans and the image of the country-the American product of nationalism and the desire to buy Iranian consumers.
  Keywords: Hostility, Image of the Country, Goods Image, Nationalism, Wanting to Buy
 • Hossein Abbaasi Esfanjani * Pages 67-84
  Steal marketing as one of the important new marketing techniques has become at the center of attention of many business and marketing managers during recent past years. This article aims to introduce historical root of stealth marketing and methods of applying it. The methodology of this article is based on a descriptive and documentary method; Using the analyzing and integrating the results of previous studies, referring to real examples of the business world and introducing some techniques based on four elements of mix marketing a conceptual model has been formulated. At the end, efficiency and effectiveness of stealth marketing strategies and the related moral considerations has been discussed.
  Keywords: Market-Orientation, Markting Strategies, Stealth Marketing, Marketing Techniques
 • Dr. Mahmoud Mohammadian, Maryam Naeli * Pages 85-103
  By drawing researchers’ attention to customer value and its status in marketing, the study of customer experience (CX) has become a prominent trend in the field of consumer behavior. During the last decades, customer experience has been analyzed from different views, and increased importance now being placed on implementing a customer experience as an organizational value. By reviewing the related literature, from 1960s to 2019, the current article tries to examine the emergence and development of CX as well as analyse the dimensions of CX and its creation stages. The results indicate that CX positively affects the financial performance of businesses. Also applying customer experience can promote the position of businesses in customers’ minds, help them have better interactions with their customers and have an influential effect on customer loyalty. Moreover, experience economy, experiential marketing and emerging of omnichannel communications have played a significant role in creation and development of customer experience.
  Keywords: Customer Experience, Experiential Marketing, Experience Economy, Empiricism