فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 25، تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 25، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا مهرگان، محمدرضا صادقی مقدم، میرسیدمحمدمحسن امامت* صفحات 1-32

  در سال های اخیر مسائل طبقه بندی چند معیاره به عنوان بخشی از حوزه تصمیم گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل های تصمیم، برای تخصیص گزینه ها به طبقات از پیش تعیین شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه بندی چند معیاره ELECTRE-TRI در یکی از جذاب ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش ELECTRE-TRI با هم مقایسه شده است. این رویکردها شامل تخصیص خوش بینانه با حد آستانه وتو، تخصیص بدبینانه با حد آستانه وتو، تخصیص خوش بینانه بدون حد آستانه وتو و تخصیص بدبینانه بدون حد آستانه وتو است. بدین منظور برای انتخاب سهام از هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، ROA، ROE، EPS، P/E و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است و وزن شاخص ها یا استفاده از روش BWM به دست آمده است. این پژوهش در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان موردمطالعه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در بین رویکردهای مختلف روش ELECTRE-TRI، رویکرد تخصیص بدبینانه، بدون در نظر گرفتن حد آستانه وتو، نتیجه بهتری را ارائه می کند. همچنین نتیجه این مطالعه نشان از اهمیت بالای شاخص P/E در انتخاب پرتفولیو دارد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، ELECTRE-TRI، BWM، پرتفولیوی سهام، مسائل طبقه بندی
 • نازنین اشرفی تبار، پیام حنفی زاده* صفحات 33-59

  امروزه تامین سرمایه مورد نیاز کسب وکارهای نوپا، یکی از چالش های مهم کارآفرینان است. همچنین به دلیل ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر، موسسات مالی و بانک ها اغلب تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این  نوع پروژه ها نشان می دهند.  اما با ظهور شبکه های اجتماعی، تامین سرمایه از طریق جمع سپاری به عنوان یکی از روش های جدید برای جلب رضایت خرده سرمایه گذاران در تامین سرمایه برای پروژه های پرمخاطره مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تخمین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی استارتاپ ها و به دنبال آن ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا است. این مقاله به معرفی روش های ارزشگ ذاری کسب وکارهای نوپایی پرداخته است که از طریق جمع سپاری اقدام به تامین مالی می کنند. در این پژوهش با توجه به ماهیت کسب و کارهای نوپا دو روش تنزیل جریان نقد از رویکرد درآمد محور و بلک شولز از رویکرد اختیار واقعی، برای تامین مالی از طریق روش جمع سپاری مناسب شناخته شده اند. صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های بورسی با حوزه ی فعالیت مشابه خدمات بانکی طی سالهای 1392 تا 1395اخذ شده است. از مقایسه نتایج این رویکردها می توان اعتبار ارزش بدست آمده را صحه گذاری کرد. نزدیک بودن نتایج دو روش حاکی از برآورد مناسب ارزش پروژه مورد مطالعه دارند.

  کلیدواژگان: ارزشگذاری پروژه های استارتاپی، جمع سپاری، مدل تنزیل جریان نقد، اختیار واقعی، بلک شولز
 • بهزاد شهرابی، مجید اشرفی*، ابراهیم عباسی صفحات 61-89

  اگر استارت آپ ها را سازوکاری جهت یافتن ایده های برتر بدانیم یک عامل مهم جهت ورود به مرحله بعد یا نوآوری، یافتن سرمایه گذار برای ایده های برتر هست.ازاین رو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی و تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی استارت آپ ها می باشد. گروه تصمیم، مدیران و کارشناسان استارت آب ها، شرکت های دانش بنیان و شرکت های موجود در پارک علمی و فناوری استان گلستان می باشند که شامل 30 نفر می باشند. در این پژوهش عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ ها با رویکرد دلفی فازی،6 مولفه همراه با زیر معیارها شناسایی و استخراج شده است. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل علاوه براولویت بندی بین مولفه ها، روابط علی و معلول بین مولفه های اصلی موثر در تامین مالی استارت آپ هاتعیین شده است. درنهایت از 6 مولفه اصلی در تامین مالی این بنگاه ها، 4 مولفه به ترتیب عوامل ریسک موجود در ایده، ویژگی بازار، ویژگی ایده و ویژگی مالی به عنوان علت و 2 عامل ویژگی حقوقی و ویژگی های زیرساخت همراه با زیرمجموعه هریک به عنوان معلول در تامین مالی استارت آپ هاشناسایی شده اند.این عوامل برای سرمایه گذاران استارت آپ ها حیاتی هست.

  کلیدواژگان: تامین مالی، ایده، استارت آپ، دلفی فازی، دی متل
 • مریم اکبریان فرد، حمیدرضا وکیلی فرد*، هاشم نیکومرام صفحات 91-122

  یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته می شود، عرضه اولیه عمومی است. با توجه به بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی در عرضه اولیه سهام، مدیریت شرکت های در معرض عرضه اولیه، با مدیریت سودافزایشی از طریق اقلام تعهدی اختیاری تلاش می کنند تصویری مطلوب تر از شرکت ارائه دهند. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر عرضه اولیه سهام بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. به منظور نیل به این هدف 1408 سال-شرکت (128 شرکت برای یازده سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش ها مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1396 مورد آزمون قرارگرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعرضه اولیه سهام رابطه  مثبت و معنی داری دارد. تجزیه وتحلیل بیشتر نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال قبل از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه بیشتر است این در حالی است که، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سال پس از عرضه اولیه نسبت به سال عرضه اولیه کمتر است.

  کلیدواژگان: عرضه اولیه سهام، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری
 • میثم کاویانی، پرویز سعیدی*، حسین دیده خانی، سید فخرالدین فخرحسینی صفحات 123-154

  بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی‎ها و تصمیمات سرمایه‎گذاری محسوب می‎شود. از اینرو در سال‎های اخیر در قالب پژوهش‎های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل موثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته‎ شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تاثیر شوک‎های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال‎های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک‎های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می‎دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره‎های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می‎گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می‎باشد.

  کلیدواژگان: نفت، ارز، ریسک، بازده
 • محمدتقی تقوی فرد*، رضا حبیبی، معین گرگین صفحات 155-194

  در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار بانک، از چارچوبی بر پایه رویکرد مطلوبیت چندگانه ارائه شده توسط ریبی و همکاران، استفاده شده است و سعی شده عملکرد بانک از دیدگاه هر یک از گروه های ذینفع و با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون مدنظر آنان ارزیابی گردد. از این منظر یک بانک پایدار، بانکی است که به سطح معینی از رضایت کلی برای همه افراد و گروه های ذینفع خود دست یابد. در این تحقیق، به دو سوال اساسی پاسخ داده شده است: کیفیت عملکرد بانک های مورد مطالعه براساس معیارهای مدنظر هر یک از گروه های ذینفع چگونه است؟ و عملکرد پایدار بانک های مورد نظر، براساس تابع مطلوبیت چند شاخصه چگونه است؟ برای سنجش عملکرد بانک، چهار گروه ناظران، سهام داران، مشتریان و مدیران- کارکنان به عنوان ذینفع تعیین شده اند که با استفاده از تابع مطلوبیت چند شاخصه میزان رضایت هر یک از آنان و در نهایت پایداری هر بانک برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده از میان بانک های مورد مطالعه، بانک ملت پایدارترین بانک ایران بوده است. پس از آن بانک های تجارت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد و اقتصادنوین به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. نتایج نشان می دهد بانک های خصوصی شده طبق اصل 44 از پایداری بیش تری نسبت به بانک های از ابتدا خصوصی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: پایداری، بانک پایدار، عملکرد، تابع مطلوبیت چند شاخصه
 • جعفر باباجانی*، محمدرضا تقوا، قاسم بولو، محسن عبدالهی صفحات 195-238

  این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سال های 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مولفه های تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مولفه های موثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف می شود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزن ها و تورش های شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته می شود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روش های پیش بینی دارد.

  کلیدواژگان: پیش بینی قیمت سهام، رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC)
 • علی محمدی، علی نقی مصلح شیرازی، عباس عباسی، سعید اخلاق پور* صفحات 239-271

  در بهره گیری از رویکرد پویایی شناسی سیستم به منظور الگوسازی پدیده های اجتماعی و اقتصادی، به دلیل تاثیر عمیق عامل انسانی و تصمیم گیری وی در این قبیل پدیده ها، قطعیت موجود در نگاه کلاسیک و مدرن کم رنگ شده و نیاز به نگاهی منعطف تر نسبت به این پدیده ها ضروری می نماید. هدف از پژوهش حاضر، شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی موثر بر ارزش بازار سرمایه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هست. در این راستا، به منظور منعکس نمودن شیوه تفکر ذهنی سرمایه گذاران، از سیستم استنتاج فازی در رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پیشنهادی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و دستگاهی موردسنجش قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد که تغییرات هم زمان متغیرهای درون زای بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد هر یک از متغیرها، با تاخیر زمانی کمتر و به مقدار به مراتب بیشتری بر متغیر ارزش بازار سرمایه اثرگذار است. تاثیر تغییرات مطلوب متغیرهای کارایی بازار سرمایه، دانش و فرهنگ سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه، باعث افزایش 77 درصدی ارزش بازار سرمایه در افق 1404 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. همچنین نتایج شبیه سازی تحلیل حساسیت نشان می دهد که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد متغیرهای زبانی در مقایسه با تغییرات هم زمان آن ها، حساسیت کمتری از خود نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سیستم استنتاج فازی، پویایی شناسی سیستم، متغیرهای زبانی، بازار سرمایه
|
 • Mohammad Reza Mehregan, Mohammad Reza Sadeghi Moghadam, Mir Seyed Mohammad Mohsen Emamat * Pages 1-32

  Today, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) is an integral part of Operations Research and gained a prominent position within the field as a result of significant theoretical and practical developments during the past four decades. In recent years, Multi-Criteria Sorting Problems (MCSP) has become an interesting topic for researchers who are working in MCDM. It consists of developing different decision models in order to assign alternatives to predefined groups. Amongst the suggested approaches for such classification, ELECTRE-TRI is considered to be one of the most important ones. The aim of this study is to implement ELECTRE-TRI in stock portfolio selection as one of the most popular and important decision making subjects. In this research, eight attributes have been taken into account in the process of choosing the stocks. These attributes are return, beta, net profit margin, ROA, ROE, EPS, P/E and P/BV. The study indicates that among the various approaches of ELECTRE-TRI, pessimistic assignment without considering veto threshold provides the best result. This study also indicates the importance of P/E in stock portfolio selection.

  Keywords: Multi-Criteria Decision-Making, ELECTRE-TRI, Stock Portfolio selection, Classification problems
 • Nazanin Ashrafitabar, Payam Hanafizadeh * Pages 33-59

  These days, financing for startups is of paramount challenges for entrepreneurs. Also, because of the risk of venture investments, financial institutions and banks often tend to be less willing to invest in these activities. Moreover, with the advent of social network and virtual communities , fundraising through crowdfunding is one of a new ways of attracting retail investors to financing for risky projects particularly startups . Therefore, estimating the required financial investment and consequently valuing startups is of crucial importance. This article introduces valuation methods for startups who are willing to finance through crowdfunding. In this article, according to the characteristics and the nature of the startups, two methods of Discounted Cash Flow in the income-driven approach and Black Scholes in the Real Option Valuation approach have been distinguished suitable to finance for an startup through crowdfunding . Comparing the results of these approaches, we can validate obtained valuation results. The proximity of the results of the two methods suggests an appropriate estimation of the value of the project under study.

  Keywords: Startup Valuation, Crowdfunding, Discounted Cash Flows Method, Real Option, Black Scholes
 • Behzad Shahrabi, Majid Ashrafi *, Ebrahim Abbasi Pages 61-89

  If we know startups as a mechanism for finding superior ideas, an important factor for entering innovation is finding an investor for superior ideas. Hence, the purpose of this research is to identify and prioritize and determine the Cause-and-Effect Relationship between the factors affecting start-up financing. In this regard, the decision group, include managers and experts involved in Startups establishment, knowledge-based companies, as well as present companies in Golestan province’s science and technology parks، which includes 30 people. Factors affecting the financing of startups, at first six components with sub-criteria have been identified and extracted by the Fuzzy Delphi Technique. In the following, in addition to prioritizing between components, the Cause-and-Effect Relationship between the main components, that are effective in financing startups, has been determined using DEMATEL Tecnichue. Finally, of the six main components in financing these firms, FOUR present risk factors in the idea, the market characteristic, the feature of idea and the financial characteristic have been identified as the cause and two factors of the legal characteristic and features of the infrastructure along with the subset of each of them, have been identified as an effect in Startup financing, respectively.these factors is very vital for investors startups.

  Keywords: Financing, Idea, Startup, Fuzzy Delphi, DEMAEL
 • Maryam Akbaryan Fard, Hamidreza Vakilifard *, Hashem Nikoumaram Pages 91-122

  Earnings management has long been one of the central issues in initial public offerings (IPOs). According to a method of earnings management activities that administrators can manage reported earnings from the definition of real activity. The purpose of this study is to explain the effect of initial public offerings on Discretionary accruals earning management. In order to reach this goal 1408 years-company (128 companies for eleven years) Viewed and collected from the annual financial reports of companies admitted to the Tehran Stock Exchange were tested, during the period from 2006 to 2016. Findings of the research show that earnings management through accrual items has a positive and significant relationship with initial stock offerings. Further analysis shows that earnings management through accrual items is more than the year before the initial stock offerings, while earnings management through accrual items is lower in the year after the initial stock offerings than the initial stock offerings year.

  Keywords: Initial public offerings, Earning management, Discretionary accruals
 • Meysam Kaviani, Parviz Saeedi *, Hosein Didehkhani, Seyed Fakhreddin Fakhrehosseini Pages 123-154

  The present study through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts in Iran's economy attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk and price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against oil revenue and currency shocks were investigated. The results of the research show that oil and currency shock initially have a negative effect on the systematic risk of stock and price returns, and then in the subsequent periods of this trend, they continue to fluctuate in a stable and stable state, so that the systematic risk fluctuations are greater than price return. Also, the Iranian economy shows the relative success of the model in the realities of the Iranian economy which determine by comparing the moments of the variables present in the model and the moments of the actual data.

  Keywords: oil, currency, risk, Return
 • Mohammad Taghi Taghavifard *, Reza Habibi, Moein Gorgin Pages 155-194

  In this study, in order to evaluate sustainable performance of banks, a framework on the basis of multi-attribute utility approach presented by Rebai et al. (2012) has been employed, and effort has been made to assess the performance of bank from the perspective of different stakeholders, taking into account their various criteria. From this standpoint, a sustainable bank is one that can achieve a certain level of general satisfaction for all its clients and stakeholders. Two basic questions have been answered in this research: "how is the performance of the banks under study appraised on the basis of the criteria intended by each of the stakeholders?" and how is the sustainable performance of banks in question according to multi-0attribute utility approach?" To evaluate bank performance, four groups of stakeholders, namely regulators, shareholders, customers and managers-employees have been identified. In the beginning a single-attribute utility function is defined for each of the employed sub-criteria. Then, a multi-attribute utility function is obtained for each main criterion. Next, a general utility function is defined for each stakeholder. A marginal score between zero and one is obtained for each stakeholder that shows the quality of performance with respect to the group criteria. Among the banks, Bank Mellat was found to be the most sustainable Iranian banks, and Tejarat, Saderat, Parsian, Pasargad, and Eghtesad-Novin banks were in the second to the sixth places, respectively. The results indicate that perivetized banks under artcle 44 are more sustainable compare to privately established banks.

  Keywords: Sustainability, Sustainable Bank, Performance, Multi-attribute Utility Function
 • Jafar Babajani *, Taghva Mohammadreza, Ghasem Blue, Mohsen Abdollahi Pages 195-238

  This Research in a hybrid approach, using Recurrent Neural Networks (RNN) based on Artificial Bee Colony algorithm (ABC), is going to provide the optimal model to predict the stock prices in Tehran Stock Exchange. For this purpose, using the stock datafor companies listed in the first market of the Tehran Stock Exchange, traded between 2011 and the end of 2015,after the definition of different technical and fundamental variables, using step by step regression-correlation, factors affecting stock prices in Tehran Stock Exchange were selected as model input is defined. Then the artificial bee colony algorithm in an atmosphere of parametric design, to optimize the weights and biases of recurrent neural network is used. To evaluate the model, several criteria for a given stock of listed companies in Tehran Stock Exchange are used. The results show that the neural network optimized with artificial bee colony algorithm has considerably accuracy, compared to other forecasting methods.

  Keywords: Stock price prediction, Stepwise regression-correlation (SRCS), Recursive Neural network (RNN), Artificial bee colony algorithm (ABC)
 • Ali Mohammadi, Alinaghi Mosleh Shirazi, Abbas Abbasi, Saeed Akhlaghpour * Pages 239-271

  This research aims at simulating the interactions of linguistic variables affecting market capitalization of capital market. In this regard, the dynamic model of the research has been designed by using a system dynamics approach and, in order to reflect investor’s mentality, the fuzzy inference system has been merged with system dynamics methodology. In this framework, the fuzzy membership functions of variables such as Market Efficiency, Market Manipulation, Investor’s Knowledge and Culture, Market Trust, and Investor’s Sentiment has been defined and Using Vensim DSS to simulate the scenarios, the validity of the model has been tested under systemic and statistical tests., This research is a applied study with an exploratory mixed method framework that has been conducted during 1386 to 1404. The results show that simultaneous change in endogenous variables, results in faster and greater change in market capitalization than distinct change in each of this variables. Changing the Market Efficiency, Investor’s Knowledge and Culture, and Market Manipulation in the demanded way will increase the market capitalization by 77% in the comparison with base run simulation values. The results of sensitivity analysis shows that market capitalization is more sensitive to simultaneous change of endogenous variables than the distinct changes of each of these variables.

  Keywords: Fuzzy inference system, System dynamics, Linguistic variables, Capital market