فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 46 (زمستان 1397)
 • پیاپی 46 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهرداد بخشنده سلامت* صفحات 5-17
  ره نامه(دکترین) یکی از اصطلاحاتی است که بیشتر از آنچه درک گردد مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه به دفعات در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... به کار گرفته شده است لیکن هنوز در مورد مفهوم دقیق و جامع و همچنین ویژگی های یک ره نامه، ابهاماتی وجود دارد؛ تا جایی که برخی از محققین کشورمان، حتی تلفظ صحیحی از واژه ی بیگانه ی دکترین ندارند. بنابراین با هدف ایجاد فرهنگ و ذهنیت مشترک و آشنایی فرماندهان، مدیران و تصمیم سازان حوزه نظامی با این مفهوم، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش تحلیل توصیفی- کیفی و جمع آوری داده ها با روش کتابخانه ای، ضمن تشریح چند نمونه از ره نامه های مطرح، خصوصیات این رهنامه ها از دیدگاه منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص قرار گیرد. نتیجه پژوهش، ره نامه نظامی را اصولی بنیادین بیان می کند که در سطوح راهبردی، عملیاتی و راهکنشی، از طریق راهنمایی و ارائه راهکار، چگونگی عمل را برای تصمیم سازان و تصمیم گیران مشخص نموده و فعالیت های نیروهای مسلح را به هنگام انجام وظایف و عملیات نظامی، جهت می دهد.
  کلیدواژگان: دکترین، ره نامه، ره نامه نظامی
 • غلام رضا مرادی دمنه* صفحات 19-38
  شایسته سالاری، پیش از آنکه مفهومی محدود به چارچوب سازمان باشد، دامنه وسیع داشته و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و... را در بر می گیرد. از این رو عوامل بسیاری بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران تاثیرگذار است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا با تاکید بر مشاغل سرتیپی به بالا مبتنی بر پژوهشی توصیفی- پیمایشی و با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شاغل در مشاغل سرتیپی به بالا در ستاد آجا می باشد. حجم نمونه در مرحله مصاحبه شامل 15 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران در جامعه محدود به تعداد 90 نفر محاسبه و نمونه ‎گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین چگونگی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران آجا با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تبیین معناداری رابطه آنان با ابزار پرسشنامه 56 سوالی بوده است. نتایج پژوهش بیانگر تاثیر عوامل برون سازمانی (از قبیل؛ عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی) و عوامل درون سازمانی (از قبیل؛ نوع استراتژی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی) بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا در مشاغل سرتیپی به بالا می باشد.
  کلیدواژگان: شایسته سالاری، انتصاب، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، مشاغل سرتیپی
 • علیرضا میرجمهری*، مهدی صمیمی صفحات 39-53
  مدیریت دانش به منزله حوزه ای میان رشته ای، رویکرد جامعی برای ترسیم چشم انداز گسترده و همه جانبه سازمان است و بر ایجاد و به کارگیری دانش و در نهایت دستیابی به اثر بخشی سازمانی از طریق جذب، گزینش، سازماندهی وانتشار اطلاعات تمرکز دارد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توسعه مدیریت دانش در سازمان های دفاعی با رویکرد پویایی می باشد. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری، این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشگاهیان مرتبط با حوزه مدیریت دانش و سازمان های نظامی می باشد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی، و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با کمک نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بهبود و اصلاح دانش بر پویایی سازمان های دفاعی بیشترین تاثیر را دارد. همچنین اشتراک گذاری دانش بر پویایی سازمان های دفاعی کمترین تاثیر را داشته است. در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای توسعه مدیریت دانش در صنایع دفاعی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت دانش، صنایع دفاعی، رویکرد پویایی
 • مرتضی مخدومی* صفحات 55-80
  دراین مقاله ساختار جدید آماد و پشتیبانی یگان های واکنش سریع در نزاجا مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این راه محقق از روش تحقیق توصیفی  با رویکرد آمیخته (ترکیبی از کمی وکیفی) استفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان و مسئولین حوزه آمادوپشتیبانی در سطح نیروی زمینی، فرماندهان یگان ها و روسای رکن چهارم  یگان های مذکور به تعداد  300 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین گردیده است. یافته های تحقیق مشخص نمود سامانه فعلی اگرچه تاکنون جوابگوی نیازهای بوده، اما متناسب با تغییرات و تهدیدات آینده، لازم است از پویایی، تحرک و چالاکی بیشتری برخوردارگردد. چون گردان های مانوری یگان های واکنش سریع بصورت مجزا و خودکافی عمل می کنند لذا نباید کامل متکی به گردان پشتیبانی تیپ بوده و باید از نظر تعمیرات قادر باشند تعمیرات رده 2 را  انجام دهند. همچنین  بنه رزمی و صحرایی گردان های مانوری باید توانایی تدارکات یگان را در صورت قطع خطوط آمادی و تدارکاتی را داشته و بتوانند بصورت مجزا از تیپ اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: آمادوپشتیبانی، یگان واکنش سریع، ساختارسازمانی و تجهیزات، فرماندهی و کنترل
 • وحید مرادی* صفحات 81-97
  با عنایت به اهمیت نیروی انسانی در بهره وری، هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن میزان تاثیر گذاری اجرای طرح لبیک14 (طرح دارالشفای حضرت زهرا(س) بر بهره وری نیروی انسانی پش م غرب نزاجا می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی، و جامعه آماری آن تعداد 31 نفر از کارکنان دارای عائله تحت تکفل مبتلا به بیماری صعب العلاج بوده که حداقل از یک نمونه از مزایای طرح حمایتی مذکور استفاده نموده اند. پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، دارای16سوال می باشد که میزان تاثیر گذاری طرح یاد شده بر4بعد بهره وری (کارایی،اثربخشی، تعهد ، همکاری و حل مسئله) را می سنجد. همچنین در ابتدای پرسشنامه سوالاتی نیز در جهت شناخت ویژگی های جمعیت شناسی جامعه آماری مطرح شده است. این مولفه ها شامل (درجه کارکنان، سنوات خدمت کارکنان، سن بیمار و نسبت با بیمار) می باشند. تجزیه تحلیل داده ها، از طریق فن آماری آزمون t   تک نمونه ای ((One Sample T test و نرم افزار SPSS 22  انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از زمان اجرای طرح لبیک 14 (و اعطای مزایای آن، ابعاد بهره وری (کارایی،اثربخشی، تعهد) نیروی انسانی در پش م غرب نزاجا بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: کارایی، اثربخشی، بهره وری، نزاجا
 • جواد عبدی* صفحات 99-122
  در حال حاضر اعتیاد و استعمال مواد مخدر به عنوان یکی از جدی ترین چالش های اجتماعی کشورمان، زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحراف ها می باشد و کارکنان شاغل در سازمان های نظامی نیز به عنوان بخشی از جامعه، طبعا در معرض گرایش به استعمال مواد مخدر قرار دارند. در این تحقیق با بررسی علل درون و برون سازمانی گرایش کارکنان پایور یکی از سازمان های نظامی به استعمال مواد مخدر     راه های کار پیشگیرانه ارئه شده است. داده های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردیده که در بخش تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب نظران سازمان مذکور عوامل موثر در گرایش کارکنان به مصرف مواد مخدر تعیین، و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه  و بین 96 نفر از مسئولین فعال در بخش پیشگیری از جرائم سازمان توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت عوامل از روش تحلیل آزمون فریدمن بر اساس بالاترین میانگین استفاده شده که بر اساس میانگین موزون به دست آمده از هر دسته سوالات، فرضیه های این تحقیق اثبات و مورد پذیرش واقع شد. در پایان با استفاده از نتایج تحقیق راه های کار پیشگیرانه از قبیل افزایش سطح آگاهی، آموزش مهارتهای زندگی و برقراری رابطه نزدیک و منطقی بین مسئولین با کارکنان تحت امر، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، جرم، کارکنان پایور، پیشگیری
 • محمود براتیان* صفحات 123-145
  اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگان های نداجا، مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی در دو بعد سطحی، هوایی است که در هرکدام از این حوزه ها نیز شاخص هایی مطرح می باشد. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام گردیده، احصاء و اولویت بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی در دو بعد یگان های شناور سطحی و پروازی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نیروی دریایی راهبردی آجا بوده و جامعه آماری از بین افسران ارشد رسته عرشه که در ماموریت های خلیج عدن شرکت داشته اند انتخاب شده اند که با درنظر گرفتن ضریبی خاص تعداد آن ها 185 نفر تخمین و با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. با انجام فعالیت های میدانی و کتابخانه ای همچون مصاحبه با صاحب نظران، پرسش نامه، مطالعه اسناد و مدارک، فیش برداری اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از جمع آوری، تلخیص و دسته بندی، اطلاعات موردنظر تجزیه و تحلیل و شاخص های احصاء شده در هر دو بعد، با محاسبه ضریب تغییرات آن ها اولویت بندی گردیدند و بر همین اساس داشتن دک پرواز در اولویت اول یگان های شناور سطحی و کادر پروازی آموزش دیده در اولویت اول یگان های پروازی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تجسس و نجات، الزامات، یگان های شناور سطحی، یگان های پروازی، نیروی دریایی
|
 • Mehrdad Bakhshandeh * Pages 5-17
  Review: Doctrine is one of the most widely used terminology. A set of non-binding principles and rules that are addressed to the decision makers and authorities of a country to determine the strategy of the country in different dimensions. This term has been used frequently in various areas of political, social, cultural, military, economic, and so on, but there is still some ambiguity about the precise and comprehensive concept as well as the features that one has with them, so that some our country's scholars do not even have the correct pronunciation of the alien word of doctrine. Therefore, with the aim of creating a common culture and mentality and familiarity of the commanders, managers and decision makers of the military field with this concept; in this article, we tried to describe some of the guidelines through a descriptive-qualitative analysis method and data collection using library and Internet methods. The characteristics of these guidelines, from the point of view of internal and external resources, have been examined and summarized, and ultimately, as a conclusion, the nature of a military strategy is explained and its characteristics are counted. In this research, the researcher seeks to answer the question of what is the military doctrine and what features a military doctrine?
  Keywords: Doctrine, military, military Doctrine
 • Alireza Mirjomehri *, Mahdi Samimi Pages 39-53
 • Morteza Makhdoomy * Pages 55-80
  in this regard , five brigades in the islamic republic of iran and the islamic republic of iran are necessary in this regard ; therefore , due attention to the geographical and political situation of the islamic republic of iran , there is a need for the forces that are capable of dealing with power attacks , so it has been used in this paper to investigate the new structure and deployment of special equipment , so the researcher uses the method of descriptive research with a mixed approach (a combination of وکیفی) . the statistical population of 300 people and sample size were determined using the cochran formula . the existing system , although it has been responsive to needs , needs more dynamic and agility than the future changes and threats . are acting separately and externally , it should not be fully dependent on the brigade support battalion and should be able to carry out maintenance tasks separately and be able to move separately from the brigade , which
  Keywords: Rapid response brigade, organization, human resources, equipment, Command, control
 • Vahid Moradi * Pages 81-97
  The most important factor in improving productivity in any organization and country is human resources. This factor has become an important element in explaining the differences in productivity and growth in different countries. The organization is one of the most important organizations in protecting the country's territorial integrity. The purpose of the present research is to determine the effect of implementation of the Labiq 14 on the human resources productivity of the West Bank. This is a descriptive study. The statistical population of this study was 31 employees with dependent children who are afflicted with severe illness and who are engaged in the work of the western district of Nazaja, and at least one sample of the benefits of the above-mentioned support scheme. Have been. The questionnaire used in this research has 16 questions that measure the effectiveness of the design on 4 dimensions of productivity. Measurement questionnaire questionnaire is a five-point Likert scale. Also, at the beginning of the questionnaire, some questions were asked to identify the demographic characteristics of the statistical society. In this research, data analysis was performed through a one-sample t-test and SPSS-22 software. The findings of the research showed that since the implementation of the Labiq 14 project and its advantages, the efficiency dimensions (efficiency, effectiveness, commitment) of the human resources have improved in the West of Nazaja.
  Keywords: Efficiency, Effectiveness, Productivity, Nazaja
 • Javad Abdi * Pages 99-122
  • Currently, drug addiction and drug use as one of the most serious social challenges in our country are the cause of many injuries and deviations, and employees working in military organizations as part of Society is naturally exposed to the tendency to use narcotics. In this research, a review of the internal and external causes of the attitude of employees in Paywar, a military organization, has suggested the use of drugs as preventive labor. The data of this research have been analyzed in two qualitative and quantitative levels. In the qualitative analysis section, using the documents and interviews with 8 of the owners of this organization, the factors affecting the tendency of the drug users to be determined and according to The results were collected by a questionnaire and distributed among 96 active officials in the Department of Crime Prevention. To determine the importance of the factors, Friedman test method was used based on the highest mean, which is based on the average of each question, the hypotheses of this research have been proved and accepted. In the end, using the results of the research, preventive work paths such as raising awareness, teaching life skills and establishing a close and logical relationship between the authorities and the employees under the command were presented.
  Keywords: Drugs, Crime, staffing, prevention
 • Mahmoud Baratian * Pages 123-145
  The successful implementation of the search and rescue operations by the I.R.I Navy requires special equipment and requirements in two surface dimensions, aerials, which are indicators in each of these areas. The issues that led to the writing of this research were applied, the lack of a clear statement about the requirements of surface and aviation units of the Strategic Navy of the Islamic Republic of Iran in the search and rescue operation. The purpose of this applied research, carried out with a descriptive and mixed approach, is to measure and prioritize the requirements of the I.R.I Navy in marine search and rescue operations in two dimensions of Surface and aviation Units. The population studied in this research is I.R.I Navy, and a statistical society has been selected among top-ranking of navigator officers who participated in the Gulf of Aden mission. With a specific coefficient, the number of them was estimated to be 185, and Using the Cochran formula, 125 individuals were selected as the statistical sample. In this regard, with conducting field and library activities such as interviewing the owners, questionnaires, studying documents, calculating and studying the content of Internet sites, we gathered information and after collecting, tabling and categorizing, the information was analyzed and indicators of the statistics In both dimensions, priority was given to calculating their coefficient of variation. Accordingly, flying deck was the first priority of the surface units and trained flying personnel in the first priority of the aviation units.
  Keywords: Search, Rescue, requirements, Surface Units, Aviation, navy